Cysylltu â ni

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Canolig Prosiectau Morwrol Digwyddiad Lansio: Ymagwedd morwrol integredig tuag at Twf Glas yn y Med

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

marina-med-kickoff-300x225Y 14 prosiect Morwrol Med a gymeradwywyd gan y Rhaglen Med o dan ei alwad ddiwethaf am gynigion ym mis Hydref 2013 ac sy'n delio ag Arloesi Morwrol a Datblygu Economaidd (blaenoriaeth 1), Diogelu'r Amgylchedd (blaenoriaeth 2), Trafnidiaeth a Hygyrchedd (blaenoriaeth 3), a Llywodraethu a Lansiwyd Ymateb Polisi (blaenoriaeth 4) gyda'i gilydd ddiwethaf ar 15-16 Gorffennaf 15-16 yn fframwaith digwyddiad cyffredin a gynhaliwyd yn Marseilles, Ffrainc.

Wedi'i drefnu gan brosiect COM & CAP MarInA-Med (yr unig weithred gyfathrebu a chyfalafu ar y cyd a gymeradwywyd o dan flaenoriaeth 4), casglodd y digwyddiad lansio fwy nag 80 o gyfranogwyr o'r 14 prosiect, yn cynrychioli canolfannau ymchwil, awdurdodau rhanbarthol a lleol, endidau preifat, ac awdurdodau porthladdoedd. , ymysg eraill. Ei nod oedd cyflwyno'r Cynllun Gweithredu yn rhoi manylion y gweithgareddau cyfathrebu a chyfalafu i'w gweithredu tuag at hyrwyddo Twf Glas. Ar yr un pryd dechreuwyd y ddeinameg traws-ffrwythloni a ragwelwyd gan brosiect MarInA-Med COM & CAP er mwyn dechrau cyfnewid gwybodaeth i fanteisio ar yr 14 prosiect, meithrin synergeddau yn y dyfodol hefyd â rhanddeiliaid allweddol allanol, a hyrwyddo dull integredig yr olaf hwn. galw.

Mae'r gweithgareddau traws-ffrwythloni hyn, wedi'u rhannu'n brofiad 'dyddio cyflym' prosiect (cyfanswm o 91 o gyfarfodydd i'r prosiectau ddarganfod am ei gilydd, eu priod amcanion a'u cyflawniadau) a phum gweithgor thematig (i'w cysylltu ag amrywiol gyfathrebu a caniataodd digwyddiadau cyfalafu trwy gydol y flwyddyn gyfan) i'r 14 prosiect ddechrau myfyrio ar sut y gallai croesi eu cyflawniadau, eu gweithgareddau a'u gweithredoedd eiriolaeth gyfrannu at hyrwyddo integredig Twf Glas ym Môr y Canoldir. Felly bydd y cyhoeddiad cyfathrebu a chyfalafu sydd ar ddod o brosiect COM & CAP MarInA-Med yn fersiwn prawf ei Gylchlythyr, i'w anfon erbyn diwedd mis Gorffennaf. Bydd y cylchlythyr hwn yn cyflwyno'r prosiectau a nod y Rhaglen Med yn galw am ddull morwrol integredig ym Môr y Canoldir, a hwn fydd y cyntaf o amrywiol gyhoeddiadau ac offer i'w gwblhau gan brosiect MarInA-Med COM & CAP, ac y bydd y 13 arall yn manteisio arno. prosiectau i gyrraedd y nod hwn.

hysbyseb

Yn wir, bydd platfform gwe - sydd i'w lansio ym mis Medi 2014 - hefyd yn cael ei ddefnyddio fel offeryn canoli i'r prosiectau gyfathrebu a lledaenu eu canlyniadau i dargedau perthnasol a nodwyd fel Sefydliadau'r UE, awdurdodau Rhanbarthol a Lleol, y sector preifat, Asiantaethau , Awdurdodau Porthladdoedd, rhaglenni Cydweithrediad yr UE, ac ati. Bydd prosiect COM & CAP MarInA-Med yn manteisio ar yr holl offer a chyfnewidiadau a gynhyrchir ar gyfer drafftio Papur Polisi i'w gyfeirio at y targedau a nodwyd a'i gyhoeddi erbyn diwedd gweithrediad y prosiect (rhagwelir Mai 2015) .

Yn yr ystyr hwn ac yn dilyn y digwyddiad lansio ffrwythlon hwn, mae'r IMC-CPMR, ar y cyd â phrif bartner COM & CAP MarInA-Med, y Generalitat de Catalunya, a'r partneriaid eraill AVITEM, Rhanbarth Molise, ac ARCO LATINO, yn edrych ymlaen at gyflawni y fenter hon ar gyfer dull morwrol integredig ar gyfer Môr y Canoldir, er mwyn cyfrannu'n llwyddiannus at weithredu'r Rhaglen Cydweithrediad Med nesaf ar gyfer 2014-2020 a chymryd rhan ynddo.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Rheolau pysgota: teledu cylch cyfyng gorfodol ar gyfer rhai cychod i wrthweithio toriadau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y system Rheoli Pysgodfeydd newydd, a fydd yn diwygio'r rheolau sydd wedi llywodraethu gweithgareddau pysgota'r UE er 2010. sesiwn lawn  PECH

Erbyn 401 pleidlais o blaid, 247 yn erbyn a 47 yn ymatal, cytunodd ASEau i ddefnyddio technolegau newydd i orfodi rheolau pysgota yn well a gwella diogelwch a thryloywder. Maen nhw hefyd yn mynnu bod yn rhaid i ddefnyddwyr wybod pryd, ble a sut mae'r cynhyrchion maen nhw'n eu prynu yn cael eu dal.

Dylai'r defnydd o gamerâu ar fwrdd (CCTV) i gynnal gwiriadau ar rwymedigaethau glanio fod yn orfodol ar gyfer “canran leiaf” o longau sy'n hwy na 12 metr ac y nodwyd eu bod yn “peri risg difrifol o ddiffyg cydymffurfio”. Bydd yr offer hefyd yn cael ei osod fel cosb atodol ar gyfer pob cwch sy'n cyflawni dau doriad difrifol neu fwy. Dylid cynnig cymhellion i gychod sy'n barod i fabwysiadu teledu cylch cyfyng yn wirfoddol fel dyraniad cwotâu ychwanegol neu gael gwared ar eu pwyntiau torri.

hysbyseb

Mae ASEau yn cefnogi’r cynnig i gysoni sancsiynau a mynnu bod “Cofrestr o droseddau’r Undeb Ewropeaidd” yn cael ei sefydlu i ganoli gwybodaeth gan yr holl aelod-wladwriaethau. Maen nhw hefyd yn galw am “system briodol o sancsiynau” am droseddau a gyflawnir gan bysgotwyr hamdden.

Lleihau gwastraff, cynyddu diogelwch a thryloywder

Yn unol ag UE Strategaeth Fferm-i-Fforc, Mae'r Senedd yn mynnu bod yn rhaid olrhain tarddiad cynhyrchion pysgodfa a dyframaeth trwy'r gadwyn fwyd gyfan, gan gynnwys cynhyrchion wedi'u prosesu a'u mewnforio. Dylai data ar y rhywogaeth o bysgod, y lleoliad, y dyddiad a'r amser y cafodd ei ddal, a'r math o gêr a ddefnyddiwyd fod ar gael.

hysbyseb

lara AGUILERA (S&D, ES), rapporteur, meddai: “Fe wnaethon ni gymryd camau pwysig tuag at gael rheolau cyffredin. Rhaid i arolygiadau ar bysgodfeydd yn Sbaen beidio â bod yn wahanol i'r rhai yn Nenmarc, Gwlad Pwyl neu'r Eidal. Rhaid eu cysoni ac yn fwy effeithlon, heb arwain at fwy o fiwrocratiaeth i'r sector. ”

Mewn ymdrech i leihau sbwriel morol, mae ASEau yn cytuno y dylai fod yn ofynnol i bob llong hysbysu awdurdodau cenedlaethol pan fyddant yn colli offer pysgota ac i gario'r offer angenrheidiol ymlaen i'w adfer.

Dylai fod gan bob cwch ddyfais geolocation hefyd sy'n caniatáu iddynt gael eu lleoli a'u hadnabod yn awtomatig, mesur y bernir ei fod yn angenrheidiol i wella diogelwch ar y môr, yn ôl y testun mabwysiedig.

Mae'r Senedd hefyd yn cynnig cynyddu maint y gwall a dderbynnir ar bwysau rhai rhywogaethau a amcangyfrifir gan bysgotwyr ar fwrdd y llong (ymyl goddefgarwch).

Camau Nesaf

Gyda'r bleidlais heddiw, mae'r Senedd bellach yn barod i ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor. Yn ôl y cynnig cyfredol, byddai gan weithredwyr bedair blynedd ar ôl i'r rheolau ddod i rym i arfogi llongau â'r technolegau newydd sy'n ofynnol.

Cefndir

Ar 5 Chwefror, mabwysiadodd y Pwyllgor Pysgodfeydd ei safbwynt ynglŷn â'r UE System Rheoli Pysgodfeydd. Mae'r cynnig yn diweddaru pum rheol bresennol ac yn cysoni systemau rheoli ac arolygu, yn ogystal â sancsiynau, ar draws gwledydd yr UE.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sicrhaodd Prydain fargen dda ar bysgod, meddai uwch aelod o’r tîm trafod

cyhoeddwyd

on

By

Mae cytundeb masnach rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn gytundeb da i’r diwydiant pysgodfeydd, gan ganiatáu iddo ailadeiladu ei hun yn ystod cyfnod pontio pum mlynedd a hanner, meddai uwch aelod o dîm negodi’r DU ddydd Mawrth (29 Rhagfyr) , ysgrifennu Elizabeth Piper a Paul Sandle.

Mae grwpiau pysgodfeydd wedi beirniadu’r fargen, gan ddweud bod y diwydiant wedi cael ei aberthu yn y trafodaethau masnach ar ôl Brexit.

“Mae'r cytundeb sydd gennym yn cydnabod sofraniaeth y DU dros ein dyfroedd pysgota, mae'n dweud hynny ymlaen llaw,” meddai uwch aelod o'r tîm trafod.

“Rydyn ni’n credu bod hon yn fargen dda. Mae hyn yn galluogi'r diwydiant pysgota i ailadeiladu ei hun yn ystod y cyfnod pontio, rydym yn buddsoddi £ 100 miliwn mewn rhaglenni i helpu i foderneiddio'r diwydiant prosesu pysgod dros y cyfnod hwn, ”meddai.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

AMAETHYDDIAETH: Gweinidogion yn penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd ac ar gyfer stociau môr dwfn

cyhoeddwyd

on

Ar 17 Rhagfyr, cytunodd y Cyngor ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer y stociau pysgod a reolir gan yr UE yng Ngogledd-Ddwyrain yr Iwerydd, yn seiliedig ar gynnig a wnaed gan y Comisiwn. O ran stociau a fydd yn cael eu rhannu gyda'r DU, penderfynodd y Cyngor hefyd fel mesur trosglwyddo i rolio'n gyfrannol dros gyfanswm y dalfeydd caniataol 2020 (TACs), gydag ychydig eithriadau cyfyngedig, fel y cynigiwyd gan y Comisiwn. Bydd hyn yn sicrhau cyfleoedd pysgota o dan yr amgylchiadau eithriadol o amgylch y trafodaethau sy'n parhau i barhau ar y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r mesurau hyn yn ategu'r Cynnig wrth gefn y Comisiwn o'r wythnos diwethaf, sy'n darparu ar gyfer y posibilrwydd o fynediad pysgota cilyddol gan longau'r UE a'r DU i ddyfroedd ei gilydd, os a phan gytunwyd rhwng yr UE a'r DU, a bod yr holl amodau ar gyfer parhad gweithrediadau pysgota'r UE wedi'u bodloni.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rwy’n falch iawn ein bod ni, ar gyfer y stociau y mae’r UE yn eu rheoli ar ei ben ei hun, wedi dod ag wyth o ddaliadau cyfanswm a ganiateir yn unol â’r lefelau sy’n gwarantu’r cynnyrch cynaliadwy mwyaf o’r stociau hynny. Mae gweinidogion yr UE wedi dilyn fy nghynigion ar y dull rhagofalus ar gyfer naw cwotwm dal pysgod. Mae hwn yn gam i'r cyfeiriad cywir. Roedd cynnig y Comisiwn yn uchelgeisiol iawn ac rwy'n croesawu canlyniad da cyffredinol heddiw. Rydym hefyd wedi llwyddo i ymateb i'r ansicrwydd ynghylch Brexit, a sicrhau pysgota parhaus i holl bysgotwyr a menywod yr UE. Gall cychod fynd i’r môr ar 1 Ionawr 2021 a gellir sicrhau’r sector pysgota bod eu busnes yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth i’r UE. ”

Mae'r Cyngor hefyd wedi penderfynu ar derfynau dal cynaliadwy ar gyfer morfor deheuol (Bae Biscay) yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY). Mae'r Cyngor wedi parhau i amddiffyn y siarcod môr dwfn bregus trwy wahardd pysgota'r rhywogaeth hon. Yn unol â chynnig y Comisiwn, mae'r Cyngor wedi cytuno i osod is-ddaliad cyfyngedig iawn ar gyfer penfras yn Kattegat (123 tunnell), a grenadier roundnose yn Skagerrak a Kattegat (5 tunnell), a TAC gwyddonol ar gyfer neffropau ym Mae deheuol Biscay ( 2.4 tunnell). Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Yn seiliedig ar y gynnig Comisiwn, Cytunodd gweinidogion yr UE ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Dywedodd Sinkevičius: “Yn unol â’n hymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn Natganiadau MedFish4Ever a Sofia, gwnaethom weithredu mesurau uchelgeisiol yng nghyfraith yr UE a gymerwyd yng nghyd-destun Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM). Ar gynllun aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir, rwy’n gresynu nad oedd gweinidogion yn barod i gytuno ar ostyngiadau ymdrech uwch, a fyddai wedi caniatáu inni adfer y stociau pysgod i lefelau cynaliadwy yn gyflymach ac i sicrhau hyfywedd cymdeithasol ac economaidd hirdymor y pysgotwyr a menywod yn gweithredu yn y rhanbarth. Rwy'n croesawu, fodd bynnag, y bydd mesurau cenedlaethol ychwanegol i ddiogelu'r stociau yn cyd-fynd â'r gostyngiad ymdrech. "

Ar gyfer Môr y Canoldir, mae'r rheoliad y cytunwyd arno gan weinidogion yn parhau i weithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn yr UE ar gyfer stociau glan môr ym Môr y Canoldir y Gorllewin, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, trwy leihau'r ymdrech bysgota 7.5%. Mae'r Rheoliad hefyd yn cyflwyno mesurau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir yn 2018 a 2019, yn benodol mesurau ar gyfer llyswennod, cwrel coch, dolffiniaid, rhywogaethau pelagig bach a stociau glan môr yn y stociau berdys Adriatig a dŵr dwfn ym Môr ïonig, Levant Môr a Culfor Sisili. Ar gyfer y Môr Du, mae'r cwotâu ar gyfer twrban a sbrat yn cael eu cynnal ar lefel 2020. Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd