Cysylltu â ni

Iran

Arweinydd yr Wrthblaid: Pob Arwydd yn Pwyntio at Ddiwedd Cyfundrefn y Mullahs yn Iran

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch miloedd o gynrychiolwyr alltud Iran yn Ewrop, dywedodd arweinydd gwrthblaid Iran, Maryam Rajavi, ddydd Gwener fod pob arwydd yn nodi diwedd y theocratiaeth sy’n rheoli.

Roedd Rajavi yn annerch cynhadledd fawr ym Mrwsel ddydd Gwener ar drothwy pen-blwydd cyntaf gwrthryfel pobl Iran a ddechreuodd ar ôl marwolaeth drasig Mahsa (Zhina) Amini. Yn ôl Rajavi, amlygodd y gwrthryfel y potensial ar gyfer cwymp y gyfundrefn ac mae wedi rhoi pobl Iran ar drothwy cyfnod newydd yn eu hanes, gyda chefnogaeth pedwar degawd o wrthwynebiad trefniadol.

Roedd cyn Brif Weinidog Canada, Stephen Harper, cyn Brif Weinidog Gwlad Belg Guy Verhofstadt, cyn-ymgeisydd arlywyddol Colombia a’r cyn wystl Ingrid Betancourt, cyn Weinidog Amddiffyn yr Almaen Franz Josef Jung, a chyn Weinidog Tramor Ffrainc Michèle Alliot Marie ymhlith y pwysigion rhyngwladol a gymerodd ran yn y uwchgynhadledd a drefnwyd gan Gyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran (NCRI), clymblaid dan arweiniad prif wrthblaid ddomestig Iran, Sefydliad Pobl Mojahedin Iran (PMOI/MEK).

Bu cynrychiolwyr Senedd Gwlad Belg a dirprwyaethau trawsbleidiol o Senedd Ewrop a seneddau gwledydd Ewropeaidd gan gynnwys yr Eidal, Iwerddon, a Gwlad yr Iâ hefyd yn cymryd rhan yn y gynhadledd a gynhaliwyd ym mhrifddinas Ewrop.

Pwysleisiodd Maryam Rajavi, Llywydd-etholedig NCRI: “Yn y gwrthryfel hwn, roedd y byd yn amlwg yn gweld trefn a oedd yn gorchuddio ei ansefydlogrwydd gyda chynhesu a therfysgaeth, a thrwy wneud sŵn am ei raglenni taflegrau a niwclear. Mewn gwirionedd, mae'n eistedd ar casgen bowdr ac nid oes ganddo ddyfodol. A phan safodd menywod a merched dewr—prif rym y newid—i fyny ar y rheng flaen, daeth yn amlwg bod y trawsnewidiad sy’n digwydd yn Iran mor ddwys a dyfnder fel y bydd yn anochel yn arwain at gwymp yr unbennaeth grefyddol ac yn achosi. Iran rydd.”

Pwysleisiodd “Mae’r ffactorau a arweiniodd at ffrwydrad y gwrthryfel nid yn unig nid yn unig wedi lleihau, ond maent hyd yn oed wedi dod yn fwy dwys, dwys a difrifol.”

 “Mae agwedd wrthwynebol y gymdeithas tuag at y drefn o ddienyddwyr, a ddaeth yn amlwg yn ystod y gwrthryfel, wedi cynyddu’n amlwg. Mae'r gwrthwynebiad trefnus a'r Unedau Gwrthsafiad yn y wlad, ynghyd â rhwydweithiau cymdeithasol PMOI, wedi canolbwyntio eu gweithgareddau ar dorri wal gormes, cychwyn gwrthryfeloedd, a'u hehangu. Er bod refeniw olew y gyfundrefn wedi cynyddu, mae'r polisi o ysbeilio asedau cyhoeddus a thlodi'r llu wedi cynyddu'r potensial ffrwydrol a pharodrwydd cymdeithasol cynyddol ar gyfer gwrthryfeloedd. Mewn sefyllfa o’r fath, mae’r drefn yn anochel yn troi at fwy o reolaeth, ataliad a chrebachiad,” tanlinellodd Rajavi.

hysbyseb

Condemniodd y rhai a gymerodd ran yn y gynhadledd, a oedd yn cynrychioli ystod eang o dueddiadau gwleidyddol, frwydr y protestwyr yn erbyn y gyfundrefn yn gryf, mynegodd gefnogaeth i wrthryfel pobl Iran a phwysleisiodd fod gan y Gorllewin gyfrifoldeb moesol i sefyll ar ochr pobl Iran, yn enwedig yr ieuenctid. , wrth iddynt ymdrechu i sicrhau newid cyfundrefn.

Yn ôl rhwydwaith PMOI (neu MEK), cafodd o leiaf 750 o brotestwyr eu lladd a 30,000 eu harestio yn ystod gwrthryfel y llynedd. Roedd rhan o leoliad y gynhadledd ddydd Gwener wedi'i neilltuo i arddangosfa ar gyfer dioddefwyr y gwrthdaro.

Wrth bwysleisio rôl Unedau Gwrthsafiad sy'n gysylltiedig â MEK, pwysleisiodd cyfranogwyr y gynhadledd fod y sloganau ar strydoedd Iran, fel “I lawr gyda'r gormeswr, boed y Shah neu'r Arweinydd”, yn dangos yn glir bod pobl Iran yn gwrthod y ddau Shah blaenorol. unbennaeth a theocratiaeth gyfredol ac yn ceisio sefydlu gweriniaeth ddemocrataidd sy'n cael ei siartio yng nghynllun deg pwynt Maryam Rajavi. Yn ystod y misoedd diwethaf mae 3,600 o seneddwyr o bob rhan o’r byd, 124 o gyn-lywyddion a phrif weinidogion, a 75 o enillwyr gwobr Nobel wedi mynegi eu cefnogaeth i’r cynllun hwnnw.

“Nid yw’r clerigwyr sy’n rheoli yn Iran erioed wedi bod angen mwy o ddyhuddiad nag ydyn nhw heddiw. O dan effaith aruthrol gwrthryfeloedd, mae angen iddynt symud yn ddiplomyddol yn fwy nag erioed o'r blaen. Maent yn ceisio ennill cefnogaeth y Gorllewin a'r Dwyrain yn erbyn pobl Iran a'u chwyldro democrataidd. Mae eu dulliau ar gyfer gorfodi llywodraethau Gorllewinol yn hysbys. Eu tactegau yw cymryd gwystlon, terfysgaeth, cynhesu, a chwarae'r cerdyn niwclear. Eu galw canolog gan lywodraethau’r Gorllewin yw cyfyngu ar y PMOI a’r NCRI, a chau’r llwybr at wrthryfel a rhyddid yn Iran, ”pwysleisiodd Rajavi.

Galwodd ar y Gorllewin i ddatgan bod yr IRGC yn sefydliad terfysgol, cydnabod hawl pobl Iran i amddiffyn eu hunain yn erbyn yr IRGC a heddluoedd ataliol eraill, ail-greu chwe phenderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn erbyn cyfundrefn Iran, cyfeirio'r goflen o droseddau hawliau dynol yn Iran. i Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, erlyn arweinwyr y gyfundrefn am bedwar degawd o hil-laddiad a throseddau yn erbyn dynoliaeth, a gosod y drefn glerigol o dan Bennod VII o Siarter y Cenhedloedd Unedig fel bygythiad i heddwch a diogelwch byd-eang.

Mewn rhan o’i araith, dywedodd cyn Brif Weinidog Canada, Stephen Harper, mai’r tro diwethaf i’r protestwyr losgi cartref cyndadau Khomeini. Y tro nesaf byddant yn llosgi'r drefn gyfan i lawr. Diystyrwch y propaganda bod y gyfundrefn wedi ymwreiddio ac nad oes ganddi unrhyw wrthwynebiad trefnus. Pe na bai gwrthwynebiad o’r fath yn bodoli, pam y byddai’r gyfundrefn yn cymryd rhan mewn pardduo o’r fath yn erbyn yr NCRI a pham y byddai’n carcharu 3,500 o aelodau o’ch gwrthwynebiad. Mae dewis arall i'w gynnig i bobl Iran. Mae'n syml. Sefwch gyda'r Iran Resistance a'u hawydd am wladwriaeth ddemocrataidd, seciwlar. Dyma'r hyn y mae'r NCRI wedi'i argymell ers tro.

Dilynwyd ef gan gyn-Weinidog Tramor ac Amddiffyn Ffrainc, Michèle Alliot Marie, a ddywedodd, “Rydym oll yn dyheu am ryddid, cydraddoldeb rhwng dynion a merched, cyfundrefnau democrataidd. Mae heddiw yn ben-blwydd dwbl, un trasig, gyda marwolaeth Mahsa Amini, a gafodd ei ladd yn drasig yn drasig. Ond hefyd, mae Medi 15 yn nodi'r don o wrthdystiadau yn Iran yn dilyn marwolaeth Amini. Ar ôl Medi 2022, bu newid yn y dull gweithredu. Dim ond pobl Iran all gyflawni newid hanfodol. Mae’n werth ymladd dros ryddid, democratiaeth a chydraddoldeb rhywiol.”

Ychwanegodd cyn Brif Weinidog Gwlad Belg, Guy Verhofstadt, ers marwolaeth Mahsa Amini, ein bod wedi gweld rhywbeth hanesyddol yn Iran, gyda dynion a menywod yn peryglu eu bywydau ac yn galw am ddymchwel y drefn. Roeddent yn llafarganu 'marwolaeth i'r gormeswr, boed yn Shah neu'r Goruchaf Arweinydd.' Mae'r amodau yn Iran wedi dirywio er anfantais i'r drefn ac er lles pobol Iran. Nid yw dienyddiad y gyfundrefn o anghydffurfwyr wedi atal y don o brotestiadau. Mae distawrwydd a diffyg gweithredu gan yr UE a gwledydd gorllewinol eraill yn grymuso teyrnasiad brawychus y gyfundrefn. Rhaid inni gael polisi cadarn vis-à-vis y gyfundrefn, strategaeth o newid yn Iran. Rhaid i'r UE ymgysylltu â'r NCRI. Roedd uwchgynhadledd dydd Gwener hefyd yn cynnwys cyhoeddiad ffurfiol am ffurfio Cyngres o ieuenctid Iran sy'n byw yn Ewrop, gan gynnwys y bobl ifanc sydd wedi gadael Iran yn y blynyddoedd diwethaf.

Amharwyd dro ar ôl tro ar araith Rajavi gan siantiau a chymeradwyaeth gan y dorf frwd a oedd wedi ymgasglu o bob rhan o Ewrop. Beirniadodd yn hallt bolisi presennol y Gorllewin ar Iran a rhybuddiodd fod dyhuddiad parhaus o ffasgaeth grefyddol yn helpu’r llofruddwyr sy’n tanio ar bobl Iran ac yn peryglu heddwch a diogelwch byd-eang, gan gynnwys diogelwch Ewrop ei hun.

Ar ôl y cyfarfod, cymerodd miloedd o gefnogwyr Cyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran ran mewn gwrthdystiad a gorymdaith drefnus ym Mrwsel.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd