Cysylltu â ni

Frontpage

ASE UKIP Mike Nattrass yn colli brwydr gyfreithiol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mike-Nattrass-5792759Mae ASE UKIP Mike Nattrass wedi colli brwydr gyfreithiol i'w dewis gan ei blaid ar gyfer etholiadau Ewropeaidd 2014.

hysbyseb

Methodd Nattrass â phrawf asesu ymgeisydd a gyflwynwyd yn ddiweddar gan UKIP. Mae'r ASE wedi cynrychioli Gorllewin Canolbarth Lloegr er 2004. Bu'n gadeirydd a dirprwy arweinydd y blaid. Ar ôl i’w achos cyfreithiol gael ei ddiswyddo, dywedodd Mr Nattrass: "Ni chefais gyfle iawn i siarad nac egluro pam rwy’n credu bod y system yn annheg. Roedd fel ceisio hoelio jeli i’r nenfwd. Rwy’n sefyll yn fy marn i fod y dewis ffidil ac atgyweiria yw'r broses. "

Dywedodd Cadeirydd UKIP, Steve Crowther: "Mae synnwyr cyffredin wedi trechu. Mae'r system wedi'i chynllunio i fod yn deg, ac mae'n deg. Mae pawb yn mynd trwy'r un broses ddethol, hyd yn oed arweinydd y blaid, Nigel Farage."

Mae Nattrass, 67, wedi penderfynu peidio ag apelio yn erbyn y penderfyniad. Cyn y gwrandawiad yn Birmingham dywedodd: “Roedd y cyfweliad asesu yn bwyth. Mae'n stori debyg ar draws y wlad. Mae pobl sy'n barod i wneud gwasanaeth i Mr Farage wedi'u dewis. Rwy'n cefnogi egwyddorion UKIP, ond nid dyma'r ffordd i redeg parti. Yr hyn sydd wedi digwydd yw torri democratiaeth. ”

hysbyseb

Honnodd Nattrass mai’r gwir reswm y tu ôl i’w ddiffyg dewis oedd gwrthod gwrthod “yn ddall” dilyn Nigel Farage. Yn y gorffennol, mae Mr Nattrass wedi cyhuddo Farage o fod yn “freak rheoli”. Mewn e-bost roedd wedi pwysleisio: “Rwy’n pryderu y bydd brand y blaid yn cael ei faeddu, hyd yn oed yn cael ei hoelio o dan y llinell ddŵr gan ei fonopoli pŵer.”

Mae Nattrass hefyd wedi gwadu’r grŵp EFD, y mae UKIP yn eistedd ynddo, am ei olygfeydd asgell dde eithafol. Ac fe gefnogodd yn agored ei chyd-ASE Nikki Sinclair - sydd bellach yn eistedd fel Annibynnwr - ar ôl iddi gyhuddo UKIP o “rywiaeth a hiliaeth a homoffobia”.

Dywedodd mewnwelydd UKIP ddoe: “Mae gan Nigel gof hir i bobl sydd wedi ei groesi.”

Aeth darpar ymgeiswyr trwy broses ddethol hir, a oedd yn cynnwys cyflwyno araith a chyfweliad o flaen panel dan arweiniad Steve Crowther. Roedd yr asesiad dwy awr yn cynnwys siarad cyhoeddus, cyfweliad a phrawf ysgrifenedig. Mae ymgeiswyr yn cael eu graddio a rhoddir y rhai sydd â'r radd uchaf ar restr ymgeiswyr cymeradwy genedlaethol y blaid. Defnyddiwyd profion seicometrig i ddadansoddi personoliaethau, dibynadwyedd a gonestrwydd mwy na 300 o bobl a oedd am sefyll yn etholiadau 2014.

Nod y profion oedd 'chwynnu' darpar ymgeiswyr a allai warthio'r blaid. Ar ôl etholiadau lleol mis Mai diwethaf cyhuddwyd nifer o gynghorwyr UKIP newydd o rywiaeth, hiliaeth a homoffobia ar ôl i sylwadau gael eu darganfod ar eu gwefannau cyfryngau cymdeithasol. O'r 300, dewiswyd 77 o obeithion.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd