Cysylltu â ni

Busnes

Yr Eidal yn methu â chydymffurfio â chyfraith yr UE drwy beidio sicrhau rheilffordd annibyniaeth rheolwr seilwaith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

200px-Ferrovie_dello_Stato_Italiane_logoRhyddfrydoli'r sector rheilffyrdd yn yr UE1 wedi'i anelu at ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau bod ymgymeriadau sy'n gweithredu yn y sector hwnnw yn cael mynediad teg ac anwahaniaethol i'r rhwydwaith reilffyrdd. Efallai na fydd arfer swyddogaethau sy'n cael eu hystyried yn hanfodol (rhoi trwyddedau i ymgymeriadau rheilffordd sy'n rhoi mynediad iddynt i'r rhwydwaith reilffyrdd, dyrannu llwybrau trên a phenderfynu ar y taliadau i'w talu gan ymgymeriadau trafnidiaeth am ddefnyddio'r rhwydwaith) mwyach a gyflawnir gan ymgymeriadau rheilffordd yr aelod-wladwriaethau sydd yn draddodiadol wedi gwneud hynny ond y mae'n rhaid eu hymddiried i reolwyr annibynnol. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn wedi methu â sefydlu nad yw'r corff rheoleiddio yn annibynnol.

Mae'r achos presennol yn rhan o gyfres o gamau gweithredu am fethu â chyflawni rhwymedigaethau2 a ddygwyd gan y Comisiwn yn erbyn nifer o aelod-wladwriaethau am fethu â chydymffurfio â'u rhwymedigaethau.

Mae cyfraith yr Eidal yn dyrannu rheolaeth 'swyddogaethau hanfodol' ymhlith Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI), sef y rheolwr seilwaith dynodedig ar sail consesiwn gan y weinidogaeth drafnidiaeth, a'r weinidogaeth ei hun. Mae RFI, er bod ganddo bersonoliaeth gyfreithiol annibynnol, yn rhan o'r grŵp Ferrovie dello Stato Italiane (y grŵp FS), sydd hefyd yn cynnwys Trenitalia SpA (Trenitalia), y prif ymgymeriad rheilffordd sy'n gweithredu ar farchnad yr Eidal. Mae RFI yn gyfrifol am gyfrifo'r taliadau am fynediad rhwydwaith i bob gweithredwr ac am gasglu'r taliadau hynny ar sail y taliadau a bennir gan y gweinidog.

hysbyseb

Yr Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (Swyddfa ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau rheilffordd, 'yr URSF') yw'r corff rheoleiddio, sydd ag ymreolaeth sefydliadol a chyfrifyddu o fewn terfynau'r adnoddau economaidd ac ariannol a ddyrennir iddo.

Trwy ei weithred mae'r Comisiwn wedi dadlau, yn gyntaf oll, nad yw rheolau'r Eidal yn sicrhau annibyniaeth rheolaethol y rheolwr seilwaith. O dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd, mae'r aelod-wladwriaethau i sefydlu fframwaith ar gyfer codi taliadau, wrth barchu annibyniaeth rheolwyr y rheolwr seilwaith, sy'n gorfod pennu'r tâl am ddefnyddio'r isadeiledd a'i gasglu hefyd. Fodd bynnag, wrth gadw ei hun y pŵer i osod taliadau, mae'r Eidal yn amddifadu'r rheolwr o offeryn rheoli hanfodol, yng nghyflwyniad y Comisiwn.

Yn ei ddyfarniad heddiw, mae’r Llys yn arsylwi, yn gyntaf, mai un o’r amcanion a ddilynir gan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd yw sicrhau annibyniaeth rheolaethol y rheolwr seilwaith drwy’r system codi tâl. Dylai'r cynlluniau codi tâl a dyrannu capasiti annog rheolwyr seilwaith rheilffyrdd i wneud y defnydd gorau o'r seilwaith o fewn y fframwaith a sefydlwyd gan yr aelod-wladwriaethau. Felly ni ellir cyfyngu eu rôl i gyfrifo swm y tâl ym mhob achos unigol, gan ddefnyddio fformiwla a sefydlwyd ymlaen llaw trwy orchymyn gweinidogol. I'r gwrthwyneb, rhaid rhoi rhywfaint o hyblygrwydd iddynt wrth bennu swm y taliadau.

hysbyseb

Mae'r Llys yn nodi bod rheolau'r Eidal yn darparu bod y rheolwr yn rhwym wrth gyfrifo'r arwystl, sy'n sefydlog mewn cydweithrediad â'r Gweinidog. Er nad yw'r Gweinidog ond yn sicrhau cydymffurfiad â gofynion cyfreithiol, dylai'r corff rheoleiddio wirio'r cyfreithlondeb, yn yr achos hwn yr URSF. Mae'r Llys yn honni nad yw deddfwriaeth yr Eidal yn sicrhau annibyniaeth y rheolwr seilwaith.

Trwy ei ail bledio, mae'r Comisiwn yn cwyno nad yw deddfwriaeth yr Eidal yn cydymffurfio â gofyniad annibyniaeth y corff rheoleiddio, oherwydd bod yr URSF yn cynnwys swyddogion y Weinyddiaeth ac mae'r Weinyddiaeth yn parhau i gael dylanwad dros y grŵp FS, sy'n berchen ar Trenitalia.

Mae'r Llys yn dal, fodd bynnag, bod awdurdodau'r Eidal, trwy ei ymyriadau deddfwriaethol olynol, wedi cael dylanwad dros gyfansoddiad y corff rheoleiddio ac wedi ailddiffinio ei annibyniaeth sefydliadol a chyfrifyddu yn raddol. Mae hefyd yn arsylwi y gallai'r corff rheoleiddio, o dan y Gyfarwyddeb, fod y weinidogaeth sy'n gyfrifol am drafnidiaeth.

Yn unol â hynny, efallai na fydd y Comisiwn yn dibynnu'n llwyr ar y ffaith bod yr URSF yn rhan o'r weinidogaeth honno er mwyn dod i'r casgliad nad yw'n annibynnol.

Daw'r Llys i'r casgliad bod y Comisiwn wedi methu â chasglu'r dystiolaeth sy'n angenrheidiol i sefydlu nad yw'r corff rheoleiddio yn annibynnol.

NODYN: Gall y Comisiwn neu aelod-wladwriaeth arall ddwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau a gyfeiriwyd yn erbyn aelod-wladwriaeth sydd wedi methu â chydymffurfio â'i rwymedigaethau o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Os bydd y Llys Cyfiawnder yn canfod y bu methiant i gyflawni rhwymedigaethau, rhaid i'r aelod-wladwriaeth dan sylw gydymffurfio â dyfarniad y Llys yn ddi-oed.

Pan fydd y Comisiwn o'r farn nad yw'r aelod-wladwriaeth wedi cydymffurfio â'r dyfarniad, gall ddwyn achos pellach yn ceisio cosbau ariannol. Fodd bynnag, os nad yw'r mesurau sy'n trosi cyfarwyddeb wedi cael eu hysbysu i'r Comisiwn, gall y Llys Cyfiawnder, ar gynnig gan y Comisiwn, osod cosbau ar gam y dyfarniad cychwynnol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae rheolau rheoli allforio cryfach yr UE yn cychwyn

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cryfhau ei allu i ymateb i risgiau diogelwch newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg. Y newydd Rheoliad Rheoli Allforio a ddaeth i rym ar 9 Medi a bydd yn tynhau rheolaethau ar fasnach mewn eitemau defnydd deuol - nwyddau a thechnolegau sifil gyda defnydd milwrol neu ddiogelwch posibl - gan wella gallu'r UE i amddiffyn hawliau dynol a chefnogi cadwyni cyflenwi diogel ar gyfer eitemau strategol.

Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae angen i ni ymateb yn well i fygythiadau sy’n dod i’r amlwg mewn byd cynyddol gyfnewidiol. Mae hynny'n golygu cael gwell gafael ar dechnolegau defnydd deuol, gan gynnwys technolegau seiber-wyliadwriaeth y gellir eu camddefnyddio am dorri hawliau dynol. Diolch i'r rheolau newydd hyn gan yr UE, bydd gwledydd yr UE nawr hefyd yn gweithio'n agosach fyth ymysg ei gilydd a chyda chynghreiriaid ar risgiau diogelwch posibl sy'n deillio o biotechnoleg, Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg. Byddwn hefyd yn ymuno i sicrhau chwarae teg i gwmnïau, er enghraifft, yng nghyd-destun Cyngor Masnach a Thechnoleg newydd yr UE-UD. " 

Mae'r fframwaith newydd yn caniatáu i'r UE gymryd nifer o gamau pwysig i gyfuno arbenigedd a mynd i'r afael â heriau penodol, yn enwedig mewn perthynas â seiber-wyliadwriaeth - lle mae canllawiau diwydrwydd dyladwy wrthi'n cael eu paratoi - ond hefyd dechnolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg fel cyfrifiadura uwch.

hysbyseb

Mae'r rheoliad yn cyflwyno mwy o dryloywder trwy gynyddu lefel yr ymgynghoriadau a'r adroddiadau rhwng aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn, gan gyfrannu at ddatblygu newydd. Llwyfan trwyddedu electronig yr UE eisoes wedi'u treialu mewn pedair aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae hefyd yn darparu sylfaen gyfreithiol ar gyfer gweithredu gan yr UE ar lefelau amlochrog, amlochrog a dwyochrog - gan gydnabod bod effeithiolrwydd rheolaethau yn dibynnu ar gydweithrediad y prif gynhyrchwyr technoleg - ac mae'n adeiladu ar y fframwaith amlochrog presennol o reolaethau allforio, sef Trefniant Wassenaar, sydd yn sail i lawer o gyfyngiadau a osodir gan y rheoliad ar lefel yr UE.

Cefndir

hysbyseb

Mabwysiadodd y Comisiwn ei gynnig deddfwriaethol i foderneiddio rheolaethau’r UE ar allforion eitemau defnydd deuol sensitif - nwyddau a thechnoleg - ym mis Medi 2016, i ddisodli’r Rheoliad o 2009. Mae gan eitemau o’r fath lawer o ddefnyddiau sifil ond gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer amddiffyn, deallusrwydd a dibenion gorfodi'r gyfraith (deunyddiau niwclear ac arbennig, telathrebu, electroneg a chyfrifiaduron, gofod ac awyrofod, offer morol, ac ati), a gellir eu camddefnyddio hefyd am dorri hawliau dynol.  

Mae'r Rheoliad newydd yn cynnwys llawer o gynigion y Comisiwn ar gyfer 'uwchraddio system' gynhwysfawr, a bydd yn gwneud system reoli Allforio bresennol yr UE yn fwy effeithiol trwy:

  • Cyflwyno dimensiwn 'diogelwch dynol' newydd, fel y gall yr UE ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil technolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg - yn enwedig technolegau seiber-wyliadwriaeth - sy'n peri risg i ddiogelwch cenedlaethol a rhyngwladol; gan gynnwys amddiffyn hawliau dynol;
  • diweddaru syniadau a diffiniadau allweddol (ee diffiniad o 'allforiwr' i'w gymhwyso i bobl naturiol ac ymchwilwyr sy'n ymwneud â throsglwyddiadau technoleg defnydd deuol);
  • symleiddio a chysoni gweithdrefnau trwyddedu a chaniatáu i'r Comisiwn ddiwygio - trwy weithdrefn 'symlach', hy gweithred ddirprwyedig - y rhestr o eitemau neu gyrchfannau sy'n ddarostyngedig i fathau penodol o reolaeth, a thrwy hynny wneud y system rheoli allforio yn fwy ystwyth ac yn gallu esblygu ac addasu iddi amgylchiadau;
  • gwella cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau trwyddedu a'r Comisiwn gyda'r bwriad o gynyddu tryloywder penderfyniadau trwyddedu;
  • cydgysylltu, a chefnogi, gorfodi rheolaethau yn gadarn, gan gynnwys gwella cyfnewid gwybodaeth electronig ddiogel rhwng asiantaethau trwyddedu a gorfodi;
  • datblygu rhaglen adeiladu gallu a hyfforddi UE ar gyfer awdurdodau trwyddedu a gorfodi aelod-wladwriaethau; 
  • allgymorth i ddiwydiant a thryloywder gyda rhanddeiliaid, gan ddatblygu perthynas strwythuredig gyda'r sector preifat trwy ymgynghoriadau penodol â rhanddeiliaid gan grŵp perthnasol y Comisiwn o arbenigwyr aelod-wladwriaethau, a;
  • galluogi deialogau cryfach â thrydydd gwledydd a cheisio chwarae teg ar y lefel fyd-eang.

Mwy o wybodaeth

Rheoliad Rheoli Allforio

Memo - Gweithredu'r Rheoliad

Rheolaethau masnach defnydd deuol 

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Technoleg yn cychwyn ar gyfer cwmni hedfan blaenllaw

cyhoeddwyd

on

Mae cwmni hedfan blaenllaw yn arloesi atebion uwch-dechnoleg i sicrhau bod teithwyr yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

Mae Emirates wedi manteisio ar ei bartneriaeth â rhaglen deori arloesi Aviation X-lab yr Emiradau Arabaidd Unedig i dreialu treialon glanhau robotiaid.

Mae'r rhain yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn ei lolfeydd llofnod ym maes awyr Dubai. Mae’r robotiaid yn defnyddio technoleg arbennig i gael gwared ar y mwyafrif o firysau ac, yn ôl llefarydd ar ran y cwmni hedfan, “sicrhau amgylchedd iachach.”

hysbyseb

Dywedodd y llefarydd, “Mae ein holl brotocolau bio-ddiogelwch yn cael eu hadolygu a’u diweddaru’n barhaus yn unol â’r canllawiau meddygol diweddaraf.”

Amlinellwyd rhai o'r ymdrechion y mae'r cwmni hedfan wedi'u gwneud i ymateb i'r pandemig iechyd parhaus mewn cynhadledd i'r wasg ym Mrwsel gan reolwr gwlad Emirates Belux, Jean-Pierre Martin.

Yn ogystal â bod yn un o'r cwmnïau hedfan cyntaf i gyflwyno PPEs (offer amddiffyn personol) ar gyfer eu gweithwyr rheng flaen yn ôl ym mis Chwefror 2020, pan ddaeth brechlynnau COVID-19 ar gael, mae'r cwmni hefyd wedi gweithredu ymgyrch i annog gweithwyr i amddiffyn eu hunain a eraill.

hysbyseb

Mae hyn wedi arwain at frechu llawn dros 95% o'r holl weithwyr.

Mae'r cwmni hedfan hefyd wedi bod yn rhagflaenydd wrth fabwysiadu atebion gwirio digidol ar gyfer teithio, o fabwysiadu Tocyn Teithio IATA i bartneru ag awdurdodau iechyd Emiradau Arabaidd Unedig i alluogi gwiriadau digidol di-dor ar gyfer dogfennau teithio COVID-19.

Mae'r prosiectau hyn yn sicrhau buddion lluosog o brofiadau gwell i gwsmeriaid i'r defnydd llai o bapur, a gwell effeithlonrwydd a dibynadwyedd wrth wirio dogfennau teithio.

Emirates oedd un o'r cwmnïau hedfan cyntaf i gofrestru ar gyfer Tocyn Teithio IATA ym mis Ebrill ac ar hyn o bryd mae'n cynnig y cyfleustra hwn i gwsmeriaid hedfan rhwng Dubai a 10 dinas, gyda chynlluniau i ehangu'r gwasanaeth ar draws ei rwydwaith wrth i IATA barhau i ehangu a sicrhau darparwyr gwasanaeth mewn mwy marchnadoedd. Erbyn mis Hydref, byddai'r cwmni hedfan wedi ymestyn gweithrediad Tocyn Teithio IATA ar gyfer cwsmeriaid yn ei holl gyrchfannau.

Ychwanegodd y llefarydd, “Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae Emirates wedi gweithio’n agos gyda’r awdurdodau a’i bartneriaid hedfan i sicrhau iechyd a diogelwch holl deithwyr a gweithwyr y maes awyr, hyd yn oed wrth i brotocolau iechyd esblygu’n barhaus ledled y byd.”

“Hyd yn oed cyn i Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan bod COVID-19 yn bandemig yn swyddogol, roeddem eisoes wedi gweithredu protocolau glanhau a diheintio gwell yn ein holl bwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid yn y maes awyr ac ar fwrdd y llong. Yn y maes awyr, rydym wedi gosod tariannau amddiffynnol ym mhob cownter mewngofnodi ac wedi gweithredu pellter corfforol ym mhob ardal. ”

Dywedodd fod timau ar lawr gwlad yn casglu ac yn gwirio'r gofynion mynediad diweddaraf ar gyfer pob cyrchfan. Mae canolbwynt gwybodaeth COVID-19 y cwmni hefyd yn cael ei ddiweddaru o leiaf unwaith y dydd, gan ychwanegu, “mae hwn wedi dod yn un o'r prif ffynonellau gwybodaeth awdurdodol i deithwyr.”

Mae'r cwmni hefyd yn defnyddio technoleg mewn meysydd eraill.

Yn 2019, dechreuodd y cwmni brofi a gweithredu technoleg biometreg mewn amryw o bwyntiau cyffwrdd taith cwsmeriaid yn y maes awyr. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, llwyddodd y cwmni hedfan i gyflwyno ei dechnoleg biometreg yn gyflym a heddiw, mae ganddi dros 30 o gamerâu biometreg ar waith yn ei hyb maes awyr yn Dubai, gan gynnwys wrth gownteri gwirio, wrth fynedfeydd ei Dosbarth Cyntaf a Busnes. lolfeydd, a dewis gatiau preswyl.

Ers ei weithredu, mae dros 58,000 o gwsmeriaid wedi defnyddio'r opsiwn dilysu cyfleus, digyswllt a diogel hwn i gael mynediad i'w lolfa, ac mae mwy na 380,000 o gwsmeriaid wedi defnyddio gatiau biometreg i fynd ar eu hediad.

Mae ei giosgau galw heibio a gollwng bagiau hunanwasanaeth newydd wedi gweld defnydd cynyddol ers ei gyflwyno ym mis Medi 2020. Ym mis Gorffennaf ac Awst yn unig, defnyddiodd dros 568,000 o gwsmeriaid y gwasanaeth hwn a alluogodd iddynt hepgor ciwio wrth y cownter.

Mae'r cwmni hefyd wedi cyflwyno technoleg newydd i'w gwneud hi'n haws i gwsmeriaid riportio bagiau sydd wedi'u gohirio neu eu difrodi.

Dros fisoedd teithio haf Gorffennaf ac Awst, fe wnaeth y cwmni hedfan drin bron i 1.2 miliwn o gwsmeriaid yn ei ganolbwynt, o’i gymharu â 402,000 o gwsmeriaid yn ystod yr un cyfnod yn 2020, gan dynnu sylw at ailddechrau teithio’n ddiogel ac yn llyfn i deithio rhyngwladol i a thrwy Dubai. Mewn gwirionedd, yn 2020, hi oedd y cwmni hedfan rhyngwladol mwyaf yn cludo dros 15.8 miliwn o deithwyr, yn ôl Ystadegau Trafnidiaeth Awyr 2021 diweddaraf IATA.

Ers i Dubai ailagor i ymwelwyr rhyngwladol, mae Emirates wedi adfer ei amserlenni rhwydwaith ac hedfan yn raddol o ddim ond llond llaw o ddinasoedd ym mis Gorffennaf 2020 i dros 120 o gyrchfannau heddiw, gyda mwy o hediadau i'w haenu ar fwy nag 20 o lwybrau Emirates erbyn mis Hydref.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae Kazakhstan yn archebu dwy awyren cludo lifft trwm o Airbus

cyhoeddwyd

on

Daeth y trafodaethau rhwng Gweinidog Diwydiant a Datblygu Seilwaith Gweriniaeth Kazakhstan Beibut Atamkulov gydag Is-lywydd AIRBUS Alberto Gutierrez i ben gyda llofnodi contract ar gyfer prynu dwy awyren A400M (Yn y llun) ar gyfer anghenion Gweinyddiaeth Amddiffyn Kazakhstan.

Mae awyren cludo milwrol lifft trwm Airbus A400M yn gallu perfformio teithiau cludo awyr dyngarol milwrol, sifil, ac mae'n effeithiol ar gyfer trefnu ymateb cyflym mewn sefyllfaoedd brys.

Mae'r contract i gyflenwi Airbus A400M yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer hyfforddiant personél a chymorth technegol.

hysbyseb

Disgwylir i'r awyren gyntaf gael ei danfon ar gyfer 2024. Kazakhstan fydd nawfed wlad y byd i ddefnyddio'r math hwn o awyrennau, ynghyd â'r Almaen, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Sbaen, Twrci, Gwlad Belg, Malaysia a Lwcsembwrg.

Bu cyfranogwyr y cyfarfod hefyd yn trafod y cwrs paratoi ar gyfer sefydlu Canolfan Gwasanaeth a Thrwsio ar gyfer llongau awyr AIRBUS milwrol a sifil yng nghanolfan LLP Diwydiant Hedfan Kazakhstan. Yn dilyn y sgyrsiau, llofnododd y partïon Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a Chydweithrediad.

“Mae cydweithredu ag AIRBUS a chreu Canolfan Gwasanaeth ac Atgyweirio ardystiedig yn Kazakhstan ar gyfer llongau awyr milwrol a sifil a gynhyrchir gan AIRBUS yn brosiect ar raddfa fawr sydd o fudd i bawb gyda rhagolygon tymor hir. Bydd y ganolfan wasanaeth yn gallu cwmpasu'r rhanbarth Canol Asiaidd cyfan ”, nododd Beibut Atamkulov.

hysbyseb

Disgwylir i arbenigwyr D&S AIRBUS gyrraedd ym mis Medi eleni i gynnal archwiliad technegol o alluoedd Diwydiant Hedfan Kazakhstan LLP.

Yr A400M yw'r awyren fwyaf amlbwrpas sydd ar gael heddiw, sy'n diwallu anghenion mwyaf amrywiol y llu awyr byd-eang a sefydliadau eraill yn yr 21ain ganrif. Gall gyflawni tri math gwahanol iawn o dasgau: teithiau codi awyr tactegol, teithiau lifft awyr strategol, a gwasanaethu fel tancer. Yn meddu ar bedair injan turboprop TP400 unigryw Europrop International (EPI) sy'n gweithredu i wahanol gyfeiriadau, mae'r A400M yn cynnig ystod hedfan eang o ran cyflymder ac uchder. Dyma'r awyren ddelfrydol i fodloni gofynion amrywiol gwledydd o ran cenadaethau milwrol a dyngarol er budd cymdeithas.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd