Cysylltu â ni

EU

Cryfhau ymateb yr UE i radicaleiddio ac eithafiaeth dreisgar

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5698849705_0bedae3ae6_z-640x325Mae gweithgareddau terfysgol ac eithafwyr treisgar wedi esblygu ac maent yn fygythiad cynyddol, sylweddol yn yr UE. Cyflawnir y gweithgareddau hyn nid yn unig gan grwpiau trefnus ond yn gynyddol gan grwpiau llai neu actorion unigol, sydd bellach yn cael eu gyrru gan ystod eang o ffynonellau. Mae'r defnydd o offer ar-lein at ddibenion recriwtio ac i ledaenu propaganda yn cynyddu, gan wneud gweithredoedd treisgar yn anoddach eu rhagweld a'u canfod. Ar ben hynny, mae nifer cynyddol o Ewropeaid yn teithio dramor i hyfforddi ac i ymladd mewn parthau ymladd, gan ddod yn fwy radical yn y broses, a gallent fod yn fygythiad i'n diogelwch ar ôl dychwelyd.

Heddiw (15 Ionawr) mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gyfathrebiad yn nodi 10 maes lle mae aelod-wladwriaethau a’r UE yn cael eu galw i atgyfnerthu eu gweithredoedd i atal pob math o eithafiaeth sy’n arwain at drais, ni waeth pwy sy’n ei ysbrydoli. Ymhlith y mesurau arfaethedig mae creu canolbwynt gwybodaeth Ewropeaidd ar eithafiaeth dreisgar, datblygu hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr rheng flaen a chymorth ariannol ar gyfer prosiectau sy'n defnyddio offer cyfathrebu modern a chyfryngau cymdeithasol i wrthweithio propaganda terfysgol. Gofynnir hefyd i Aelod-wladwriaethau sefydlu rhaglenni sy'n ei gwneud hi'n haws i aelodau grwpiau eithafol roi'r gorau i drais a'r ideoleg sylfaenol. Mae'r deg argymhelliad yn ganlyniad dwy flynedd o waith yn y Rhwydwaith Ymwybyddiaeth radicaleiddio (RAN), a sefydlwyd gan y Comisiwn yn 2011, gan gasglu 700 o arbenigwyr ac ymarferwyr rheng flaen o bob rhan o Ewrop.

"Nid oes unrhyw wlad yn cael ei rhwystro rhag fflachio eithafiaeth dreisgar. Ond mae llawer rhy ychydig o Aelod-wladwriaethau'r UE yn wynebu'r bygythiad cynyddol hwn. Mae angen mesurau ataliol cryf arnom i wrthsefyll eithafiaeth yn ei holl ffurfiau. Ein nod yw rhoi hwb i aelod-wladwriaethau ' ymdrechion yn erbyn radicaleiddio a thrais eithafol, ac i ddarparu blwch offer ar gyfer gweithredu ataliol yn Ewrop ", meddai'r Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström.

hysbyseb

Mae amddiffyn dinasyddion rhag y bygythiadau hyn yn gofyn am ddull sy'n cynnwys ystod eang o bartneriaid ar lefel leol, genedlaethol, UE a rhyngwladol. Er mwyn cefnogi ymdrechion aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â radicaleiddio, mae'r Comisiwn yn canolbwyntio ar 10 maes gweithredu:

  • Datblygu strategaethau cenedlaethol cynhwysfawr. Anogir aelod-wladwriaethau i roi fframweithiau digonol ar waith, sy'n cynnwys sefydliadau anllywodraethol, gweithwyr rheng flaen, gwasanaethau diogelwch ac arbenigwyr yn y maes, i hwyluso datblygiad mesurau i atal eithafiaeth dreisgar a therfysgaeth yn fwy effeithiol.
  • Creu canolbwynt gwybodaeth Ewropeaidd y flwyddyn nesaf i sefydlu a lledaenu'r arferion gorau a llunio'r agenda ymchwil. Bydd yn darparu mewnbwn i lunwyr polisi’r UE, cenedlaethol a lleol, ac yn cydlynu mentrau atal y tu mewn a’r tu allan i’r UE. Bydd y Comisiwn yn clustnodi hyd at 20 miliwn o EUR rhwng 2014-2017 ar gyfer y 'Hwb Gwybodaeth' a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig ag atal ac a reolir yn ganolog gan gynnwys gweithgareddau'r RAN a chefnogaeth i adael rhaglenni mewn aelod-wladwriaethau.
  • Adeiladu ar waith y Rhwydwaith Ymwybyddiaeth Radicaleiddio (RAN) i gryfhau ei rôl, a sicrhau y gall ddarparu arweiniad ymarferol i aelod-wladwriaethau lle gofynnir am hynny.
  • Datblygu a hwyluso hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr rheng flaen sy'n gweithio gydag unigolion neu grwpiau sydd mewn perygl, wedi'u cyfeirio nid yn unig at orfodi'r gyfraith a staff carchardai ond hefyd ee gweithwyr cymdeithasol, addysgwyr a gweithwyr gofal iechyd, gan ddatblygu eu dealltwriaeth o'r broses radicaleiddio a sut i wneud hynny. ymateb iddo.
  • Darparu rhaglenni cymorth dad-ymgysylltu a dad-radicaleiddio i aelodau grwpiau eithafol ('strategaethau ymadael') ym mhob gwlad yn yr UE. Er gwaethaf eu heffeithiolrwydd, nid yw rhaglenni o'r fath ar gael yn y mwyafrif helaeth o aelod-wladwriaethau'r UE ar hyn o bryd. Yn aml, y math hwn o waith sy'n cael ei wneud orau mewn cydweithrediad rhwng sawl actor, ar draws sectorau, yn enwedig teuluoedd ac aelodau o'r gymuned sy'n agos at eithafwyr treisgar. Mae'r Comisiwn yn darparu arweiniad ar sefydlu rhaglenni ymadael pan ofynnir amdano a sefydlu hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr lleol sy'n ymwneud â'r gwaith gadael. Yn y gorffennol, mae'r Comisiwn wedi gwario tua € 10 miliwn o dan Gronfeydd ISEC ar gyfer prosiectau dad-radicaleiddio. Trwy'r Gronfa ISEC, mae'r Comisiwn wedi ariannu nifer fawr o brosiectau i gynyddu gwybodaeth am y broses radicaleiddio a'r arbenigedd ar sut i ddylunio mesurau atal effeithiol.
  • Cydweithredu'n agosach gyda'r gymdeithas sifil a'r sector preifat i fynd i'r afael â'r heriau a wynebir ar-lein. Mae deunydd a phropaganda eithafol yn hygyrch ar-lein trwy wefannau trafod, cyfryngau cymdeithasol, blogiau, ac ati. Rhaid i ymdrechion fynd ymhellach na gwahardd neu dynnu deunydd anghyfreithlon, a chynnwys datblygu gwrth-negeseuon i ddad-lunio naratifau eithafol. Gall grwpiau cymunedol, dinasyddion, dioddefwyr a chyn eithafwyr gyflawni negeseuon cryf. Mae'r Comisiwn yn cynnig sefydlu fforwm gyda chwaraewyr allweddol yn y diwydiant i drafod cyfleoedd ar gyfer cydweithredu agosach ac mae'n cefnogi cynhyrchu a lledaenu gwrth-naratifau.
  • Grymuso dioddefwyr. Mae lleisiau dioddefwyr yn arf pwerus ar gyfer atal a dad-radicaleiddio, ond dim ond os yw dioddefwyr yn teimlo'n gyffyrddus â rhannu eu stori a bod y gefnogaeth angenrheidiol ar gael. Bydd y Comisiwn yn cefnogi grwpiau a rhwydweithiau dioddefwyr, gan gynnwys trwy ariannu prosiectau, i hwyluso gweithgareddau cyfathrebu ac i gynyddu ymwybyddiaeth.
  • Annog meddwl yn feirniadol ymysg pobl ifanc am negeseuon eithafol. Mae addysg a chyfnewidfeydd ieuenctid yn feysydd allweddol i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol am farn a disgyrsiau eithafwyr a datgelu diffygion propaganda o'r fath. Bydd y Comisiwn yn cefnogi cymunedau a grwpiau lleol sy'n gweithio gyda chyn eithafwyr treisgar a'u dioddefwyr, gan eu bod yn gallu disgrifio realiti gwersylloedd hyfforddi rhyfel a therfysgaeth er enghraifft.
  • Cynyddu ymchwil i dueddiadau mewn radicaleiddio. Bydd cyllid yr UE yn parhau i fod ar gael i archwilio sut a pham mae pobl yn radicaleiddio neu'n dad-radicaleiddio, ac ar y rolau a chwaraeir gan, er enghraifft, ideoleg, technegau recriwtio ar y we a modelau rôl.
  • Gweithio'n agosach gyda gwledydd partner y tu allan i'r UE. Nid yw bregusrwydd radicaleiddio yn stopio ar ffiniau'r UE. Bydd y Comisiwn a'r Uchel Gynrychiolydd yn parhau i weithio gyda thrydydd gwledydd i atal radicaleiddio, trwy ddefnyddio cyllid yr UE ar gyfer hyfforddi neu gefnogi'r cyfryngau a mentrau ataliol eraill ar lawr gwlad. Dylai strategaethau i atal radicaleiddio ac eithafiaeth dreisgar hefyd gael eu hymgorffori mewn offer ac offerynnau cydweithredu datblygu. Ymhellach, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi heddiw a Casglu dulliau ac arferion i atal a gwrth-radicaleiddio a ddatblygwyd gan yr RAN. Mae'n cyflwyno set o wyth dull ymarferwyr ym maes atal radicaleiddio, pob un ohonynt wedi'i ddarlunio gan nifer o arferion a phrosiectau dethol. Bwriad y casgliad hwn yw cefnogi ymhellach y camau a gynigir yn y Cyfathrebu.

hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd