Cysylltu â ni

Frontpage

ASE Mike Nattrass ymddiswyddo UKIP ar y teledu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

12_ukip_grab_w-300x168Mae Mike Nattrass ASE wedi rhoi’r gorau i UKIP, gan gyhuddo arweinydd y blaid, Nigel Farage, o redeg sefydliad “dotalitaraidd” a bod yn “arweinydd gwael”.

Mewn llythyr ymddiswyddo blistering, dywedodd Nattrass hefyd: “Yn anffodus mae antics cyfredol yr Arweinydd yn dod â geiriau ac ymadroddion fel 'Gerrymandering', 'Totalitarian', 'Llywydd Zimbabwe' a 'gwneud i Machiavelli edrych fel amatur'. "

Penderfynodd Nattrass, ASE Gorllewin Canolbarth Lloegr, fynd ar ôl methu â gwneud y rhestr ddethol fel ymgeisydd UKIP ar gyfer Etholiadau Ewropeaidd 2014. Ymddiswyddodd neithiwr yn ystod cyfweliad teledu gyda Channel 4 News, wrth fynychu'r Senedd yn Strasbwrg.

hysbyseb

Meddai: "Mae'r broses wedi bod yn hollol gerryman a sefydlog, fel mai dim ond pobl sy'n cefnogi Nigel Farage sy'n cael eu rhoi ar y rhestr honno." Mae UKIP bellach yn blaid dotalitaraidd. Nid yw Nigel Farage ond eisiau pobl yn y blaid sy'n cytuno'n llwyr ac yn llwyr ag ef. "

Dywedodd Mike Nattrass yn ddiweddarach Gohebydd UE: "Dim ond un dyn yn UKIP sy'n cael barn - ac rydyn ni i gyd yn gwybod pwy yw hynny. Arweinydd y blaid. Nid yw'r math hwnnw o arweinyddiaeth yn dda. Mae unrhyw un sy'n sefyll i fyny at Nigel Farage yn cael ei ystyried yn drafferth - a dyna sut y gwelsant fi, er fy mod wedi gwneud yn dda yn fy nghyfweliadau ail-ddethol.

"Fe wnes i golli allan oherwydd, yn ôl y rhain, doeddwn i ddim wedi dangos teyrngarwch. Nawr, mae pobl yn cadw eu pennau i lawr er mwyn osgoi cael eu tynnu allan. Nid dyna'r ffordd i redeg plaid. Mae'r arweinydd eisiau pobl sydd wedi'u hethol yn unig i'w ffrindiau. ”

hysbyseb

Bydd Nattrass, 67, yn eistedd fel Annibynnwr yn Senedd Ewrop tan yr etholiad fis Mai nesaf. Nid yw'n hysbys pa grŵp y bydd yn ymuno ag ef yn yr UE.

Ddydd Llun diwethaf, ymddiswyddodd o’r grŵp EFD - mae’n ystyried sefyll fel Annibynnwr yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr fis Mai nesaf.

Mewn datganiad, dywedodd UKIP: "Rydym yn deall bod Mike Nattrass ASE yn ymddiswyddo o UKIP. Rwy'n deall ei siom o beidio â bod yn rhestrau UKIP ar gyfer yr etholiad sydd ar ddod, ond penderfynwyd ar y rhestr fer gan broses deg a chynhwysfawr ac mae gan UKIP bellach llawer iawn o bobl dalentog yn dod ymlaen, yn dymuno ein cynrychioli. "

Mae ymadawiad dramatig Nattrass yn tynnu sylw at 'ryfel cartref' cynyddol yn UKIP. Cafodd Chris Pain, arweinydd UKIP ar gyngor sir Swydd Lincoln, ac aelod o’r weithrediaeth genedlaethol, ei atal yr wythnos hon er iddo gael ei glirio gan yr heddlu yr wythnos hon o wneud sylwadau hiliol honedig ar ei wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Mae Pain bellach wedi ffurfio ei grŵp ymwahanu ei hun, a diswyddwyd aelod NEC, Doug Denny, hefyd yng nghyfarfod NEC ddydd Llun diwethaf yn Llundain. Er gwaethaf ymryson mewnol UKIP, José Manuel Barroso, llywydd y comisiwn Ewropeaidd, fe ragwelodd yr wythnos hon y gallai’r blaid ddod yn “rym cyntaf” Prydain ym Mrwsel.

Darllenodd llythyr ymddiswyddiad Nattrass at gadeirydd plaid UKIP, Steve Crowther:

FY CYFRIFIAD O UKIP: Rwyf wedi bod yn aelod o UKIP er 1997 ac yn Gadeirydd a Dirprwy Arweinydd y Blaid yn flaenorol ac wedi cynrychioli Gorllewin Canolbarth Lloegr fel ASE UKIP er 2004. Mae'r broses ddethol UKIP wedi'i throelli a'i hailgynllunio i ethol Cronies o Nigel Farage a Cronies of Cronies; Yn syml, torrwyd rheolau UKIP (y ddealltwriaeth arferol gan yr NEC o'r rheolau) i weddu i'r pwrpas hwn. 

Mae'r rhai na fyddant yn rhoi unrhyw wrthwynebiad i Nigel Farage yn yr hyn y mae'n ei wneud, y 'Chosen Cronies', yn cael eu dewis yn uchel ar y rhestrau a chymerwyd y bobl uchel eu proffil hynny, ym mhob rhanbarth, a allai ei holi. Bydd y broses hon yn gwella'r amcan, sef peidio â thynnu pleidleisiau aelodau i ffwrdd o'r 'Chosen Cronies' Yna, y gwelltyn olaf. Yr wythnos hon, cynghorodd Nigel Farage ASEau UKIP (gan gynnwys fi fy hun) y gall yr NEC, waeth sut mae'r aelodau'n pleidleisio, newid y gorchymyn! Felly, hyd yn oed os na fyddant yn pleidleisio dros ei cronies, bydd yr NEC yn eu cadarnhau fel ymgeiswyr. Cadarnhaodd hefyd fod y broses hon eisoes wedi'i chymhwyso i'r rhestr yn Etholiadau Cynulliad Llundain.  

Byddaf yn gwasanaethu fy etholwyr fel ASE Annibynnol a byddaf yn ystyried sefyll yn etholiad 2014 a byddaf bob amser yn sefyll yn erbyn Totalitariaeth a'r UE. Mae'r dirywiad hwn yn ein plaid yn dristwch mawr i mi, gan fy mod wedi derbyn cefnogaeth wych gan "aelodau go iawn UKIP" sydd wedi gweithio mor galed ac wedi dod yn ffrindiau imi. Ni allaf ond diolch i'r holl bobl hynny, nad yw rhai ohonynt yn byw mwyach, am y blynyddoedd da hynny. 

Yn gywir, Mike 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd