Cysylltu â ni

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

economi ddigidol

Y Comisiwn yn lansio deialog strwythuredig gyda'r aelod-wladwriaethau ar addysg a sgiliau digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r trawsnewidiad digidol, un o flaenoriaethau allweddol y Comisiwn Ewropeaidd a'r Aelod-wladwriaethau, yn dibynnu ar weithlu â sgiliau digidol, dinasyddion sydd wedi'u grymuso'n ddigidol a system addysg ddigidol gref. Yn dilyn galwad yr Arlywydd von der Leyen am “sylw arweinwyr a deialog strwythuredig ar y lefel uchaf” yn ei 2021 Cyflwr yr Undeb cyfeiriad, a chyflawni ar y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol add Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop, cyhoeddodd y Comisiwn heddiw i gychwyn deialog strwythuredig o’r fath gydag aelod-wladwriaethau.

Ar achlysur cyfarfod grŵp prosiect o naw yn cynnwys Aelodau'r Coleg, yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, yr Is-lywydd Margaritis Schinas, a'r Comisiynwyr Mariya Gabriel, Nicolas Schmit a Thierry Breton: “Mae addysg a sgiliau digidol yn gonglfaen i'r trawsnewidiad digidol. . Ar gyfer ein Degawd Digidol, rydym wedi gosod targedau uchelgeisiol, er mwyn arfogi 80% o bobl â sgiliau digidol sylfaenol a chael 20 miliwn o arbenigwyr TGCh wedi'u cyflogi yn yr UE erbyn 2030. Dim ond os ydym yn gweithio fel un yn yr UE, ar bob lefel y byddwn yn cyflawni hyn. . Dyma pam rydym yn falch iawn bod y ddeialog strwythuredig yn cael ei lansio heddiw gyda map ffordd ar gyfer gweithredu. Rydym wedi gosod rhai amcanion uchelgeisiol, a dim ond trwy weithio gyda'n gilydd y byddwn yn gallu cyrraedd ein targedau. "

Gwahoddir aelod-wladwriaethau i ymuno â'r ddeialog ac i gytuno ar y cyd ar y ffactorau galluogi allweddol i wneud addysg a hyfforddiant digidol yn effeithiol ac yn gynhwysol. Bydd yn cynnwys gwahanol ganghennau a sefydliadau llywodraeth, o sefydliadau addysg a hyfforddiant i ddarparwyr seilwaith, i'r sector preifat, partneriaid cymdeithasol a chymdeithas sifil. Bydd y ddeialog strwythuredig yn rhedeg tan ddiwedd 2022. Yn seiliedig ar ei ganlyniadau, bydd y Comisiwn yn cynnig erbyn diwedd yr un flwyddyn fentrau pendant ar alluogi ffactorau ar gyfer addysg a sgiliau digidol. 

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Deddf Gwasanaethau Digidol: Mae'r Pwyllgor Materion Cyfreithiol yn ymosod ar breifatrwydd defnyddwyr a lleferydd am ddim ar-lein

cyhoeddwyd

on

Heddiw (30 Medi), mabwysiadodd Pwyllgor Materion Cyfreithiol Senedd Ewrop (JURI) ei argymhellion ar y Ddeddf Gwasanaethau Digidol fel y cynigiwyd gan y rapporteur barn Ffrengig Geoffroy Didier (EPP). Er budd dinasyddion, mae'r Pwyllgor yn galw am hawl i ddefnyddio a thalu am wasanaethau digidol yn ddienw ac am wahardd olrhain a hysbysebu ymddygiad (AM411). Ni fydd ymchwiliadau gwirfoddol eu hunain gan lwyfannau ar-lein yn arwain at fesurau rheoli ex-ante yn seiliedig ar hidlwyr uwchlwytho (Celf. 6).

Yn gyffredinol ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar gwmnïau i ddefnyddio'r hidlwyr dadlwytho dadleuol (Celf. 7), gan fod “offer o'r fath yn cael anawsterau i ddeall cynildeb cyd-destun ac ystyr mewn cyfathrebu dynol yn effeithiol, sy'n angenrheidiol i benderfynu a yw cynnwys a asesir yn torri'r gyfraith. neu delerau gwasanaeth ”. Ni fydd y DSA yn atal cynnig gwasanaethau amgryptiedig o'r dechrau i'r diwedd (Celf. 7).

Rhoddir yr hawl i awdurdodau cyhoeddus orchymyn ailosod cynnwys cyfreithiol a gafodd ei symud gan lwyfannau (Celf. 8a). Mae patrymau tywyll i'w gwahardd (Celf. 13a). Fodd bynnag, mae'r ASE Patrick Breyer (Pirate Party), rapporteur cysgodol y grŵp Gwyrddion / EFA, yn rhybuddio am rannau eraill o'r farn: “Mae'r cynigion hyn yn bygwth cyfrinachedd gohebiaeth breifat, yn annog hidlo uwchlwytho cyn-ante sy'n dueddol o gamgymeriad, yn cyflwyno cynnwys rhy fyr. oedi wrth gymryd i lawr, gorfodi deddfau cenedlaethol gormodol (ee yng Ngwlad Pwyl neu Hwngari) ledled yr UE, troi 'fflagwyr dibynadwy' yn 'sensro dibynadwy' a llawer mwy. Nid wyf yn credu bod fy holl gydweithwyr yn y Pwyllgor Materion Cyfreithiol yn ymwybodol o'r goblygiadau. Maent yn adlewyrchu lobïo mas-sive gan y diwydiant deiliaid cynnwys a hawliau. ”

hysbyseb

Ymosod ar gyfrinachedd negeseuon gwib

Yn benodol, byddai'r Erthygl 1 arfaethedig yn ychwanegu gwasanaethau cyfathrebu / negeseuon preifat at gwmpas y DSA. Mae hyn yn bygwth preifatrwydd gohebiaeth ac amgryptio diogel. Byddai gorfodi darparwyr negeseuon i adolygu a dileu cynnwys negeseuon preifat (Celf. 8, 14) yn gwahardd amgryptio diogel o'r dechrau i'r diwedd y mae dinasyddion, busnesau a llywodraethau yn dibynnu arno. Nid yw cynnig y Pwyllgor i eithrio defnydd personol gwasanaethau negeseuon yn gweithio oherwydd ei bod yn amhosibl i'r gwasanaeth wybod pwrpas cyfrif neu neges heb ddarllen gohebiaeth a thorri amgryptio.

Perygl o orlenwi

hysbyseb

At hynny, byddai'r Erthygl 5 arfaethedig yn newid y drefn atebolrwydd yn sylfaenol, yn rhoi baich ar fusnesau, yn ffafrio gorlenwi cynnwys ac yn bygwth hawliau sylfaenol defnyddwyr:
• Par. Byddai 1 (b) yn gorfodi hidlwyr uwchlwytho sy'n dueddol o gamgymeriad trwy ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr dynnu rhai darnau o gynnwys yn barhaol. Ni all algorithmau nodi cynnwys anghyfreithlon yn ddibynadwy ac ar hyn o bryd maent yn ail-swlio fel mater o drefn wrth atal cynnwys cyfreithiol, gan gynnwys cynnwys cyfryngau. Gall ailymddangos cynnwys fod yn gyfreithiol mewn cyd-destun newydd, at y diben newydd neu ei bostio gan awdur arall.
• Par. Byddai 1a yn gosod oedi wrth fynd i lawr anhyblyg a rhy fyr, rhai hyd yn oed yn fyrrach nag ar gyfer cynnwys terfysgol. Heb yr amser ar gyfer craffu priodol, bydd yn rhaid i ddarparwyr naill ai danseilio cynnwys anghyfreithlon ("nid oedd gennym amser i sefydlu bod hyn yn anghyfreithlon") neu i or-rwystro cynnwys cyfreithiol ("byddwn yn ei dynnu i lawr dim ond i fod ar yr ochr ddiogel" ). Mae hwn yn fygythiad mawr i'r hawl sylfaenol i leferydd rhydd.

Ras i'r gwaelod ynglŷn â lleferydd am ddim

Byddai'r Erthygl 8 arfaethedig yn caniatáu i un aelod-wladwriaeth â deddfwriaeth genedlaethol eithafol orchymyn cael gwared ar gynnwys a gyhoeddir yn gyfreithiol mewn aelod-wladwriaeth arall. Byddai hyn yn arwain at ras i'r gwaelod ynglŷn â rhyddid i lefaru, gyda'r ddeddfwriaeth fwyaf gormesol oll yn bodoli ledled yr Undeb. Byddai gorfodi cyfraith yr UE yn fyd-eang hefyd trwy gael gwared ar gynnwys a gyhoeddir yn gyfreithiol mewn gwledydd y tu allan i'r UE yn arwain at ddial gan y gwledydd hynny nad ydynt yn rhan o'r UE (ee Rwsia, China, Twrci) yn gofyn i ddarparwyr yr UE gael gwared ar gynnwys cwbl gyfreithiol a chyfreithlon ar sail eu cenedlaethol gormodol. rheolau.

Hidlo uwchlwytho gwall-dueddol

Byddai'r Erthygl 14 arfaethedig yn cyflwyno terfyn amser caeth o 72h ar gyfer penderfynu ar gynnwys yr adroddir arno. Heb yr amser ar gyfer craffu priodol, bydd yn rhaid i ddarparwyr naill ai danseilio cynnwys anghyfreithlon ("nid oedd gennym amser i sefydlu bod hyn yn anghyfreithlon") neu i or-rwystro cynnwys cyfreithiol ("byddwn yn ei gymryd i lawr dim ond i fod ar y diogel ochr"). Byddai hefyd yn caniatáu i ddarparwyr ddefnyddio hidlwyr ail-lwytho sy'n dueddol o gamgymeriad i rwystro uwchlwytho cynnwys wedi'i ddileu (“aros i lawr”). Ni all algorithmau nodi cynnwys anghyfreithlon yn ddibynadwy ac ar hyn o bryd arwain at atal cynnwys cyfreithiol, gan gynnwys cynnwys cyfryngau. Gall ailymddangos cynnwys fod yn gyfreithiol mewn cyd-destun newydd, at y diben newydd neu ei bostio gan awdur arall.

Ni all algorithmau hidlo ddweud yn gyfreithiol yn anghyfreithlon rhag anghyfreithlon. Celf “Synwyryddion dibynadwy”. Yn y bôn, byddai 14a (2a) yn caniatáu i "fflagwyr dibynadwy" preifat gael gwared â chynnwys neu ei rwystro'n uniongyrchol heb i'r darparwr hyd yn oed orfod asesu'r cyfreithlondeb. Byddai hyn yn troi "fflagwyr dibynadwy" yn "cen-sors dibynadwy" ac yn bygwth hygyrchedd cynnwys cyfreithiol. Celf. Byddai 20 (3c) yn dileu cyfrifon dienw yn anuniongyrchol ac yn adnabod pob defnyddiwr er mwyn atal defnyddwyr sydd wedi'u hatal rhag defnyddio neu gofrestru cyfrif arall.

Mae hunaniaethau lluosog ar-lein yn hanfodol i weithredwyr, chwythwyr chwiban, amddiffynwyr hawliau dynol, menywod, plant a llawer mwy na allant ddatgelu eu hunaniaeth go iawn. Rhagolwg Bydd argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfreithiol yn cael eu trafod ym mhwyllgor arweiniol y Farchnad Fewnol (IMCO), sy'n bwriadu cwblhau'r testun cyn diwedd y flwyddyn. Yr wythnos nesaf bydd trafodwyr IMCO yn cwrdd ar gyfer y rownd gyntaf o drafod materion dadleuol yn wleidyddol.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd