Cysylltu â ni

cludo anifeiliaid

Lles anifeiliaid: mae'r Senedd am amddiffyniad gwell ar gyfer anifeiliaid a gludir  

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae teithiau hir yn creu straen a dioddefaint i anifeiliaid fferm. Mae ASEau eisiau rheolaethau llymach, cosbau llymach ac amseroedd teithio byrrach i gynyddu lles anifeiliaid ledled yr UE, Cymdeithas.

Bob blwyddyn, mae miliynau o anifeiliaid yn cael eu cludo pellteroedd hir ar draws yr UE ac i wledydd nad ydynt yn yr UE i gael eu magu, eu magu neu eu cigydda, yn ogystal ag ar gyfer cystadlaethau a'r fasnach anifeiliaid anwes. O 2009 i 2015, nifer yr anifeiliaid a gludir yn yr UE wedi cynyddu gan 19% - o 1.25 biliwn i 1.49 biliwn. Cynyddodd y niferoedd ar gyfer moch, dofednod a cheffylau, ond gostyngodd y niferoedd ar gyfer gwartheg, defaid a geifr. Dros yr un cyfnod, cynyddodd nifer y llwythi o anifeiliaid byw yn yr UE o tua 400,000 i 430,000 y flwyddyn.

Mae yna eisoes rheolau'r UE ar gyfer amddiffyn a lles anifeiliaid wrth eu cludo. Fodd bynnag, a penderfyniad mabwysiadu gan ASEau ar 14 Chwefror yn galw am well gorfodi, cosbau a llai o amseroedd teithio. "Wrth lunio a gweithredu polisïau’r Undeb […], rhaid i’r Undeb a’r aelod-wladwriaethau, gan fod anifeiliaid yn fodau teimladwy, roi ystyriaeth lawn i ofynion lles anifeiliaid.” Erthygl 13, Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd

Lleihau amseroedd teithio

Mae teithiau hir yn rhoi straen ar anifeiliaid, sy'n dioddef o lai o le, tymheredd yn newid, bwyd a dŵr cyfyngedig yn ogystal â symudiad cerbydau. Gall offer annigonol neu dywydd gwael olygu bod anifeiliaid yn cael eu hanafu neu'n mynd yn sâl wrth eu cludo. Mae croesi ffiniau i wledydd y tu allan i'r UE, gydag arosfannau hir i wirio dogfennau, cerbydau ac anifeiliaid yn broblem ychwanegol. Anifeiliaid yn cael eu cludo am fwy nag wyth awr o fewn yr UE bob blwyddyn 

  • 4 miliwn o wartheg 
  • 4 miliwn o ddefaid 
  • Ceffylau 150,000 
  • 28 miliwn o foch 
  • 243 miliwn o ddofednod 

Mae ASEau yn dadlau y dylai teithiau fod mor fyr â phosibl, ac yn argymell atebion amgen, megis cludo cynhyrchion anifeiliaid yn hytrach nag anifeiliaid byw a datblygu cyfleusterau lladd a phrosesu cig ar y fferm neu'n lleol.

Yn ogystal, maent yn gofyn am ddiffiniad clir o ffitrwydd anifeiliaid ar gyfer cludiant i'w gosod i osgoi risgiau pellach.

hysbyseb

Rheolaethau llymach a chosbau llymach

Mae ASEau yn argymell y defnydd o dechnolegau modern, megis systemau geo-leol, i ganiatáu i deithiau gael eu olrhain mewn amser real. Maent hefyd yn annog gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i gynnal mwy o archwiliadau manwl i helpu i leihau nifer y troseddau. Mae lefel yr arolygiadau yn amrywio’n fawr ar draws yr EU, o sero i sawl miliwn o arolygiadau y flwyddyn. Mae nifer yr achosion o doriadau yn amrywio o 0% i 16.6%.

Mae'r Senedd hefyd yn pwyso am gosbau llymach i atal arfer gwael, gan gynnwys sancsiynau i aelod-wladwriaethau nad ydyn nhw'n cymhwyso rheolau'r UE yn iawn. Dylai cwmnïau sy'n torri'r rheolau wynebu gwaharddiadau ar gerbydau a llongau annigonol, tynnu trwyddedau cludo yn ôl a hyfforddiant gorfodol i staff ar les anifeiliaid.

Safonau uwch dramor

Er mwyn amddiffyn anifeiliaid sy'n cael eu hallforio i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, mae ASEau eisiau cytundebau dwyochrog neu waharddiad ar drafnidiaeth anifeiliaid byw pan nad yw safonau cenedlaethol yn cyd-fynd â chyfraith yr UE. Maent hefyd am gael sicrwydd y darperir lleoedd gorffwys priodol lle mae anifeiliaid yn gallu bwyta ac yfed mewn swyddi tollau.

Y camau nesaf

Sefydlodd y Senedd a pwyllgor ymchwilio i amddiffyn anifeiliaid wrth eu cludo o fewn a thu allan i’r UE ym mis Mehefin 2020.

Canfu'r pwyllgor methiannau systemig wrth weithredu cludiant anifeiliaid rheolau ar draws yr UE. Mae'r pwyllgor derbyniwyd yr adroddiad yn ystod cyfarfod llawn ym mis Ionawr 2022.

Darllenwch fwy am gyfreithiau lles anifeiliaid yr UE.

Dysgwch fwy 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd