Cysylltu â ni

Economi

Bydd Pwyllgor Cyngor Ewrop yn trafod cosb am laddwyr Sergei Magnitsky

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Sergei-MagnitskyAr 4 Medi, bydd Pwyllgor Materion Cyfreithiol a Hawliau Dynol Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop (PACE), yn ystyried penderfyniad drafft o'r enw Mae gwrthod ddigerydd gyfer Killers o Sergei Magnitsky.

Ers cyhoeddi'r adroddiad yn gynharach ym mis Mehefin, mae swyddogion Rwseg wedi bod yn brwydro i ddod o hyd i ffyrdd o wanhau casgliadau'r adroddiad.

Mae Rwsia yn un o 47 aelod-wladwriaeth Cyngor Ewrop. Mae'r penderfyniad drafft a'r adroddiad ar orfodaeth swyddogion Rwseg yn achos Magnitsky wedi'u paratoi gan Aelod Seneddol y Swistir, Rapporteur Andreas Gross o dan ei fandad Cyngor Ewrop o fis Tachwedd 2012 i gynnal adolygiad annibynnol o farwolaeth Magnitsky yn nalfa Rwseg.

hysbyseb

Ar 25 Mehefin 2013, cyflwynodd Gross ei ganfyddiadau i Bwyllgor Materion Cyfreithiol a Hawliau Dynol Cyngor Ewrop. Hyd yn oed cyn i’r adroddiad gael ei ryddhau, mynegodd dirprwyaeth Rwsia ei anfodlonrwydd gan addo “dylanwadu” ar gynnwys yr adroddiad cyn pleidlais 4 Medi 2013.

Dywedodd Alexei Pushkov, AS o Rwsia Unedig Pro-Putin a phennaeth dirprwyaeth Rwsia i Gyngor Ewrop, cyn cyfarfod 25 Mehefin 2013 ar benderfyniad drafft Magnitsky: “Byddwn yn ceisio dylanwadu ar ei gynnwys. Mae tudalen gyntaf y penderfyniad yn cyhoeddi Magnitsky fel ymladdwr â llygredd na fu erioed, oherwydd ei fod yn finansydd, yn arbenigwr ar greu cynlluniau i osgoi trethi. ”

Dywedodd Pushkov hefyd fod yr adroddiad drafft a gyflwynwyd i Bwyllgor Cyngor Ewrop gan Gross “yn ailadrodd yr argraffnodau gwleidyddol sydd wedi eu derbyn gan ddull y Gorllewin o ymdrin ag achos Magnitsky.”

hysbyseb

Gwadodd Pushkov fod Magnitsky wedi marw o guro, gan ddweud: “Rwy’n ailadrodd. Nid yw hyn wedi ei benderfynu. ”

Ar ôl i'r sylwadau hyn gael eu gwneud, wynebodd mam Mr Magnitsky Mr Pushkov yn gyhoeddus gyda datganiad ei bod hi a pherthnasau eraill yn llygad-dystion i'r anafiadau yr oedd ei mab wedi'u dioddef cyn ei farwolaeth.

“Mae’r datganiadau rydych chi wedi’u gwneud wedi troseddu teimladau perthnasau Sergei Magnitsky, a gafodd yr anffawd i weld yn uniongyrchol yr anafiadau ar ei gorff yn pwyntio tuag at farwolaeth dreisgar,” meddai Mrs Magnitskaya mewn llythyr a gyfeiriwyd at Pushkov.

Mynnodd mam Magnitsky ymddiheuriad cyhoeddus gan Pushkov dros ei sylwadau: “Rydych wedi gwneud datganiadau dros gyfnod hir o amser am berson sydd wedi marw, sy'n nas caniateir o safbwynt y moesoldeb a'r gyfraith. Er gwaethaf hyn, nid ydych erioed wedi gofyn am eglurhad o’r sefyllfa gan deulu Sergei Magnitsky, ”meddai Mrs Magnitskaya.

Cyhoeddwyd llythyr Natalia Magnitskaya gan Novaya Gazeta. Ni chafwyd ymateb gan Mr Pushkov hyd yn hyn.

Yn nodedig, pan benodwyd Andreas Gross AS yn Rapporteur gyntaf ar achos Magntisky, croesawodd swyddogion Rwseg ei ymgeisyddiaeth. Yn ôl sylwadau a wnaed ym mis Tachwedd 2012 gan ddirprwy Rwsia i Gyngor Ewrop, Leonid Slutsky AS: “Roedd Gross yn un o'r cyd-rapporteurs ar y ffeil fonitro ar Ffederasiwn Rwseg ac roedd wedi dangos ei hun fel partner adeiladol,”A byddai ei benodiad yn helpu i osgoi“dull rhagfarnllyd agored".

Y cynnig Mae gwrthod ddigerydd gyfer Killers o Sergei Magnitsky cafodd galw am adolygiad annibynnol o achos Magnitsky gan Gyngor Ewrop y dasg i'r Pwyllgor Materion Cyfreithiol a Hawliau Dynol ym mis Hydref 2012 yn dilyn argymhelliad gan Swyddfa Cyngor Ewrop. Yn y cyfarfod ar 12 Tachwedd 2012, dynododd y Pwyllgor Materion Cyfreithiol a Hawliau Dynol Gross i baratoi adroddiad ar achos Magnitsky.

Mae'r penderfyniad drafft cyn pleidlais y Pwyllgor ar 4 Medi 2013 a baratowyd gan Rapporteur Gross ar orfodaeth swyddogion yn achos Magnitsky yn galw ar aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop i ddwyn i gyfrif bawb sy'n rhannu cyfrifoldeb ym marwolaeth Magnitsky, sicrhau bod ei erlyniad ar ôl marwolaeth. ac mae erledigaeth cyfreithwyr eraill a gynrychiolodd Hermitage yn Rwsia yn dod i ben, ac yn annog awdurdodau Rwseg i gydweithredu ag ymchwiliadau troseddol a lansiwyd gan wledydd Ewropeaidd i'r cronfeydd $ 230 miliwn a ddwynwyd gan y grŵp o swyddogion a throseddwyr Rwsiaidd a ddatgelwyd gan Sergei Magnitsky.

Mae'r penderfyniad drafft yn crynhoi manylion y cynllwyn troseddol llygredig a ddatgelwyd gan Magnitsky (gweler, er enghraifft, tystiolaethau Magnitsky o 5 Mehefin 2008 a 7 Hydref 2008 a roddwyd cyn iddo gael ei arestio, ei dystiolaethau rhag cael eu cadw o 14 Hydref 2009 a 12 Tachwedd 2009. o’r dystiolaeth, mae awdurdodau Rwseg yn ceisio dadlau na ddarganfu Magnitsky eu llygredd, ac yn lle hynny fe’i beiodd ar ôl marwolaeth am y lladrad $ 230 miliwn yr oedd wedi’i ddatgelu.

Mae'r penderfyniad drafft gerbron Pwyllgor Cyngor Ewrop yn disgrifio curiad Mr Magnitsky cyn ei farwolaeth (gweler cofnodion y carchar yn tystio i'r defnydd o gyffiau llaw a batonau rwber, yr arwyddion o drais ar gorff Magnitsky a ddarganfuwyd yn yr angladd, y weithred o farwolaeth yn cyfeirio at ei amheuaeth o anaf i'w ben, a'r canfyddiadau gan y Cyngor Hawliau Dynol Arlywydd Rwsia.

Cyfeiriodd hyd yn oed arbenigwyr meddygol swyddogol Rwsia at fatonau rwber fel achos tebygol anafiadau ar gorff Magnitsky, ac eto mae safle swyddogol llywodraeth Rwsia yn parhau i fod yn wadiad bod curiadau wedi digwydd. Ym mis Mawrth 2013, caeodd Pwyllgor Ymchwilio Rwsia’r ymchwiliad yn ffurfiol i farwolaeth Sergei Magnitsky gan ddarganfod “nad oedd unrhyw ddigwyddiad o droseddu” wedi digwydd. Ym mis Ebrill 2013, nododd llefarydd yr Arlywydd Vladimir Putin, Dmitry Peskov, nad oedd gan y Kremlin “unrhyw reswm i amau ​​cymhwysedd y rhai a gynhaliodd yr ymchwiliad”.

Yr agenda swyddogol o gyfarfod 4 Medi 2013 y Pwyllgor Materion Cyfreithiol a Hawliau Dynol a fydd yn digwydd ym Mharis, Ffrainc, yn cynnwys ystyried yr adroddiad drafft ar y gwaharddiad yn achos Magnitsky, yr atodiad a'r penderfyniad drafft.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd