Cysylltu â ni

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb

Gwlad Belg

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd lifogydd marwol yng Ngorllewin Ewrop o leiaf 20% yn fwy tebygol - astudio

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir tŷ a gafodd ei daro gan dirlithriad ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn trefi o amgylch Llyn Como yng ngogledd yr Eidal, yn Laglio, yr Eidal. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Newid yn yr hinsawdd wedi gwneud digwyddiadau glawiad eithafol o’r math a anfonodd llifeiriannau angheuol o ddŵr yn brifo trwy rannau o’r Almaen a Gwlad Belg y mis diwethaf o leiaf 20% yn fwy tebygol o ddigwydd yn y rhanbarth, meddai gwyddonwyr ddydd Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie, Reuters.

Roedd y newid yn debygol o gael ei wneud yn drymach gan newid yn yr hinsawdd hefyd. Erbyn hyn, gall diwrnod o law fod hyd at 19% yn ddwysach yn y rhanbarth nag y byddai wedi bod pe na bai tymereddau atmosfferig byd-eang wedi codi 1.2 gradd Celsius (2.16 gradd Fahrenheit) uwchlaw tymereddau preindustrial, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y World Weather Attribution ( Consortiwm gwyddonol WWA).

hysbyseb

"Byddwn yn bendant yn cael mwy o hyn mewn hinsawdd sy'n cynhesu," meddai cyd-arweinydd y grŵp, Friederike Otto, gwyddonydd hinsawdd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae tywydd eithafol yn farwol," meddai Otto, gan gofio iddi gysylltu ar frys ag aelodau o'r teulu sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel pan darodd y llifogydd. "I mi roedd yn agos iawn at adref."

Gyda digwyddiadau tywydd eithafol yn dominyddu penawdau newyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi bod dan bwysau cynyddol i bennu faint yn union o newid yn yr hinsawdd sydd ar fai.

hysbyseb

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, canfu gwyddonwyr fod sychder yr Unol Daleithiau, ton wres farwol o Ganada a thanau gwyllt ar draws yr Arctig Siberia wedi gwaethygu gan awyrgylch cynhesu.

Fe wnaeth glawiad Gorffennaf 12-15 dros Ewrop sbarduno llifogydd a ysgubodd dai a llinellau pŵer i ffwrdd, a gadael mwy na 200 o bobl yn farw, yn yr Almaen yn bennaf. Bu farw dwsinau yng Ngwlad Belg a gorfodwyd miloedd hefyd i ffoi o'u cartrefi yn yr Iseldiroedd. Darllen mwy.

"Y ffaith bod pobl yn colli eu bywydau yn un o wledydd cyfoethocaf y byd - mae hynny'n wirioneddol ysgytwol," meddai'r gwyddonydd hinsawdd Ralf Toumi yn Sefydliad Grantham, Coleg Imperial Llundain, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth. "Does unman yn ddiogel."

Er bod y dilyw yn ddigynsail, canfu 39 o wyddonwyr WWA fod patrymau glawiad lleol yn amrywiol iawn.

Felly fe wnaethant gynnal eu dadansoddiad dros ardal ehangach sy'n rhychwantu rhannau o Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir. Fe wnaethant ddefnyddio cofnodion tywydd lleol ac efelychiadau cyfrifiadurol i gymharu digwyddiad llifogydd mis Gorffennaf â'r hyn y gellid bod wedi'i ddisgwyl mewn byd nad oedd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.

Oherwydd bod aer cynhesach yn dal mwy o leithder, mae llif yr haf yn y rhanbarth hwn bellach 3-19% yn drymach nag y byddent heb gynhesu byd-eang, darganfu’r gwyddonwyr.

Ac roedd y digwyddiad ei hun yn unrhyw le rhwng 1.2 a 9 gwaith - neu 20% i 800% - yn fwy tebygol o fod wedi digwydd.

Esboniwyd yr ystod eang honno o ansicrwydd yn rhannol gan ddiffyg cofnodion hanesyddol, esboniodd WWA, a gwaethygodd y llifogydd yn dinistrio offer a oedd yn monitro cyflwr afonydd. Darllen mwy.

Yn dal i fod, mae'r "astudiaeth yn cadarnhau bod gwresogi byd-eang wedi chwarae rhan fawr yn y trychineb llifogydd," meddai Stefan Rahmstorf, gwyddonydd ac eigionegydd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth.

"Mae hyn yn unol â chanfyddiad adroddiad diweddar yr IPCC, a ganfu fod digwyddiadau glawiad eithafol wedi cynyddu ledled y byd," ychwanegodd, gan gyfeirio at baneli hinsawdd y Cenhedloedd Unedig canfyddiadau. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Llifogydd

Mae Twrci yn brwydro yn erbyn llifogydd y Môr Du, mae'r doll marwolaeth yn codi i 27

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau’r tîm Chwilio ac Achub yn gwagio merch yn ystod llifogydd fflach sydd wedi ysgubo trwy drefi yn rhanbarth Môr Du Twrci, yn Bozkurt, tref yn nhalaith Kastamonu, Twrci, Awst 12, 2021. Tynnwyd y llun Awst 12, 2021. Onder Godez / Ministry Swyddfa'r Wasg / Taflen yr Awdurdod Rheoli Trychinebau a Brys Mewnol (AFAD) trwy REUTERS
Mae aelodau’r tîm Chwilio ac Achub yn gwagio merch yn ystod llifogydd fflach sydd wedi ysgubo trwy drefi yn rhanbarth Môr Du Twrci, yn Bozkurt, tref yn nhalaith Kastamonu, Twrci, Awst 12, 2021. Tynnwyd y llun Awst 12, 2021. Onder Godez / Ministry Swyddfa'r Wasg / Taflen yr Awdurdod Rheoli Trychinebau a Brys Mewnol (AFAD) trwy REUTERS

Mae aelodau’r tîm Chwilio ac Achub yn gwagio pobl leol yn ystod llifogydd fflach sydd wedi ysgubo trwy drefi ym Môr Du Twrci, yn Bozkurt, tref yn nhalaith Kastamonu, Twrci, Awst 12, 2021. Tynnwyd y llun Awst 12, 2021. Onder Godez / Weinyddiaeth Mewnol Swyddfa'r Wasg / Taflen yr Awdurdod Rheoli Trychineb a Brys (AFAD) trwy REUTERS

Brwydrodd gweithwyr brys i leddfu ardaloedd a darodd llifogydd yn rhanbarth Môr Du Twrci ddydd Gwener, wrth i’r doll marwolaeth godi i 27 yn yr ail drychineb naturiol i daro’r wlad y mis hwn, ysgrifennu Nevzat Devranoglu, Ali Kucukgocmen a Daren Butler.

Daeth y llifogydd, ymhlith y Twrci gwaethaf a brofodd, ag anhrefn i daleithiau'r gogledd yn union fel yr oedd awdurdodau'n datgan bod tanau gwyllt a gynddeiriogodd trwy ranbarthau arfordirol y de am bythefnos wedi cael eu rheoli.

hysbyseb

Roedd llifeiriannau o ddŵr yn taflu dwsinau o geir a thomenni o falurion ar hyd strydoedd, gyda phontydd yn cael eu dinistrio, ffyrdd ar gau a thrydan yn cael ei dorri i gannoedd o bentrefi. Dywedodd adroddiadau yn y cyfryngau y byddai'r Arlywydd Tayyip Erdogan i ymweld â'r rhanbarth ddydd Gwener.

"Dyma'r trychineb llifogydd gwaethaf i mi ei weld," meddai'r Gweinidog Mewnol Suleyman Soylu wrth gohebwyr yn hwyr ddydd Iau ar ôl arolygu difrod a oedd yn ymestyn ar draws taleithiau Bartin, Kastamonu a Sinop.

"Mae'r risg y mae ein dinasyddion yn ei hwynebu yn uchel ... Mae yna lawer o ddifrod i'r seilwaith."

hysbyseb

Bu farw dau ddeg pump o bobl o ganlyniad i lifogydd yn Kastamonu a bu farw dau berson arall yn Sinop, meddai Cyfarwyddiaeth Rheoli Trychinebau a Brys y wlad (AFAD).

Rhoddodd Maer Sinop Baris Ayhan y doll marwolaeth yn ei dalaith yn dri, gan ychwanegu na allai awdurdodau gysylltu ag 20 o bobl eraill. Anogodd y llywodraeth i'w ddatgan yn barth trychineb.

"Mae'r isadeiledd yn Ayancik (ardal) wedi cwympo'n llwyr. Mae'r system garthffosiaeth yn cael ei dinistrio. Nid oes trydan na dŵr," meddai wrth Reuters.

Fe darodd y llifogydd a’r tanau, a laddodd wyth o bobl a dinistrio degau o filoedd o hectar o goedwig, yn yr un wythnos y dywedodd panel o’r Cenhedloedd Unedig fod cynhesu byd-eang yn beryglus o agos at droelli allan o reolaeth, a rhybuddio y byddai tywydd eithafol yn dod yn fwy difrifol.

Dangosodd lluniau o eiliadau cyntaf y llifogydd yn ardal Bozkurt Kastamonu fod yr afon yno'n gorlifo mewn dilyw cyflym a oedd yn rhwygo coed ac yn llusgo cerbydau i ffwrdd.

Cafodd mwy na 1,700 o bobl eu symud o ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd, rhai gyda chymorth hofrenyddion a chychod, meddai AFAD.

Gostyngodd hofrenyddion bersonél gwarchod yr arfordir i doeau adeiladau i achub pobl a oedd yn sownd wrth i ddŵr llifogydd ysgubo trwy'r strydoedd, dangosodd lluniau a rannwyd gan y Weinyddiaeth Mewnol.

Fe ddifrododd y dilyw seilwaith pŵer, gan adael tua 330 o bentrefi heb drydan. Roedd pum pont wedi cwympo a difrodwyd llawer o rai eraill, gan arwain at gau ffyrdd, ychwanegodd AFAD. Ysgubwyd rhannau o'r ffyrdd i ffwrdd hefyd.

Dywedodd awdurdod meteoroleg Twrci fod disgwyl glaw trwm pellach yn rhanbarth canolog a dwyreiniol y Môr Du a rhybuddiodd am y risg o lifogydd pellach.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Golchodd ceir a phalmentydd i ffwrdd wrth i dref Gwlad Belg gael ei tharo gan y llifogydd gwaethaf mewn degawdau

cyhoeddwyd

on

By

Cafodd tref ddeheuol Gwlad Belg, Dinant, ei tharo gan y llifogydd trymaf mewn degawdau ddydd Sadwrn (24 Gorffennaf) ar ôl i storm fellt a tharanau dwy awr droi strydoedd yn nentydd cenllif a olchodd geir a phalmentydd ond na laddodd neb, yn ysgrifennu Jan Strupczewski, Reuters.

Cafodd Dinant ei arbed rhag y llifogydd marwol 10 diwrnod yn ôl a laddodd 37 o bobl yn ne-ddwyrain Gwlad Belg a llawer mwy yn yr Almaen, ond fe wnaeth trais storm dydd Sadwrn synnu llawer.

"Rwyf wedi bod yn byw yn Dinant ers 57 mlynedd, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth felly," meddai Richard Fournaux, cyn-faer y dref ar afon Meuse a man geni'r dyfeisiwr y sacsoffon, Adolphe Sax o'r 19eg ganrif. ar gyfryngau cymdeithasol.

hysbyseb
Mae menyw yn gweithio i adfer ei heiddo yn dilyn glawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Mae menyw yn cerdded mewn ardal yr effeithiwyd arni gan lawiad trwm yn Dinant, Gwlad Belg Gorffennaf 25, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Fe wnaeth dŵr glaw yn llifo i lawr strydoedd serth ysgubo dwsinau o geir i ffwrdd, eu pentyrru mewn tomen wrth groesfan, a golchi cerrig coblau, palmantau a darnau cyfan o darmac wrth i drigolion wylio mewn arswyd o ffenestri.

Nid oedd unrhyw amcangyfrif manwl gywir o’r difrod, gydag awdurdodau tref yn rhagweld yn unig y byddai’n “sylweddol”, yn ôl teledu RTL Gwlad Belg.

Fe wnaeth y storm ddryllio hafoc tebyg, hefyd heb golli bywyd, yn nhref fach Anhee ychydig gilometrau i'r gogledd o Dinant.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd