Cysylltu â ni

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Ffrengig € 30.5 biliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth yn Ffrainc i gefnogi cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Ffrainc i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn yn ysgogi datblygiad ffynonellau ynni adnewyddadwy allweddol, ac yn cefnogi trosglwyddo i gyflenwad ynni sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Bargen Werdd yr UE. Bydd dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr wrth gynnal cystadleuaeth ym marchnad ynni Ffrainc. ” 

Cynllun Ffrainc

hysbyseb

Hysbysodd Ffrainc y Comisiwn am ei fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef i weithredwyr solar, gwynt ar y tir a gosodiadau trydan dŵr. Mae'r cynllun yn rhoi cefnogaeth i'r gweithredwyr hyn a ddyfernir trwy dendrau cystadleuol. Yn benodol, mae'r mesur yn cynnwys saith math o dendr ar gyfer cyfanswm o 34 GW o gapasiti adnewyddadwy newydd a fydd yn cael ei drefnu rhwng 2021 a 2026: (i) solar ar y ddaear, (ii) solar ar adeiladau, (iii) gwynt ar y tir, (iv) gosodiadau trydan dŵr, (v) solar arloesol, (vi) hunan-ddefnydd a (vii) tendr niwtral o ran technoleg. Mae'r gefnogaeth ar ffurf premiwm ar ben pris y farchnad drydan. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb dros dro o oddeutu € 30.5 biliwn. Mae'r cynllun ar agor tan 2026 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r gosodiad adnewyddadwy newydd gael ei gysylltu â'r grid.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

hysbyseb

Canfu’r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol i ddatblygu’r cynhyrchiant ynni adnewyddadwy ymhellach i gyflawni nodau amgylcheddol Ffrainc. Mae ganddo hefyd effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau fel arall yn digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. At hynny, mae'r cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy dendrau cystadleuol. Yn ogystal, canfu'r Comisiwn fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn benodol, yr effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumio cystadleuaeth. Yn olaf, ymrwymodd Ffrainc hefyd i gyflawni ex-post gwerthuso i asesu nodweddion a gweithrediad y cynllun adnewyddadwy.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Ffrainc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Ffrainc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE am y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Daeth Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy o 2018 sefydlodd darged ynni adnewyddadwy rhwymol ledled yr UE o 32% erbyn 2030. Gyda'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Cafodd y mabwysiadwyd yn ddiweddar Cyfraith Hinsawdd Ewrop, sy'n ymgorffori amcan niwtraliaeth hinsawdd 2050 ac yn cyflwyno'r targed canolraddol o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, gosod y tir ar gyfer y 'addas ar gyfer 55' cynigion deddfwriaethol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 14 Gorffennaf 2021. Ymhlith y cynigion hyn, mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy, sy'n gosod targed uwch i gynhyrchu 40% o ynni'r UE o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.50272 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Datblygu codiadau mewn prisiau RES neu drydan

cyhoeddwyd

on

Rhwng 2021 a 2030, bydd cost cynhyrchu ynni yn cynyddu 61%, os yw Gwlad Pwyl mewn gwirionedd yn dilyn senario Polisi Ynni Gwlad Pwyl y llywodraeth tan 2040 (PEP2040). Gallai senario amgen a ddatblygwyd gan Instrat leihau costau 31-50 y cant o'i gymharu â PEP2040. Mae cynyddu'r uchelgais ar gyfer datblygu RES yng Ngwlad Pwyl er budd pob cartref a busnes. Fel arall, bydd yn arwain at gynnydd syfrdanol ym mhrisiau trydan, meddai Adrianna Wrona, cyd-awdur yr adroddiad.

Ym mis Rhagfyr 2020, cytunodd aelod-wladwriaethau'r UE i gynyddu targedau cenedlaethol ar gyfer cyfran RES yn yr economi a'u halinio â'r targed wedi'i ddiweddaru o leihau allyriadau 55 y cant erbyn 2030 (o'i gymharu â 1990). Cyn y trafodaethau "Fit for 55", mae'n ymddangos bod Gwlad Pwyl yn gosod ei hun ar gwrs gwrthdrawiad trwy gynnig targed RES yn PEP2040 - bron i hanner cyfartaledd disgwyliedig yr UE.

Mae modelu newydd gan Sefydliad Instrat yn dangos y gallwn gyflawni capasiti gwynt ar y tir o 44 GW, capasiti gwynt ar y môr o 31 GW, ac ar gyfer to a PV wedi'i osod ar y ddaear mae tua 79 GW, gan ystyried meini prawf llym ar gyfer y lleoliad a'r gyfradd. datblygu planhigion newydd. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn profi ei bod yn bosibl sicrhau cyfran dros 70 y cant o RES mewn cynhyrchu trydan yn 2030, tra bod PEP2040 yn datgan gwerth afrealistig o 32 y cant.

hysbyseb

Gan dybio y gweithredir y senario datblygu RES a gynigiwyd gan Instrat, byddai Gwlad Pwyl yn sicrhau gostyngiad o 65 y cant mewn allyriadau CO2 yn 2030 yn y sector pŵer o gymharu â 2015 - Mae potensial RES yn ein gwlad yn ddigonol i gyflawni targedau hinsawdd 2030 yr UE a bron. datgarboneiddio'r gymysgedd trydan yn llwyr erbyn 2040. Yn anffodus, dyma a welwn - ar ffurf rhwystro datblygiad ynni gwynt ar y tir, ansefydlogi'r gyfraith, newidiadau sydyn mewn mecanweithiau cymorth. Dylai'r targed RES cenedlaethol gael ei gynyddu'n sylweddol a rhaid i'r gyfraith genedlaethol gefnogi ei gyflawniad - sylwadau Paweł Czyżak, cyd-awdur y dadansoddiad.

Mae'r strwythur pŵer a gynigir gan Instrat yn caniatáu ar gyfer cydbwyso'r system bŵer yn ystod y llwyth brig blynyddol heb unrhyw gynhyrchu o wynt a solar a dim cysylltiadau trawsffiniol ar gael. Fodd bynnag, yn senario PEP2040, dim ond trwy weithredu'r rhaglen ynni niwclear yn amserol y mae hyn yn bosibl, sydd eisoes wedi'i oedi'n sylweddol. - Mae cau a methu gweithfeydd pŵer domestig yn olynol yn dangos efallai na fydd sefydlogrwydd y cyflenwad trydan yng Ngwlad Pwyl yn warant mwyach. Er mwyn sicrhau diogelwch ynni cenedlaethol, mae'n rhaid i ni betio ar dechnolegau y gellir eu hadeiladu ar unwaith - ee melinau gwynt, gosodiadau ffotofoltäig, batris - yn cyfrif Paweł Czyżak.

Mae gwadu rôl RES mewn cynhyrchu trydan nid yn unig yn codi amheuon ynghylch diogelwch ynni, ond bydd hefyd yn arwain at fygythiad i gystadleurwydd economi Gwlad Pwyl ac yn ein gwneud yn ddibynnol ar fewnforion ynni. Felly beth ddylid ei wneud? - Mae'n angenrheidiol, ymhlith pethau eraill, i ddadflocio datblygiad ffermydd gwynt ar y tir, gweithredu ffermydd gwynt ar y môr mewn pryd, gohirio newidiadau i'r system setlo ynni prosumer, creu system o gymhellion ar gyfer datblygu storio ynni, mabwysiadu strategaeth hydrogen. , cynyddu cyllid ar gyfer moderneiddio'r grid, ac, yn anad dim, datgan targed RES uchelgeisiol yn dilyn penderfyniadau'r UE - daw Adrianna Wrona i ben.

hysbyseb

Cysylltwch â:

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth Denmarc € 400 miliwn i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth o Ddenmarc i gefnogi cynhyrchu trydan o ffynonellau adnewyddadwy. Bydd y mesur yn helpu Denmarc i gyrraedd ei thargedau ynni adnewyddadwy heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol a bydd yn cyfrannu at yr amcan Ewropeaidd o gyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050. Hysbysodd Denmarc y Comisiwn o'i fwriad i gyflwyno cynllun newydd i gefnogi trydan a gynhyrchir o ffynonellau ynni adnewyddadwy, sef tyrbinau gwynt ar y tir, tyrbinau gwynt ar y môr, gweithfeydd pŵer tonnau, gweithfeydd pŵer trydan dŵr a ffotofoltäig solar.

Dyfernir y cymorth trwy weithdrefn dendro gystadleuol a drefnir yn 2021-2024 a bydd ar ffurf premiwm dwy ffordd contract-am-wahaniaeth. Mae gan y mesur gyfanswm cyllideb uchaf o oddeutu € 400 miliwn (DKK 3 biliwn) . Mae'r cynllun ar agor tan 2024 a gellir talu cymorth am uchafswm o 20 mlynedd ar ôl i'r trydan adnewyddadwy gael ei gysylltu â'r grid. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod cynllun Denmarc yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan y bydd yn hwyluso datblygu cynhyrchu trydan adnewyddadwy o amrywiol dechnolegau yn Nenmarc ac yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop a heb gystadleuaeth ystumio gormodol.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, yn gyfrifol am bolisi cystadlu (llun): Dywedodd: “Bydd y cynllun hwn o Ddenmarc yn cyfrannu at ostyngiadau sylweddol mewn allyriadau tŷ gwydr, gan gefnogi amcanion y Fargen Werdd. Bydd yn darparu cefnogaeth bwysig i ystod eang o dechnolegau sy'n cynhyrchu trydan adnewyddadwy, yn unol â rheolau'r UE. Bydd y meini prawf cymhwysedd eang a dewis y buddiolwyr trwy broses gynnig gystadleuol yn sicrhau'r gwerth gorau am arian trethdalwyr ac yn lleihau ystumiadau cystadleuaeth posibl. ”

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd