Cysylltu â ni

Iechyd

Awdurdod Brys Iechyd Ewropeaidd € 30 biliwn ar waith erbyn dechrau 2022

cyhoeddwyd

on

Heddiw (16 Medi), lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd yr hyn y mae'n ei ddisgrifio fel y bloc coll yn ei bensaernïaeth gyffredinol yn ei Undeb Iechyd Ewropeaidd, Awdurdod parodrwydd ac Ymateb i Argyfyngau Iechyd (HERA) i atal, canfod ac ymateb yn gyflym i argyfyngau iechyd.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd Kyriakides ei bod yn amlwg o’r pandemig bod pobl eisiau i’r UE wneud mwy. Er mai'r UE bellach yw'r cyfandir sydd wedi'i frechu fwyaf ar y blaned ac mae ei gyflwyno brechlyn wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan, dywedodd Kyriakides fod y gweithredoedd ar y pryd ad hoc ac roedd y pandemig wedi dangos bod angen dull mwy strwythuredig. 

Nododd Margaritis Schinas, is-lywydd y Comisiwn, y cefndir a’r hyn a ddisgrifiodd fel “proffwydi tynghedu” yn ceisio argyhoeddi Ewropeaid na fyddai’n llwyddo, gan ddal tudalen flaen o The Economist yn dangos baner Ewropeaidd tatŵt, ar ben chwistrell, gyda'r pennawd: “Beth sydd wedi mynd o'i le?" Roedd y cylchgrawn o fis Ebrill eleni. 

hysbyseb

Roedd dechrau araf yr UE i frechu ar ddechrau'r flwyddyn yn bennaf oherwydd methiant AstraZeneca (AZ) i barchu ei Gytundeb Prynu Uwch. Yn ddiweddarach, canfu llys yng Ngwlad Belg o blaid yr UE yn datgan bod AZ wedi torri’r “ymdrechion rhesymol gorau” yn fwriadol a’r warant gontractiol a roddodd.

Ar ddechrau'r pandemig roedd yn rhaid i'r UE wneud penderfyniadau cyflym, er gwaethaf absenoldeb cymhwysedd a gyda'r her o gymryd agwedd gyffredin. Y gobaith yw y bydd yr awdurdod newydd yn helpu i oresgyn yr heriau a wynebai i ysgogi cyllid brys a thrafod, caffael a dosbarthu cyflenwadau meddygol a brechlynnau ar ran ei aelod-wladwriaethau. Mae'r strwythur newydd wedi'i gynllunio i ddysgu'r gwersi ac adeiladu system fwy gwydn sydd hefyd yn gallu edrych ar fygythiadau mawr eraill, nid yn unig amrywiadau newydd o COVID-19 ond heriau iechyd eraill fel tyfu ymwrthedd gwrth-ficrobaidd i wrthfiotigau. 

Nid asiantaeth newydd yr UE yw HERA, ond strwythur mewnol y Comisiwn, mae hyn yn ymwneud yn rhannol â sicrhau ei bod yn gwbl weithredol erbyn dechrau 2022. Esboniodd un o uwch swyddogion y Comisiwn fod hyn er mwyn ei sefydlu yn ddi-oed. Bydd y Comisiwn yn cynnwys Senedd Ewrop yn agos yn ei weithrediad, disgrifir hyn mewn penderfyniad ychwanegol. 

hysbyseb

Mae gan HERA fynediad at € 30 biliwn, ni fydd angen arian newydd arno, ond bydd yn tynnu ei gyllid o'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd cyfredol ar gyfer y cyfnod 2022-2027, gan gynnwys ychwanegiad NextGenerationEU (€ 6bn) ac amcangyfrif (€ 24bn) XNUMXbn) oddi wrth eraill 

Rhaglenni'r UE. Bydd ei weithrediad yn cael ei adolygu a'i addasu bob blwyddyn tan 2025, pan fydd adolygiad llawn yn cael ei gynnal.

“Mae gan HERA genhadaeth glir: sicrhau argaeledd, mynediad a dosbarthiad gwrthfesurau meddygol yn yr Undeb,” meddai Schinas. “HERA yw ymateb yr UE ar gyfer rhagweld a rheoli argyfyngau. Bydd gan HERA y gallu a'r gyllideb i weithio gyda diwydiant, arbenigwyr meddygol, ymchwilwyr a'n partneriaid byd-eang i sicrhau bod offer critigol, meddyginiaethau a brechlynnau ar gael yn gyflym pan fydd angen. "

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad Mewnol Thierry Breton: “Gyda HERA, rydym yn tynnu’r gwersi a ddysgwyd o’r argyfwng: ni allwn sicrhau iechyd ein dinasyddion heb allu diwydiannol yn yr UE a chadwyni cyflenwi sy’n gweithredu’n dda. Llwyddwyd i uwchraddio cynhyrchiad brechlyn COVID-19 yn yr amser record, ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Ond mae angen i ni baratoi'n well ar gyfer argyfyngau iechyd yn y dyfodol. Bydd HERA yn sefydlu galluoedd cynhyrchu newydd y gellir eu haddasu a chadwyni cyflenwi diogel i helpu Ewrop i ymateb yn gyflym pan fo angen. ”

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Cynhadledd Rithwir Fyd-eang rownd y gornel ar PM, oedi ar IVDR, Diweddariad HTA, 1,537 Gwelliant ar adroddiad canser Senedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Prynhawn da, a chroeso i'r diweddariad diweddaraf gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), lle rydyn ni'n cyffwrdd â'r rhith-gynhadledd EAPM sydd ar ddod, yr oedi yn IVDR a'r cynnydd sy'n cael ei wneud ar ganser, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Rithwir Fyd-eang ar PM - Cofrestrwch nawr!

Ar 27 Hydref, cynhelir cynhadledd / gweminar rithwir, a gynhelir gan EAPM. Teitl y faner yw 'Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion '. Byddem yn achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad allweddol hwn. Gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.

hysbyseb

Mae'r achos o coronafirws yn rhoi cyfle heb ei ail i randdeiliaid iechyd archwilio a phwysleisio pwysigrwydd systemau iechyd cydnerth. 

O ystyried y sylw byd-eang cyfredol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb uwch mewn iechyd cyhoeddus yn gyffredinol, bydd y gynhadledd rithwir hon yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod y systemau iechyd yn ddigon gwydn i nid yn unig drin siociau fel a pandemig byd-eang ond hefyd ymateb y grymoedd sylfaenol hynny sy'n llunio anghenion gofal iechyd cleifion canser. 

Rhennir y digwyddiad yn bedair bwrdd crwn gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar ranbarth benodol - mae'r byrddau crwn hyn yn edrych ar sut mae rhanbarthau yn hwyluso dod â meddygaeth wedi'i phersonoli i'r system gofal iechyd.

hysbyseb
  • 08.00 - 10.30 CET: Bwrdd crwn Asiaidd - Asia - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 11.00 - 13.00 CET: Bwrdd crwn y Dwyrain Canol - Y Dwyrain Canol ac Affrica - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 14.00 - 16.00 CET: Bwrdd crwn Ewrop - Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 
  • 16.30 - 19.00 CET: Bwrdd crwn America Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion 

Gallwch chi gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.

Mae'r Comisiwn yn gohirio cychwyn IVDR o dair i bum mlynedd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig ymestyn y dyddiad cau ar gyfer newid i reolau dyfeisiau meddygol in-vitro newydd - gan gynnwys ar gyfer profion COVID-19 - er mwyn osgoi prinder cyflenwad.

“Mae prinder ar hyn o bryd yn annychmygol,” meddai Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, mewn datganiad.

Roedd disgwyl i Reoliad Dyfeisiau Meddygol Diagnostig In Vitro fod yn berthnasol o Fai 26, 2022. Ond mae prinder difrifol yng ngallu'r cyrff a hysbysir i ardystio'r holl gynhyrchion sy'n bodoli ar y farchnad. Mae hynny wedi'i gwneud hi'n amhosibl i weithgynhyrchwyr gynnal y gweithdrefnau asesu cydymffurfiaeth sy'n ofynnol yn gyfreithiol mewn pryd.

Bydd yr estyniad i gymhwyso'r rheolau ardystio newydd nawr yn amrywio yn dibynnu ar y math o gynnyrch IVD, meddai'r Comisiwn.

Bellach bydd gan ddyfeisiau risg uwch fel profion HIV neu hepatitis (dosbarth D) a rhai profion ffliw (dosbarth C), gyfnod pontio tan fis Mai 2025 a 2026, yn y drefn honno, tra bod gan rai risg is fel dyfeisiau di-haint dosbarth B ac A cyfnod trosglwyddo tan fis Mai 2027. Byddai hyn yn arwain at brinder profion sylweddol ar adeg o alw digynsail, gyda phrofion COVID-19 yn dod o fewn categorïau profion IVD. Cwmnïau llai sydd fwyaf mewn perygl, dywedodd y grŵp lobïo: “Mae pandemig COVID-19 wedi dangos pa mor hanfodol yw cael diagnosteg gywir a fframwaith rheoleiddio cadarn ar gyfer dyfeisiau meddygol in vitro.”

Mae'r rhain yn faterion y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'u Personoli wedi'u cyflwyno dros y misoedd diwethaf a fydd yn cael eu dwyn i sylw llunwyr polisi. 

Amlygwyd yn ystod paneli arbenigol EAPM, ar y cyfan, ar draws y sector diagnosteg - ac mae hynny'n cynnwys awdurdodau yn ogystal â labordai a gweithgynhyrchwyr - bod bylchau sylweddol yn parhau i fod yn y paratoadau angenrheidiol, gyda'r risg (a hyd yn oed yr anochel, mewn rhai achosion) sy'n cyflenwi anawsterau. yn dod i'r amlwg, gan ohirio mynediad clinigwyr i brofion a mynediad cleifion at ofal cywir. "Mae nifer y cyrff a hysbysir yn annigonol ac nid oes ganddynt ddigon o'r staff cywir" yn gŵyn aml. 

Mae gweithgynhyrchwyr eisoes yn ei chael yn anodd adnabod corff sydd wedi'i hysbysu ar gyfer rhai o'u cynhyrchion, ac mae prinder paneli arbenigol yn benodol i ddarparu ardystiad ar gyfer yr IVDs mwy datblygedig, yn ogystal â labordai cyfeirio digonol yr UE. Ac nid oes canllawiau clir ar lawer o feysydd gwneud penderfyniadau, na chonsensws eang ar atebion posibl i'r heriau y mae'r rheoliad yn eu peri. 

Mae'r UE wedi darparu mesurau yn fwriadol yn neddfwriaeth 2017 a ddyluniwyd i sicrhau trosglwyddiad esmwyth ac i osgoi tarfu ar y farchnad. Fodd bynnag, ymddengys nad yw'r mesurau hynny'n ddigonol bellach, ac nid yw'r trawsnewidiad yn debygol o fod yn llyfn. Mae llwyddiant yn dibynnu ar system reoleiddio weithredol ar waith. 

Gan nad yw hynny'n amlwg ar hyn o bryd, nid yw'n syndod bod gweithredu o dan IVDR gyda seilwaith annigonol Ewrop wedi'i gymharu â hwylio cwch wrth iddo gael ei adeiladu.

Bydd EAPM yn adolygu'r cynnig diwygiedig hwn gan y Comisiwn dros yr wythnosau nesaf. 

Mae diwygiadau i adroddiad Canser Senedd Ewrop ar y blaen - 1,537 o welliannau ...

Daeth ASEau ym mhwyllgor canser Senedd Ewrop ynghyd ddydd Iau (14 Hydref) i drafod gwelliannau arfaethedig i'r drafft adroddiad canser awdur gan ASE Ffrengig Véronique Trillet-Lenoir (Adnewyddu Ewrop). Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Canser Bartosz Arłukowicz fod y nifer fawr o welliannau arfaethedig - 1,537 - yn dangos y diddordeb yn yr adroddiad a'r angen am y pwyllgor. 

“Rhaid i ni sicrhau bod y ddogfen hon mor fanwl â phosib ac yn amlinellu'r llwybr ymlaen yn glir,” meddai.

Cyn belled ag y mae EAPM yn y cwestiwn, rydym yn dilyn y sefyllfa'n agos ac yn gweithio'n barhaus gyda Senedd Ewrop. Bydd EAPM yn adolygu'r holl welliannau a wnaed ac yn gweithio ASEau perthnasol mewn perthynas â dod o hyd i ddull cyfunol a chyfaddawdu. 

Wrth gwrs, mae diagnosteg, genomeg iechyd y cyhoedd, tystiolaeth y byd go iawn, mynediad a sgrinio canser yr ysgyfaint yn ogystal â sgrinio canser y prostad yn uchel ar ein hagenda wleidyddol.

Asesiad Technoleg Iechyd

Cyn diwedd y flwyddyn, mae disgwyl i Senedd Ewrop bleidleisio yn y cyfarfod llawn i gymeradwyo Rheoliad Asesu Technoleg Iechyd Ewrop y cytunwyd arno ym mis Mehefin rhwng y senedd a'r Cyngor.

Mae consortiwm HTA newydd yr UE wedi'i sefydlu ac yn ddiweddar enillodd gontract gan y Comisiwn i ddatblygu'r fethodoleg i gynnal asesiadau technoleg iechyd yr UE. Mae consortiwm EUnetHTA 21 yn cynnwys 13 o gyrff HTA o bob rhan o'r bloc, ac mae ganddo ddwy flynedd i lunio asesiad sy'n gweithio i bawb.

Yn dilyn ôl troed rheoleiddio meddyginiaethau, mae cyrff HTA Ewrop hefyd wedi sefydlu Grŵp Pennaeth Asiantaethau gwirfoddol a fydd yn gweithredu fel rhwydwaith cymorth wrth i'r gwaith ar weithredu fynd rhagddo.

Y flwyddyn nesaf, bydd y Comisiwn yn sefydlu grŵp cydlynu i ddyfeisio'r isadeiledd ar gyfer y system newydd. Mae angen i systemau cenedlaethol hefyd baratoi sut i integreiddio'r rheoliad newydd. Ond mae amser o hyd; daw i rym yn 2025.

Mae casgliadau ar undeb iechyd yn canolbwyntio ar feddyginiaethau

Mae fersiwn o 'gasgliadau'r Cyngor Drafft ar gryfhau Undeb Iechyd Ewropeaidd', dyddiedig 13 Hydref, yn canolbwyntio ar ailgyflenwi cyffuriau, ymwrthedd gwrth-ficrobaidd a gwytnwch fferyllol, ymhlith pynciau eraill.

Mae heriau cadwyn gyflenwi sy'n arwain at lai o fynediad ac argaeledd cynhyrchion meddygol, sydd wedi'u gwaethygu gan y pandemig COVID-19, yn faes ffocws arall i'r asiantaeth. Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) yn bwriadu gweithio gyda’r aelod-wladwriaethau, y Comisiwn, y Senedd, Asiantaethau eraill yr UE a chleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddod o hyd i ffyrdd o wella mynediad ac argaeledd, sydd heddiw’n fater dyddiol ar draws yr holl feysydd therapiwtig.
 
Mae integreiddio technoleg ddigidol i brosesau rheoleiddio yn nod arall gan yr asiantaeth, yn ôl yr adroddiad, gyda ffocws ar integreiddio â rhanddeiliaid allanol i greu platfform di-dor ar gyfer y Rhwydwaith o fewn y pum mlynedd nesaf.

Mae'r casgliadau drafft yn gwahodd y Comisiwn i asesu budd posibl trefnu gweithgynhyrchu cyffuriau gwrth-ficrobaidd cyhoeddus ar lefel yr UE mewn achosion “yn achos diffyg diddordeb masnachol.”

Maent hefyd yn galw ar y ddwy aelod-wlad a'r Comisiwn i “gefnogi ymhellach ymhelaethu a threialu mecanwaith cymhelliant 'tynnu' ar gyfer caffael gwrthfiotigau yn yr UE”.

Newyddion da i orffen - India i ganiatáu twristiaid tramor ar ôl 19 mis 

Disgwylir i India ailagor ei ffiniau i deithwyr tramor wrth iddi lacio cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â Covid yng nghanol cwymp mewn heintiau dyddiol. Gan ddechrau ddydd Gwener, bydd y wlad yn rhoi fisas i dwristiaid sy'n cyrraedd teithiau siartredig. Bydd y cyfleuster yn cael ei ymestyn i'r rhai sy'n cyrraedd ar hediadau masnachol o 15 Tachwedd. Twristiaid tramor sy'n glanio yn India ddydd Gwener fydd y cyntaf i ddod i'r wlad mewn 19 mis.  

A dyna'r cyfan gan EAPM ar gyfer yr wythnos hon - peidiwch ag anghofio, gallwch gofrestru ar gyfer cynhadledd EAPM 27 Hydref yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma. Cadwch yn ddiogel, cewch benwythnos rhagorol, gwelwch chi wythnos nesaf.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Iechyd yr UE: Mae ASEau yn galw am bolisi fferyllol UE sy'n amddiffyn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn galw am fesurau cenedlaethol ac UE i warantu bod gan bob claf fynediad diogel ac amserol at feddyginiaethau hanfodol ac arloesol, ENVI.

Mabwysiadodd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) ddydd Mawrth, gyda 62 pleidlais o blaid, wyth yn erbyn ac wyth yn ymatal, ei argymhellion ar weithredu strategaeth fferyllol yr UE a'r diwygiadau sydd ar ddod i'r fframwaith deddfwriaethol.

Mynd i'r afael ag achosion sylfaenol prinder

hysbyseb

Mae ASEau yn tynnu sylw at yr angen i gynyddu fforddiadwyedd ac argaeledd meddyginiaethau. Mae hyn yn golygu mynd i'r afael ag achosion sylfaenol prinder, cynyddu tryloywder mewn prisiau a chyllid Ymchwil a Datblygu cyhoeddus, hyrwyddo trafodaethau ar y cyd ar brisiau, a chyflwyno mesurau i gefnogi mwy o bresenoldeb yn y farchnad ar gyfer meddyginiaethau generig a bio-debyg.

Mae ASEau yn mynnu y dylai'r Comisiwn, aelod-wladwriaethau ac Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop ddatblygu system rhybuddio cynnar ar gyfer prinder meddygaeth, yn seiliedig ar blatfform digidol digidol tryloyw a chanoledig.

Cynyddu gwytnwch a chynaliadwyedd yr UE

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio'r angen i waith y diwydiant fferyllol fod yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn niwtral yn yr hinsawdd trwy gydol cylchoedd bywyd cynnyrch, gan sicrhau bod cleifion yn gallu cael gafael ar driniaethau fferyllol diogel ac effeithiol.

Mae argymhellion eraill yn cynnwys:

  • cyflwyno canllaw therapiwtig yr UE ar gyfer gwrthficrobau ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth cydgysylltiedig ar wrthwynebiad gwrthficrobaidd (AMR);
  • Hyrwyddo Fferyllol “Made in Europe” trwy gryfhau gwydnwch gweithgynhyrchu a chyflenwad yr UE;
  • datblygu gallu digonol ar gyfer cynhyrchu cynaliadwy sylweddau actif, deunyddiau crai a meddyginiaethau sy'n lleihau dibyniaeth ar ffynonellau allanol;
  • hwyluso lansiad treialon clinigol mawr wedi'i gydlynu ar lefel Ewropeaidd;
  • Sefydlu gwleidyddiaeth ehangach Fforwm Fferyllol Lefel Uchel.

Dywedodd y Rapporteur Dolors Montserrat (EPP, ES): “Mae'r adroddiad yn gwella strategaeth fferyllol yr UE yng ngoleuni'r adolygiad a'r diweddariad nesaf o ddeddfwriaeth fferyllol yr UE, gan roi cleifion yng nghanol polisïau iechyd. Rhaid inni fynd i'r afael yn gadarn ag anghenion meddygol heb eu diwallu a meithrin mynediad at feddyginiaethau, wrth hyrwyddo cynaliadwyedd ein systemau gofal iechyd cenedlaethol. Ar yr un pryd, rhaid i ni gryfhau partneriaethau cyhoeddus-preifat yr UE ar gyfer diwydiant fferyllol strategol ymreolaethol a gwydn, gyda chefnogaeth system gymhellion effeithiol ac a reolir gan system reoleiddio sefydlog, wedi'i diweddaru sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch. "

Y camau nesaf

Bydd pob ASE yn pleidleisio ar yr adroddiad yn ystod sesiwn lawn mis Tachwedd, a bydd ei ganlyniad wedyn yn bwydo i mewn i gynigion y Comisiwn ar gyfer diweddaru deddfwriaeth fferyllol yr UE yn 2022.

Cefndir

Ar 25 Tachwedd 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a strategaeth fferyllol ar gyfer Ewrop, menter fawr o dan Undeb Iechyd Ewrop. Ei nod yw rhoi gweledigaeth hirdymor i bolisi fferyllol yr UE: sicrhau ei fod yn gallu gwrthsefyll argyfwng ac yn gynaliadwy, ac atgyfnerthu safle'r UE fel arweinydd byd-eang wrth sicrhau mynediad at feddyginiaethau fforddiadwy i gleifion.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Arloesi mewn gwasanaethau genomeg a fframwaith byd-eang i wireddu hyn - Cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ar 27 Hydref - Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Ar 27 Hydref, cynhelir cynhadledd / gweminar rithwir a gynhelir gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). 

Teitl y faner yw 'Cyrchfan yn y golwg: Ei wneud yn iawn i ddod â gofal iechyd wedi'i bersonoli i gleifion '.  

Hoffem achub ar y cyfle hwn i'ch gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad allweddol hwn. Gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.  

Mae'r achos o coronafirws yn rhoi cyfle heb ei ail i randdeiliaid iechyd archwilio a phwysleisio pwysigrwydd systemau iechyd cydnerth. 

O ystyried y sylw byd-eang cyfredol i ofynion system gofal iechyd ddigonol a'r diddordeb uwch mewn iechyd cyhoeddus yn gyffredinol, bydd y gynhadledd ar-lein hon yn mynd i'r afael â'r hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod y systemau iechyd yn ddigon gwydn i nid yn unig drin sioc fel pandemig byd-eang. ond hefyd ymateb i'r grymoedd sylfaenol hynny sy'n siapio anghenion gofal iechyd cleifion canser. 

hysbyseb

Rhennir y digwyddiad yn bedwar bwrdd crwn penodol a fydd yn canolbwyntio ar ranbarth benodol ar yr adeg ganlynol sy'n cynnwys.

· 08.00 - 10.30 CET: Bord Gron Asiaidd

· 11.00 - 13.00 CET: Bord Gron y Dwyrain Canol

hysbyseb

· 14.00 - 16.00 CET: Bord Gron Ewrop

· 16.30 - 19.00 CET: Bord Gron America

Mae'r amseroedd i gyd yng nghyfnod Canol Ewrop felly byddai angen i chi ystyried hyn yn eich cylch amser priodol. 

Ar ben hyn, byddwn yn trafod y goblygiadau i iechyd wedi'i bersonoli, a sut y gellir defnyddio datrysiadau o'r fath i reoli iechyd y cyhoedd, gwneud diagnosis a thrin afiechydon yn ogystal â rhagfynegi afiechyd a sut y gall datrysiadau o'r fath fod yn rhan o'r blwch offer i ailadeiladu gofal iechyd. systemau ar ôl y pandemig. Mae'r gynhadledd yn edrych ar y dirwedd hon a bydd yn trafod fframwaith polisi i hwyluso a grymuso systemau gofal iechyd. Bydd y fframwaith yn edrych ar y materion canlynol:

· Llywodraethu

· Ad-daliad • Seilwaith

· Ymwybyddiaeth

· Preifatrwydd

· Cydweithio

· Technoleg

Bydd cyfranogwyr yn clywed gan a amrywiaeth o arbenigwyr from y gwahanol ranbarthau yn fyd-eang, y mae pob un ohonynt yn anelu at archwilio sut y gall llywodraethau ddyrannu adnoddau rhwng gofynion iechyd cyhoeddus cystadleuol, a sut y gall y technolegau sydd ar gael helpu.

Disgwyliwn ddefnyddio'r trafodaethau fel fframwaith posibl ar gyfer cynhyrchu deialog polisi rhwng gwahanol ranbarthau.

Unwaith eto, gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni ar 27 Hydref ac y gallwch gofrestru yma a chlicio ar y ddolen i weld yr agenda yma.  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr. Denis Horgan, PhD, LLM, MSc, BCL
Cyfarwyddwr gweithredol EAPM, prif olygydd, Public Health Genomics EAPM, Avenue de l'Armee / Legerlaan 10,1040 Brwsel, Gwlad Belg T: + 386 30 607 281
Gwefan

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd