Cysylltu â ni

Economi

Rheoliad ariannol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno adolygiad cynhwysfawr cyntaf o agenda diwygio'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ComisiynyddGyda'r mwyafrif o fesurau diwygio ariannol bellach wedi'u mabwysiadu, mae'r Comisiwn Ewropeaidd ar 15 Mai wedi cyhoeddi adolygiad cynhwysfawr cyntaf o'r agenda rheoleiddio ariannol yn ei chyfanrwydd. Mae'r adolygiad economaidd hwn yn nodi sut y bydd y diwygiadau'n darparu system ariannol fwy diogel a mwy cyfrifol trwy wella sefydlogrwydd ariannol, dyfnhau'r farchnad sengl ar gyfer gwasanaethau ariannol a gwella ei heffeithlonrwydd wrth wella cywirdeb a hyder y farchnad. Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd cyfanswm buddion disgwyliedig yr agenda rheoleiddio ariannol yn gorbwyso'r costau disgwyliedig, ar sail rheol wrth reol ac wrth ystyried y diwygiadau yn eu cyfanrwydd. Mae llawer o reolau yn creu synergeddau cadarnhaol sylweddol, ee rhwng y pecyn gofynion cyfalaf mewn bancio a diwygio marchnadoedd deilliadau. Mae'r system ariannol eisoes yn newid ac yn gwella. Bydd y newid hwn yn parhau wrth i'r diwygiadau ddod i rym.

Dywedodd yr Arlywydd José Manuel Barroso: "Mae'r diwydiant gwasanaethau ariannol yn un o asedau mwyaf Ewrop, ac rydyn ni am iddo ffynnu fel y gall roi benthyg i ddinasyddion a busnesau ac felly helpu'r adferiad yn yr economi ehangach. Ond mae trethdalwyr Ewropeaidd wedi fforchio enfawr symiau i atal cwymp ariannol, ac maent yn gywir yn gofyn dau beth yn gyfnewid: bod y sector yn chwarae ei rôl yn deg, ac nad yw argyfyngau bancio yn y dyfodol byth yn dod yn argyfyngau sofran. Mae hyn yn ymwneud â thegwch. Dyna pam y cymerodd y Comisiwn gamau ar unwaith yn 2008 i greu sector ariannol mwy cyfrifol. Ers hynny rydym wedi cyflwyno dros 40 o ddeddfau i ffrwyno taliadau bonws bancwyr, rhoi hwb i swm y banciau arian wrth gefn, taflu mwy o olau ar gronfeydd gwrychoedd, asiantaethau ardrethu, gwrthbartïon canolog a masnachu cymhleth a gwella defnyddwyr Rydym wedi cyflwyno rheolau cyffredin i sicrhau mai cyfranddalwyr a buddsoddwyr eraill - nid trethdalwyr - sydd gyntaf i dalu'r bil pan fydd banc yn methu. Rydym wedi cynnig cyllid l treth trafodion i sicrhau bod gweithredwyr ariannol yn talu eu cyfran deg i'r pwrs cyhoeddus. Ac rydym wedi creu Undeb Bancio - un goruchwyliwr a chronfa gyffredin, y mae banciau'n talu amdano - ar gyfer ardal yr ewro a gwledydd eraill sydd am ymuno. Diolch i'n cynigion gael eu mabwysiadu yn gyfraith mewn amser record, mae marchnadoedd ariannol Ewrop bellach yn fwy diogel, yn fwy tryloyw, ac mae banciau'n rheoli eu risgiau yn fwy cyfrifol. "

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithio'n ddiflino am fwy na phedair blynedd gyda Senedd Ewrop a Chyngor y Gweinidogion i weithredu ein map ffordd ar gyfer ailwampio sylfaenol o'r sector ariannol, yn seiliedig i raddau helaeth ar ymrwymiadau G20. ceisiodd bob amser ddod o hyd i atebion sy'n lleihau risgiau i sefydlogrwydd ariannol a defnyddwyr ac, ar yr un pryd, yn caniatáu i'r sector ariannol sicrhau llif cyllid cynaliadwy i'r economi er mwyn cefnogi twf a buddsoddiad. Mae'r rhan fwyaf o reolau bellach yn cael eu mabwysiadu, felly mae'n yn bryd cynnal asesiad cyntaf o'u heffaith gyffredinol, eu costau a'u buddion, a sut maent yn rhyngweithio. Mae'n dangos bod yna lawer o synergeddau cadarnhaol rhwng rheolau sy'n ategu ac yn atgyfnerthu ei gilydd. Mae buddion hefyd yn gorbwyso'r costau ar gyfer pob mesur unigol a gymerir. yn ei chyfanrwydd, mae'r adolygiad hwn yn dangos ein bod wedi cyflawni'r hyn yr oeddem yn bwriadu ei wneud: mae'r agenda rheoleiddio ariannol yn gwneud yr ariannol system yn fwy sefydlog a chyfrifol, gan weithio er budd yr economi a dinasyddion ledled yr UE. "

hysbyseb

Mae'r pecyn heddiw yn cynnwys Cyfathrebiad y Comisiwn "Sector ariannol diwygiedig ar gyfer Ewrop" ynghyd ag adolygiad economaidd manwl yn egluro sut mae'r diwygiadau'n ail-lunio'r sector ariannol a'r buddion sy'n deillio o hynny. Mae'r Cyfathrebiad yn dwyn i gof yr amcanion a arweiniodd y Comisiwn, yn cyflwyno trosolwg o'r diwygiadau a gynigiodd, ac yn ystyried yr effeithiau allweddol y gellir eu dilyn heddiw.

Mae agenda rheoleiddio ariannol yr UE yn broses raddol. Dim ond yn ddiweddar y mae llawer o fesurau deddfwriaethol wedi'u mabwysiadu, ac mae rhai eto i ddod i rym. Byddai asesiad terfynol felly yn gynamserol. Yn unol â hynny, mae'r adolygiad economaidd hwn yn ansoddol yn bennaf a dylid ei ddeall fel dechrau proses hirach o adolygu a gwerthuso'r diwygiadau yn systematig.

Mae'r adolygiad heddiw yn nodi bod y diwygiadau'n galluogi goruchwylwyr i oruchwylio marchnadoedd a oedd y tu hwnt i'w cyrraedd a darparu tryloywder i bawb sy'n cymryd rhan yn y farchnad. Maent yn sefydlu safonau newydd uchelgeisiol i gyfyngu ar gymryd gormod o risg a gwneud sefydliadau ariannol yn fwy gwydn. Pan gymerir risg, symudir y baich oddi wrth drethdalwyr i'r rhai sy'n debygol o elwa'n ariannol o'r gweithgareddau peryglus. Mae'r diwygiadau'n gwneud i farchnadoedd ariannol weithio'n fwy effeithiol er budd defnyddwyr, busnesau bach a chanolig a'r economi gyfan.

hysbyseb

Mae'r mesurau diwygio hefyd yn dyfnhau'r farchnad sengl mewn gwasanaethau ariannol, yn benodol trwy weithredoedd yr Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd (ESAs) fel rhan o'r System Goruchwylio Ariannol Ewropeaidd (ESFS) sydd wedi bod mewn grym ers 2011 (MEMO / 10 / 434). At hynny, mae'r undeb bancio yn garreg filltir ar gyfer integreiddio Ewropeaidd ac mae nid yn unig yn hanfodol ar gyfer ardal yr ewro ond ar gyfer yr UE gyfan.

Mae'r adolygiad hefyd yn edrych ar gostau'r diwygiadau ac yn amlwg, mae'r broses drosglwyddo i system ariannol fwy sefydlog a chyfrifol yn arwain at gostau o'r fath. Fodd bynnag, mae'r rhain wedi'u lleihau trwy ganiatáu cyfnodau cyflwyno ac arsylwi hirach ac addasu rheolau i leihau costau a ragwelir.

Cefndir

Rhwng 2008 a 2012, defnyddiwyd cyfanswm o € 1.5 triliwn o gymorth gwladwriaethol (hy mwy na 12% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE) i atal cwymp y system ariannol. Sbardunodd yr argyfwng ariannol ddirwasgiad dwfn ac arweiniodd at golledion mawr mewn allbwn. Cododd diweithdra yn sydyn, a chafodd llawer o aelwydydd yr UE golledion sylweddol mewn incwm a chyfoeth. Cafodd ymddiriedaeth yn y system ariannol ei hysgwyd yn ddifrifol.

Mewn ymateb i'r argyfwng, ymrwymodd Comisiwn yr UE i ailwampio sylfaenol fframwaith rheoleiddio a goruchwylio'r sector ariannol. Adeiladu ar y argymhellion o grŵp o arbenigwyr lefel uchel, dan gadeiryddiaeth Jacques de Larosière, nododd y Comisiwn fap ffordd ar gyfer gwella rheoleiddio a goruchwylio marchnadoedd a sefydliadau ariannol yr UE, gan gynnwys sefydlu'r System Ewropeaidd ar gyfer Goruchwylio Ariannol, yn ei Gyfathrebu "Gyrru Adferiad Ewropeaidd "ym mis Mawrth 2009. Cyflwynodd y Cyfathrebu dilynol" Rheoleiddio gwasanaethau ariannol ar gyfer twf cynaliadwy "ym mis Mehefin 2010 becyn o fesurau deddfwriaethol i'r sector gwasanaethau ariannol gael eu dwyn ymlaen gan y Comisiwn a'i fabwysiadu gan y Cyngor a'r Senedd. Bwriad y mesurau oedd creu sector ariannol diogel a chyfrifol, sy'n ffafriol i dwf economaidd ac sy'n darparu gwell tryloywder, goruchwyliaeth effeithiol, mwy o wytnwch a sefydlogrwydd a gwell diogelwch i ddefnyddwyr a buddsoddwyr.

Gan gydnabod natur fyd-eang y system ariannol, cydlynwyd y diwygiadau yn fyd-eang ar lefel y G20 a'r Bwrdd Sefydlogrwydd Ariannol (FSB). Felly mae rhan sylweddol o agenda diwygio'r UE wedi ymwneud â gweithredu ymrwymiadau G20. Roedd angen cymryd mesurau ychwanegol ar lefel Ewropeaidd i fynd i'r afael â diffygion sefydliadol a chryfhau'r farchnad sengl mewn gwasanaethau ariannol.

Mwy na 40 mesur bellach wedi'u cynnig a'u mabwysiadu fwyaf. Mae'r Gyfathrebu hwn a'r ddogfen waith staff sy'n cyd-fynd â hi yn cyflwyno effaith unigol ac gyffredinol y mesurau hyn, gan gynnwys rhyngweithio rhwng gwahanol ddiwygiadau.

Gweler hefyd MEMO / 14 / 352

I gael rhagor o wybodaeth

Cyfathrebu 'Sector ariannol diwygiedig ar gyfer Ewrop' ac 'Adolygiad Economaidd o'r Agenda Rheoleiddio Ariannol'

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm#140515

Cyfathrebu 2009:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF

Cyfathrebu 2010:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/com2010_en.pdf

Cyfathrebu ar yr Undeb Bancio:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0510&from=EN

Parhau Darllen
hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd