Cysylltu â ni

Arctig

Ymgysylltiad cryfach yr UE ar gyfer Arctig mwy gwyrdd, heddychlon a llewyrchus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Uchel Gynrychiolydd a'r Comisiwn wedi cyflwyno eu dull ar gyfer ymgysylltiad cryfach yr UE ar gyfer Arctig heddychlon, cynaliadwy a llewyrchus. Mae rhanbarth yr Arctig o bwysigrwydd strategol allweddol i'r Undeb Ewropeaidd, o ystyried newid yn yr hinsawdd, deunyddiau crai yn ogystal â dylanwad geostrategig. Mae'r Cyfathrebu yn ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd geopolitical, amgylcheddol, economaidd, diogelwch a chymdeithasol hyn. Mae'n ceisio cefnogi cydweithredu â phartneriaid ar ddulliau cynaliadwy i'w goresgyn.

Bydd yr UE yn sefydlu swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yn yr Ynys Las, a fydd yn codi proffil materion yr Arctig yng nghysylltiadau allanol yr UE. Bydd cyllid yr UE hefyd yn cael ei gyfeirio tuag at yrru'r trawsnewidiad gwyrdd yn yr Arctig, er budd poblogaethau'r Arctig.

Cyn y Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) ac i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd yn fyd-eang, mae'r Cyfathrebu yn galw ar i olew, glo a nwy aros yn y ddaear.

Gweler hefyd y Datganiad i'r wasg, Y cwestiynau ac atebion a'r Taflen ffeithiau ar ymgysylltiad cryfach yr UE ar gyfer Arctig heddychlon, cynaliadwy a llewyrchus.

hysbyseb

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan y Comisiynydd Virginijus Sinkevičius ar EBS.

Rhannwch yr erthygl hon:

Antarctig

MEPC 77: Rhaid i IMO dorri allyriadau carbon du o longau yn gyflym

cyhoeddwyd

on

Wrth i gyfarfod o Bwyllgor Diogelu'r Amgylchedd Morol (MEPC 77) y Sefydliad Morol Rhyngwladol (IMO) agor ar 22 Tachwedd yn Llundain, galwodd y Gynghrair Arctig Glân ar yr IMO, ei aelod-wladwriaethau a llongau rhyngwladol i amddiffyn yr Arctig trwy weithredu gostyngiad cyflym mewn allyriadau carbon du o longau yn yr Arctig neu'n agos atynt, ac i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac allyriadau carbon du o'r diwydiant llongau byd-eang ar frys. 
 
Mae carbon du yn ffugiwr hinsawdd byrhoedlog sy'n gyfrifol am 20% o effaith hinsawdd cludo (ar sail 20 mlynedd). Pan fydd carbon du yn setlo i eira a rhew, mae toddi yn cyflymu, ac mae colli adlewyrchiad yn creu dolen adborth sy'n gwaethygu gwresogi byd-eang. Cynyddodd allyriadau carbon du o longau yn yr Arctig 85% rhwng 2015 a 2019.
“Yr wythnos hon, rhaid i’r IMO fynd i’r afael ag effaith allyriadau carbon du ar yr Arctig, trwy roi mesurau cryf ar waith ar frys i yrru toriadau cyflym, dwfn i allyriadau carbon du o longau sy’n gweithredu yn yr Arctig neu’n agos ato, ac i leihau CO2 ar frys a allyriadau carbon du o'r sector morwrol yn fyd-eang ”, meddai Dr Sian Prior, Cynghorydd Arweiniol Cynghrair yr Arctig Glân. 
 
“Mae'r Gynghrair Arctig Glân yn cefnogi'r cynnig am benderfyniad a gyflwynwyd i MEPC 77 gan un ar ddeg o aelod-wladwriaethau IMO sy’n galw ar longau sy’n gweithredu yn yr Arctig ac yn agos ato i symud o olewau tanwydd trymach, mwy llygrol i danwydd distylliad ysgafnach gydag aromatigrwydd isel neu danwydd amgen glanach eraill neu ddulliau gyriant ”, ychwanegodd [1]. “Pe bai’r holl longau sy’n defnyddio olew tanwydd trwm ar hyn o bryd tra yn yr Arctig yn newid i danwydd distyllu, byddai gostyngiad o tua 44% ar unwaith mewn allyriadau carbon du o’r llongau hyn. Pe bai hidlwyr gronynnol yn cael eu gosod ar fwrdd y llongau hyn, gallai allyriadau carbon du gael eu lleihau dros 90% ”.

"Canfyddiadau diweddar yr IPCC dangos bod lefelau uchelgais a llinellau amser hinsawdd sydd ar y bwrdd ar gyfer cludo yn yr IMO ar hyn o bryd yn hollol annigonol ”, parhaodd Prior [2]. “Mae'n hanfodol bod mesurau sydd i'w mabwysiadu ym Mhwyllgor Diogelu'r Amgylchedd Morol (MEPC 77) yr IMO yn cael eu cryfhau i sicrhau eu bod yn gyrru toriadau dwfn cyflym mewn allyriadau CO2 a charbon du o longau, yn enwedig y rhai sy'n ymweld neu'n gweithredu ger yr Arctig.”

Datganiad NGO:
Ar 18 Tachwedd, Galwodd cyrff anllywodraethol ar yr IMO i haneru allyriadau nwyon tŷ gwydr llongau erbyn 2030, ac i aelod-wladwriaethau IMO alinio gwaith yr asiantaeth ar frys ar leihau effeithiau hinsawdd o longau â datblygiadau COP26 yn ystod MEPC 77 [3]. 
 
Galwodd y datganiad ar aelod-wladwriaethau IMO i: Alinio llongau â'r targed 1.5 ° gradd: ymrwymo i leihau effeithiau hinsawdd llongau ar amserlen sy'n gyson â chadw cynhesu o dan 1.5°, gan gynnwys cyrraedd sero erbyn 2050 fan bellaf ac allyriadau haneru erbyn 2030;  Mesurau tymor byr Bolster: ailagor trafodaethau ar lefel yr uchelgais ym mesur tymor byr yr IMO gyda'r bwriad o gytuno ar dargedau newydd sy'n gyson ag allyriadau haneru erbyn 2030; Mynd i'r afael â charbon du: cymryd camau pendant i fynd i'r afael ag effaith allyriadau carbon du ar yr Arctig, ffugiwr hinsawdd byrhoedlog sy'n gyfrifol am 20% o effaith hinsawdd cludo; a Gosod ardoll GHG: cytuno ar isafswm ardoll $ 100 / tunnell ar allyriadau nwyon tŷ gwydr i godi cyllid hinsawdd a chefnogi trosglwyddiad cyfiawn i sero ar draws y sector fel galwwyd amdano yn COP26Mwy o fanylion yma.
 
Rhaid i'r IMO haneru allyriadau llongau erbyn 2030
[1] MEPC 77-9 - Sylwadau ar ganlyniad PPR 8 
[2] Adroddiad IPCC ar Argyfwng Hinsawdd: Galwadau Cynghrair Arctig Glân am Toriadau Carbon Du rhag Llongau
[3] NGO Datganiad: Rhaid i IMO fynd i'r afael ag effaith allyriadau carbon du ar yr Arctig

Am yr Arctig a charbon du
Mae sifftiau mawr yn yr hinsawdd yn digwydd yn gryfach ac yn symud ymlaen yn gyflymach ar ledredau uchel gyda'r newidiadau mwyaf dramatig i'w gweld yng gorchudd gorchudd môr y Môr yng Nghefnfor yr Arctig. Mae gorchudd iâ môr yr haf yn llawer llai o'i gymharu â dim ond ychydig ddegawdau yn ôl, ac mae'r rhew sy'n weddill tua hanner mor drwchus. Mae rhew aml-flwyddyn wedi gostwng tua 90%. Gallai diwrnodau heb rew môr haf ddod cyn gynted â dechrau'r 2030au, os bydd y byd yn methu â chyflawni ymrwymiad Cytundeb Hinsawdd Paris i gyfyngu gwresogi byd-eang i lai na 1.5C, a allai arwain at ganlyniadau digynsail i'r hinsawdd fyd-eang a'r amgylchedd morol. 

Mae llongau Arctig yn cynyddu wrth i lai o rew môr agor mynediad at adnoddau, a diddordeb mewn llwybrau cludo traws-Arctig byrrach yn tyfu. Er gwaethaf ymdrechion byd-eang, mae allyriadau carbon du llongau yn cynyddu - cynyddodd allyriadau carbon du o longau yn yr Arctig 85% rhwng 2015 a 2019. Pan fydd carbon du yn setlo ar eira a rhew, mae toddi yn cyflymu, a cholli adlewyrchiad yn creu dolen adborth yn gwaethygu. gwresogi byd-eang. Mae Carbon Du hefyd yn cael effeithiau iechyd ar gymunedau Arctig. Gellir cyflwyno gostyngiadau mewn allyriadau carbon du o longau yn yr Arctig neu'n agos atynt yn gyflym trwy newid i danwydd glanach a chael effaith ar unwaith wrth leihau toddi eira a rhew gan fod y carbon du yn fyrhoedlog ac yn aros yn yr atmosffer am ddyddiau'n unig neu wythnosau. 
 
Sut mae allyriadau carbon du o longau yn cael effaith ar yr Arctig
Roedd angen gweithredu ar unwaith i dorri allyriadau carbon du o longau
fideo

Ynglŷn â'r Gynghrair Arctig Glân

Yn cynnwys 21 o sefydliadau dielw, mae'r Gynghrair Arctig Glân yn ymgyrchu i berswadio llywodraethau i weithredu i amddiffyn yr Arctig, ei fywyd gwyllt a'i phobl. 

Ymhlith yr aelodau mae: 90 Uned y Gogledd, Prosiect Altai, Cynghrair Alaska Wilderness, Bellona, ​​Tasglu Aer Glân, Denmarc Trawsnewid Gwyrdd, Sefydliad Ecoleg a Datblygu ECODES, Asiantaeth Ymchwilio Amgylcheddol, Cyfeillion y Ddaear yr UD, Dewisiadau Byd-eang, Greenpeace, Cadwraeth Natur Gwlad yr Iâ Cymdeithas, Menter Hinsawdd Cryosffêr Ryngwladol, Undeb Cadwraeth Natur a Bioamrywiaeth, Gwarchod Cefnfor, Amgylchedd y Môr Tawel, Moroedd Mewn Perygl, Sefydliad Surfrider Europe, Stand.Earth, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd a WWF.

Mwy o wybodaeth cliciwch yma.
Twitter

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Arctig

Arctig: Mae ASEau yn galw am heddwch a llai o densiwn yn y rhanbarth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd yn galw am gydweithrediad rhyngwladol adeiladol yn yr Arctig wrth gyhoeddi rhybuddion ynghylch bygythiadau sy'n dod i'r amlwg i sefydlogrwydd yn y rhanbarth, SESIWN LLEOL TRYCHINEB.

 Mewn adroddiad newydd ar heriau geopolitical a diogelwch yn yr Arctig, a fabwysiadwyd ddydd Mercher, dywed ASEau y dylai gwladwriaethau’r Arctig a’r gymuned ryngwladol warchod yr Arctig fel ardal o heddwch, tensiwn isel a chydweithrediad adeiladol. Mae'r UE wedi ymrwymo i ddatblygiad cynaliadwy a heddychlon tymor hir y rhanbarth, maen nhw'n tanlinellu.

Yn ogystal, mae'r testun yn pwysleisio bod y model llywodraethu Arctig cyfredol, yn seiliedig ar gyfraith ryngwladol, wedi bod o fudd i bob gwladwriaeth Arctig ac wedi darparu sefydlogrwydd yn yr ardal.

Newid yn yr hinsawdd a chymunedau brodorol

hysbyseb

Mae'r aelodau'n galw ar bob gwlad dan sylw a'r UE i ymateb i ganlyniadau dychrynllyd dwfn newid yn yr hinsawdd yn yr Arctig, gan gynnwys trwy gadw at nodau Cytundeb Paris.

Rhaid cadw diwylliant Pobl Gynhenid ​​y rhanbarth hefyd, mae ASEau yn pwysleisio. Dylai pob gweithgaredd yn yr ardal, gan gynnwys defnyddio adnoddau naturiol, barchu hawliau Pobl Gynhenid ​​a bod o fudd iddynt hwy a thrigolion lleol eraill.

Gweithgareddau Rwsiaidd a Tsieineaidd yn yr Arctig

hysbyseb

Ar ben hynny, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch y cynnydd milwrol cynyddol yn Rwseg yn yr Arctig, y mae ASEau yn ei ystyried yn anghyfiawn gan ei fod yn sylweddol uwch na dibenion amddiffynnol cyfreithlon. Dylai unrhyw gydweithrediad â Rwsia yn y rhanbarth fod yn gyson ag egwyddor ymgysylltiad dethol yr UE â'r wlad, mae ASEau yn mynnu. Ni ddylai beryglu’r sancsiynau a’r mesurau cyfyngol a fabwysiadwyd o ganlyniad i weithredoedd llywodraeth Rwseg mewn rhannau eraill o’r byd, maent yn ychwanegu.

Mae ASEau hefyd yn poeni'n fawr am brosiectau Tsieineaidd pellgyrhaeddol yn yr Artig. Mae angen i’r UE arsylwi’n agos ar ymdrechion China i integreiddio Llwybr Môr Gogledd yr Arctig yn ei Fenter Belt a Ffordd, dywedant, gan fod hyn yn herio’r amcan o gysgodi’r Arctig rhag geopolitig byd-eang.

Bydd y testun, a gymeradwywyd gan 506 pleidlais o blaid, 36 yn erbyn gyda 140 yn ymatal, ar gael yn llawn yma (06.10.2021).

“Byddwn yn croesawu polisi Arctig yr UE wedi’i ddiweddaru, a ddylai barhau i ganolbwyntio ar faterion yn ymwneud â chymunedau lleol, yn enwedig pobl frodorol. Yn ein hadroddiad, gwnaethom nodi hefyd bod yn rhaid i strategaeth Arctig yr UE adlewyrchu realiti diogelwch newydd y rhanbarth, tensiynau geopolitical cynyddol a chwaraewyr rhanbarthol newydd, fel Tsieina. Dylem fod yn ymwybodol nad ydym ar ein pennau ein hunain yn yr Arctig; ynghyd â’n cynghreiriaid agos yr Unol Daleithiau, Canada, Norwy a Gwlad yr Iâ, gallwn adeiladu dyfodol llewyrchus a heddychlon, ”meddai rapporteur anna Fotyga (ECR, Gwlad Pwyl) ar ôl y bleidlais.

Cefndir

Cyn y bleidlais lawn hon, dirprwyaeth o Ymwelodd ASEau Pwyllgor Materion Tramor â Denmarc, yr Ynys Las a Gwlad yr Iâ ar 21-24 Medi i drafod cydweithredu a heriau rhyngwladol yn yr Arctig gyda chynrychiolwyr a swyddogion gwleidyddol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Arctig

Mae ASEau eisiau i bolisi Arctig yr UE adlewyrchu pryderon diogelwch yn well

cyhoeddwyd

on

Tra bod y Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd yn gweithio ar ddiweddariad o bolisi Arctig yr UE, mae ASEau yn poeni am fygythiadau sy'n dod i'r amlwg i sefydlogrwydd yn yr ardal, World.

Ers diwedd y Rhyfel Oer, mae'r Arctig wedi bod yn barth heddwch a chydweithrediad rhyngwladol, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r sefyllfa wedi newid. Mae'r rhanbarth wedi bod yn fwy o bresenoldeb milwrol yn Rwseg, tra bod Tsieina yn anelu at integreiddio llwybr môr gogleddol yr Arctig i'w Menter Belt a Road.

Mae'r Comisiwn yn ailedrych ar rôl yr UE yn yr Artig cyn polisi integredig yr UE erbyn diwedd 2021. Bydd y Senedd yn dadlau ac yn pleidleisio ar ei phen ei hun adrodd yn Strasbwrg yr wythnos nesaf.

Mae'r Arctig yn gartref i hanner miliwn o ddinasyddion yr UE o'r Ffindir, Sweden yn ogystal â Denmarc trwy'r Ynys Las.

hysbyseb

“Mae angen newid ar ganfyddiad yr Arctig ar frys wrth i sefyllfa ryngwladol gynyddol dynn ein gorfodi i adolygu ein polisi Arctig,” meddai Anna Fotyga (ECR, Gwlad Pwyl), awdur adroddiad y Senedd.

Ni fydd yr Arctig bellach yn rhanbarth anghysbell nac anhygyrch, meddai, ond mewn gwirionedd bydd yn chwarae rhan hanfodol yn nyfodol Ewrop.

Ymosodedd arctig

“Rhaid i strategaeth Arctig yr UE adlewyrchu’r realiti diogelwch newydd yn y rhanbarth, y tensiynau geopolitical cynyddol a chwaraewyr newydd fel China,” meddai Fotyga. “Mae Moscow yn edrych ar yr Arctig yn y tymor hir, gan ymdrechu i orfodi cyfres o ffeithiau cyfreithiol, economaidd a milwrol. Yn y modd hwn, mae'n cyflwyno tensiynau byd-eang i ranbarth yr ydym am ei warchod fel maes cydweithredu heddychlon a ffrwythlon. ”

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn annog Rwsia i barchu cyfraith ryngwladol yn llawn ac i gofio canlyniadau ei gweithredoedd. Dywed hefyd na ddylai cydweithredu posib yr UE â Rwsia yn yr Arctig beryglu nodau sancsiynau yn erbyn gweithredu Rwseg mewn man arall.

Trwydded i ddrilio

Rhaid hefyd ystyried rôl gynyddol yr Arctig mewn masnach, llywio, yr amgylchedd a'r hinsawdd, materion sy'n ymwneud â chymunedau lleol, yn enwedig pobl frodorol, meddai Fotyga.

Mae diddordeb cynyddol yn yr Arctig a'i adnoddau mwynau daear prin, sy'n hanfodol yn natblygiad technolegau newydd: gwyrdd a milwrol.

“Rhaid i Ewrop leihau ei dibyniaeth ar China ar gyfer y mwynau hyn a dylai'r Arctig chwarae rhan ganolog yn y Cynghrair Deunyddiau Crai Ewrop, ”Meddai ASE Gwlad Pwyl.

Mae ASEau yn poeni y bydd Rwsia a China yn ecsbloetio'r rhanbarth heb asesiad cywir o'r effaith amgylcheddol. Mae buddsoddiadau Tsieina mewn prosiectau seilwaith strategol ac ymdrechion i gael hawliau mwyngloddio yn peri pryder gan eu bod yn atgoffa rhywun o sut mae'r wlad yn gweithredu mewn rhannau eraill o'r byd. Felly mae ASEau yn annog gwladwriaethau'r Arctig i ddangos dangosiadau tramor yn drylwyr.

Wrth i China ddatblygu rhaglenni torri'r iâ, mae'r adroddiad yn awgrymu y gallai gwledydd yr UE a gwledydd partner adeiladu torwyr iâ o dan faner yr UE.

Dywedodd Fotyga, a oedd yn rhan o ddirprwyaeth Senedd i Ddenmarc, Gwlad yr Iâ a’r Ynys Las ym mis Medi, fod y Senedd eisiau mwy o welededd o’r UE yn y rhanbarth, mwy o gydlynu UE, ynghyd â chydweithrediad â phartneriaid sydd wedi ymrwymo i barchu cyfraith ryngwladol, datblygu cydweithredu heddychlon a gwarantu rhyddid. o fordwyo.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd