Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Mae HERA a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn pwyntio ymlaen ar gyfer iechyd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) - cynhaliodd EAPM gynhadledd lwyddiannus iawn yn ymwneud â chanser ar 18 Medi yr wythnos diwethaf, 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth ', gyda mwy na 167 o gynrychiolwyr yn bresennol, a chyhoeddir adroddiad yr wythnos nesaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

HERA neu HERO!

Mae'r UE wedi creu awdurdod iechyd argyfwng i ddelio â phandemigau yn y dyfodol ar draws y cyfandir. Mae'r Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) newydd wedi'i gynllunio i atal, canfod ac ymateb yn gyflym i argyfyngau iechyd. Yn ôl y Comisiwn: “Bydd HERA yn rhagweld bygythiadau ac argyfyngau iechyd posib, trwy gasglu gwybodaeth ac adeiladu’r galluoedd ymateb angenrheidiol. 

hysbyseb

Pan fydd argyfwng yn taro, bydd HERA yn sicrhau datblygiad, cynhyrchiad a dosbarthiad meddyginiaethau, brechlynnau a gwrthfesurau meddygol eraill - fel menig a masgiau - a oedd yn aml yn brin yn ystod cam cyntaf yr ymateb coronafirws. ”

 Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Mae HERA yn floc adeiladu arall o Undeb Iechyd cryfach ac yn gam mawr ymlaen ar gyfer ein parodrwydd ar gyfer argyfwng. Gyda HERA, byddwn yn sicrhau bod gennym yr offer meddygol sydd eu hangen arnom i amddiffyn ein dinasyddion rhag bygythiadau iechyd yn y dyfodol. 

Bydd HERA yn gallu gwneud penderfyniadau cyflym i ddiogelu cyflenwadau. Dyma wnes i addo yn ôl yn 2020, a dyma beth rydyn ni'n ei gyflawni. " Bydd gweithgareddau HERA yn dibynnu ar gyllideb o € 6 biliwn o'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd cyfredol ar gyfer y cyfnod 2022-2027, a bydd rhan ohono'n dod o ychwanegiad NextGenerationEU.

hysbyseb

Darnio arloesedd yr UE

Ymchwil diogelwch yr UE yw un o flociau adeiladu'r Undeb Diogelwch. Mae'n galluogi arloesi mewn technolegau a gwybodaeth sy'n hanfodol ar gyfer datblygu galluoedd i fynd i'r afael â heriau diogelwch heddiw, i ragweld bygythiadau yfory a chyfrannu at ddiwydiant diogelwch Ewropeaidd mwy cystadleuol. 

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cychwyn cyfres o gamau a fydd yn gwella cystadleurwydd diwydiant diogelwch Ewrop ac yn cyfrannu at gyflawni nodau'r polisi diogelwch Ewropeaidd. O ran goresgyn darnio marchnadoedd diogelwch yr UE ar gyfer technolegau diogelwch, heb gyfranogiad, ymrwymiad a buddsoddiad technoleg ddiogelwch a sylfaen ddiwydiannol yr UE, byddai atebion arloesol yn parhau i fod yn gaeth mewn cylchoedd ymchwil diddiwedd ac ni fyddent byth yn cael eu defnyddio ar y maes.

Felly, mae cydgrynhoi un farchnad ddiogelwch yr UE sy'n cynyddu cystadleurwydd y sylfaen ddiwydiannol yn brif amcan. Byddai'r cydgrynhoad hwn nid yn unig yn gwarantu diogelwch y cyflenwad ar gyfer technolegau strategol, ond hefyd yn diogelu, yn ôl yr angen, ymreolaeth strategol yr UE ar gyfer technolegau, gwasanaethau a systemau sy'n hanfodol i sicrhau amddiffyniad dinasyddion yr UE.

Cleifion canser 'wedi'u gwarchod gan frechlynnau coronafirws'

Mae brechiadau yn erbyn COVID yr un mor effeithiol a diogel i bobl â chanser ag i'r rhai heb ganser, mae astudiaethau newydd yn awgrymu. Mae gan gleifion canser “ymateb imiwnedd priodol, amddiffynnol” i’r pigiadau heb “unrhyw sgîl-effeithiau mwy na’r boblogaeth yn gyffredinol,” yn ôl Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Feddygol (ESMO). 

Dywedodd yr ymchwilwyr fod yr astudiaethau'n dangos bod angen hyrwyddo brechu mewn cleifion â chanser. Cynhaliwyd yr astudiaethau oherwydd bod pobl â chanser wedi'u heithrio o dreialon clinigol brechlyn, oherwydd eu systemau imiwnedd gwannach o ganlyniad i gael triniaethau gwrth-ganser. Dywedodd gwyddonwyr y bydd “lliaws o astudiaethau” gyda chasgliadau tebyg yn cael eu cyflwyno heddiw (21 Medi) yng Nghyngres flynyddol ESMO. 

Mae dadansoddiad o 3,813 o gyfranogwyr sydd â hanes o ganser y gorffennol neu weithredol mewn treial rheoledig ar hap o'r brechlyn BioNTech / Pfizer yn dangos bod sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin brechu mor ysgafn - ac wedi digwydd ar amledd tebyg - ag yn y treial cyffredinol poblogaeth o fwy na 44,000 o bobl.

Gwneud y Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn Ffit i'r Oes Ddigidol 

Mae deddfwyr yr UE yn drafftio llu o reoliadau newydd pwysig a fydd yn effeithio ar economi ddigideiddio Ewrop am ddegawdau i ddod. Un o'r cynigion hyn yw'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA), y disgwylir iddi gael ei mabwysiadu yn y tymor nesaf. 

Cynigiwyd miloedd o welliannau i'r rheoliad hwn cyn yr haf, gyda llawer ohonynt wedi digwydd o ganlyniad i ASEau geisio rhagori ar ei gilydd ar ba mor anodd y gallant fod ar 'Big Tech'. Ond ar ôl yr ystumio cychwynnol, mae'r gwaith caled bellach yn dechrau ar ddrafftio deddfwriaeth sydd mewn gwirionedd yn gweithio'n ymarferol: DMA sy'n cefnogi uchelgeisiau'r UE i fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol. Er mwyn i Frwsel osod y cyflymder ar gyfer rheoleiddio technoleg ledled y byd, bydd angen pen cŵl, a dull meddylgar. I fod yn ffit ar gyfer yr oes ddigidol, mae angen i'r DMA fod mor ddeinamig a hyblyg â'r sector y bydd yn ei reoleiddio.

Mae'r Senedd yn cefnogi'r cynllun i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol

Ddydd Mercher (22 Medi), pleidleisiodd Senedd Ewrop yn llethol o blaid penderfyniad sy'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i lunio cynllun gweithredu i gael gwared ar arbrofion ar anifeiliaid yn raddol. Mae hon yn fuddugoliaeth wleidyddol bwysig mewn rhanbarth lle mae rhwystrau diweddar wedi digwydd i anifeiliaid mewn labordai. 

Ar y rhestr o rwystrau mae'r datguddiad bod Asiantaeth Cemegol Ewrop wedi diystyru'r gwaharddiad hirsefydlog ar brofi anifeiliaid am gosmetau trwy fynnu data anifeiliaid ychwanegol ar gyfer dwsinau o gynhwysion cosmetig, sydd eisoes wedi lladd amcangyfrif o 25,000 o anifeiliaid. Ffilm fer stop-gynnig Humane Society International Arbed Ralph wedi helpu i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod y cyhoedd wedi cael eu camarwain ynghylch gwaharddiad colur yr UE. 

Efallai y bydd llawer mwy o anifeiliaid yn marw mewn profion gwenwyndra poenus os bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu ei Strategaeth Cemegau ar gyfer Cynaliadwyedd Tuag at Amgylchedd Di-wenwynig, a fyddai, fel y cynigiwyd, yn cadarnhau ymhellach ddull “blwch ticio” yr UE tuag at asesu peryglon cemegol yn seiliedig yn bennaf ar brofion anifeiliaid. 

Mae penderfyniad y Senedd yn nodi’n gywir mai dulliau heblaw anifeiliaid sy’n seiliedig ar fioleg ddynol yw’r allwedd i asesu diogelwch cemegol yn well. Dyna un o'r rhesymau pam, yn yr UD, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd wedi ymrwymo i ddileu ei gofynion profion anifeiliaid yn raddol erbyn 2035, ac mae'r Ddeddf Cosmetigau Humane yn casglu stêm yn y Gyngres. 

Cafodd y penderfyniad o blaid cynllun gweithredu i gael gwared ar brofion anifeiliaid yn raddol ei hyrwyddo gan HSI / Ewrop a grwpiau amddiffyn anifeiliaid eraill, gwyddonwyr a chwmnïau blaenllaw o Ewrop. Mae'r gefnogaeth drawsbleidiol ysgubol a ddangoswyd gan Aelodau Senedd Ewrop yn adlewyrchu'r siom gynyddol tuag at gamau a chynigion diweddar gan Asiantaeth Cemegol Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Newyddion hapus i orffen: Yr UD yn agor i deithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn 

Mae'r UD yn lleddfu ei chyfyngiadau teithio coronafirws, gan ailagor i deithwyr o'r DU, yr UE a chenhedloedd eraill. O fis Tachwedd, caniateir i deithwyr tramor hedfan i mewn i'r Unol Daleithiau os cânt eu brechu'n llawn, a chael profion ac olrhain cyswllt. Mae'r Unol Daleithiau wedi cael cyfyngiadau caled ar deithio yn eu lle ers yn gynnar y llynedd. 

Mae'r symudiad yn ateb galw mawr gan gynghreiriaid Ewropeaidd, ac yn golygu y gellir aduno teuluoedd a ffrindiau sydd wedi'u gwahanu gan y cyfyngiadau. "Mae'n ddiwrnod hapus - Afal Mawr, dyma fi'n dod!" Dywedodd yr entrepreneur o Ffrainc, Stephane Le Breton, wrth asiantaeth newyddion Associated Press, wrth iddo edrych ymlaen at daith i Ddinas Efrog Newydd a gafodd ei gohirio oherwydd y cyfyngiadau. 

Cyhoeddodd cydlynydd COVID-19 y Tŷ Gwyn, Jeff Zients, y rheolau newydd ddydd Llun (20 Medi), gan ddweud: "Mae hyn yn seiliedig ar unigolion yn hytrach nag ymagwedd gwlad, felly mae'n system gryfach." "Yn bwysicaf oll, bydd yn ofynnol i wladolion tramor sy'n hedfan i'r Unol Daleithiau gael eu brechu'n llawn," meddai. Gosodwyd cyfyngiadau’r Unol Daleithiau i ddechrau ar deithwyr o China yn gynnar yn 2020, ac yna eu hymestyn i wledydd eraill.

 Mae'r rheolau cyfredol yn gwahardd mynediad i'r mwyafrif o ddinasyddion nad ydynt yn UDA sydd wedi bod yn y DU a nifer o wledydd Ewropeaidd eraill, Tsieina, India, De Affrica, Iran a Brasil o fewn y 14 diwrnod diwethaf. O dan y rheolau newydd, bydd angen i deithwyr tramor ddangos prawf o frechu cyn hedfan, cael canlyniad prawf negyddol Covid-19 cyn pen tri diwrnod ar ôl teithio, a darparu eu gwybodaeth gyswllt. Ni fydd yn ofynnol iddynt gwarantîn. 

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros yn ddiogel ac yn iach a chael penwythnos rhagorol, gwelwch chi'r wythnos nesaf.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Cynhadledd Rithwir Fyd-eang rownd y gornel ar PM, oedi ar IVDR, Diweddariad HTA, 1,537 Gwelliant ar adroddiad canser Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, a chroeso i'r diweddariad diweddaraf gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), lle rydyn ni'n cyffwrdd â'r rhith-gynhadledd EAPM sydd ar ddod, yr oedi yn IVDR a'r cynnydd sy'n cael ei wneud ar ganser, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Rithwir Fyd-eang ar PM - Cofrestrwch nawr!

Ar 27 Hydref, cynhelir cynhadledd / gweminar rithwir, a gynhelir gan EAPM. Teitl y faner yw 'Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion '. Byddem yn achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad allweddol hwn. Gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.

hysbyseb

Mae'r achos o coronafirws yn rhoi cyfle heb ei ail i randdeiliaid iechyd archwilio a phwysleisio pwysigrwydd systemau iechyd cydnerth. 

O ystyried y sylw byd-eang cyfredol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb uwch mewn iechyd cyhoeddus yn gyffredinol, bydd y gynhadledd rithwir hon yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod y systemau iechyd yn ddigon gwydn i nid yn unig drin siociau fel a pandemig byd-eang ond hefyd ymateb y grymoedd sylfaenol hynny sy'n llunio anghenion gofal iechyd cleifion canser. 

Rhennir y digwyddiad yn bedair bwrdd crwn gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar ranbarth benodol - mae'r byrddau crwn hyn yn edrych ar sut mae rhanbarthau yn hwyluso dod â meddygaeth wedi'i phersonoli i'r system gofal iechyd.

hysbyseb
  • 08.00 - 10.30 CET: Bwrdd crwn Asiaidd - Asia - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 11.00 - 13.00 CET: Bwrdd crwn y Dwyrain Canol - Y Dwyrain Canol ac Affrica - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 14.00 - 16.00 CET: Bwrdd crwn Ewrop - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 16.30 - 19.00 CET: Bwrdd crwn America Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 

Gallwch chi gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.

Mae'r Comisiwn yn gohirio cychwyn IVDR o dair i bum mlynedd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig ymestyn y dyddiad cau ar gyfer newid i reolau dyfeisiau meddygol in-vitro newydd - gan gynnwys ar gyfer profion COVID-19 - er mwyn osgoi prinder cyflenwad.

“Mae prinder ar hyn o bryd yn annychmygol,” meddai Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, mewn datganiad.

Roedd disgwyl i Reoliad Dyfeisiau Meddygol Diagnostig In Vitro fod yn berthnasol o Fai 26, 2022. Ond mae prinder difrifol yng ngallu'r cyrff a hysbysir i ardystio'r holl gynhyrchion sy'n bodoli ar y farchnad. Mae hynny wedi'i gwneud hi'n amhosibl i weithgynhyrchwyr gynnal y gweithdrefnau asesu cydymffurfiaeth sy'n ofynnol yn gyfreithiol mewn pryd.

Bydd yr estyniad i gymhwyso'r rheolau ardystio newydd nawr yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynnyrch IVD, meddai'r Comisiwn.

Bellach bydd gan ddyfeisiau risg uwch fel profion HIV neu hepatitis (dosbarth D) a rhai profion ffliw (dosbarth C), gyfnod pontio tan fis Mai 2025 a 2026, yn y drefn honno, tra bod gan rai risg is fel dyfeisiau di-haint dosbarth B ac A cyfnod trosglwyddo tan fis Mai 2027. Byddai hyn yn arwain at brinder profion sylweddol ar adeg o alw digynsail, gyda phrofion COVID-19 yn dod o fewn categorïau profion IVD. Cwmnïau llai sydd fwyaf mewn perygl, dywedodd y grŵp lobïo: “Mae pandemig COVID-19 wedi dangos pa mor hanfodol yw cael diagnosteg gywir a fframwaith rheoleiddio cadarn ar gyfer dyfeisiau meddygol in vitro.”

Mae'r rhain yn faterion y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'u Personoli wedi'u cyflwyno dros y misoedd diwethaf a fydd yn cael eu dwyn i sylw llunwyr polisi. 

Amlygwyd yn ystod paneli arbenigol EAPM, ar y cyfan, ar draws y sector diagnosteg - ac mae hynny'n cynnwys awdurdodau yn ogystal â labordai a gweithgynhyrchwyr - bod bylchau sylweddol yn parhau i fod yn y paratoadau angenrheidiol, gyda'r risg (a hyd yn oed yr anochel, mewn rhai achosion) sy'n cyflenwi anawsterau. yn dod i'r amlwg, gan ohirio mynediad clinigwyr i brofion a mynediad cleifion at ofal cywir. "Mae nifer y cyrff a hysbysir yn annigonol ac nid oes ganddynt ddigon o'r staff cywir" yn gŵyn aml. 

Mae gweithgynhyrchwyr eisoes yn ei chael yn anodd adnabod corff sydd wedi'i hysbysu ar gyfer rhai o'u cynhyrchion, ac mae prinder paneli arbenigol yn benodol i ddarparu ardystiad ar gyfer yr IVDs mwy datblygedig, yn ogystal â labordai cyfeirio digonol yr UE. Ac nid oes canllawiau clir ar lawer o feysydd gwneud penderfyniadau, na chonsensws eang ar atebion posibl i'r heriau y mae'r rheoliad yn eu peri. 

Mae'r UE wedi darparu mesurau yn fwriadol yn neddfwriaeth 2017 a ddyluniwyd i sicrhau trosglwyddiad esmwyth ac i osgoi tarfu ar y farchnad. Fodd bynnag, ymddengys nad yw'r mesurau hynny'n ddigonol bellach, ac nid yw'r trawsnewidiad yn debygol o fod yn llyfn. Mae llwyddiant yn dibynnu ar system reoleiddio weithredol ar waith. 

Gan nad yw hynny'n amlwg ar hyn o bryd, nid yw'n syndod bod gweithredu o dan IVDR gyda seilwaith annigonol Ewrop wedi'i gymharu â hwylio cwch wrth iddo gael ei adeiladu.

Bydd EAPM yn adolygu'r cynnig diwygiedig hwn gan y Comisiwn dros yr wythnosau nesaf. 

Mae diwygiadau i adroddiad Canser Senedd Ewrop ar y blaen - 1,537 o welliannau ...

Daeth ASEau ym mhwyllgor canser Senedd Ewrop ynghyd ddydd Iau (14 Hydref) i drafod gwelliannau arfaethedig i'r drafft adroddiad canser awdur gan ASE Ffrengig Véronique Trillet-Lenoir (Adnewyddu Ewrop). Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Canser Bartosz Arłukowicz fod y nifer fawr o welliannau arfaethedig - 1,537 - yn dangos y diddordeb yn yr adroddiad a'r angen am y pwyllgor. 

“Rhaid i ni sicrhau bod y ddogfen hon mor fanwl â phosib ac yn amlinellu'r llwybr ymlaen yn glir,” meddai.

Cyn belled ag y mae EAPM yn y cwestiwn, rydym yn dilyn y sefyllfa'n agos ac yn gweithio'n barhaus gyda Senedd Ewrop. Bydd EAPM yn adolygu'r holl welliannau a wnaed ac yn gweithio ASEau perthnasol mewn perthynas â dod o hyd i ddull cyfunol a chyfaddawdu. 

Wrth gwrs, mae diagnosteg, genomeg iechyd y cyhoedd, tystiolaeth y byd go iawn, mynediad a sgrinio canser yr ysgyfaint yn ogystal â sgrinio canser y prostad yn uchel ar ein hagenda wleidyddol.

Asesiad Technoleg Iechyd

Cyn diwedd y flwyddyn, mae disgwyl i Senedd Ewrop bleidleisio yn y cyfarfod llawn i gymeradwyo Rheoliad Asesu Technoleg Iechyd Ewrop y cytunwyd arno ym mis Mehefin rhwng y senedd a'r Cyngor.

Mae consortiwm HTA newydd yr UE wedi'i sefydlu ac yn ddiweddar enillodd gontract gan y Comisiwn i ddatblygu'r fethodoleg i gynnal asesiadau technoleg iechyd yr UE. Mae consortiwm EUnetHTA 21 yn cynnwys 13 o gyrff HTA o bob rhan o'r bloc, ac mae ganddo ddwy flynedd i lunio asesiad sy'n gweithio i bawb.

Yn dilyn ôl troed rheoleiddio meddyginiaethau, mae cyrff HTA Ewrop hefyd wedi sefydlu Grŵp Pennaeth Asiantaethau gwirfoddol a fydd yn gweithredu fel rhwydwaith cymorth wrth i'r gwaith ar weithredu fynd rhagddo.

Y flwyddyn nesaf, bydd y Comisiwn yn sefydlu grŵp cydlynu i ddyfeisio'r isadeiledd ar gyfer y system newydd. Mae angen i systemau cenedlaethol hefyd baratoi sut i integreiddio'r rheoliad newydd. Ond mae amser o hyd; daw i rym yn 2025.

Mae casgliadau ar undeb iechyd yn canolbwyntio ar feddyginiaethau

Mae fersiwn o 'gasgliadau'r Cyngor Drafft ar gryfhau Undeb Iechyd Ewropeaidd', dyddiedig 13 Hydref, yn canolbwyntio ar ailgyflenwi cyffuriau, ymwrthedd gwrth-ficrobaidd a gwytnwch fferyllol, ymhlith pynciau eraill.

Mae heriau cadwyn gyflenwi sy'n arwain at lai o fynediad ac argaeledd cynhyrchion meddygol, sydd wedi'u gwaethygu gan y pandemig COVID-19, yn faes ffocws arall i'r asiantaeth. Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) yn bwriadu gweithio gyda’r aelod-wladwriaethau, y Comisiwn, y Senedd, Asiantaethau eraill yr UE a chleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddod o hyd i ffyrdd o wella mynediad ac argaeledd, sydd heddiw’n fater dyddiol ar draws yr holl feysydd therapiwtig.
 
Mae integreiddio technoleg ddigidol i brosesau rheoleiddio yn nod arall gan yr asiantaeth, yn ôl yr adroddiad, gyda ffocws ar integreiddio â rhanddeiliaid allanol i greu platfform di-dor ar gyfer y Rhwydwaith o fewn y pum mlynedd nesaf.

Mae'r casgliadau drafft yn gwahodd y Comisiwn i asesu budd posibl trefnu gweithgynhyrchu cyffuriau gwrth-ficrobaidd cyhoeddus ar lefel yr UE mewn achosion “yn achos diffyg diddordeb masnachol.”

Maent hefyd yn galw ar y ddwy aelod-wlad a'r Comisiwn i “gefnogi ymhellach ymhelaethu a threialu mecanwaith cymhelliant 'tynnu' ar gyfer caffael gwrthfiotigau yn yr UE”.

Newyddion da i orffen - India i ganiatáu twristiaid tramor ar ôl 19 mis 

Disgwylir i India ailagor ei ffiniau i deithwyr tramor wrth iddi lacio cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â Covid yng nghanol cwymp mewn heintiau dyddiol. Gan ddechrau ddydd Gwener, bydd y wlad yn rhoi fisas i dwristiaid sy'n cyrraedd teithiau siartredig. Bydd y cyfleuster yn cael ei ymestyn i'r rhai sy'n cyrraedd ar hediadau masnachol o 15 Tachwedd. Twristiaid tramor sy'n glanio yn India ddydd Gwener fydd y cyntaf i ddod i'r wlad mewn 19 mis.  

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - peidiwch ag anghofio, gallwch gofrestru ar gyfer cynhadledd EAPM 27 Hydref yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma. Cadwch yn ddiogel, cewch benwythnos rhagorol, gwelwch chi wythnos nesaf.

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Arloesi mewn gwasanaethau genomeg a fframwaith byd-eang i wireddu hyn - Cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ar 27 Hydref - Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Ar 27 Hydref, cynhelir cynhadledd / gweminar rithwir a gynhelir gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). 

Teitl y faner yw 'Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion '.  

Hoffem achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad allweddol hwn. Gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.  

Mae'r achos o coronafirws yn rhoi cyfle heb ei ail i randdeiliaid iechyd archwilio a phwysleisio pwysigrwydd systemau iechyd cydnerth. 

O ystyried y sylw byd-eang cyfredol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb uwch mewn iechyd cyhoeddus yn gyffredinol, bydd y gynhadledd ar-lein hon yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod y systemau iechyd yn ddigon gwydn i nid yn unig drin sioc fel pandemig byd-eang. ond hefyd ymateb i'r grymoedd sylfaenol hynny sy'n siapio anghenion gofal iechyd cleifion canser. 

hysbyseb

Rhennir y digwyddiad yn bedwar bwrdd crwn penodol a fydd yn canolbwyntio ar ranbarth benodol ar yr adeg ganlynol sy'n cynnwys.

· 08.00 - 10.30 CET: Bord Gron Asiaidd

· 11.00 - 13.00 CET: Bord Gron y Dwyrain Canol

hysbyseb

· 14.00 - 16.00 CET: Bord Gron Ewrop

· 16.30 - 19.00 CET: Bord Gron America

Mae'r amseroedd i gyd yng nghyfnod Canol Ewrop felly byddai angen i chi ystyried hyn yn eich cylch amser priodol. 

Ar ben hyn, byddwn yn trafod y goblygiadau i iechyd wedi'i bersonoli, a sut y gellir defnyddio datrysiadau o'r fath i reoli iechyd y cyhoedd, gwneud diagnosis a thrin afiechydon yn ogystal â rhagfynegi afiechyd a sut y gall datrysiadau o'r fath fod yn rhan o'r blwch offer i ailadeiladu gofal iechyd. systemau ar ôl y pandemig. Mae'r gynhadledd yn edrych ar y dirwedd hon a bydd yn trafod fframwaith polisi i hwyluso a grymuso systemau gofal iechyd. Bydd y fframwaith yn edrych ar y materion canlynol:

· Llywodraethu

· Ad-daliad • Seilwaith

· Ymwybyddiaeth

· Preifatrwydd

· Cydweithio

· Technoleg

Bydd cyfranogwyr yn clywed gan a amrywiaeth o arbenigwyr from y gwahanol ranbarthau yn fyd-eang, y mae pob un ohonynt yn anelu at archwilio sut y gall llywodraethau ddyrannu adnoddau rhwng gofynion iechyd cyhoeddus cystadleuol, a sut y gall y technolegau sydd ar gael helpu.

Disgwyliwn ddefnyddio'r trafodaethau fel fframwaith posibl ar gyfer cynhyrchu deialog polisi rhwng gwahanol ranbarthau.

Unwaith eto, gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni ar 27 Hydref ac y gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr. Denis Horgan, PhD, LLM, MSc, BCL
Cyfarwyddwr gweithredol EAPM, prif olygydd, Public Health Genomics EAPM, Avenue de l'Armee / Legerlaan 10,1040 Brwsel, Gwlad Belg T: + 386 30 607 281
Gwefan

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Canolbwyntiwch ar IVDR ar gyfer EAPM trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Wrth i'r flwyddyn symud tuag at ei diwedd, bydd EAPM yn canolbwyntio ar weithredu Rheoliad Diagnostig In Vitro (IVDR) trwy ymgysylltu â'n rhanddeiliaid i drefnu cyfarfodydd arbenigol gyda nhw ... daw diweddariad manylach ar hyn o bryd, ond bydd mwy o wybodaeth isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan. 

IVDR

Fel y bydd darllenwyr diwyd ein diweddariad yn gwybod, bydd rheoliad newydd gan yr UE ar Ddiagnosteg In Vitro yn dod i rym yn 2022 a bydd yn cael effaith fawr ar broses werthuso a chymeradwyo IVDs.

Yn y cyd-destun hwn, mae EAPM wedi trefnu cyfres o baneli arbenigol y bydd adroddiad ar gael arnynt.

hysbyseb

Heb rywfaint o welliant cynaliadwy i IVDR, mae risg y bydd unrhyw brofion meddygol IVD arbenigol - ac nid mor arbenigol - yn diflannu. Dywedodd cyfranogwyr yn y ford gron arbenigwyr na fydd rhai profion ar gael os gorfodir y drefn ar yr amseriadau a ragwelir. "Bydd problemau go iawn o'n blaenau." Ychwanegodd y cyfranogwr: "Nid ydym yn gwybod pa brofion y byddwn ar gael y flwyddyn nesaf." Eisoes, mae argaeledd yn anwastad ledled Ewrop. Ac yn awr mae'n amlwg bod ymwybyddiaeth o'r anawsterau sydd ar ddod hefyd yn amrywio'n fawr o wlad i wlad, gyda chanfyddiad uchel o'r risgiau yn yr Iseldiroedd ond yn dal i fod â synnwyr cyfyngedig o frys yn Hwngari yn unig.

Yn ogystal, byddai'n ofynnol i gwmnïau sy'n penderfynu ceisio rhanddirymiadau cenedlaethol ar gyfer eu cynhyrchion er mwyn eu cynnal ar y farchnad gynhyrchu ton llanw o waith papur a allai orlethu eu hadnoddau eu hunain a chreu logjam mewn asiantaethau rheoleiddio cenedlaethol, gan y bydd i fyny o 20,000 o gynhyrchion y bydd angen ardystiad arnynt am y tro cyntaf.

Pwyllgor iechyd yn pleidleisio trwy adroddiad strategaeth pharma

Pleidleisiodd ASEau ar bwyllgor Senedd Ewrop ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd heddiw trwy adroddiad ar strategaeth fferyllol y Comisiwn. Pasiwyd yr adroddiad menter ei hun gyda 62 pleidlais o blaid, 8 yn erbyn ac 8 yn ymatal. Wedi'i awdur gan y rapporteur Dolors Montserrat, ASE Sbaenaidd o Blaid Pobl Ewropeaidd dde-dde, mae'r testun nad yw'n rhwymol yn cynrychioli mewnbwn y Senedd i strategaeth fferyllol y Comisiwn.  

hysbyseb

Cyhoeddwyd drafft o'r adroddiad gyntaf ym mis Mai a galwodd ar y Comisiwn i ailddiffinio cymhellion i ddatblygu cyffuriau ystyried anghenion cleifion nas diwallwyd. Mae hefyd yn gofyn i'r Comisiwn wella tryloywder prisiau, gan sicrhau ar yr un pryd bod y diwydiant yn parhau i fod yn gystadleuol. Ddydd Llun fe basiodd ASEau welliannau cyfaddawd, fel y'u gelwir, i'r adroddiad - sy'n ganlyniad trafodaethau rhwng y gwahanol bleidiau gwleidyddol yn y Senedd. Mae'r gwelliannau yn rhoi mwy o bwyslais ar amodau ar fuddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil, ymwrthedd gwrthficrobaidd a chadwyni cyflenwi fferyllol gwydn. Mae cynigion eraill yn cynnwys rhoi mwy o oruchwyliaeth i'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd dros gyfuniadau cyffuriau a dyfeisiau, yn ogystal â chreu cynllun gweithredu ar gyfer cynhyrchion meddyginiaethol therapi uwch (ATMPS). Nesaf, bydd ASEau yn pleidleisio a ddylid cymeradwyo'r adroddiad mewn sesiwn lawn ym mis Tachwedd. Yna, ddiwedd 2022, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ei gynnig i ailwampio rheolau fferyllol yr UE.

Cyngor iechyd

Mae gweinidogion iechyd Ewrop yn cwrdd heddiw (12 Hydref) yn Slofenia - a bron iawn - ar gyfer y Cyngor Iechyd, diwrnod a fydd yn gweld gwytnwch iechyd yr UE o flaen a chanol y trafodaethau. Ynghyd â'r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides, bydd y gweinidogion yn trafod pwnc botwm poeth cyflenwadau meddyginiaethau gwydn.

Bydd gweinidogion iechyd hefyd yn trafod gwella'r ymateb a'r parodrwydd i fygythiadau iechyd trawsffiniol; sut i gryfhau systemau iechyd o dan faner Undeb Iechyd yr UE; ac wrth gwrs, brechu COVID-19 ar draws y bloc.

ENVI yn barod i atgyfnerthu atal afiechydon yr UE

Mae ASEau yn barod i drafod gyda'r aelod-wladwriaethau i atgyfnerthu fframwaith atal a rheoli clefydau'r UE a mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol ar y cyd, * yn ôl sesiwn lawn ENVI. Mabwysiadwyd y cynnig i ymestyn mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal. Dylai aelod-wladwriaethau’r UE ddatblygu cynlluniau parodrwydd ac ymateb cenedlaethol, a darparu data amserol, cymaradwy ac o ansawdd uchel, meddai ASEau. Maent hefyd eisiau sicrhau bod mandad yr ECDC yn cael ei ymestyn y tu hwnt i glefydau trosglwyddadwy i gwmpasu afiechydon anhrosglwyddadwy mawr hefyd, fel afiechydon cardiofasgwlaidd ac anadlol, canser, diabetes neu salwch meddwl. Mabwysiadwyd y cynnig deddfwriaethol i gryfhau atal, parodrwydd ac ymateb argyfwng yr UE wrth fynd i’r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol yn y dyfodol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Datgelodd argyfwng COVID-19 fod angen gwaith pellach ar lefel yr UE i gefnogi cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau, yn enwedig rhanbarthau ar y ffin, ASE straen. Mae'r testun hefyd yn galw am weithdrefnau clir a mwy o dryloywder ar gyfer gweithgareddau caffael ar y cyd yr UE a chytundebau prynu cysylltiedig.

Ni all Ewrop gytuno ar sut i reoleiddio cewri technoleg

Mae’r cwestiwn o sut i reoleiddio cewri technoleg wedi bod yn uchel ar yr agenda i’r mwyafrif o wledydd ledled y byd, ond dywed adroddiad newydd heddiw fod Ewrop yn brwydro i’w ateb. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweithio ar ei gynlluniau ers sawl blwyddyn, ac roedd yn ymddangos ei fod wedi cyrraedd rhyw fath o gonsensws y llynedd - a fyddai'n cynnwys cyfyngu ar bwerau Apple o ran yr App Store, a gallai hefyd osod cyfyngiadau ar ei allu i gaffael cwmnïau.  

Fodd bynnag, mae'r Times Ariannol yn adrodd ei bod yn ymddangos bod y cytundeb amlinellol bellach yn dadlennol, gyda dadleuon rhwng y dde a’r chwith dros faint y mesurau gwrthglymblaid sydd eu hangen: Y llynedd, dadorchuddiodd yr UE lasbrint radical ar gyfer rheoleiddio technoleg a fyddai’n rhoi cyfrifoldebau beichus fel Google, Facebook , ac Amazon i lanhau eu platfformau a sicrhau cystadleuaeth deg. Ond ers hynny, mae'r pecyn o fesurau wedi ymgolli yn senedd Ewrop, ac erbyn hyn mae perygl iddo gael ei ddyfrio i lawr a'i oedi'n fawr. Mae yna ofnau hyd yn oed ym Mrwsel na fydd y rheolau newydd ar waith cyn i Margrethe Vestager, pennaeth polisi a pholisi digidol yr UE, adael ei swydd mewn tair blynedd. “Roedd yn swnio fel ein bod ni wedi cytuno ond nid yw hynny'n wir. . . o gwbl. Rydym yn bell o fod â safbwynt cyffredin ar hyn, ”meddai Evelyne Gebhardt, ASE o’r Almaen, mewn diflastod yn ystod y ddadl

Rheoleiddwyr meddyginiaethau a brechlynnau dan graffu

Ni fu rheoleiddwyr meddyginiaethau - a brechlynnau erioed o'r blaen dan gymaint o bwysau a chraffu. Ymhlith y rhai sydd dan y chwyddwydr mae brechlynnau Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, Marco Cavaleri a Fergus Sweeney, pennaeth treialon a gweithgynhyrchu yn yr asiantaeth.

Mae'n anodd mynd, gan fod yn rhwydwaith rheoleiddwyr Ewrop. Mae’r pandemig “yn gosod galw parhaus a dwys ar adnoddau’r EMRN,” dywed yr erthygl. Gyda phenderfyniadau cyflymach, monitro cyson, cyfathrebu clir ac aml, ar ben gwaith rheolaidd, “ni phrofwyd gwytnwch rheoleiddwyr meddyginiaethau’r UE erioed i’r graddau hyn.”

EUA UE? Mae'r UD wedi cyhoeddi awdurdodiadau defnydd brys (EUAs) i frechlynnau a thriniaethau yn ystod y pandemig i gyflymu mynediad at atebion addawol. Tra bod yr LCA wedi defnyddio adolygiadau treigl i gyflymu asesiadau ac awdurdodiadau marchnata amodol. Ond mae'r asiantaeth yn agored i newid. “Mewn rhai amgylchiadau gallai EUA ddarparu offeryn rheoleiddio ychwanegol ar lefel yr UE, gan roi mwy o hyblygrwydd i LCA ymateb i fygythiadau sy’n dod i’r amlwg a diogelu iechyd y cyhoedd.”

Mae penaethiaid gwyddor bywyd yn cyflwyno rhestr o bolisïau iechyd i'w gwneud i G20

Ddydd Gwener (15 Hydref), mae rhai o brif arweinwyr y byd yn y sector gwyddorau bywyd yn cyflwyno argymhellion i Brif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi, cadeirydd yr G20, ar sut y dylai systemau iechyd feithrin a mabwysiadu arloesedd.

Gan gipio ar foment pan mae llywodraethau a dinasyddion yn effro iawn i fuddion achub bywyd gwyddoniaeth ac yn buddsoddi mewn arloesi, mae'r sector yn nodi'r hyn sydd ei angen arno i ffynnu a sut y dylai systemau iechyd addasu i fedi'r buddion.

“Cyfoeth yw iechyd,” meddai Sergio Dompé, llywydd y busnes teuluol 130 oed Dompé Pharmaceuticals a chydlynydd Tasglu Gwyddorau Iechyd a Bywyd B20, wrth POLITICO. Mae angen i wledydd ystyried “iechyd fel buddsoddiad, nid fel cost.”

Ar gyfer economïau sydd wedi’u gwasgu gan y pandemig ac sy’n wynebu ôl-groniadau gofal iechyd enfawr, meddai, gallai technolegau gwisgadwy helpu i ganfod ac ymyrryd yn gynnar, gan atal problemau mwy. Mae'r adroddiad hefyd yn argymell adeiladu cadwyni cyflenwi mwy gwydn trwy bartneriaethau G20 ac yn cefnogi cydweithredu byd-eang ar barodrwydd ar gyfer argyfwng. Dylai gwledydd yrru am atebion system iechyd sy'n amgylcheddol gynaliadwy, mae'n nodi.

HERA

Ar ôl cynnau tân trwm yr wythnos diwethaf yn ENVI dros wahardd Senedd Ewrop rhag trafodaethau ar ffurfio a rôl HERA - Awdurdod parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd newydd yr UE - dywedodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ei bod yn amlwg o’r pandemig bod pobl eisiau’r UE i wneud mwy. Er mai'r UE bellach yw'r cyfandir sydd wedi'i frechu fwyaf ar y blaned ac mae ei gyflwyno brechlyn wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan, dywedodd Kyriakides fod y gweithredoedd ar y pryd ad hoc ac roedd y pandemig wedi dangos bod angen dull mwy strwythuredig. 

Newyddion da i orffen wrth i bos 100 oed gael ei ddatrys

Mae'r ymgais 100 mlynedd i greu brechlyn malaria wedi llwyddo. Mewn diwrnod hanesyddol ar gyfer meddygaeth (6 Hydref), argymhellodd Sefydliad Iechyd y Byd y dylid cyflwyno'r pigiad newydd yn eang yn Affrica Is-Sahara. Wedi'i arloesi yn Brentford, gorllewin Llundain, mae'r brechlyn yn ddiogel, yn gost-effeithiol ac yn lleihau'r siawns y bydd pobl ifanc yn marw o'r hyn a oedd, tan 2020, yn glefyd heintus mwyaf marwol y byd. Dylid cymeradwyo'r datblygwyr, GlaxoSmithKline, am eu hymrwymiad i ddarparu 15 miliwn dos y flwyddyn heb fod yn fwy na 5 y cant yn uwch na'r gost cynhyrchu. Mae gwyddonwyr yn gobeithio y bydd y newyddion hyn yn ail-dendro'r ras i ddatblygu brechlynnau malaria eraill sydd â mwy fyth o botensial i atal y paraseit.

A dyna'r cyfan am nawr o EAPM - arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn iach, cael wythnos ragorol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd