Cysylltu â ni

EU

Maros Sefcovic: Beth nesaf ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

8423100167_d5e359c224_zMaros Sefcovic (Yn y llun), yn siarad yng nghyfarfod cadeiryddion COSAC, Rhufain, 18 Gorffennaf 2014

“Pan ofynnwyd imi siarad â chi heddiw am y rhagolygon ar gyfer yr UE dros y pum mlynedd nesaf, gyda Chomisiwn newydd, Senedd newydd a chydbwysedd newydd o bŵer a dylanwad o fewn y sefydliadau yn gyffredinol, roeddwn yn ddealladwy ychydig. yn ofalus. Ond credaf ei bod yn ddiogel dweud, ar ôl i'r Cyngor Ewropeaidd fabwysiadu agenda strategol ar gyfer yr Undeb, y trafodaethau yn Senedd Ewrop yn y cyfnod yn arwain at benodi Llywydd y Comisiwn yn y dyfodol, a Jean- Yn natganiad diamwys Claude Juncker gerbron Senedd Ewrop ddydd Mawrth yn Strasbwrg, mae gennym awgrym eithaf clir eisoes o’r cyfeiriad y bydd yr UE yn ei gymryd dros y pum mlynedd nesaf.

"I mi mae yna un neges glir sydd wedi dod i'r amlwg o'r etholiadau: na fydd dinasyddion Ewropeaidd yn fodlon â 'busnes fel arfer'. Ac rwy'n credu bod y neges hon eisoes wedi gwneud ei marc yn glir iawn yn y ffordd y bydd Llywydd Ewrop yn y dyfodol. Dewiswyd y Comisiwn. Y slogan a ddefnyddiodd y Senedd yn ystod yr ymgyrch etholiadol oedd 'Y tro hwn mae'n wahanol', a chredaf ei fod hyd yn hyn wedi bod yn wahanol iawn.

hysbyseb

"Mae'r 'SpitzenkandidatenMae'r broses a'r ddadl ehangach ynghylch pwy ddylai fod yn Llywydd nesaf y Comisiwn wedi sicrhau bod y penodiad yn adlewyrchu canlyniad yr etholiadau yn ogystal â barn fwyafrifol y Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth. A thrwy osod eu blaenoriaethau strategol eu hunain am y tro cyntaf, mae'r un arweinwyr UE hynny wedi dangos eu bod hwythau hefyd yn benderfynol o wrando ar bryderon dinasyddion, gan ganolbwyntio eu hymdrechion ar y materion sy'n wirioneddol bwysig. Yn amlwg, hwn hefyd fydd y cyfeiriad a gymerir gan y Comisiwn nesaf.

"Fe wnaeth Mr Juncker yn eithaf clir yn ei araith gerbron y Senedd ddydd Mawrth: mae am i'r Comisiwn nesaf fod yn" wleidyddol, yn hynod wleidyddol ". Ac mae am" weithio i Undeb sydd wedi ymrwymo i ddemocratiaeth a diwygio; nid yw hynny'n ymyrryd ond mae'n gweithio i'w ddinasyddion yn hytrach nag yn eu herbyn; Undeb sy'n cyflawni. "Mae'r Arlywydd-ethol wedi nodi 10 maes craidd y mae am i'r Undeb eu cyflawni. Mae'r rhain yn feysydd polisi sydd eisoes yn ganolbwynt i lawer o waith y Comisiwn presennol, ond mae'r Llywydd-ethol yn bwriadu i roi mwy o bwyslais ar gyflawni "canlyniadau pendant" yn y deg maes hyn, gan adeiladu ar alwad yr Arlywydd Barros i'r Comisiwn fod yn "fwy ac yn fwy uchelgeisiol ar bethau mawr ac yn llai ac yn fwy cymedrol ar bethau bach"

"Yn bennaf ymhlith y 'pethau mawr' yw'r alwad am hwb newydd i swyddi, twf a buddsoddiad. I ddyfynnu o araith Mr Juncker gerbron y Senedd, ei" brif flaenoriaeth a'r edefyn cysylltu sy'n rhedeg trwy bob cynnig fydd sicrhau Ewrop tyfu eto a chael pobl yn ôl i'r gwaith ". I wneud hyn, mae'n bwriadu defnyddio pecyn twf a buddsoddiad o € 300bn. Bydd hyn yn amlwg yn rhoi cychwyn da inni wrth fynd i'r afael â materion fel diweithdra ac ysgogi twf, gan ganiatáu inni ymateb yn gyflym a i bob pwrpas, yr hyn sy'n amlwg yn dal i fod yn brif ddiddordeb dinasyddion Ewropeaidd. Mae ysgogi twf a sicrhau bod yr UE mewn sefyllfa well i wynebu heriau'r dyfodol hefyd wrth wraidd y ffocws ar gwblhau'r farchnad sengl ddigidol.

hysbyseb

"Peidiwch ag anghofio bod y maes allweddol hwn o economi Ewrop yn dal i fod yn ei fabandod, ond fel unrhyw fabanod mae wedi tyfu y tu hwnt i bob cydnabyddiaeth ers i'r Comisiynydd 'digidol' cyntaf gael ei benodi bum mlynedd yn ôl. Gallai cwblhau’r farchnad sengl ddigidol, gan adeiladu ar waith sterling Neelie Kroes, ychwanegu € 250bn i economi’r UE dros y pum mlynedd nesaf, ac mae Llywydd y dyfodol eisoes wedi ei gwneud yn glir mai hwn fydd un o’i flaenoriaethau cyntaf. Gall Ewrop ennill cymaint o wneud y mwyaf o botensial technolegau newydd, ac mae hyn nid yn unig yn wir am y farchnad ddigidol ond hefyd i'r sector ynni.

"Byddai creu Undeb Ynni Ewropeaidd newydd - sydd hefyd ar y 10 rhestr uchaf - yn galluogi'r UE i gronni ei adnoddau a'i seilwaith ac arallgyfeirio ei ffynonellau ynni, a chaniatáu i'r UE wynebu her yr hinsawdd yn well yn y blynyddoedd i ddod. Dylai'r ffocws hefyd fod ar ail-ddiwydiannu Ewrop, fel y gall gynnal ei arweinyddiaeth fyd-eang mewn sectorau strategol sydd â swyddi gwerth uchel. Dylai gwneud mwy a mewnforio llai nid yn unig hybu perfformiad economaidd yr UE, bydd hefyd yn helpu gyda'n hôl troed carbon, ac yn ysgogi cyflogaeth ac arloesedd i gychwyn.

"Nid yw hyn i anghofio mai Ewrop hefyd yw'r bloc masnachu mwyaf, wrth gwrs, a bydd cwblhau'r cytundeb masnach rydd gyda'r UD yn faes blaenoriaeth arall i Gomisiwn y dyfodol. Ni ellir ac ni fydd y fargen hon yn dod i ben am unrhyw bris ni ddylai'r enillion economaidd a allai ddod yn gorbwyso'r safonau amgylcheddol, cymdeithasol ac iechyd yr ydym i gyd yn elwa ohonynt yn Ewrop. Yn benodol, mae'r Arlywydd-ethol wedi tynnu sylw at feysydd tegwch, megis asesu cost gymdeithasol diwygiadau yn fwy effeithiol, ac atebolrwydd, gan danlinellu pwysigrwydd cynyddu rheolaeth seneddol.

"Mae rheoli ymfudo yn well a sicrhau mwy o undod rhwng aelod-wladwriaethau hefyd yn un o'r prif flaenoriaethau. Ni ddylai'r baich orffwys ar ysgwyddau ychydig o aelod-wladwriaethau fel yr Eidal yn unig. Rhaid i ni weithio ar fudo cyfreithiol ond taclo gyda grym mudo anghyfreithlon a'r gangiau troseddol sy'n sefyll y tu ôl.

"Mae'r rhaglen hon yn ymwneud â chanlyniadau, ynglŷn â chydweithio, ynglŷn â dychwelyd at ein nodau a'n dyheadau a rennir. Rwyf eisoes wedi tynnu sylw at gwpl o feysydd blaenoriaeth lle mae awydd amlwg i gynyddu goruchwyliaeth ac atebolrwydd democrataidd. Ac rwy'n siŵr y byddwch chi wedi croesawu sylwadau penodol Mr Juncker ar seneddau cenedlaethol, a'r angen i orfodi egwyddor sybsidiaredd. Rwy'n siŵr y byddwch hefyd yn hapus i glywed bod Mr Juncker eisiau adeiladu ar waith ei ragflaenydd wrth wneud Ewrop yn llai biwrocrataidd a thorri coch. tâp Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, trwy ddiddymu deddfau sydd wedi dyddio, dileu cynigion sydd ag ychydig neu ddim siawns o lwyddo a chyflwyno rhai newydd gyda'r nod o symleiddio gweithdrefnau gweinyddol a gweithdrefnau eraill.

"Mae hyn yn rhywbeth rwy'n gwybod sy'n bryder i lawer o seneddau cenedlaethol, ond mae'n bwysig cofio nad stryd unffordd yw hon. Weithiau, mae un gyfraith yn yr UE yn golygu y gallwn ni wneud i ffwrdd â 28 o rai cenedlaethol gwahanol sy'n gwrthddweud ei gilydd; yn achos pecyn rheilffyrdd yr UE sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd, byddai un set o reolau Ewropeaidd yn disodli 11,000 o reolau technegol a diogelwch cenedlaethol gwahanol ar draws yr aelod-wladwriaethau, er enghraifft! Mae deddf newydd yr UE yn yr achos hwn yn amlwg yn lleihau biwrocratiaeth yn hytrach nag ychwanegu ato, gan ddangos gwerth ychwanegol clir y.

"Yn anffodus, mae biwrocratiaeth yn aml yn cael ei ychwanegu ymlaen yn y broses drawsosod. Amcangyfrifir bod traean o'r baich gweinyddol sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth yr UE yn deillio o fesurau gweithredu cenedlaethol. Dyna pam mae gan seneddau cenedlaethol ran bwysig i'w chwarae yn hyn o beth - mae'n rhaid i ni fod yn gyson yn ein hymagwedd, gan gyfuno'r hyblygrwydd i addasu rheolau i'n sefyllfa genedlaethol ar yr un pryd â sicrhau nad yw eu nodau yn cael eu rhwystro gan eu 'platio aur'. Mae hon yn ffordd glir i seneddau cenedlaethol ddangos hynny maent yn gysylltiedig ac yn rhan o'r broses benderfynu Ewropeaidd, eu bod yn gwneud eu gwaith o gynrychioli dinasyddion eu gwlad ar y lefelau Ewropeaidd a chenedlaethol.

"Y fuddugoliaeth fwyaf fyddai pe gallem atal y canfyddiad o 'ni' ac 'Ewrop' fel dau endid ar wahân, gwrthgyferbyniol ac antagonistaidd. Mae arweinwyr cenedlaethol ar yr un pryd yn Arweinwyr Ewropeaidd. Mae cyfrifoldebau cenedlaethol ac Ewropeaidd wedi uno dros y blynyddoedd; dylai Arweinwyr cenedlaethol adlewyrchu hyn nid yn unig ym Mrwsel ond yn ôl gartref hefyd. Mae gan seneddau cenedlaethol ran hanfodol i'w chwarae yn y broses hon, ac mae cynyddu eu rôl yn y broses benderfynu Ewropeaidd yn ffordd bwysig o, fel yr ydym wedi trafod ceisio pontio'r bwlch hwn ac adeiladu perchnogaeth ar brosiect yr UE ynghyd.

"Mae gennym weledigaeth ar gyfer lle mae angen i ni symud ymlaen dros y pum mlynedd nesaf - ond gadewch inni beidio ag anghofio ein bod hefyd, er gwaethaf yr argyfwng, wedi cyflawni llawer dros y pump diwethaf - yn anad dim yn ein perthynas a rennir. Rwy'n credu ei bod yn ddiogel i dywedwch ein bod wedi dod yn bell ers 2010. Rydym wedi gweld cynnydd esbonyddol yn ein deialog wleidyddol, gyda dros 600 o farnau gan seneddau cenedlaethol y llynedd yn unig. Rydym wedi gweld y cardiau melyn cyntaf gan seneddau cenedlaethol ac ehangu'r gwleidyddol. proses ddeialog sydd wedi ein galluogi i weithio'n fwy effeithiol gyda'n gilydd.

"Rydyn ni wedi gweld lansiad Menter Dinasyddion Ewrop a'i effaith lwyddiannus gyntaf ar ddeddfwriaeth yr UE. Rydyn ni wedi gweld hefyd datblygu system soffistigedig a chynhwysfawr o asesiadau effaith ac ymgynghoriadau cyhoeddus cyn cynigion deddfwriaethol y Comisiwn. gobeithio y bydd seneddau cenedlaethol yn cyfrannu mwy dros y pum mlynedd nesaf at y cyfnod cyn-ddeddfwriaethol hanfodol hwn, oherwydd ei fod yn rhan allweddol o ddeddfu gwell - gan ganiatáu i'r Comisiwn weld lle y gallai buddiannau cenedlaethol pob aelod-wladwriaeth gael eu gwasanaethu orau - neu'r mwyafrif ei rwystro - gan ei gynigion ar gyfer y dyfodol, a'i alluogi i weithredu yn unol â hynny cyn eu bod yn llawn ar y bwrdd.

"Os gallwn symud ymlaen cyn belled yn ein perthynas a rennir yn ystod y pum mlynedd nesaf ag sydd gennym yn y pump diwethaf, yna credaf yn gryf y bydd er budd pawb - i ni fel sefydliadau a deddfwyr, ac i ddinasyddion fel cymwynaswyr y deddfau gwell y gallwn eu llunio gyda'n gilydd. Mae yna awydd amlwg am newid gan ddinasyddion Dyma'r heriau y credaf y byddant yn eu diffinio yn ystod y pum mlynedd nesaf, ond y rhai yr wyf yn argyhoeddedig yr UE, gyda'i holl rannau cyfansoddol yn gweithio gyda'n gilydd, yn codi i gyda llwyddiant. "

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd