Cysylltu â ni

Economi

cymorth datblygu yr UE yn Somalia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

baner eu-a-somaliaAr 16 Medi 2013, trefnodd yr UE a Somalia ddigwyddiad lefel uchel o'r enw 'Bargen newydd i Somalia' ym Mrwsel. Daeth trosglwyddiad wyth mlynedd Somalia i ben ym mis Medi 2012 gyda'r trosglwyddiad heddychlon i Lywodraeth Ffederal newydd. Nawr, nod y gynhadledd yw cynnal y momentwm cadarnhaol yn y wlad a sicrhau ei bod yn aros ar y llwybr i sefydlogrwydd a heddwch, gan ddod â ffyniant i'w phobl. Felly bydd Cynhadledd Brwsel yn dwyn ynghyd y gymuned ryngwladol a Somalia i gymeradwyo'r Compact, fel y'i gelwir - carreg filltir allweddol o'r broses-, addo cefnogaeth i alluogi ei weithredu ac, yn anad dim, ail-ymrwymo i'r broses wleidyddol newydd hon.

Mae'r Compact yn seiliedig ar egwyddorion y Fargen Newydd y cytunwyd arnynt yn y Fforwm Lefel Uchel ar gyfer Effeithiolrwydd Cymorth yn Busan yn 2011. Bydd yn newid y ffordd y mae'r gymuned ryngwladol yn gweithio gyda Somalia ac yn cynnwys: 1) prif flaenoriaethau sectorol yn dilyn pum heddwch a gwladwriaeth. adeiladu nodau, 2) egwyddorion partneriaeth a 3) trefniadau gweithredu a monitro.

Mae'r Compact yn cynnwys cynigion y cytunwyd arnynt ar y cyd ar gyfer sefydlu pensaernïaeth ariannol a chydlynu newydd ar gyfer Somalia (Cyfleuster Datblygu ac Ailadeiladu Somalia), wedi'i ategu gan bartneriaeth atebolrwydd cilyddol.

hysbyseb

Cydweithrediad yr UE â Somalia

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn ymwneud â Somalia trwy ddull cynhwysfawr sy'n cynnwys diplomyddiaeth weithredol a chefnogaeth uniongyrchol i gymorth datblygu, proses wleidyddol, materion diogelwch a chymorth dyngarol.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth datblygu yn Somalia o dan y 10fed Gronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF). Cyfanswm y dyraniad ar gyfer Somalia ar gyfer y cyfnod cyllido cyfredol (2008-2013) yw € 521 miliwn.

hysbyseb

Mae cydweithrediad y Comisiwn Ewropeaidd â Somalia yn canolbwyntio ar dri phrif faes ymyrraeth: Llywodraethu, Datblygu Economaidd ac Addysg.

Ar wahân i'r gefnogaeth ddwyochrog trwy'r EDF, mae Somalia hefyd yn elwa o raglenni thematig amrywiol, megis diogelwch bwyd, cymdeithas sifil a hawliau dynol.

Llywodraethu - Adeiladu'r wladwriaeth

Mae'r UE yn cefnogi Somalia i adeiladu strwythurau a sefydliadau democrataidd. Buddsoddiad presennol yr UE mewn llywodraethu yw € 123 miliwn ac mae'n cwmpasu'r meysydd canlynol:

 1. Rheol y Gyfraith a diogelwch: mae'r canlyniadau allweddol yn cynnwys - hyfforddwyd mwy na 6,300 o heddweision a 170 o swyddogion y gyfraith, barnwyr, erlynwyr, aelodau barnwriaeth a staff llys, sefydlwyd cyfadrannau'r gyfraith yn Somaliland a Puntland; Mae cyflogau (cyflogau a threuliau) Heddlu Somalïaidd yn cael eu talu.
 2. Cysoni: yr UE yw'r rhoddwr mwyaf i broses Cyfansoddiad Somalia ac mae'n parhau i gynorthwyo i adolygu, lledaenu a gweithredu'r cyfansoddiad newydd gan gynnwys ardystiad yn y dyfodol trwy refferendwm a chynnal etholiad cenedlaethol.
 3. Llywodraethu effeithiol: Cafodd Somaliland etholiadau arlywyddol rhad ac am ddim a theg yn 2010 a mabwysiadodd Puntland Gyfansoddiad newydd; a chychwynnwyd diwygiadau i'r gwasanaeth sifil a gwerthuso perfformiad y gwasanaeth cyhoeddus yn Somaliland ac ar lefel ffederal. Mae strwythurau llywodraethu lleol yn cael eu cryfhau nawr diolch i gefnogaeth yr UE.
 4. Cymdeithas sifil Somalïaidd: mae grwpiau cymdeithas sifil wedi'u cryfhau i chwarae rhan ystyrlon yn y broses adeiladu heddwch a llywodraethu da. Mae hawliau dynol a hawliau menywod, ynghyd â rhyddid mynegiant, wedi cael eu hyrwyddo trwy gefnogaeth sefydliadau a chyfryngau annibynnol ac am ddim.

Datblygiad economaidd

Mae'r UE yn gwario € 135 miliwn ym meysydd diogelwch bwyd, datblygu economaidd a bywoliaethau dan arweiniad y sector preifat.

Yn y sector diogelwch bwyd ac amaeth, mae'r UE wedi cefnogi:

 1. Gwydnwch sychder: gwella amddiffyniad cymdeithasol gyda chwistrelliadau prydlon o arian bach i'r ardaloedd mwyaf eu hangen yn Somaliland a Puntland;
 2. Gwybodaeth am ddiogelwch a maeth bwyd: elwodd mwy na 3 miliwn o Somaliaid o wybodaeth am y farchnad a ariannwyd gan yr UE trwy'r Uned Dadansoddi Diogelwch Bwyd a Maeth (FSNAU);
 3. Rhaglenni cadwraeth amgylcheddol: yn rhanbarth Gogledd a Chanol Somalia lle mae ansicrwydd bwyd yn gysylltiedig â diraddio adnoddau naturiol yn gyflym;
 4. Sector hadau: yn ardaloedd dyfrhau amaethyddol y De, mae sector hadau wedi'i sefydlu ac wedi cyflawni perfformiad o ansawdd uchel gan gynhyrchu marchnad broffidiol i ffermwyr;
 5. Dyfrhau: mae tua 50,000 o aelwydydd amaethyddol yn elwa o gefnogaeth yr UE i ddyfrhau a seilwaith rheoli llifogydd, ac i ddatblygu cnydau yn ardaloedd cymoedd afonydd Shabelle a Juba.

addysg

Er gwaethaf gwelliannau nodedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y plant sy'n mynychu ac yn gorffen ysgol yn Somalia ymhlith yr isaf yn y byd. Gyda € 85 miliwn mae'r UE wedi cefnogi'r canlynol:

 1. Mae mwy na 40,000 o blant (17,000 o ferched) wedi cael mynediad i addysg sylfaenol, gynradd ac uwchradd;
 2. Cafodd mwy na 330 o ystafelloedd dosbarth eu hadeiladu neu eu hadsefydlu yn ddiweddar;
 3. Mae 4,000 o athrawon cynradd ac uwchradd wedi cymhwyso - roedd bron i 30% o'r rhain yn fenywod;
 4. Roedd 5,279 o hyfforddeion wedi'u cofrestru mewn hyfforddiant galwedigaethol, gan sicrhau datblygiad sgiliau a hyrwyddo cyflogaeth.

Da Byw

Elwodd dros 70,000 o aelwydydd sy'n ymwneud â chynhyrchu, prosesu a masnach da byw, o gronfeydd yr UE. Amcangyfrifir bod y sector da byw yn creu 65% o'r holl gyfleoedd gwaith yn Somalia, i gynhyrchu 80% o enillion tramor (ac eithrio taliadau), ac i gyfrannu 40% o gyfanswm CMC y wlad.

Dŵr

Mae prosiectau a ariennir gan yr UE wedi cefnogi systemau cyflenwi gwledig a threfol am yr 20 mlynedd diwethaf i gynyddu mynediad at ffynonellau dŵr cynaliadwy trwy ddatblygu seilwaith a gallu sefydliadol.

Un o'r amcanion allweddol ar gyfer cefnogaeth yr UE yw creu amgylchedd galluogi ar gyfer cyfranogiad y sector preifat wrth ariannu a rheoli gweithrediadau cyflenwi dŵr, gyda llwyddiannau nodedig mewn ardaloedd trefol ledled Somalia a gwaith arloesol wrth ddatblygu Partneriaethau Cyhoeddus-Preifat mewn cymunedau gwledig mwy.

Nod prosiectau parhaus yw darparu mynediad cynaliadwy i ddŵr diogel i hyd at 500,000 o bobl a mynediad at lanweithdra sylfaenol i 80,000 o bobl.

Mae'r UE hefyd yn cefnogi datblygiad rheoli gwybodaeth, ymchwil a monitro adnoddau dŵr, a chymorth polisi. Yn benodol, mae'r UE wedi cefnogi datblygiad a chynhwysiad hybu hylendid ac ymwybyddiaeth yng nghwricwlwm lefel gynradd genedlaethol Somaliland, gyda'r nod o leihau marwolaethau ac afiachusrwydd ymhlith plant ifanc o glefyd a gludir gan ddŵr.

diogelwch

Mae Somalia heddychlon a sefydlog yn flaenoriaeth gan yr UE y gellir ei chyflawni trwy fynd i’r afael ar yr un pryd â heriau gwleidyddol, datblygu a diogelwch y wlad mewn modd cynhwysfawr.

Dyna pam mae'r UE yn cefnogi Cenhadaeth galluogi heddwch i Somalia (AMISOM) yn yr Undeb Affricanaidd yn sylweddol. Dros y cyfnod 2007-2013, mae'r UE wedi dosbarthu € 594 miliwn, gan ei fod yn un o brif roddwyr AMISOM ers ei sefydlu. Mae'r genhadaeth galluogi heddwch yn creu'r amodau diogelwch angenrheidiol ar gyfer heddwch a sefydlogrwydd ac yn amddiffyn seilwaith allweddol i alluogi'r Sefydliadau Ffederal i gyflawni eu swyddogaethau. Mae'r gefnogaeth ariannol gan yr UE yn talu costau gan gynnwys lwfansau milwyr i holl filwyr AMISOM, heddlu a chydrannau sifil y genhadaeth, yn ogystal â chostau gweithredol pencadlys y genhadaeth yn Nairobi, Kenya.

O dan agwedd gynhwysfawr yr UE tuag at Somalia, mae’r UE hefyd wedi lansio tair cenhadaeth: (1) y Genhadaeth Hyfforddiant Milwrol (EUTM) i gefnogi lluoedd diogelwch Somalïaidd, (2) gweithrediad Llu Llynges yr UE (EU NAVFOR) “Atalanta” i ymladd môr-ladrad ar y môr, a (3) NESTOR EUCAP i ddatblygu gallu morwrol rhanbarthol taleithiau yng Nghorn Affrica.

Enghreifftiau o gydweithrediad yr UE yn Somalia

Mannau sy'n Gyfeillgar i Ferched: Cynyddu cofrestriad merched mewn ysgolion uwchradd

Mae llai o blant yn mynychu'r ysgol yn Somalia na bron unrhyw le arall yn y byd. Mae ymdrechion gan yr UE ar y gweill yn Somaliland a Puntland i godi ansawdd addysg ac ymestyn mynediad i ysgolion i nifer fwy o blant, yn enwedig merched.

Un o'r prif rwystrau i gyfranogiad merched mewn addysg, yn enwedig y rhai o oedran ysgol uwchradd, fu diffyg cyfleusterau sylfaenol ar y safle i ferched. Ar draws Somalia gyfan, amcangyfrifir mai dim ond 31% o fyfyrwyr mewn ysgolion uwchradd sy'n fenywod. Y prif bryder i lawer o ferched yw nad yw ysgolion bob amser yn fforddio amgylchedd dysgu iddynt lle mae eu hurddas a'u preifatrwydd yn cael eu parchu. Fel ffordd o oresgyn y rhwystr hwn i addysg, cyfeiriodd yr UE arian yn 2008 at sefydlu pum 'Mannau sy'n Gyfeillgar i Ferched' yn Somaliland a Puntland.

Mae Mannau Cyfeillgar i Ferched yn cynnig ystafell gyffredin eu hunain i ferched ysgol uwchradd, lle gallant gymdeithasu â'u ffrindiau benywaidd, astudio a gweddïo mewn diogelwch a phreifatrwydd. Yn gyfagos i'r ystafelloedd cyffredin hyn mae toiledau a chyfleusterau golchi i'r merched fel nad oes angen iddynt ddychwelyd adref yn gynnar o'r ysgol mwyach i gael mynediad at doiledau sydd â phreifatrwydd. Yn un o'r ysgolion sy'n elwa o'r rhaglen hon, cynyddodd nifer y trosglwyddiadau i'r ysgol 16% (61 merch) yn fuan ar ôl i'r Gofod sy'n Gyfeillgar i Ferched agor.

Gwell defnydd o dir i leihau newyn ac ansicrwydd bwyd

Yn Somalia, mae 20 mlynedd o ryfel ac absenoldeb sefydliadau wedi arwain at ddiraddio tir yn afreolus. Mae da byw, sef prif biler economi Somalïaidd, yn canfod bod llai a llai o lystyfiant i fwydo arno ac mae mynediad at fwyd yn broblem fawr i'r boblogaeth: Mae diffyg maeth yn cyrraedd hyd at 20% mewn rhai ardaloedd yn Puntland ar adegau o argyfwng.

Mae'r prosiect hwn yn cefnogi ffermwyr sy'n codi da byw (camelod, gwartheg, defaid a geifr) ac yn symud gyda'r buchesi trwy'r tiroedd amrywiol. Ei nod yw symud 1.5 miliwn o bobl sy'n ennill llai na doler y dydd yn uwch na'r llinell dlodi. Bydd y rhaglen yn cefnogi arweinwyr a henuriaid i reoli'r adnoddau naturiol y mae eu cymunedau'n dibynnu arnynt yn well. Ymhlith pethau eraill, byddant yn cael yr arian i ailsefydlu a gwella ardaloedd o borfeydd, cynaeafu dŵr ac amddiffyn pwyntiau dŵr. Gall gweithgareddau eraill gynnwys ailgoedwigo tiroedd pori gyda choed neu adeiladu argaeau bach er mwyn osgoi erydiad, yn ogystal ag adfer pyllau dŵr presennol.

Rhoddir hyfforddiant hefyd i helpu cymunedau i reoli eu hadnoddau naturiol a diogelu'r amgylchedd. Bydd y prosiect yn darparu gwaith i'r cymunedau ac yn grymuso henuriaid i atal a rheoli gwrthdaro, fel y rhai sy'n deillio o gynhyrchu siarcol, sy'n diraddio adnoddau naturiol ac o ddiweithdra difrifol pobl ifanc.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd