Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Sofraniaeth ddigidol: Cynghreiriau cychwyn cychwynnol y Comisiwn ar gyfer lled-ddargludyddion a thechnolegau cwmwl diwydiannol

cyhoeddwyd

on

Mae Comisiwn Ewropeaidd yn cychwyn heddiw (19 Gorffennaf) dwy Gynghrair Ddiwydiannol newydd: y Gynghrair ar gyfer Proseswyr a thechnolegau Lled-ddargludyddion, a'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Data Diwydiannol, Edge a Cloud.

Bydd y ddwy gynghrair newydd yn hyrwyddo'r genhedlaeth nesaf o ficrosglodion a thechnolegau cyfrifiadurol cwmwl / ymyl diwydiannol ac yn darparu'r galluoedd sydd eu hangen ar yr UE i gryfhau ei seilweithiau, cynhyrchion a gwasanaethau digidol beirniadol. Bydd y cynghreiriau yn dwyn ynghyd fusnesau, cynrychiolwyr yr Aelod-wladwriaethau, y byd academaidd, defnyddwyr, yn ogystal â sefydliadau ymchwil a thechnoleg.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: “Mae technolegau cwmwl ac ymyl yn cyflwyno potensial economaidd aruthrol i ddinasyddion, busnesau a gweinyddiaethau cyhoeddus, er enghraifft o ran cystadleurwydd cynyddol a diwallu anghenion sy'n benodol i'r diwydiant. Mae microsglodion wrth galon pob dyfais rydyn ni'n ei defnyddio y dyddiau hyn. O'n ffonau symudol i'n pasbortau, mae'r cydrannau bach hyn yn dod â chyfoeth o gyfleoedd ar gyfer datblygiadau technolegol. Mae cefnogi arloesedd yn y sectorau hanfodol hyn felly yn hanfodol a gall helpu Ewrop i gamu ymlaen ynghyd â phartneriaid o'r un anian. ”

Cynghrair Diwydiannol ar gyfer Proseswyr a thechnolegau lled-ddargludyddion

Mae microsglodion, gan gynnwys proseswyr, yn dechnolegau allweddol sy'n pweru'r holl ddyfeisiau a pheiriannau electronig rydyn ni'n eu defnyddio heddiw. Mae sglodion yn sail i amrywiaeth fawr o weithgareddau economaidd, ac yn pennu eu lefelau effeithlonrwydd ynni a diogelwch. Mae galluoedd yn natblygiad proseswyr a sglodion yn hanfodol i ddyfodol economïau mwyaf datblygedig heddiw. Bydd y Gynghrair Ddiwydiannol ar broseswyr a thechnolegau lled-ddargludyddion yn offeryn allweddol i hyrwyddo cynnydd diwydiannol yn yr UE yn y maes hwn.

Bydd yn nodi ac yn mynd i'r afael â tagfeydd, anghenion a dibyniaethau cyfredol ar draws y diwydiant. Bydd yn diffinio mapiau ffyrdd technolegol gan sicrhau bod gan Ewrop y gallu i ddylunio a chynhyrchu'r sglodion mwyaf datblygedig wrth leihau ei dibyniaethau strategol cyffredinol trwy gynyddu ei chyfran o gynhyrchu byd-eang lled-ddargludyddion i 20% erbyn 2030.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae gan Ewrop bopeth sydd ei angen i arwain y ras dechnolegol. Bydd y ddwy gynghrair yn dyfeisio mapiau technolegol uchelgeisiol i ddatblygu a defnyddio yn Ewrop y genhedlaeth nesaf o dechnolegau prosesu data o lled-ddargludyddion cwmwl i ymyl a blaengar. Nod y gynghrair ar gwmwl ac ymyl yw datblygu cymylau diwydiannol Ewropeaidd ynni-effeithlon a diogel iawn, nad ydynt yn ddarostyngedig i reolaeth na mynediad gan awdurdodau trydydd gwlad. Bydd y gynghrair ar lled-ddargludyddion yn ail-gydbwyso cadwyni cyflenwi lled-ddargludyddion byd-eang trwy sicrhau bod gennym y gallu i ddylunio a chynhyrchu, yn Ewrop, y sglodion mwyaf datblygedig tuag at 2nm ac is. ”

I'r nod hwn, nod y Gynghrair yw sefydlu'r gallu dylunio a gweithgynhyrchu sy'n ofynnol i gynhyrchu'r genhedlaeth nesaf o broseswyr dibynadwy a chydrannau electronig. Bydd hyn yn golygu symud Ewrop tuag at allu cynhyrchu o 16 nanomedr (nm) i nodau 10nm i gefnogi anghenion cyfredol Ewrop, yn ogystal ag o dan 5 i 2 nm a thu hwnt i ragweld anghenion technoleg yn y dyfodol. Mae'r mathau mwyaf datblygedig o lled-ddargludyddion yn fwy perfformiadol ac mae ganddynt y potensial i dorri'n aruthrol yr egni a ddefnyddir gan bopeth o ffonau i ganolfannau data.

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Data Diwydiannol, Edge a Cloud

Fel yr amlygwyd yn y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Data, mae maint y data a gynhyrchir yn cynyddu'n fawr a disgwylir i gyfran sylweddol o'r data gael ei brosesu ar yr ymyl (80% erbyn 2025, o ddim ond 20% heddiw), yn agosach at y defnyddwyr a ble cynhyrchir data. Mae'r newid hwn yn gyfle mawr i'r UE gryfhau ei alluoedd cwmwl ac ymyl ei hun, ac felly ei sofraniaeth dechnolegol. Bydd yn gofyn am ddatblygu a defnyddio technolegau prosesu data sylfaenol newydd, gan gwmpasu'r ymyl, gan symud i ffwrdd o fodelau seilwaith prosesu data cwbl ganolog.

Bydd y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Data Diwydiannol, Edge a Cloud yn meithrin ymddangosiad technolegau cwmwl ac ymyl aflonyddgar sy'n ddiogel iawn, yn ynni ac yn effeithlon o ran adnoddau ac yn gwbl ryngweithredol, gan feithrin ymddiriedaeth i ddefnyddwyr cwmwl ar draws pob sector. Bydd y Gynghrair yn gwasanaethu anghenion penodol dinasyddion yr UE, busnesau, a'r sector cyhoeddus (gan gynnwys at ddibenion milwrol a diogelwch) i brosesu data sensitif iawn, gan roi hwb i gystadleurwydd diwydiant yr UE ar dechnolegau cwmwl ac ymyl.

Trwy gydol ei oes, bydd gwaith y Gynghrair yn parchu'r egwyddorion a'r normau allweddol canlynol:

  • Y safonau uchaf o ran rhyngweithrededd a hygludedd / cildroadwyedd, didwylledd a thryloywder;
  • safonau uchaf o ran diogelu data, seiberddiogelwch, ac sofraniaeth data;
  • o'r radd flaenaf o ran effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd, a;
  • cydymffurfio ag arferion gorau cwmwl Ewropeaidd, gan gynnwys trwy gadw at safonau perthnasol, codau ymddygiad a chynlluniau ardystio.
Cymryd rhan yn y Cynghreiriau

Mae'r Cynghreiriau hyn yn agored i bob endid cyhoeddus a phreifat gymryd rhan gyda chynrychiolydd cyfreithiol yn yr Undeb a chyda gweithgareddau perthnasol, ar yr amod eu bod yn cwrdd â'r amodau a ddiffinnir yn y Cylch Gorchwyl.

Oherwydd perthnasedd strategol y gweithgareddau yn y gwahanol sectorau, mae aelodaeth o'r Cynghreiriau yn amodol ar gydymffurfio â nifer o amodau. Rhaid i randdeiliaid perthnasol fodloni meini prawf cymhwysedd, sy'n ymwneud yn benodol â diogelwch (gan gynnwys seiberddiogelwch), diogelwch cyflenwad, diogelu IP, diogelu data a mynediad at ddata a defnyddioldeb ymarferol i'r Gynghrair. Rhaid iddynt lofnodi'r Datganiadau a llenwi ffurflen gais, a fydd yn cael ei hasesu gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Cefndir

Mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Proseswyr Diwydiannol a Thechnolegau Lled-ddargludyddion yn adeiladu ar uchelgeisiau'r Comisiwn i gryfhau cadwyni gwerth microelectroneg a systemau gwreiddio Ewrop a chryfhau gallu gweithgynhyrchu blaengar. Ym mis Rhagfyr 2020, ymrwymodd Aelod-wladwriaethau i weithio gyda'i gilydd i atgyfnerthu galluoedd Ewrop mewn technolegau lled-ddargludyddion a chynnig y perfformiad gorau ar gyfer cymwysiadau mewn ystod eang o sectorau. Ar hyn o bryd mae 22 Aelod-wladwriaeth yn llofnodwyr y fenter hon.

Daeth  Ewropeaidd Cynghrair ar gyfer Data Diwydiannol, Edge a Cloud yn adeiladu ar y ewyllys wleidyddol, a fynegwyd gan bob un o’r 27 Aelod-wladwriaeth ym mis Hydref 2020, i feithrin datblygiad galluoedd cwmwl ac ymyl y genhedlaeth nesaf ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat. Yn eu Datganiad ar y cyd, cytunodd yr aelod-wladwriaethau llofnodol i weithio gyda'i gilydd tuag at ddefnyddio seilwaith a gwasanaethau cwmwl cydnerth a chystadleuol ledled Ewrop.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Diwydiannol ar gyfer Proseswyr a Thechnolegau Lled-ddargludyddion

Datganiad ar y cyd ar broseswyr a thechnolegau lled-ddargludyddion

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Data Diwydiannol, Edge a Cloud

Strategaeth ddiwydiannol Ewropeaidd

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract i gaffael triniaeth gwrth-gorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Ddoe (27 Gorffennaf), llofnododd y Comisiwn gontract fframwaith caffael ar y cyd gyda’r cwmni fferyllol Glaxo Smith Kline ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), therapi gwrthgorff monoclonaidd ymchwiliol, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR. Mae'n rhan o'r portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ym mis Mehefin 2021, ac ar hyn o bryd mae'n cael ei adolygu'n barhaus gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 16 aelod-wladwriaeth yr UE yn cymryd rhan yn y broses gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau. Gellir defnyddio Sotrovimab ar gyfer trin cleifion coronafirws â symptomau ysgafn nad oes angen ocsigen atodol arnynt, ond sydd â risg uchel o gael COVID-19 difrifol. Mae astudiaethau parhaus yn awgrymu y gall triniaeth gynnar leihau nifer y cleifion sy'n symud ymlaen i ffurfiau mwy difrifol ac sy'n gofyn am fynd i'r ysbyty neu eu derbyn i'r unedau gofal dwys.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Fe wnaethon ni ymrwymo yn ein Strategaeth Therapiwteg COVID-19 i gael o leiaf dri therapiwteg newydd wedi'u hawdurdodi erbyn mis Hydref. Rydym bellach yn cyflwyno ail gontract fframwaith sy'n dod â thriniaethau gwrthgyrff monoclonaidd i gleifion. Ochr yn ochr â brechlynnau, bydd therapiwteg ddiogel ac effeithiol yn chwarae rhan ganolog yn nychweliad Ewrop i normal newydd. ”

Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn glynu wrth y protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol. Daeth y Comisiwn Ewropeaidd i ben bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol gwerth dros € 12 biliwn.

O dan y contract fframwaith cyfredol gyda Glaxo Smith Kline, gall aelod-wladwriaethau brynu sotrovimab (VIR-7831) os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw neu awdurdodiad marchnata (amodol) ar lefel yr UE o'r Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Rheoli dŵr: Mae'r Comisiwn yn ymgynghori i ddiweddaru rhestrau llygryddion sy'n effeithio ar ddŵr wyneb a dŵr daear

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ceisio barn ar yr adolygiad sydd ar ddod o'r rhestrau llygryddion sy'n digwydd mewn dyfroedd wyneb a daear, yn ogystal ag ar safonau rheoleiddio cyfatebol. Mae'r fenter hon yn arbennig o bwysig ar gyfer gweithredu'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar Cynllun Gweithredu Dim Llygredd fel rhan o'r Bargen Werdd Ewrop, ac ymdrechion ehangach i sicrhau'r defnydd mwy effeithlon a mwy diogel o ddŵr.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Dylai pob Ewropeaidd elwa o ddŵr glân. Mae sicrhau dŵr wyneb a dŵr daear o ansawdd da yn Ewrop o'r pwys mwyaf i iechyd pobl a'r amgylchedd. Rhaid osgoi llygredd a achosir gan blaladdwyr, cemegau artiffisial neu weddillion fferyllol gymaint â phosibl. Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar y ffordd orau o gyflawni hyn. "

Canfuwyd gwerthusiad diweddar ('gwiriad ffitrwydd') ym mis Rhagfyr 2019 Deddfwriaeth dŵr yr UE i fod yn weddol addas at y diben. Fodd bynnag, mae angen gwella agweddau ar fuddsoddi, gweithredu rheolau, integreiddio amcanion dŵr i bolisïau eraill, symleiddio gweinyddol a digideiddio. Nod yr adolygiad hwn yw mynd i'r afael â rhai o'r diffygion mewn perthynas â llygredd cemegol a'r rhwymedigaeth gyfreithiol i adolygu'r rhestrau llygryddion yn rheolaidd, yn ogystal â helpu i gyflymu'r broses o weithredu. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar agor i gael adborth tan 1 Tachwedd 2021. Mae mwy o wybodaeth yn hyn datganiad newyddion.

Parhau Darllen

coronafirws

Brechlynnau COVID-19: Lansio'r map rhyngweithiol ar alluoedd cynhyrchu brechlyn yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi map rhyngweithiol gan arddangos galluoedd cynhyrchu brechlyn COVID-19 yn yr UE, ar hyd y gadwyn gyflenwi gyfan. Mae'r offeryn mapio yn seiliedig ar ddata a gafwyd trwy waith y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol cynhyrchu brechlyn COVID-19, ar ddata a gasglwyd yn ystod y digwyddiad paru a drefnwyd gan y Comisiwn ym mis Mawrth, yn ogystal â gwybodaeth a gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd a rennir. gan aelod-wladwriaethau. Bydd y data hwn yn cael ei ategu a'i ddiweddaru wrth i wybodaeth bellach ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Llydaweg, sy’n gyfrifol am y Farchnad Fewnol a phennaeth y Tasglu: “Gyda mwy na biliwn o ddosau brechlyn wedi’u cynhyrchu, mae ein diwydiant wedi helpu’r UE i ddod yn gyfandir mwyaf brechiedig y byd ac yn allforiwr blaenllaw’r byd o frechlynnau COVID-19. Mae'r map rhyngweithiol hwn, sy'n cynnwys cannoedd o weithgynhyrchwyr, cyflenwyr a dosbarthwyr yn yr UE, yn dangos ehangder yr ecosystem ddiwydiannol, yn ogystal â'r potensial i bartneriaethau diwydiannol newydd hybu ein parodrwydd ar gyfer argyfwng iechyd ymhellach. "

Roedd y Tasglu yn categoreiddio'r cwmnïau ar sail eu prif faes gweithgaredd, felly mae'n bosibl y bydd gan gwmnïau fwy o alluoedd na'r rhai a adlewyrchir ar y map. Sefydlwyd y Tasglu ar gyfer Graddio Diwydiannol ar gynhyrchu brechlyn COVID-19 gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2021 i gynyddu capasiti cynhyrchu brechlynnau COVID-19 yn yr UE, gan weithredu fel siop un stop ar gyfer gweithgynhyrchwyr sy'n ceisio cefnogaeth, ac i nodi a mynd i'r afael â tagfeydd o ran gallu cynhyrchu a'r gadwyn gyflenwi. Mae'r map rhyngweithiol ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd