Cysylltu â ni

Anableddau

Undeb cydraddoldeb: Mae'r Comisiwn yn cynnig y Cerdyn Parcio ac Anabledd Ewropeaidd sy'n ddilys ym mhob aelod-wladwriaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflawni a cynnig deddfwriaethol a fydd yn hwyluso mynediad i’r hawl i symud yn rhydd i bersonau ag anableddau, drwy wneud yn siŵr y gallant, ar sail gyfartal, gael mynediad at amodau arbennig, triniaeth ffafriol, a hawliau parcio wrth ymweld ag Aelod-wladwriaeth arall. Mae cynnig y Comisiwn yn cyflwyno Cerdyn Anabledd Ewropeaidd safonol ac yn gwella'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd presennol ar gyfer pobl ag anableddau. Bydd y ddau gerdyn yn cael eu cydnabod ledled yr UE.

Cerdyn Anabledd Ewropeaidd

Pan na chaiff statws anabledd pobl ei gydnabod dramor, ni allant gael mynediad at yr amodau arbennig a thriniaeth ffafriol, megis mynediad am ddim a/neu flaenoriaeth, ffioedd gostyngol neu gymorth personol, tra'n ymweld ag Aelod-wladwriaethau eraill. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae'r Comisiwn yn cynnig creu Cerdyn Anabledd Ewropeaidd safonol.

Bydd y Cerdyn Anabledd Ewropeaidd yn gwasanaethu fel prawf cydnabyddedig o anabledd ledled yr UE, caniatáu mynediad cyfartal i amodau arbennig a thriniaeth ffafriol mewn gwasanaethau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys er enghraifft trafnidiaeth, digwyddiadau diwylliannol, amgueddfeydd, canolfannau hamdden a chwaraeon, neu barciau adloniant. Bydd yn cael ei gyhoeddi gan yr awdurdodau cymwys cenedlaethol ac yn ategu cardiau neu dystysgrifau cenedlaethol presennol.

Gwella'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd

I lawer o bobl ag anableddau, cludiant car preifat yw'r posibilrwydd gorau neu'r unig bosibilrwydd o hyd ar gyfer teithio a symud o gwmpas yn annibynnol, gan sicrhau eu hannibyniaeth. Bydd y gwelliannau arfaethedig i'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd presennol yn caniatáu i bobl ag anableddau wneud hynny cael mynediad at yr un hawliau parcio sydd ar gael mewn Aelod-wladwriaeth arall. Bydd ganddo fformat cyffredin rhwymol a fydd yn disodli cardiau parcio cenedlaethol ar gyfer pobl ag anableddau ac yn cael eu cydnabod ledled yr UE.

Sicrhau hygyrchedd y cardiau

hysbyseb

Er mwyn hyrwyddo rhwyddineb defnydd a lleihau'r baich gweinyddol, y cynnig Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau:

  • Darparwch y cardiau yn y ddau fersiynau ffisegol a digidol.
  • gwneud amodau a rheolau am gyhoeddi neu dynnu'r cardiau sydd ar gael yn gyhoeddus yn hygyrch fformatau.
  • Sicrhau bod darparwyr gwasanaeth yn cynnig gwybodaeth ar gyflyrau arbennig a thriniaeth ffafriol i bobl ag anableddau mewn fformatau hygyrch.

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod pobl ag anableddau, eu sefydliadau cynrychioliadol a chyrff cyhoeddus perthnasol yn gallu cymryd camau o dan gyfraith genedlaethol os oes angen. Ar ôl mabwysiadu'r Gyfarwyddeb yn gyfraith genedlaethol, gofynnir i aelod-wladwriaethau osod dirwyon a mesurau unioni rhag ofn y bydd troseddau.

Y camau nesaf

Bydd cynnig y Comisiwn nawr yn cael ei drafod gan Senedd Ewrop a'r Cyngor. Mae'r cynnig yn rhagweld, unwaith y caiff ei fabwysiadu, y bydd gan aelod-wladwriaethau 18 mis i ymgorffori darpariaethau'r Gyfarwyddeb mewn cyfraith genedlaethol.

Cefndir

Cyhoeddwyd y Gyfarwyddeb arfaethedig i sefydlu'r Cerdyn Anabledd Ewropeaidd a'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd ar gyfer pobl ag anableddau yn y Strategaeth yr UE ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030. Mae'r cynnig yn cyfrannu at weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau gan yr UE, y mae'r UE a'i holl Aelod-wladwriaethau yn barti iddo (UNCRPD). Mae CCUHP yn cynnwys rhwymedigaethau i Bartïon Gwladwriaethau gydnabod hawliau pobl ag anableddau i ryddid i symud ar sail gyfartal ag eraill. Gofynnir hefyd i Bartïon Gwladwriaethau gymryd mesurau effeithiol i sicrhau symudedd personol gyda’r annibyniaeth fwyaf posibl i bersonau ag anableddau, gan gynnwys drwy hwyluso symudedd personol personau ag anableddau yn y modd ac ar yr amser o’u dewis, ac am gost fforddiadwy. Mae'r cynnig hefyd yn cyd-fynd ag egwyddorion cyfle cyfartal a chynhwysiant pobl ag anableddau o'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol.

Mae'r fenter hon yn adeiladu ar ganlyniadau prosiect peilot Cerdyn Anabledd yr UE a gynhaliwyd yng Ngwlad Belg, Cyprus, Estonia, y Ffindir, yr Eidal, Malta, Romania, a Slofenia rhwng 2016 a 2018. Yn ogystal, mae'n integreiddio mewnwelediadau o ymgynghoriad cyhoeddus diweddar, a gasglodd dros 3,300 o atebion, gyda 78% ohonynt gan bobl ag anableddau.

Mwy o wybodaeth

Cynnig ar gyfer Cyfarwyddeb yn sefydlu'r Cerdyn Anabledd Ewropeaidd a'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd ar gyfer pobl ag anableddau

Cyfarwyddeb Arfaethedig yn sefydlu'r Cerdyn Anabledd Ewropeaidd a'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd ar gyfer pobl ag anableddau (fersiwn hawdd ei ddarllen)

Holi ac Ateb

Rhaid i hawliau pobl ag anableddau beidio â dod i ben ar ffiniau cenedlaethol. Rydym am wneud teithio'n haws i bobl ag anableddau a dylai'r Cerdyn Anabledd Ewropeaidd a'r Cerdyn Parcio Ewropeaidd gwell ddileu rhai rhwystrau iddynt. Hyderaf y bydd hyn yn cryfhau eu hannibyniaeth ac yn eu helpu i arfer eu hawliau o amgylch yr UE.Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder - 05/09/2023

Heddiw, rydym yn datgloi symudiad rhydd i ddinasyddion yr UE ag anableddau drwy sicrhau bod eu statws anabledd yn Ewrop yn cael ei gydnabod. Bydd hyn yn hwyluso cynhwysiant a chyfranogiad llawn pobl ag anableddau yn ein cymdeithasau drwy sicrhau bod pobl ag anableddau yn gallu cael mynediad rhwydd at y cymorth a fwriedir ar eu cyfer ym mhob Aelod Wladwriaeth. Helena Dalli, Comisiynydd Cydraddoldeb - 05/09/2023

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd