Cysylltu â ni

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Pysgodfeydd

Cyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig ar gyfer 2022: Gwella cynaliadwyedd hirdymor stociau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ar gyfer Môr y Baltig. Yn seiliedig ar y cynnig hwn, bydd gwledydd yr UE yn penderfynu faint o bysgod y gellir eu dal ym masn y môr, am yr hyn sy'n ymwneud â'r rhywogaethau masnachol pwysicaf. Mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu cyfleoedd pysgota ar gyfer penwaig yng Ngwlff Riga, gan gynnal y lefelau cyfredol ar gyfer sbrat, lleden ac is-ddaliadau penfras dwyreiniol. Mae'r Comisiwn yn cynnig lleihau cyfleoedd pysgota ar gyfer y stociau sy'n weddill a gwmpesir gan y cynnig, er mwyn gwella cynaliadwyedd y stociau hynny ac i helpu stociau eraill fel penfras a phenwaig yn adfer.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae statws amgylcheddol gwael Môr y Baltig yn effeithio’n fawr ar ein pysgotwyr a menywod lleol, sy’n dibynnu ar stociau pysgod iach ar gyfer eu bywoliaeth. Dyma pam mae'r Comisiwn yn gwneud ei orau glas i adfer y stociau hynny, ac mae'r cynnig heddiw yn adlewyrchiad o'r uchelgais honno. Fodd bynnag, mae cyflwr y Môr Baltig nid yn unig yn gysylltiedig â physgota, felly mae'n rhaid i bawb wneud eu rhan i adeiladu cynaliadwyedd tymor hir y basn môr gwerthfawr hwn. "

Mae cyfanswm y dalfeydd a ganiateir (TACs) arfaethedig yn seiliedig ar y cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael wedi'i adolygu gan gymheiriaid gan y Cyngor Rhyngwladol ar Archwilio'r Moroedd (ICES) a dilynwch y Cynllun rheoli aml-flwyddyn Baltig. Mae mwy o wybodaeth ac union ffigurau yn y Datganiad i'r wasg a Holi ac Ateb.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Pysgodfeydd: Mae'r UE ac Ynysoedd Cook yn cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac Ynysoedd Cook wedi cytuno i barhau â'u partneriaeth pysgodfeydd lwyddiannus fel rhan o'r Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy, am gyfnod o dair blynedd. Mae'r cytundeb yn caniatáu i gychod pysgota'r UE sy'n gweithredu yn y Môr Tawel Gorllewinol a Chanolog barhau i bysgota ar dir pysgota Ynysoedd Cook. Yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd ComisiynyddDywedodd Virginijus Sinkevičius: “Gydag adnewyddiad y Protocol Pysgodfeydd hwn, bydd llongau’r Undeb Ewropeaidd yn gallu parhau i bysgota un o’r stociau tiwna trofannol iachaf. Rydym yn arbennig o falch o gyfrannu, trwy ein cefnogaeth sectoraidd, at ddatblygiad sector pysgodfeydd Ynysoedd Cook - Gwladwriaeth sy'n Datblygu Ynysoedd Bach sydd wedi cael ei chanmol yn aml am ei pholisïau rheoli pysgodfeydd effeithiol a chyfrifol. Dyma sut mae Cytundebau Partneriaeth Pysgodfeydd Cynaliadwy’r UE yn gweithio’n ymarferol. ”

Yn fframwaith y Protocol newydd, bydd yr UE a pherchnogion llongau yn cyfrannu gyda chyfanswm hyd at oddeutu € 4 miliwn (NZD 6.8m) am y tair blynedd nesaf, a € 1m (NZD 1.7m) ohono i gefnogi Ynysoedd Cook ' mentrau o fewn y polisi pysgodfeydd sectoraidd a morwrol. Ar y cyfan, wrth ymyl gwelliannau yn y sector pysgota, mae'r refeniw a gafwyd o'r Cytundeb hwn wedi caniatáu i lywodraeth Ynysoedd Cook wella ei system lles cymdeithasol o'r blaen. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cronfa Forwrol, Pysgodfeydd a Dyframaethu Ewropeaidd i gefnogi cefnforoedd cynaliadwy a gymeradwywyd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Rheoliad sy'n sefydlu Cronfa Forwrol, Pysgodfeydd a Dyframaethu Ewrop (EMFAF) o dan y Cyllideb hirdymor 2021-2027 yr UE ei fabwysiadu ar 6 Gorffennaf gan Senedd Ewrop gyda mwyafrif llethol. Daw'r mabwysiadu yn dilyn cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo gyda'r Cyngor ar ddiwedd 2020. Gyda chyfanswm cyllideb o € 6,108 biliwn (2021-2027), bydd yr EMFAF yn darparu cefnogaeth ariannol i amddiffyn, rheoli a defnyddio'r môr a'i gynaliadwy gan gyfrannu felly. i amcanion y Bargen Werdd Ewrop. Mae hyn yn allweddol i hyrwyddo bioamrywiaeth, cyflenwi bwyd môr iach a chynaliadwy, gan gynnwys o ddyframaethu, cystadleurwydd y economi glas a chymunedau arfordirol ffyniannus yn yr UE.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rwy’n croesawu’r bleidlais hon gan Senedd Ewrop. Daw'r gronfa newydd i rym ar bwynt pwysig. Bydd y blynyddoedd i ddod yn hanfodol ar gyfer ein hymdrechion i wneud pysgodfeydd yr UE yn fwy cynaliadwy o hyd, wrth sicrhau bywoliaeth ein pysgotwyr a'n menywod. Mae'r EMFAF bydd hefyd yn ein galluogi i gefnogi adferiad gwyrdd economi las Ewrop ac yn sail i rôl arweiniol yr UE wrth hyrwyddo llywodraethu cefnfor cynaliadwy ledled y byd. Galwaf yn awr ar aelod-wladwriaethau i gwblhau eu rhaglenni cenedlaethol fel blaenoriaeth, felly gyda'n gilydd gallwn barhau i gyflawni ein hymrwymiad ar y cyd i gefnfor iachach. ”

Disgwylir i aelod-wladwriaethau gwblhau eu rhaglenni yn y misoedd nesaf, er mwyn sicrhau y gellir rhoi'r arian i weithio cyn gynted â phosibl. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd