Cysylltu â ni

diwylliant

Lleferydd - Ewrop Greadigol: Buddsoddi yn y weriniaeth syniadau ac ewyllys ar gyfer adnewyddu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

androulla-vasiliouY Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou (yn y llun).

Mr. Llywydd,

Gweinidog Birutis,

hysbyseb

Foneddigion a boneddigesau,

Annwyl gyfeillion,

Rwy’n falch o’ch croesawu i Fforwm Diwylliant Ewrop. Mae ein rendezvous bob dwy flynedd wedi tyfu ac wedi dod yn rhan o agenda ddiwylliannol Brwsel.

hysbyseb

Diolch am fod yma mor niferus! Mae'n arwydd calonogol.

Pan wnes i annerch Fforwm Diwylliant Ewrop ddwy flynedd yn ôl, rwy’n cofio bod rhai yn cwestiynu sut y byddai diwylliant yn dod o hyd i’w le yn ein hagenda Ewrop 2020. Heddiw, mae gan ddiwylliant a'r sectorau y mae'n eu cynrychioli eu lle ar ein hagenda a chydnabyddir eu potensial ar gyfer twf a swyddi.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd i nodi gweledigaeth strategol, i sicrhau cyllid digonol ac i barhau i esblygu amgylchedd rheoleiddio sy'n ffafrio creadigrwydd ac arloesedd.

Mae ein deialog a'n cydweithrediad wedi dod â ffrwyth. Am y tro cyntaf, mae gennym strategaeth gynhwysfawr ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol, gyda'r Cyfathrebu a fabwysiadwyd gennym y llynedd.

Y flwyddyn nesaf, bydd gennym Ewrop Greadigol ar waith, y rhaglen newydd ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol am y saith mlynedd nesaf, sy'n cael ei chryfhau gyda chyfleuster gwarantu benthyciad newydd ar gyfer gweithredwyr diwylliannol a chreadigol a chyllideb gynyddol gyffredinol.

Nid wyf yn dweud ein bod lle y dylem fod. Mae llawer i'w wneud o hyd ac mae'r heriau'n niferus. Ond rwy'n obeithiol ein bod ni'n symud i'r cyfeiriad cywir.

Cipiodd yr Arlywydd Barroso yn dda iawn y gwahanol lefelau y mae diwylliant yn ganolog iddynt yn y prosiect Ewropeaidd, sydd bellach yn fwy nag erioed. [Diolch am eich geiriau calonogol a'ch presenoldeb heddiw, Mr Llywydd.]

Yn fy nhro i, cymeraf ychydig funudau i dynnu sylw at yr heriau cyfredol a'r hyn a welaf yn flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

Gadewch imi ddechrau gyda'r heriau. Mae'r argyfwng ariannol yn parhau i union bris trwm ar economïau a dinasyddion Ewrop. Mae wedi effeithio ar y sectorau diwylliannol a chreadigol hefyd. Rydym yn gweld tuedd bryderus ymhlith awdurdodau cyllidebol sy'n edrych ar y celfyddydau a diwylliant fel moethusrwydd a chost yn hytrach nag fel buddsoddiad. Fel yr Arlywydd Barroso, rwy’n dadlau bod diwylliant yn anghenraid ac rwy’n gwahodd pawb i weithio ar y cyd i ailddatgan cyfraniad diwylliant a chreadigrwydd i’n heconomi a’n cymdeithas.

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i'r gefnogaeth i'r sectorau diwylliannol a chreadigol fod yn strategol. Os ydym am ddatgloi potensial sectorau diwylliannol a chreadigol ar gyfer twf a swyddi, mae angen i ni wneud cynnydd ar wahanol feysydd, o addasu sgiliau i fynediad at gyllid.

Dylai ein cefnogaeth gael effaith strwythuro.

Mae'r Rhaglen Ewrop Greadigol newydd wedi'i hadeiladu i gyflawni hynny'n union. Bydd Ewrop Greadigol yn agor cyfleoedd a chynulleidfaoedd rhyngwladol i artistiaid a gweithwyr proffesiynol y sector trwy sefydlu rhwydweithiau cynaliadwy, cefnogi talent sy'n dod i'r amlwg a hwyluso mynediad at ariannu.

Rhaid i gefnogaeth i ddiwylliant fod yn rhan o strategaethau integredig ar gyfer datblygu ar bob lefel: lleol, rhanbarthol, cenedlaethol. Mae'r cronfeydd strwythurol yno i gefnogi buddsoddiadau craff. Mae'n hollbwysig na chollir y cyfle hwn ar gyfer diwylliant. Ar fy rhan i, fe wnes i annerch llythyr fis Mai diwethaf at Weinidogion yr UE sy’n gyfrifol am y cronfeydd strwythurol, lle pwysleisiais botensial sectorau diwylliannol a chreadigol ar gyfer twf a mynegais y gobaith y bydd y potensial hwn yn cael ystyriaeth ddyledus yn y rhaglenni gweithredol am y cyfnod. 2014-2020. Cymeraf y cyfle hwn i'ch gwahodd chi i gyd i sensiteiddio awdurdodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ynghylch gwneud buddsoddiadau craff a chadarn mewn diwylliant. Nawr yw'r amser i weithredu!

"Nid yw popeth y gellir ei gyfrif yn cyfrif, ac ni ellir cyfrif popeth sy'n cyfrif", meddai Einstein. Rydyn ni'n gwybod hynny'n dda. Fodd bynnag, mae'n wir, yn enwedig ar adegau o lymder ariannol, bod yn rhaid i gynigion polisi gael eu cefnogi gan dystiolaeth gadarn. Nid yw diwylliant yn eithriad - ac nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn tanseilio ei werth cynhenid ​​fel lles cyhoeddus.

Er mwyn cyflwyno achos perswadiol dros ddiwylliant mae angen i ni gyflwyno tystiolaeth systematig, gynhwysfawr a chymhellol am ei gyfraniad i'r economi a'r gymdeithas. Byddwch yn cael cyfle i drafod y materion hyn yn fanylach yn ddiweddarach heddiw. Byddwch hefyd yn clywed gan Mr Ristori am fenter newydd i gychwyn proses sy'n cynnwys llunwyr polisi, cynrychiolwyr y sectorau diwylliannol a chreadigol a gwyddonwyr, er mwyn nodi'r gefnogaeth wyddonol sy'n ofynnol i fanteisio'n llawn ar botensial y sectorau hyn ar gyfer twf a swyddi. Rwy’n cefnogi’r fenter hon yn llawn ac edrychaf ymlaen at rai canlyniadau pendant a allai ddatblygu goramser.

Mae hwn yn waith hanfodol ac nid yn unig mae'n ymwneud â data ac ystadegau. Mae hefyd yn ymwneud â chynulleidfaoedd a chyfranogiad diwylliannol. Rhaid i sefydliadau diwylliannol ymchwilio i anghenion cynulleidfaoedd yn iawn ac adeiladu cymuned o ddilynwyr.

Ac mae'n fater o frys. Mae effeithiau'r argyfwng yn cyrraedd yn ddwfn ac yn eang yn ein cymdeithasau. Byddwn yn cyhoeddi heddiw, Arolwg Eurobaromedr, y mae ei ganlyniadau yn datgelu cydberthynas uniongyrchol rhwng cymryd rhan mewn diwylliant a'r sefyllfa economaidd genedlaethol. Mae cyfranogiad diwylliannol yn dirywio ledled Ewrop, ac mae'r effaith gryfaf yn y gwledydd hynny sy'n cael eu taro galetaf gan yr argyfwng.

Mae pawb ar eu colled os bydd tuedd mor frawychus yn parhau, ond mae pawb yn debygol o elwa o ecosystem greadigol lewyrchus.

Mae diwylliant yn ein gwneud ni'n "ddinasyddion gweriniaeth syniadau" - i fenthyg geiriau'r bardd Groegaidd mawr Konstantine Kavafis.

Diwylliant yw cyfrwng ein gwerthoedd cyffredin, ein hetifeddiaeth o'r gorffennol a'n cyfrifoldeb am y dyfodol. Yn sicr, gall diwylliant faethu 'naratif newydd i Ewrop'. Ymunaf â'r Arlywydd Barroso i alw ar bobl diwylliant i ddatblygu disgwrs gadarnhaol a helpu i wrthweithio ffenomenau eithafiaeth a senoffobia sy'n dod i'r amlwg mewn gwahanol rannau o Ewrop heddiw.

Annwyl gyfeillion,

Gan mai hwn yn y bôn yw'r Fforwm olaf yr wyf yn ei fynychu fel y Comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am ddiwylliant, gadewch imi gau fy natganiad gyda rhai meddyliau am feysydd o sylw arbennig yn y misoedd i ddod.

Mae treftadaeth ddiwylliannol ymhlith yr asedau cryfaf yn Ewrop. Nid yw'r gronfa dwf a chydlyniant cymdeithasol hon yn cael ei harchwilio yn y ffordd orau bosibl. Rhaid inni edrych yn ofalus ar y potensial hwn a mynd i'r afael â'r heriau y mae ein treftadaeth ddiwylliannol yn eu hwynebu o ran risgiau amgylcheddol, addasu sgiliau a'r chwyldro digidol.

Diwylliant a chysylltiadau allanol: rydym wedi gwneud cynnydd, ond a ydym ni lle dylem fod? Mae sefydliadau’r UE, Aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil wedi galw dro ar ôl tro am agwedd fwy strategol tuag at rôl diwylliant yn ein cysylltiadau â thrydydd gwledydd. Rhaid inni adeiladu ar yr ymwybyddiaeth gynyddol mai diwylliant yw ein hased gorau ar gyfer hyrwyddo delwedd gadarnhaol ac amrywiol o'r UE dramor.

O gydweithrediad diwylliannol i ddiplomyddiaeth ddiwylliannol a diplomyddiaeth feddal, mae angen i ni amgyffred y potensial. Mae adeiladu synergeddau, cronni adnoddau, dyfeisio strategaethau ar y cyd vis-à-vis partneriaid strategol yn rhai ffyrdd o archwilio.

Sicrhau amgylchedd galluogi ar gyfer artistiaid a gweithwyr proffesiynol diwylliant Ewropeaidd lle gallant greu a gweithio yn haeddiannol. Mae gwella'r fframwaith rheoleiddio yn gofyn, wrth gwrs, weithredu llorweddol ar lefel yr UE a chydweithrediad â'r aelod-wladwriaethau. Mae hyn yn arbennig o wir ym maes hawlfraint. Gobeithio y byddwn yn parhau i osod yr amodau priodol i alluogi diwydiannau a chrewyr diwylliannol Ewropeaidd i ddarparu cynnwys o safon a datblygu gwasanaethau newydd, yn enwedig yn y cyd-destun digidol.

Annwyl gyfeillion,

Fel y dywedodd Eugene Ionesco unwaith: 'yn hanes celf a meddwl y bu "ewyllys i adnewyddu' ar bob eiliad byw o ddiwylliant.

Rwy'n gobeithio y bydd Fforwm Diwylliant eleni yn profi achlysur arall i brofi'r 'ewyllys i adnewyddu' hwn, trwy ystyried cynnydd a heriau sydd o'n blaenau.

Rydym wedi dilyn yr un nod dros y pedair blynedd diwethaf: atgyfnerthu lle diwylliant a chreadigrwydd ar yr agenda Ewropeaidd a sicrhau bod pawb sy'n byw yn yr Undeb Ewropeaidd yn gallu mwynhau a chymryd rhan mewn diwylliant. Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch ymroddiad a hoffwn drafodaethau ysgogol ichi dros y ddau ddiwrnod nesaf ac 'ewyllys i adnewyddu' parhaus.

Diolch yn fawr.

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd