Cysylltu â ni

Canser

EAPM: Digwyddiad pennawd ar frig ton wrth ymladd yn erbyn canser!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Prynhawn da, cydweithwyr iechyd, a chroeso i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - mae'r digwyddiad EAPM sydd ar ddod yfory, 17 Medi! Fe'i gelwir yn 'Yr angen am newid: Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth' a bydd yn digwydd yn ystod Cyngres ESMO, manylion isod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Sgrinio canser, blaenoriaethau canser ar y lefel wleidyddol

Daw'r digwyddiad EAPM ar adeg briodol ar gyfer cynnydd ymlaen ar ganser - Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen wedi cyhoeddi menter newydd i ddiweddaru argymhelliad y Cyngor 17 oed ar sgrinio canser. Cynigiwyd mentrau newydd 2022 mewn llythyr o fwriad a gyhoeddwyd yn ystod anerchiad Llywydd yr Undeb ddoe (15 Medi).  

hysbyseb

Yn ogystal, plaid wleidyddol y EPP wedi nodi'n glir ei flaenoriaethau polisi canser mewn rhaglen 15 pwynt. Mae'r ddogfen bolisi yn amlinellu diwygiadau arfaethedig i adroddiad menter y Pwyllgor Canser ei hun. Mae hyn, ynghyd â diwygio'r gyfarwyddeb gofal iechyd trawsffiniol - sydd mewn theori yn caniatáu i gleifion mewn un aelod-wlad gael eu trin mewn gwlad arall - a rhannu data yn allweddol i gymhwyso deallusrwydd artiffisial ac offer dysgu peiriannau i ymchwilio, ac i alluogi'r digidol. mae trawsnewid gofal iechyd wedi bod yn faterion sydd ar flaen y gad yng ngwaith diweddar EAPM, i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn atal canser, defnyddio data, diagnosis a thriniaeth o amgylch Ewrop. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 8h30–16h CET yfory; dyma y dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Mae'r Senedd yn pasio dwy ffeil arall yr Undeb Iechyd Ewropeaidd

Fe fydd dau gynnig arall gan Undeb Iechyd Ewrop yn symud i driolegau ar ôl pasio yng nghyfarfod llawn y Senedd heddiw (16 Medi). Pasiwyd y cynigion ar gyfer y rheoliad ar fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Yn y cyfamser, pasiodd y newid mandad ar gyfer y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal Clefydau a Chyngor (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal.

Mae'r cynnig cyntaf i gynyddu mandad Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) eisoes mewn triolegau. Bydd yr ail gyfarfod yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

hysbyseb

Deddf Llywodraethu Data

Wrth baratoi cynnig ar gyfer Deddf Data newydd a ddisgwylir erbyn mis Rhagfyr 2021, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymgynghoriad cyhoeddus.

Prif amcan y fenter hon yw cefnogi rhannu data o fewn economi'r UE, yn enwedig busnes-i-fusnes a busnes-i-lywodraeth, gyda chwmpas llorweddol (ee, gan gwmpasu data diwydiannol, Rhyngrwyd Pethau, ac ati). 

Ei nod yw ategu ffeiliau eraill sy'n gysylltiedig â data, megis y Ddeddf Llywodraethu Data, y GDPR a Rheoliad e-Brisio, Cyfraith Cystadleuaeth (ee y Canllawiau Cydweithrediad Llorweddol) a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol. Fel yr adroddwyd yn politico, bydd dirprwy lysgenhadon yn Coreper I yn mynd i’r afael â hyn ar 1 Hydref. Dywedodd swyddog o’r UE sy’n gyfarwydd â’r broses fod ychydig o wledydd wedi gofyn am fân newidiadau ar gyfryngwyr data a throsglwyddiadau data rhyngwladol.

Deallusrwydd artiffisial 'peryglus' 

Mae pennaeth hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig yn galw am foratoriwm ar ddefnyddio technoleg deallusrwydd artiffisial sy'n peri risg difrifol i hawliau dynol, gan gynnwys systemau sganio wynebau sy'n olrhain pobl mewn mannau cyhoeddus. Michelle Bachelet, dywedodd Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, ddydd Mercher hefyd y dylai gwledydd wahardd ceisiadau AI yn benodol nad ydyn nhw'n cydymffurfio â chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Ymhlith y cymwysiadau y dylid eu gwahardd mae systemau “sgorio cymdeithasol” y llywodraeth sy'n barnu pobl yn seiliedig ar eu hymddygiad a rhai offer seiliedig ar AI sy'n categoreiddio pobl yn glystyrau megis yn ôl ethnigrwydd neu ryw. 

Gall technolegau sy’n seiliedig ar AI fod yn rym er daioni ond gallant hefyd “gael effeithiau negyddol, hyd yn oed trychinebus, os cânt eu defnyddio heb roi sylw digonol i sut y maent yn effeithio ar hawliau dynol pobl,” meddai Bachelet mewn datganiad. 

Daeth ei sylwadau ynghyd ag adroddiad newydd gan y Cenhedloedd Unedig sy'n archwilio sut mae gwledydd a busnesau wedi rhuthro i gymhwyso systemau AI sy'n effeithio ar fywydau a bywoliaethau pobl heb sefydlu mesurau diogelwch priodol i atal gwahaniaethu a niweidiau eraill. “Nid yw hyn yn ymwneud â pheidio â chael AI,” Peggy Hicks, cyfarwyddwr ymgysylltu thematig y swyddfa hawliau, wrth newyddiadurwyr wrth iddi gyflwyno’r adroddiad yng Ngenefa. “Mae'n ymwneud â chydnabod, os yw AI yn mynd i gael ei ddefnyddio yn y meysydd swyddogaeth hawliau dynol hyn - beirniadol iawn, bod yn rhaid ei wneud yn y ffordd iawn. Ac yn syml, nid ydym wedi rhoi fframwaith ar waith sy'n sicrhau bod hynny'n digwydd. ”

Targedau digidol yr UE ar gyfer 2030

Mae'r Comisiwn wedi cynnig cynllun i fonitro sut mae gwledydd yr UE yn symud ymlaen ar dargedau digidol y bloc ar gyfer 2030. Bydd yr UE yn hyrwyddo ei agenda ddigidol sy'n canolbwyntio ar bobl ar y llwyfan byd-eang ac yn hyrwyddo aliniad neu gydgyfeiriant â normau a safonau'r UE. Bydd hefyd yn sicrhau diogelwch a gwytnwch ei gadwyni cyflenwi digidol ac yn darparu atebion byd-eang. 

Cyflawnir y rhain trwy osod blwch offer sy'n cyfuno cydweithredu rheoliadol, mynd i'r afael â meithrin gallu a sgiliau, buddsoddi mewn cydweithredu rhyngwladol a phartneriaethau ymchwil, dylunio pecynnau economi ddigidol a ariennir trwy fentrau sy'n dod â'r UE ynghyd a chyfuno buddsoddiadau mewnol yr UE a chydweithrediad allanol. offerynnau sy'n buddsoddi mewn gwell cysylltedd â phartneriaid yr UE. Cyn bo hir, bydd y Comisiwn yn lansio proses drafod ac ymgynghori eang, gan gynnwys gyda dinasyddion, ar weledigaeth yr UE a'r egwyddorion digidol.

Mae EIB yn cefnogi arian ar gyfer brechlynnau 

Mae bwrdd cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo € 647 miliwn i helpu gwledydd i brynu a dosbarthu brechlynnau COVID-19 a phrosiectau iechyd eraill. Bydd dosbarthiad brechlyn o fudd i'r Ariannin, yn ogystal â gwledydd De Asia fel Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka a'r Maldives. Ar ddechrau'r argyfwng, dechreuodd staff Banc Buddsoddi Ewrop weithio ar yr argyfwng iechyd a'r dirywiad economaidd ar yr un pryd. Rhannodd y Banc ei gefnogaeth i gwmnïau biotechnoleg a meddygol yn dri phrif sector: brechlynnau, therapïau a diagnosteg. Y nod: olrhain heintiau, atal y clefyd rhag lledaenu a gofalu am y rhai sy'n mynd yn sâl.

Yn gynharach eleni, cymeradwyodd y Banc € 5 biliwn mewn cyllid newydd i gefnogi gweithredu ar frys mewn meysydd fel gofal iechyd ac arloesi meddygol ar gyfer COVID-19. Ers hynny, mae mwy na 40 o gwmnïau a phrosiectau biotechnoleg neu feddygol wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyllido EIB sy'n werth tua € 1.2 biliwn. Rhoddodd hyn y Banc ar flaen y gad yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop hefyd yn cefnogi rhaglenni byd-eang i ddosbarthu brechlynnau COVID-19, yn enwedig yn y byd sy'n datblygu. Er enghraifft, yn ddiweddar cymeradwyodd y Banc fargen € 400 miliwn gyda COVAX, menter fyd-eang a gefnogir gan gannoedd o wledydd, y sector preifat a sefydliadau dyngarol i hyrwyddo mynediad cyfartal i frechlyn.

Newyddion da i orffen - Mae brechlynnau Coronavirus yn lleihau'r risg o Covid hir, darganfyddiadau astudiaeth 

Mae cael eich brechu’n llawn yn erbyn COVID-19 nid yn unig yn lleihau’r risg o’i ddal, ond hefyd o haint yn troi’n Covid hir, mae ymchwil dan arweiniad King's College London yn awgrymu. Mae'n dangos, yn y lleiafrif o bobl sy'n cael Covid er gwaethaf dwy bigiad, bod ods datblygu symptomau sy'n para mwy na phedair wythnos yn cael eu torri 50%. Mae hyn yn cael ei gymharu â phobl nad ydyn nhw wedi'u brechu. 

Hyd yn hyn, mae 78.9% o bobl dros 16 oed yn y DU wedi cael dau ddos ​​o frechlyn Covid. Mae llawer o bobl sy'n cael Covid yn gwella o fewn pedair wythnos ond mae gan rai symptomau sy'n parhau neu'n datblygu am wythnosau a misoedd ar ôl yr haint cychwynnol - a elwir weithiau'n Covid hir. Gall ddigwydd ar ôl i bobl brofi symptomau coronafirws ysgafn hyd yn oed. Yr ymchwilwyr, y cyhoeddwyd eu gwaith yn Clefydau Heintus Lancet, dywedwch ei bod yn amlwg bod brechiadau yn achub bywydau ac yn atal salwch difrifol, ond mae effaith brechlynnau ar ddatblygu salwch hirhoedlog wedi bod yn llai sicr.

Mae hynny i gyd gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad yfory, a byddwn yn gohebu arno yr wythnos nesaf. Tan hynny, arhoswch yn ddiogel, wel, a dyma’r dolen i gofrestru a dyma y dolen i'r agenda

Canser

Cynllun Ewropeaidd i ymladd canser: Mae'r Comisiwn yn lleihau presenoldeb halogion carcinogenig mewn bwyd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn gosod lefelau uchaf newydd ar gyfer cadmiwm ac yn arwain mewn ystod eang o gynhyrchion bwyd. Nod y mesurau hyn yw lleihau presenoldeb halogion carcinogenig ymhellach mewn bwyd a gwneud bwyd iach yn fwy hygyrch. Mae'r awydd hwn yn deillio o'r ymrwymiadau a wnaed o fewn fframwaith y cynllun Ewropeaidd i ymladd canser. Bydd y mesurau hyn yn berthnasol o Awst 30 ar gyfer y lefel uchaf o blwm ac o Awst 31 ar gyfer cadmiwm.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Rydyn ni'n gwybod bod diet afiach yn cynyddu'r risg o ganser. Nod y penderfyniad heddiw yw rhoi defnyddwyr ar y blaen trwy wneud ein bwyd yn fwy diogel ac iachach, fel y gwnaethom ymrwymo iddo o dan y cynllun Ewropeaidd i ymladd canser. Mae hefyd yn gam pellach i gryfhau safonau uchel ac o safon fyd-eang yr Undeb Ewropeaidd yng nghadwyn fwyd yr UE a darparu bwyd mwy diogel, iachach a mwy cynaliadwy i ddefnyddwyr. ein dinasyddion. Bydd y lefelau uchaf o gadmiwm, halogydd amgylcheddol carcinogenig, a allai fod wedi'i gynnwys mewn bwydydd fel ffrwythau, llysiau, grawnfwydydd a hadau olew, yn is ar gyfer rhai o'r bwydydd hyn. Bydd yn rhaid i rai nwyddau hefyd gyflawni'r gofyniad hwn o'r dyddiad y daw'r rheoliad newydd i rym. Bydd y mesur hwn yn gwella diogelwch bwyd sy'n cael ei werthu a'i fwyta yn yr UE ac yn helpu i dynnu cynhyrchion bwyd sydd â'r crynodiadau cadmiwm uchaf o'r farchnad. Yn ogystal, bydd y lefelau uchaf o blwm mewn llawer o gynhyrchion bwyd, gan gynnwys bwydydd a fwriadwyd ar gyfer babanod a phlant ifanc, yn cael eu gostwng. "

Bydd lefelau plwm uchaf newydd hefyd yn cael eu sefydlu ar gyfer nifer o fwydydd fel madarch gwyllt, sbeisys a halen. Mae'r penderfyniadau a gymerir yn dilyn blynyddoedd o waith parhaus gan y Comisiwn, aelod-wladwriaethau ac Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop, yn ogystal ag ymgynghoriadau â busnesau bwyd. Mae cadmiwm yn fetel trwm gwenwynig sy'n bresennol yn yr amgylchedd, yn naturiol ac o ganlyniad i weithgareddau amaethyddol a diwydiannol. Prif ffynhonnell amlygiad cadmiwm i bobl nad ydynt yn ysmygu yw bwyd. Gan fod plwm hefyd yn halogydd sy'n digwydd yn naturiol yn yr amgylchedd, bwyd yw prif ffynhonnell amlygiad dynol i blwm.

hysbyseb

Parhau Darllen

Canser

EAPM: Sefydliad canser rhithwir ar y cardiau, diwygio LCA ac asiantaeth clefydau heintus

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da a chroeso, cydweithwyr iechyd, i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) - dyma'r weiddi olaf ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenia EAPM (1 Gorffennaf), felly peidiwch ag anghofio cofrestru a lawrlwytho eich agenda, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ychydig ddyddiau i ffwrdd ...

Bydd cynhadledd EAPM yn gweithredu fel digwyddiad pontio rhwng Llywyddiaethau'r UE yn Portiwgal a Slofenia ddydd Iau 1 Gorffennaf.

hysbyseb

Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod. Rhennir y gynhadledd yn sesiynau sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol:   Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Citizen Trust; Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio; Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig a Sesiwn 4: Scyrchu cleifion Mynediad at Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru yma, a dadlwythwch eich agenda yma.

Sefydliad canser rhithwir wedi'i gynnig gan adroddiad drafft y Pwyllgor 

hysbyseb

Fel yr amlygwyd ddydd Gwener diwethaf, roedd yr adroddiad drafft gan bwyllgor canser arbennig Senedd Ewrop ar gael yr wythnos diwethaf. Ar hyn o bryd, bydd hyn yn agored i welliant gan wleidyddion Ewropeaidd. 

Un agwedd ychwanegol a gafodd ei chynnwys yn yr adroddiad oedd y cynnig i greu “Sefydliad Canser Ewropeaidd rhithwir” wedi’i wneud yn gyhoeddus heddiw (29 Mehefin). Mae EAPM yn cefnogi hyn. 

Fel y trafodwyd yr wythnos diwethaf, mae'r adroddiad, a ysgrifennwyd gan ASE Véronique Trillet-Lenoir yn Ffrainc (Adnewyddu Ewrop), yn ailadrodd llawer o'r pwyntiau a'r pryderon a godwyd yng Nghynllun Curo Canser y Comisiwn.

Yn yr adroddiad, sy'n anelu at gryfhau ymateb yr UE i'r afiechyd, mae Trillet-Lenoir yn awgrymu creu sefydliad canser rhithwir. Nod y sefydliad fyddai creu map ffordd i gydlynu “ymgyrchoedd atal ar raddfa fawr ac ymgyrchoedd cyfathrebu effeithiol ar hybu iechyd mewn rhaglenni addysgol.” 

Byddai'r sefydliad a gynlluniwyd hefyd yn gyfrifol am gysylltu a helpu i weithredu llawer o'r elfennau a gyflwynwyd gan Gynllun Canser y Comisiwn. Er enghraifft, gallai gynnal y cynlluniedig Canolfan Wybodaeth ar Ganser. Gallai hefyd helpu i greu arferion gorau rhwng Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd a chanolfannau canser Cynhwysfawr. Gallai'r sefydliad hefyd helpu gyda “nodi blaenoriaethau ymchwil ac o bosibl alluogi datblygu llu ymchwil canser cydgysylltiedig ac effeithlon yn Ewrop.” 

Wrth gwrs ac fel erioed, eir i'r afael â mater cyllidebu yn yr adroddiad hefyd gyda galwad i aelod-wledydd roi digon o arian o'r neilltu i weithredu cynllun y Comisiwn, yn ogystal â'u cynlluniau canser eu hunain ar lefel genedlaethol. “Ni ddylid dyrannu mwy na 30 [y cant] o Gynllun Canser Curo Ewrop i weithredu’r [Rhaglenni Rheoli Canser Cenedlaethol]”. Neilltuir cyllideb gyfyngedig o € 4 biliwn ar lefel pan-UE. 

Mae pwyllgor iechyd y Senedd yn iawn yn newid newid ar gyfer asiantaeth clefydau heintus

Pleidleisiodd pwyllgor iechyd Senedd Ewrop heddiw (29 Mehefin) o blaid cryfhau mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC). Pleidleisiodd chwe deg saith o ASEau o blaid, wyth yn erbyn ac un yn ymatal, yn ôl gwasanaeth wasg y pwyllgor iechyd. 

Hawliau a chamweddau yn ystod pandemig

Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas siaradodd ag ASEau yn y pwyllgor iechyd ddydd Llun (28 Mehefin), gan fanylu ar ddogfen gwersi a ddysgwyd gan y Comisiwn COVID-19, ynghylch yr hawliau a'r camweddau yn ystod 16 mis diwethaf y pandemig. Y wers gyffredinol? Nid yw’r UE “wedi cymryd parodrwydd iechyd yn ddigon difrifol cyn y pandemig”, meddai Schinas. 

Schinas ni ddaliodd yn ôl pan ddywedodd fod ymateb cynnar yr UE yn “dameidiog, ad hoc, dros dro,” a bod mesurau “yn dameidiog a heb eu cydlynu” ar lefel yr UE. Atgoffodd ASEau o'r gwaharddiadau allforio a'r ymladd offer amddiffyn personol yn lliwio dyddiau cynnar y pandemig, a oedd yn embaras i'r UE. 

Schinas defnyddio’r gwersi a ddysgwyd i wthio am fwy o gydlynu iechyd ar lefel yr UE, gan ddadlau mai dim ond rhywun â “ffydd wael… a fyddai’n herio” bod pethau’n well pan fyddai gwledydd yn gweithio gyda’i gilydd. Tynnodd Schinas baralel i argyfwng ariannol 2008, a ysgogodd yr UE i sefydlu’r “undeb bancio”, gan ddweud: “Yno roedd gweithred yr UE yn bendant.” Byddai 10 cynnig gwahanol yn y gwersi a ddysgwyd yn helpu i sefydlu undeb iechyd tebyg.

Mae'r Peter Liese yr EPP beio’r Gwyrddion a’r Chwith am fod yn wyliadwrus o gytundebau prynu ymlaen llaw ar gyfer brechlynnau. Fe wthiodd hefyd am fwy o fuddsoddiad ar gapasiti gweithgynhyrchu, gan dynnu sylw at sut roedd yr UE yn caniatáu allforion “heb unrhyw reolaeth” am gyfnod rhy hir. Michele Rivasi o'r Gwyrddion, yn y cyfamser, eisiau mwy yng nghyfathrebiad y Comisiwn ar yr oedi wrth gyflenwi brechlyn a'r “fiasco” ar brynu brechlynnau ar y cyd, yn ogystal â'r tryloywder - neu ddiffyg hynny - dros eu contractau a'u costau. 

Dywed WHO y gallai technoleg iechyd Biased AI roi gwledydd tlotach dan anfantais

Er bod gan ddeallusrwydd artiffisial y potensial i wneud gofal iechyd yn fwy hygyrch ac effeithlon, mae hefyd yn agored i ragfarnau cymdeithasol, economaidd a systemig sydd wedi ymwreiddio yn y gymdeithas ers cenedlaethau.

Y gwir yw, mae bodau dynol yn dewis y data sy'n mynd i mewn i algorithm, sy'n golygu bod y dewisiadau hyn yn dal i fod yn destun rhagfarnau anfwriadol a all effeithio'n negyddol ar grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Gall y rhagfarnau hyn ddigwydd ar unrhyw gam o ddatblygiad a defnydd AI, p'un a yw'n defnyddio setiau data rhagfarnllyd i adeiladu algorithm, neu'n defnyddio algorithm mewn cyd-destun gwahanol i'r un y bwriadwyd yn wreiddiol ar ei gyfer. Y ffynhonnell fwyaf cyffredin o ragfarn yw data nad yw'n cynrychioli'r boblogaeth darged yn ddigonol. 

Gall hyn arwain at oblygiadau niweidiol i rai grwpiau. Er enghraifft, mae menywod a phobl o liw fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treialon clinigol. Fel y mae eraill wedi nodi, pe bai algorithmau sy'n dadansoddi delweddau croen yn cael eu hyfforddi ar ddelweddau o gleifion gwyn, ond eu bod bellach yn cael eu defnyddio'n ehangach, gallent o bosibl fethu melanomas malaen mewn pobl o liw.

Mae PM yr Eidal, Draghi, yn cefnogi diwygio LCA 

“Mae angen atgyfnerthu a diwygio’r LCA arnom,” Prif Weinidog yr Eidal, Mario Draghi wedi dweud. O ran brechlynnau: “Y ddadl yw bod Sputnik wedi methu â chael cymeradwyaeth LCA ac mae'n debyg na fydd byth. Nid yw’r brechlyn Tsieineaidd yn ddigon i frwydro yn erbyn yr epidemig. ” 

“Nid yw’r epidemig drosodd, nid ydym allan eto. Ychydig wythnosau yn ôl roedd gan y DU achosion mwy neu lai cyfartal o gymharu â Ffrainc heddiw. Heddiw maen nhw ugain gwaith yn fwy tebygol, felly mae angen mwy o benderfyniad, sylw ac ymwybyddiaeth ar yr epidemig. 

“Mae angen i ni gadw’r pwysau ar y cyfnewidiadau yn uchel ac rydyn ni’n parhau i’w gwneud. Mae'n bwysig iawn nodi datblygiad amrywiadau a heintiau newydd ar unwaith. Rydyn ni'n defnyddio llawer mwy, ” Dreigiau ychwanegodd. 

Yn ddiweddarach ymatebodd Draghi i gwestiwn ynghylch sut y byddai'r diwygiad LCA a gyhoeddwyd yn gweithio. “Mae'n gyflym iawn i ddweud, ond rydw i wedi codi'r mater hwn fy hun. Mae yna gydlynu penodol wedi bod. Gobeithio y bydd asiantaethau eraill yn ei ddefnyddio mewn gwledydd eraill ac yn meddwl am yr Unol Daleithiau.

Mae hynny i gyd o EAPM am y tro - mwynhewch weddill eich wythnos, arhoswch yn ddiogel ac yn iach, a pheidiwch ag anghofio, dyma'ch cyfle olaf i gofrestru ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth UE Slofenia EAPM ar 1 Gorffennaf yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Parhau Darllen

Cancr y fron

Pennaeth iechyd yr UE: Mae mynediad at driniaeth canser gynaecolegol yn wahanol iawn ar draws yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae anghydraddoldeb mawr o ran mynediad at wasanaethau a thriniaethau canser menywod ledled yr UE, yn ôl pennaeth iechyd y bloc, a amlygodd rôl cynllun Canser Curo Ewrop wrth bontio'r gwahaniaethau hyn.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, fod angen “torri’r distawrwydd” a siarad yn agored am ganserau gynaecolegol. 

Ychwanegodd fod yn rhaid i’r UE “sicrhau bod pob merch ym mhob cornel o’r UE, yn cael y gefnogaeth, yn cael mynediad at y sgrinio a’r brechu, y wybodaeth a’r gofal amlddisgyblaethol y dylent fod yn ei gael”.

hysbyseb

Mae ei gobeithion ymlaen Ewropcynllun canser curo canser, y mae'n rhaid iddo ddod â “newid go iawn”. 

“Dyma mae dinasyddion Ewropeaidd yn ei ddisgwyl gennym ni. A chredaf hefyd nad oes gennym hawl i'w methu. Mae gennym ni gyfle ac mae angen i ni fachu arno, ”meddai Kyriakides.

EwropGosodwyd Cynllun Beating Cancer Cancer yn 2020 i fynd i’r afael â llwybr cyfan y clefyd, o atal i driniaeth, gyda’r nod o gydraddoli mynediad at ofal, diagnosis a thriniaeth o ansawdd uchel ar draws y bloc.

hysbyseb

Anghydraddoldebau ar draws y bloc

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae mynediad at ganfod a thrin canser yn wahanol iawn ar draws y bloc. 

Dywedodd Antonella Cardone, cyfarwyddwr y glymblaid cleifion canser Ewropeaidd (ECPC), fod rhaglenni sgrinio yn arwain at ostyngiad rhyfeddol mewn mynychder a marwolaethau ond “mae gwahaniaethau mawr mewn sgrinio rhwng gwahanol aelod-wladwriaethau’r UE”.

Mae hyn yn golygu nad yw llawer o fenywod yn cael eu diagnosio'n ddigon buan pan fydd modd trin y clefyd ac y gellir ei wella yn aml.

Mae'r nifer uchaf o achosion o ganser menywod canser y fron, sy'n cyfrif am 88% o achosion canser ymhlith menywod. 

Ond mae'r mynediad at sgrinio sy'n helpu i ganfod canser mewn perygl yn gynnar i bobl sydd mewn perygl yn amrywio o 6% i 90% ymhlith aelod-wladwriaethau. Mae sgrinio am ganser ceg y groth i bobl sydd mewn perygl yn amrywio o 25% i 80% yn yr UE.

“Mae’r ystadegau hyn yn cynrychioli […] canfod yn gynnar, sy’n arwain at driniaeth gynnar, ac achub bywyd. Neu ganfod yn hwyr, sy’n aml yn arwain at golli bywyd, ”meddai Kyriakides. Gellir atal tua 40% o achosion canser trwy strategaethau atal canser effeithiol. 

Ychwanegodd y Comisiynydd fod cynllun canser yr UE “yn anelu at gynnig canser y fron sgrinio i 90% o bobl sy'n gymwys ar ei gyfer erbyn 2025. ”

Yn ogystal â hyn, mae canllawiau Ewropeaidd newydd ar gyfer canser y fron mae diagnosis sgrinio yn cael ei gwblhau a bydd yn cael ei lansio ddiwedd mis Mehefin.

Ar ôl sawl blwyddyn, dylid rhyddhau canllawiau ar ganser y colon a'r rhefr a serfigol hefyd. 

Dylent “arwain at well sgrinio a diagnosis, gwell gwybodaeth ac ymwybyddiaeth i fenywod a gwell hyfforddiant i weithwyr iechyd”, meddai Kyriakides.

Mae triniaeth, yn ogystal â chanfod, hefyd yn anghyfartal rhwng aelod-wladwriaethau. 

Er enghraifft, cyfraddau goroesi yn dilyn triniaeth ar gyfer canser y fron amrywio 20% ymhlith gwledydd yr UE. 

“Rwy’n benderfynol bod gan bob claf yr un cyfleoedd am ofal, ni waeth ble maent yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd. Nod y cynllun canser yw cefnogi’r nod hwn, ”meddai Kyriakides, gan ychwanegu y bydd“ rhaglenni seicolegol, cymdeithasol, maethol, cwnsela rhywiol ac adsefydlu ”yn cael eu cynnig i gleifion.

Mwy i'w wneud i fynd i'r afael â chanser menywod

Nid canfod a thrin yw'r unig rannau o'r cynllun sy'n canolbwyntio'n benodol ar fenywod. 

Mae papiloma-firws dynol yn darged arall. Mae'n achosi canser ceg y groth, sef yr ail ganser mwyaf cyffredin ymhlith menywod rhwng 15 a 39 oed.

Y nod, meddai Kyriakides, “yw dileu canser ceg y groth a achosir gan y papiloma-firysau dynol trwy frechu o leiaf 90% o boblogaeth darged merched yr UE erbyn 2030 ″. 

Dywedodd Romana Jerković, ASE sosialaidd Croateg ac aelod o’r rhyng-grŵp ar ganser, er bod modd atal canser ceg y groth ag imiwneiddio “mae cyfraddau brechu yn erbyn y feirws papiloma dynol yn bryderus o isel mewn rhai gwledydd Ewropeaidd. Mae'n hen bryd i'r aelod-wladwriaethau lapio'u hymdrechion a sicrhau bod eu poblogaeth darged yn cael ei brechu ”.

Ychwanegodd Kyriakides fod y cynllun hefyd yn mynd i’r afael â “heriau sy’n wynebu goroeswyr canser”. 

“Ein nod yw lansio'r mentrau 'bywyd gwell i gleifion canser', gan gynnwys creu canolfan ddigidol rithwir i gleifion canser Ewropeaidd. Bydd hyn yn cefnogi cyfnewid data cleifion, a monitro cyflyrau iechyd goroeswyr, ”meddai. 

Tynnodd Jerković sylw hefyd at bwysigrwydd digideiddio a rheoli data yn well. 

“Gall cyfnewid y data a’r wybodaeth yn well ac yn gyflymach fod yn ffactorau achub bywyd wrth driniaeth rhywun,” meddai, gan ychwanegu y bydd gofod data iechyd Ewropeaidd yn chwarae rhan enfawr yng nghyrchiad data iechyd cleifion canser. 

Rhybuddiodd sra Urkmez, cyd-gadeirydd blaenorol Rhwydwaith Ewropeaidd Grwpiau Eiriolaeth Canser Gynaecolegol (ENGAGe), er EwropMae Cynllun Curo Canser yn mynd i'r afael â'r materion yn dda, “mae'n haws dweud na gwneud”. Tynnodd sylw at bwysigrwydd aros yn unedig “o ran nodau o’r fath”.

EwropBydd gan Gynllun Curo Canser Beating € 4 biliwn o gyllid, gan gynnwys € 1.25bn o'r rhaglen EU4Health yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd