Cysylltu gyda ni

Hamdden

Rheolwyr gemau fideo trwy gydol hanes

cyhoeddwyd

on

Mae poblogrwydd gemau fideo yn uwch nag erioed y dyddiau hyn. Ac mae ychydig yn ddealladwy gan fod miliynau o bobl yn chwarae rhyw fath o gêm fideo. Ymhlith y math hwn o gemau fideo rydyn ni'n dod o hyd i'r consol hefyd. A beth yw'r darn pwysicaf o gonsol? Rydych chi'n iawn, y rheolwr. Mae ein rheolwyr yn weddol gymhleth, gall eu cymhlethdodau fod yn her i'r rhai sydd am eu dysgu. Mae ganddyn nhw hefyd leoliad diddorol o’u botymau hefyd, y mae’n rhaid i ddefnyddwyr ddysgu “mwgwd” os ydyn nhw am fod yn gamer da. Ond nid oedd prototeipiau rheolwyr gemau fideo cyntaf mor gymhleth yn ôl yn y dydd. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u dosbarthu mewn dyluniad elfennol. 

Y Gêm Fideo Gyntaf: Spacewar The Origin (1961)

Ni allwn siarad am hanes rheolwyr gemau fideo heb siarad am y gemau fideo go iawn. Mae pob rheolwr gêm fideo yn olrhain eu tarddiad o un gêm benodol, a enwir Spacewar: Y Tarddiad. Gellir dadlau bod y gêm hon yn un o'r gemau fideo cyntaf i ddod i'r amlwg. Mae'r gêm ei hun bron yn syml, gamers sydd â'r unig genhadaeth i ddinistrio'r holl sêr o'u blaenau. Meddyliwch amdani fel rhagflaenydd gêm fwy modern, Flappy Bird, ond yn lle aderyn go iawn rydych chi'n rheoli llong ofod a gallwch chi danio taflegrau. Wrth gwrs mae'r nod yn aros yr un fath, peidiwch â gadael i unrhyw beth gyffwrdd â chi.

Dyluniwyd a gosodwyd y gêm ar gyfrifiadur PDP-1, a ddefnyddiodd wyth switsh Test Word. Symudwyd y llong gan ddefnyddio pedwar o'r wyth switsh hynny. Defnyddiwyd dau ohonynt i reoli cyfeiriad y llong ofod (chwith a dde) ac roedd y ddau arall wedi'u cysegru ar gyfer tanio'r taflegryn.

Taid Joysticks: Atari (1977)

Mae apparition ffon reoli wedi chwyldroi'r gemau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw. Mae gan y ffon reoli ddyluniad syml iawn i'w ddeall. Yn y bôn, dim ond pedwar switsh sydd ei angen arno sy'n rheoli'r cyfeiriad i weithredu'n iawn. Mae'r mecanwaith y tu ôl iddo yn syml hefyd. Pan symudwch y ffon i gyfeiriad, bydd disg metel yn gwneud cysylltiad â'r bwrdd cylched trwy signal trydan sydd wedyn yn nodi'r cyfeiriad i'r Joystick. Bydd ffyn llawen yn y dyfodol hefyd yn cynnwys switsh ychwanegol a ddefnyddir i danio'r taflegrau.

Er bod dyluniad y ffon reoli wreiddiol wedi'i oleuo'n syml, mae gan y mwyafrif o'r rheolwyr modern hynafiad arall. Arweiniodd llwyddiant gemau botwm fel Spacewar at duedd arall yn y 60au. Dyma'r amser pan alwodd gêm Pong enillodd lawer o boblogrwydd. Roedd y gêm arcêd hon a boblogeiddiwyd gan Atari yn un tenis, lle mae dau badl yn bownsio dot o'r naill i'r llall nes na ellir dychwelyd y dot mwyach.

Roedd rheoli'r padlau o Pong yn cael ei wneud trwy ddefnyddio potentiomedrau, sef knobs a symudodd y padlau i fyny ac i lawr pan gawsant eu troi. Roedd poblogrwydd y gêm hon mor uchel, nes bod rheolydd padlo de facto yn llawer o'r consolau cartref Atari cyntaf. Gwasanaethodd Pong fel un o'r gemau cystadleuol cyntaf hefyd, gan fod gan y rheolydd padlo ddau potentiometr (un bob ochr i'r bwrdd rheoli), gan olygu y gellid chwarae'r gêm mewn dwy. Derbyniwyd y patent ar gyfer ffon reoli Atari ym 1978. Ond ar yr adeg honno, roedd yna lawer o ffyn llawenydd ar y farchnad. Er bod y gystadleuaeth ffyrnig, llwyddodd Atari ffon reoli i wahaniaethu ei hun oddi wrth y gweddill oherwydd ei gysylltiadau pum cyfeiriad unigryw (i fyny, i lawr, chwith, dde a thân).

Daeth apparition y consol gêm fideo gyntaf gydag Atari, pan wnaethant benderfynu cynnig ffon reoli ynghyd â'r rheolwr padlo de facto (Pong) gyda'i System Gyfrifiadur Fideo Atari 2600 (VCS).

System Adloniant Nintendo: 1985

Y rheolydd a ddyluniwyd gan Nintendo oedd y darn olaf rhwng rheolwyr gemau fideo clasurol a modern. Roedd y rheolwr hwn yn sefyll prawf amser gan fod ei ddyluniad yr un peth hyd yn oed y dyddiau hyn. Roedd gan y rheolwr ddau fotwm yn y canol (Cychwyn a Dewis), ar y dde roedd y botymau A a B ac ar y chwith roedd y pad cyfeiriadol.

Yr arloesedd newydd oedd y gallai chwaraewyr nawr symud ymlaen i'r groeslin hefyd, trwy wasgu dau fotwm cyfagos ar yr un pryd. Mae rheolwyr Nintendo wedi ysbrydoli crewyr gemau fideo y dyfodol i addasu a gwella hyd yn oed mwy y consolau.

Rheolwyr Gemau Fideo Modern

Mae gan bob rheolwr y dyddiau hyn y pad cyfeiriadol a'r ffon reoli wedi'i gyfuno'n un rheolydd sengl. Er bod gan bob rheolydd ei leoliad botwm unigryw, mae'r rhan fwyaf o'r rheolwyr modern yn ddisgynyddion i Reolwr DualShock Sony PlayStation sy'n cynnwys dau ffyn llawen, sawl botwm a pad cyfeiriadol.

Mae taith rheolwyr gemau fideo wedi bod yn un hynod ddiddorol, gan ddechrau o symlrwydd Spacewar hyd heddiw, rheolwyr sydd â'r holl nodweddion sydd eu hangen ar gamer. Bob amser rydych chi'n chwarae gêm gyda rheolydd, fel Fifa 21 a Witcher 3 i blackjack ar-lein, rydych chi bellach yn gwybod rhan o hanes rheolwr y gêm fideo. A phwy a ŵyr beth sydd gan y dyfodol ar y gweill i'r rheolwyr hyn.

Sinema

#UNIC - Goroesi sinemâu yn y fantol

cyhoeddwyd

on

Mae Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC), y corff sy'n cynrychioli cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr ar draws 38 o diriogaethau Ewropeaidd, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

"Wrth i weithredwyr sinema Ewropeaidd ddod i'r amlwg o'r diwedd o gyfnod o gau estynedig oherwydd yr achosion o COVID-19 ac yn gweithio'n galed i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl, rhaid i'r diwydiant cyfan ganolbwyntio ar sicrhau y gall adferiad ddigwydd a bod cynulleidfaoedd yn dychwelyd i fwynhau'r unigryw. profiad o wylio ffilmiau ar y sgrin fawr.

"Er bod llawer ar yr ochr ddosbarthu wedi nodi 'rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd', mae digwyddiadau diweddar yn ei gwneud hi'n gliriach nag erioed bod yn rhaid i'r teimlad hwn gael ei ategu gan weithredoedd yn ogystal â geiriau.

"Yn benodol, rhaid rhyddhau cynnwys newydd mewn sinemâu yn gyntaf ac arsylwi ffenestr theatrig sylweddol, gyda'r ddwy elfen yn hanfodol ar gyfer goroesiad ac iechyd pob rhan o'r diwydiant sinema Ewropeaidd (ac yn wir yn fyd-eang).

"Mae strategaeth 'sinema gyntaf' ar gyfer rhyddhau ffilmiau - ynghyd â chyfnod sylweddol o detholusrwydd theatrig - yn fodel busnes profedig, ac yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau ystod amrywiol o ffilmiau. Y system hon oedd y sylfaen ar gyfer torri record. 2019, gyda 1.34 biliwn o dderbyniadau ac € 8.7 biliwn wedi'i ennill yn y swyddfa docynnau yn Ewrop yn unig.

"Mae'r sector cyfan yn wynebu heriau digynsail. Yn fwy nag erioed, mae angen gwneud penderfyniadau ar draws y diwydiant gyda phersbectif tymor hir. Os yw ein partneriaid stiwdio yn gorfodi sinemâu i aros nes i'r sector ddod i'r amlwg o'r argyfwng yn yr UD cyn cyflenwi cynnwys newydd, bydd yn rhy hwyr i lawer o sinemâu Ewropeaidd a'u gweithlu ymroddedig.

"Dylai pawb sy'n dibynnu ar lwyddiant y diwydiant ffilm ymrwymo i sicrhau iechyd y sector cyfan yn y dyfodol. Trwy wneud hynny, byddant yn sicrhau bod y diwydiant ffilm ehangach a sinemâu Ewropeaidd - o gwmnïau annibynnol un sgrin i dai celf a amlblecsau - bydd yn gwella ac yn dychwelyd o'r argyfwng hwn yn gryfach ac yn fwy gwydn nag erioed. "

Ynglŷn ag UNIC

Mae Union Internationale des Cinémas / Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC) yn cynrychioli buddiannau cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr sinema sy'n cwmpasu 38 o wledydd yn Ewrop a rhanbarthau cyfagos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae #Cineworld yn bwriadu ailagor pob theatr erbyn dechrau mis Gorffennaf

cyhoeddwyd

on

Dywedodd gweithredwr sinema Prydain, Cineworld Group Plc (CINE.L), ddydd Mawrth (16 Mehefin) y byddai rhai o’i theatrau’n ailagor yn ystod wythnos olaf mis Mehefin ac yn disgwyl i bob un ohonyn nhw ailagor erbyn mis Gorffennaf gyda gweithdrefnau glanweithdra gwell ar draws pob safle, yn ysgrifennu Tanishaa Nadkar.

Mae'r cwmni, a gefnodd ar ei fargen $ 1.65 biliwn i brynu Cineplex Canada (CGX.TO) yr wythnos diwethaf, yn disgwyl ailagor yn yr Unol Daleithiau a'r DU ar Orffennaf 10. Mae cyfranddaliadau yn y cwmni, sydd wedi cwympo tua 64% hyd yn hyn yn y flwyddyn, yn cael eu gweld yn agor 10% yn uwch, yn ôl dangosyddion archfarchnad. Dywedodd Cineworld, a oedd wedi cau ei theatrau oherwydd cyfyngiadau dan arweiniad coronafirws, ei fod wedi diweddaru ei system archebu i sicrhau pellter cymdeithasol yn ei awditoriwm, ynghyd ag addasu amserlenni ffilmiau i reoli ciwiau ac osgoi cronni torfeydd mewn lobïau.

Sicrhaodd Cineworld, sy'n gweithredu tua 9,500 o sgriniau yn fyd-eang, gyda mwy na 7,000 yn yr Unol Daleithiau, $ 110 miliwn yn ychwanegol gan fenthycwyr a hepgoriad ar gyfamodau benthyciad y mis diwethaf i'w helpu i oroesi cloeon clo. Ffilm gyffro'r Cyfarwyddwr Christopher Nolan tenet yn ymddangos am y tro cyntaf mewn sinemâu ar 31 Gorffennaf, y datganiad ysgubol newydd cyntaf mewn misoedd ar gyfer theatrau ffilm sydd angen ffilmiau ffres i ddenu cynulleidfaoedd ar ôl cau.

Parhau Darllen

coronafirws

Nod y DU yw ailgychwyn chwaraeon yn y dyfodol agos gyda thasglu newydd

cyhoeddwyd

on

Mae Prydain yn edrych ar sut y gall chwaraeon cystadleuol ailddechrau y tu ôl i ddrysau caeedig yn y dyfodol agos, meddai’r gweinidog diwylliant Oliver Dowden ddydd Mercher (20 Mai), o dan dasglu newydd yn archwilio sut y gall y sector hamdden a hamdden ailgychwyn, ysgrifennu William James ac Andy Bruce.

Dywedodd Dowden y byddai'r tasglu yn “ein helpu i feddwl sut y gallwn gael chwaraeon yn ôl yn ddiogel mewn ffordd sy'n gweithio i glybiau, chwaraewyr a chefnogwyr fel ei gilydd.”

Ychwanegodd y byddai canllawiau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf ar sut y gallai athletwyr elitaidd ailddechrau hyfforddi yn “paratoi'r ffordd ar gyfer dychwelyd chwaraeon byw y tu ôl i ddrysau caeedig yn y dyfodol agos.”

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd