Cysylltu â ni

Economi

Adroddiad GSMA yn datgelu diwydiant symudol Ewropeaidd ym groesffordd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

GSMAO flaen (5 Medi) gynhadledd heddiw GSMA Symudol 360-Ewrop ym Mrwsel, rhyddhawyd y GSMA asesiad cynhwysfawr o effaith y diwydiant ffonau symudol yn Ewrop. Mae'r adroddiad, Symudol Economi Ewrop 2013, A ddatblygwyd gan GSMA Cudd-wybodaeth, yn datgelu bod yn 2012, mae'r ecosystem symudol a gynhyrchir tua 2.1% o CMC ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd (UE) - gan gynnwys cyfraniadau at arian cyhoeddus o € 53 biliwn - ac a gefnogir yn uniongyrchol swyddi 394,000 yn y rhanbarth.

Mae'r astudiaeth hefyd yn dangos bod, er bod ganddynt gyfradd dreiddiad tanysgrifiwr unigryw uchaf y byd yn 79 y cant, Ewrop yw'r unig ranbarth i weld refeniw dirywio - o € 162 2010 biliwn mewn2 i € 151 biliwn yn 2012 - ac mae bellach ar ei hôl hi o ran defnyddio technolegau symudol y genhedlaeth nesaf a'r gwasanaethau uwch y maent yn eu gwneud yn bosibl. Daw'r adroddiad i ben gyda'r cyfleoedd a gyflwynir mewn byd lle bydd bron popeth a phawb yn cael eu cysylltu gan symudol a rôl allweddol polisi a rheoleiddio craff wrth helpu Ewrop i gynyddu ei photensial i'r eithaf.

“Roedd Ewrop yn cael ei hystyried yn arloeswr ym maes symudol ers amser maith, ond, fel y mae’r adroddiad hwn yn ei ddangos, mae bellach ar ei hôl hi o ran rhanbarthau eraill wrth ddefnyddio band eang symudol, yn enwedig yn 4G / LTE,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol GSMA, Anne Bouverot. “Er gwaethaf hyn, gall y diwydiant symudol chwarae rhan allweddol yn yr adferiad Ewropeaidd, ond bydd hyn yn gofyn am bolisi sy’n annog buddsoddiad mewn cysylltedd band eang symudol, yn galluogi arloesi ac yn helpu i fagu hyder defnyddwyr mewn gwasanaethau symudol. Dylai hyn fod wrth wraidd cynigion arfaethedig y Comisiwn ar farchnad telathrebu sengl. ”

hysbyseb

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn canfod bod Ewrop wedi disgyn tu ôl i lawer o rannau eraill o'r byd wrth ddefnyddio technoleg Evolution Hirdymor (LTE). Ar ddiwedd 2012, roedd LTE yn cyfrif am 0.3 y cant o gyfanswm y dyfeisiau yn Ewrop, o'i gymharu â 11 y cant yn yr Unol Daleithiau a 28 y cant yn Ne Korea. Mae hyn yn atgyfnerthu ymchwil a gyhoeddwyd gan y GSMA a Navigant Economics yn gynharach eleni3, A oedd yn dangos bod twf yn y buddsoddiad yn yr Unol Daleithiau yn cyfieithu i mewn i gysylltiadau data yn gyflymach, gyda Unol Daleithiau cyflymu nawr 75 y cant yn gyflymach na chyfartaledd yr UE, gyda'r bwlch disgwyl i dyfu.

Er gwaethaf yr heriau presennol, mae "Connected Living" yn gyfle pwysig i ehangu cyrhaeddiad symudol i sectorau diwydiant fertigol allweddol. Disgwylir i nifer y dyfeisiau diwifr cysylltiedig yn Ewrop dyfu i bron i chwe biliwn gan 20204, Tua chwarter o'r cyfanswm byd-eang. gallai cyfanswm y farchnad gyfeiriedig ar gyfer Byw Connected yn Ewrop fod mor fawr â € 234 biliwn5 Gan 2020, gan gynnig codiad posibl o fwy na chwech y cant i CMC yr Undeb Ewropeaidd. Bydd mabwysiadu technoleg symudol mewn sectorau diwydiant megis modurol, masnach, addysg, iechyd, llywodraeth a chyfleustodau, ymhlith eraill, yn creu cyfleoedd ar gyfer modelau busnes newydd a ffrydiau refeniw, cefnogi twf, swyddi, arloesi a chynaliadwyedd.

Roedd yr adroddiad hefyd yn amlinellu nifer o feysydd allweddol lle y gall polisi a rheoleiddio yr UE priodol helpu i adennill arweinyddiaeth technoleg a gollwyd drwy annog buddsoddiad, lleihau rhwystrau i gyfuno, gan alluogi arloesi ac adeiladu hyder defnyddwyr.

hysbyseb

Gall dull pan-Ewropeaidd yn fwy cydlynol i ryddhau sbectrwm a chysoni helpu i ategu buddsoddiadau pellach mewn cysylltedd band eang. Mae'r UE wedi nodi y dylai cyfanswm o 1200MHz o sbectrwm yn cael ei ddyrannu gan 2015 i gwrdd â'r twf disgwyliedig mewn traffig data, ond dim ond cyfartaledd o 600MHz eisoes wedi cael ei ryddhau ac mae oedi wrth ddyrannu sbectrwm Difidend Digidol yn y band 800MHz. Os eir i'r afael â'r materion hyn, amcangyfrifir y gallai hyd at € 119 biliwn o CMC cynyddol yn cael ei gynhyrchu yn ystod y cyfnod hyd at 2020, cynhyrchu € 23 biliwn o refeniw treth ychwanegol a chreu hyd at 156,000 swyddi newydd ar draws y rhanbarth.

Gyda Ewrop gartref i fwy na 100 gweithredwyr ffonau symudol yn ogystal â bron 530 MVNOs6, Cyfuno wedi dod yn fater cynyddol y diwydiant wrth i weithredwyr yn wynebu polisi anghyson sbectrwm, pwysau cystadleuol parhaus a chynyddu dirywiad refeniw ac erydiad ymyl. Gall y Comisiwn Ewropeaidd yn helpu i leihau'r rhwystrau i gyfuno y farchnad yn effeithlon trwy symleiddio adolygiadau uno a mabwysiadu ymagwedd fwy gofalus ar osod atebion.

gweithredwyr ffonau symudol yn gweithio i ehangu eu portffolios yn barhaus gyda chynnyrch a gwasanaethau newydd sy'n mynd y tu hwnt llais craidd, SMS a data cynigion traddodiadol. Mae'r adroddiad yn canfod bod er mwyn i weithredwyr i barhau i ddatblygu gwasanaethau newydd, rhaid iddynt fod yn rhydd i greu modelau busnes a phrisio sy'n cyd-fynd yn well gyda'r gwasanaethau y mae defnyddwyr yn ei ddymuno ac yn barod i dalu am. Bydd fframwaith rheoleiddio sy'n galluogi hwn fod yn sbardun allweddol ar gyfer arloesi.

Gyda ffôn symudol yn awr sefydlu ei hun mewn bywyd bob dydd defnyddwyr, mae'n rhaid i'r diwydiant barhau i fynd i'r afael â materion fel twyll, spam a phreifatrwydd pryderon yn rhagweithiol. Mae defnyddwyr yn ceisio gwybodaeth ystyrlon a rheolau cyson sy'n gymwys ar gyfer gwasanaethau cyfatebol swyddogaethol. Ni ddylai Rheoleiddwyr cymhwyso rheolau rhagnodol i'r wybodaeth a roddir i ddefnyddwyr, ond yn hytrach yn canolbwyntio ar sicrhau tryloywder ar draws y cyfan gadwyn gwerth Rhyngrwyd.

"Yn amlwg, mae angen i'r ffocws fod ar ysgogi buddsoddiad i gyflawni twf economaidd tymor hir," parhaodd Bouverot. "Mae symud i Fywyd Connected, lle mae bron pawb a phopeth yn cael eu cysylltu, yn cynnig cyfle pwysig i Ewrop i adennill ei sefyllfa arweinyddiaeth. Gyda'i gilydd, mae rhaid i ni greu amgylchedd a fydd yn denu ac yn meithrin buddsoddiad mewn symudol. Mae'r fenter sengl farchnad telathrebu yn cynnig cyfle pwysig i alluogi hyn ac mae'n rhaid i ni ei gael yn iawn. "

I gael gafael ar yr adroddiad, cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad GSMA Symudol-360 Ewrop, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd