Cysylltu gyda ni

Trychinebau

Cydsafiad yr UE ar waith: € 211 miliwn i'r Eidal i atgyweirio difrod yr amodau tywydd garw yn hydref 2019

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd € 211.7 miliwn gan y Cronfa Undod yr UE i'r Eidal yn dilyn yr iawndal tywydd eithafol ddiwedd mis Hydref a mis Tachwedd 2019. Bydd y cymorth hwn gan yr UE yn cyfrannu at liniaru baich ariannol rhyfeddol yr iawndal difrifol a achosir gan lifogydd a thirlithriadau, gan gynnwys y llifogydd yn Fenis. Bydd yn ariannu'n ôl-weithredol adfer isadeileddau hanfodol, mesurau i atal difrod pellach ac i amddiffyn treftadaeth ddiwylliannol, yn ogystal â gweithrediadau glanhau yn yr ardaloedd lle mae trychinebau. Mae hyn yn rhan o pecyn cymorth o gyfanswm o € 279m wedi'i gyfeirio at Bortiwgal, Sbaen, yr Eidal ac Awstria a gafodd ei daro gan drychinebau naturiol yn 2019.

Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira: “Mae’r penderfyniad hwn yn arwydd arall eto o undod yr UE gyda’r Eidal ac aelod-wladwriaethau sy’n dioddef o effeithiau andwyol trychinebau naturiol. Mae hefyd yn ein hatgoffa o bwysigrwydd buddsoddi yng ngweithrediad hinsawdd yr UE i atal a rheoli canlyniadau amodau tywydd gwael a sgil effeithiau newid yn yr hinsawdd. ”

Cronfa Undod yr UE yw un o brif offerynnau'r UE ar gyfer adfer ar ôl trychineb ac, fel rhan o ymateb cydgysylltiedig yr UE i'r argyfwng coronafirws, mae ei gwmpas wedi'i ymestyn yn ddiweddar i gwmpasu argyfyngau iechyd mawr. Mae mwy o wybodaeth am Gronfa Undod yr UE ar gael ar y stori ddata. 

Croatia

Daeargryn Croatia: Mae aelod-wladwriaethau'r UE yn cynnig cymorth pellach

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y cynigion cychwynnol o gymorth i Croatia - anfonwyd y rhan fwyaf ohono yn ystod y 24 awr gyntaf ar ôl y daeargryn dinistriol ar 29 Rhagfyr 2020 - mae aelod-wladwriaethau’r UE yn cynnig cymorth mewn nwyddau pellach. Mae bagiau cysgu, cynwysyddion tai, systemau goleuo a matresi, a ddarperir gan yr Almaen, Ffrainc ac Awstria, ar eu ffordd i Croatia neu byddant yn y dyddiau nesaf. Dosbarthodd Slofenia gynwysyddion tai atodol i Croatia ar 11 Ionawr 2021. “Unwaith eto, hoffwn ddiolch i holl Aelod-wladwriaethau’r UE am eu hymateb prydlon i’r daeargryn. Mae ymateb ysgubol 15 aelod-wladwriaeth yr UE ac un wladwriaeth sy’n cymryd rhan yn helpu pobl Croateg ar adegau o angen yn enghraifft bendant o undod yr UE, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič. Yn 2020 yn unig, yr UE Canolfan Cydlynu Ymateb Brys cydlynu mwy na 100 gwaith o gymorth i wledydd yn Ewrop a ledled y byd oherwydd argyfyngau.

Parhau Darllen

Croatia

Mae'r UE yn defnyddio cymorth brys i Croatia yn dilyn daeargryn dinistriol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi cael ei actifadu i gynorthwyo Croatia yn dilyn daeargryn o faint 6.4, yn dilyn cais am gymorth gan awdurdodau Croateg ar 29 Rhagfyr.

Cyrhaeddodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Dubravka Šuica a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič Zagreb, Croatia lle gwnaethant gyfarfod â'r Prif Weinidog Andrej Plenković. Ynghyd â'r Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Mewnol Davor Božinović, fe wnaethant ymweld â'r dref a gafodd ei tharo galetaf, Petrinja.

Dywedodd y Comisiynydd Lenarčič: "Cyrhaeddais Croatia heddiw i sicrhau pobl Croateg bod yr UE yn sefyll mewn undod llawn gyda nhw. Bydd ein Canolfan Cydlynu Ymateb Brys yn parhau i ysgogi cymorth ar unwaith. Rwy'n ddiolchgar iawn i wledydd sydd wedi rhuthro ar unwaith i gymorth Croatia. yn yr amseroedd anodd hyn. Mae fy meddyliau gyda phawb yr effeithiwyd arnynt, yn enwedig y rhai sydd wedi colli anwyliaid, a chyda'r ymatebwyr cyntaf dewr ar y sîn sy'n gwneud eu gorau i helpu pobl mewn angen. "

Ychwanegodd yr Is-lywydd Šuica: "Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd iawn. Wrth i ni alaru'r meirw a chynllunio'r ailadeiladu, mae angen i ni ddysgu gwersi hefyd i liniaru effaith y trasiedïau hyn, lle bo hynny'n bosibl. Er na ellir rheoli natur, gallwn wneud hynny. astudio sut a ble mae pobl yn byw; mae angen i ni gymhwyso'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu yn fy mhortffolio ar ddemograffeg i helpu pobl i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw. Ar hyn o bryd rydw i'n datblygu gweledigaeth a gwaith y comisiwn ar gyfer ardaloedd gwledig, ond Rwyf hefyd yn paratoi i gynnig mentrau mewn amgylcheddau trefol. Bydd y sefyllfa yr wyf yn dyst iddi heddiw yn fy hysbysu ym mhob agwedd ar fy ngwaith am y gweddill ar fy mandad. "

Mae'r daeargryn, a darodd ran ganolog y wlad, wedi lladd sawl person ac wedi achosi difrod helaeth i nifer o gartrefi a seilwaith. Mewn ymateb ar unwaith, helpodd y Comisiwn Ewropeaidd i ysgogi cymorth gan amrywiol Aelod-wladwriaethau i gael ei anfon yn gyflym i'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt.

Mae'r cymorth ar unwaith a gynigir gan Awstria, Bwlgaria, Tsiecia, Ffrainc, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, Lithwania, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sweden a Thwrci yn cynnwys cynwysyddion tai mawr eu hangen, pebyll gaeafu, bagiau cysgu, gwelyau a gwresogyddion trydanol.

Yn ogystal, mae'r UE Gwasanaeth rheoli argyfwng Copernicus yn helpu i ddarparu mapiau asesu difrod o'r ardaloedd yr effeithir arnynt.

24/7 yr Undeb Ewropeaidd Canolfan Cydlynu Ymateb Brys mewn cysylltiad rheolaidd ag awdurdodau Croateg i fonitro'r sefyllfa'n agos a sianelu cymorth pellach gan yr UE.

Parhau Darllen

Croatia

Daeargryn o faint 6.4 yn taro ger Zagreb, Croatia

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Fe darodd daeargryn o faint 6.4 dref yng Nghroatia heddiw (29 Rhagfyr) a dangosodd lluniau fideo bobl yn cael eu hachub rhag rwbel. Dywedodd Canolfan Ymchwil Geowyddorau Almaeneg GFZ fod y daeargryn wedi taro ar ddyfnder o 10 cilometr (chwe milltir), ysgrifennu Shubham Kalia yn Bengaluru, Igor Ilic yn Zagreb ac Ivana Sekularac yn Belgrade.

Adroddodd sianel newyddion N1 fod yr uwchganolbwynt yn nhref Petrinja, 50 cilomedr o brifddinas Croatia, Zagreb. Roedd yn dangos lluniau o achubwyr yno yn tynnu dyn a phlentyn allan o falurion. Roedd y ddau yn fyw.

Roedd lluniau eraill yn dangos tŷ gyda tho wedi'i ogofa ynddo. Dywedodd y gohebydd nad oedd hi'n gwybod a oedd unrhyw un y tu mewn.

Nid oedd unrhyw wybodaeth bellach ar gael am anafusion.

Gellid teimlo'r daeargryn yn y brifddinas Zagreb, lle rhuthrodd pobl i'r strydoedd.

Ddydd Llun (28 Rhagfyr) fe darodd daeargryn o faint 5.2 yng nghanol Croatia, hefyd ger Petrinja. Ym mis Mawrth, fe darodd daeargryn o faint 5.3 Zagreb gan achosi un farwolaeth ac anafu 27 o bobl.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd