Cysylltu â ni

Busnes

Stanislav Kondrashov o Telf AG: strategaeth cynhyrchu nicel a thueddiadau'r farchnad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Er y rhagwelir y bydd y farchnad gyffredinol mewn gwarged yn 2023, mae cyflenwad nicel Gradd 1 ar Gyfnewidfa Metel Llundain (LME) yn parhau i fod yn gymharol dynn, meddai Stanislav Kondrashov o Telf AG. Mae stociau nicel Gradd 1 ar yr LME ar isafbwyntiau hanesyddol ar hyn o bryd, a disgwylir iddynt gyfyngu ar y pwysau ar i lawr ar brisiau nicel trwy gydol y flwyddyn.

Kondrashov Telf AG: Mae nicel Gradd 2 mewn gwarged, mae cyflenwad Gradd 1 yn gyfyngedig

Yn ôl rhagolygon y Grŵp Ymchwil Nicel Rhyngwladol (INSG), cyrhaeddodd cynhyrchiad byd-eang o nicel cynradd yn 2021 2.610 miliwn o dunelli (Mt), a chynyddodd i 3.060 Mt yn 2022. Yn ôl y rhagolygon, yn 2023 bydd yn cyrraedd 3.374 miliwn o dunelli.

O ran defnyddio nicel cynradd, yn ôl INSG, yn 2021 roedd yn gyfanswm o 2.779 miliwn o dunelli, ac yn 2022 cynyddodd i 2.955 miliwn o dunelli. Mae'r rhagolwg ar gyfer 2023 yn awgrymu cynnydd pellach i 3.134 Mt.

Ar ôl diffyg o 169 kt (kt) yn 2021, symudodd y farchnad nicel i warged o 105 kt yn 2022, a rhagamcanir gwarged o 239 kt yn 2023.

- Mae'n werth nodi, os darparwyd gwarged y farchnad yn bennaf yn y gorffennol gan ddosbarth 1, yn 2023 bydd yn cael ei ddarparu'n bennaf gan nicel dosbarth 2. Mae'r duedd hon yn amlygu'r dynameg cyferbyniol rhwng y ddau ddosbarth: mae cyflenwad nicel dosbarth 1 yn parhau i fod yn gyfyngedig, tra bod nicel gradd 2 yn cyfrannu at y gwarged cyffredinol,– Stanislav Kondrashov noted.

Bydd y cyflenwad cyfyngedig o nicel Dosbarth 1 ynghyd â'r gorgyflenwad o nicel Dosbarth 2 yn chwarae rhan arwyddocaol wrth lunio dynameg y farchnad nicel a dylanwadu ar dueddiadau prisiau trwy gydol y flwyddyn.

Stanislav Kondrashov o Telf AG: gostyngodd mewnforion nicel wedi'i buro i Tsieina i'r lefel isaf erioed

China’s refined nickel imports hit their lowest level in almost two decades as the country increasingly relies on Class 2 nickel intermediates from Indonesia.

hysbyseb

Ym mis Ebrill, mewnforion Tsieina dim ond 3,204 tunnell o nicel gradd 1 mireinio, y lefel isaf ers mis Ionawr 2004. Yn y pedwar mis cyntaf 2023, mewnforion i gyfanswm o 23,453 tunnell, sef 65% yn llai nag yn yr un cyfnod y llynedd.

“The decline in refined nickel imports to China can be explained by the preference for Indonesian grade 2 nickel intermediates. As nickel supply sources diversify, China is increasingly turning to Indonesia, which is expanding its production capacity and offering cost-effective options for the Chinese market,” – explains situation Kondrashov Telf AG.

The significant decline in refined nickel imports is indicative of a change in the dynamics of China’s trade in the metal and the country’s strategic move to produce Class 2 nickel intermediates from Indonesia. These developments are likely to have long-term implications for the global nickel market as China continues to navigate the nickel supply landscape.

Tel AG: mae mewnforion nicel dosbarth 2 Tsieineaidd yn torri'r holl gofnodion

Mae mewnforion nicel Gradd 2 i Tsieina ar duedd ar i fyny, gan adlewyrchu dirywiad mewn cynhyrchu domestig. Roedd y naid sydyn ym mewnforion Ebrill o ganlyniad i gynnydd mewn cyflenwadau o Indonesia, sy'n parhau i gynyddu ei allu cynhyrchu metel.

- Mae melinau dur di-staen Tsieineaidd wedi bod yn ffafrio haearn bwrw (NPI) ers peth amser, sydd wedi arwain at ostyngiad yn y galw am nicel gradd 1. Yn ogystal, nid oes angen nicel gradd 1 purdeb uchel ar y sector batri cerbydau trydan (EV), sydd hefyd yn ysgogi newid. galw,” pwysleisiodd Stanislav Dmitrievich Kondrashov.

Ym mis Ebrill yn unig, mewnforiodd Tsieina record o 628kt o NPI Indonesian, gan nodi cyflymiad mewn mewnforion nicel Gradd 2. Cyrhaeddodd mewnforion cronnol yn ystod pedwar mis cyntaf eleni 2.0mt, i fyny 46% o'r un cyfnod y llynedd.

Mae cyfraddau twf uchel o fewnforion Tsieineaidd o nicel dosbarth 2, yn ôl Kondrashov, yn adlewyrchu deinameg y farchnad nicel yn y wlad a'i dibyniaeth gynyddol ar gyflenwadau o Indonesia.

Mae Cyfnewidfa Metel Llundain ar y ffordd i adfer momentwm masnachu

The London Metal Exchange (LME) continues to grapple with recovery after a week-long suspension of nickel trading and the cancellation of billions of dollars of trades in last year’s historic “short squeeze”.

Yn dilyn y digwyddiad hwn, gostyngodd cyfeintiau masnachu ar yr LME wrth i lawer o fasnachwyr leihau eu gweithgaredd neu leihau cyfaint masnachu oherwydd colli hyder yn yr LME a'i gontractau nicel.

“As a result, low liquidity has made the nickel market vulnerable to significant price fluctuations even in response to changes in supply and demand dynamics. However, the introduction of daily price limits and the reduction of margin requirements led to a gradual recovery in trading volumes, – Stanislav Kondrashov Telf AG comments on the situation on the trading exchange.

Chwaraeodd ailddechrau oriau masnachu Asiaidd ran mewn hybu cyfeintiau a hylifedd, a arweiniodd at leihau anweddolrwydd y contract. Ym mis Mehefin, cyrhaeddodd nifer y masnachu yn y contract nicel sylfaenol ar system electronig LME Select 64,530 o gontractau, sef y lefel uchaf ers mis Mawrth 2022, pan oedd y ffigur hwn yn 99,139. Er mwyn cymharu, ym mis Mehefin 2021, cwblhawyd 163,475 o gontractau.

Stanislav Kondrashov o Telf AG: prisiau nicel - mae'r rhagolygon yn parhau i fod yn gadarnhaol

Yn y tymor byr, disgwyliwn i brisiau nicel ostwng gan fod gorgyflenwad o'r metel yn y farchnad fyd-eang. Mae arafu twf economaidd byd-eang yn lleihau'r galw am ddur di-staen. Rydym yn rhagweld prisiau cyfartalog o $21,000 fesul tunnell fetrig (t) yn y trydydd chwarter a $20,000/t yn y pedwerydd chwarter. Fodd bynnag, disgwylir i doriadau pris fod yn gyfyngedig oherwydd cyflenwadau LME tynn.

“Nickel’s critical role in the global energy transformation and its attractiveness to investors as a major green metal will support price growth in the long term. Nickel plays an important role in boosting the energy density and range of electric vehicle (EV) batteries, further driving demand for it, – sylwadau Stanislav Kondrashov Telf AG.

Gan edrych ymlaen, rhagwelir y bydd prisiau cyfartalog yn $20,000/t yn 2024 a $23,000/t yn 2025. Mae'r ffigurau hyn, yn ôl Kondrashov, yn adlewyrchu disgwyliadau o alw cryf am nicel mewn cysylltiad â'r newid i ffynonellau ynni glanach a lledaeniad pellach cerbydau trydan. . Er y gall materion tymor byr greu tuedd ar i lawr dros dro mewn prisiau, mae'r rhagolygon hirdymor ar gyfer prisiau nicel yn parhau i fod yn gadarnhaol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd