Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn tynnu plwg ar annibendod cebl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

IMCO, Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Marchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr y Senedd, Anna Cavazzini (Gwyrddion / EFA, DE), ar y cynnig gwefrydd cyffredin a gyflwynir heddiw gan y Comisiwn: “Dros y degawd diwethaf, mae Senedd Ewrop wedi pwyso ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig am wefrydd cyffredin gyda’r bwriad o fynd i’r afael ag e-wastraff, gwneud bywyd yn haws i ddefnyddwyr a’u grymuso i wneud dewisiadau cynaliadwy.

"Mae'r fenter hon yn cynnwys llawer o elfennau sy'n bwysig i'n pwyllgor, megis cysoni'r pwynt gwefru gan alluogi gweithrediad llyfn y farchnad fewnol, lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr a lleihau gwastraff electronig.

"Rhaid i ni gael gwared o'r annibendod cebl yn ein droriau o'r diwedd; roedd gennym ddigon o gael y cebl gwefru anghywir yn ein backpack ar gyfer y ddyfais yr ydym yn ei chario. Bydd ceblau gwefru unffurf yn helpu defnyddwyr i arbed arian ac arbed adnoddau'r blaned.

hysbyseb

"Mae offer trydanol ac electronig yn parhau i fod yn un o'r ffrydiau gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE. Mae'n arbennig o bwysig bod y rheolau arfaethedig yn berthnasol nid yn unig i ffonau smart ond hefyd i dabledi a dyfeisiau symudol eraill, yn unol â chais y Senedd. Rhaid i ddatblygiadau technolegol cyflym cael ei ystyried, yn enwedig gan fod y Comisiwn eisoes wedi gwastraffu cymaint o amser.

"Bydd y Senedd nawr yn gweithio ar y cynnig deddfwriaethol hwn. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau cydweithrediad llyfn gyda'r Comisiwn a'r Cyngor i ddod i gytundeb a fydd o fudd i ddefnyddwyr Ewropeaidd yn ogystal â'r diwydiant, gydag amcanion Bargen Werdd Ewrop yn ei graidd. ”

“Rydyn ni i gyd wedi bod mewn sefyllfaoedd yn ein bywyd pan, er enghraifft ar drên, mae batri fy ffôn clyfar yn wag felly hoffai fy nghymydog roi benthyg gwefrydd i mi o’u dyfais. Ond nid yw’n gweithio gan fod ganddo gysylltydd gwahanol, ”meddai ASE Róża Thun Grŵp EPP, a gynigiodd Benderfyniad Senedd Ewrop ar y mater y llynedd.

hysbyseb

“Mae angen ateb ar y droriau yn llawn gwefrwyr diwerth. Mae dinesydd cyffredin o'r UE yn cynhyrchu oddeutu 16kg o e-wastraff y flwyddyn. Trwy gyflwyno un gwefrydd ar gyfer pob dyfais electronig fach a chanolig, gallwn geisio datrys y sefyllfa ddramatig hon ”, pwysleisiodd Thun. “Mae budd mawr i ddefnyddwyr Ewropeaidd gyda’r gyfraith newydd hon, na fyddai wedyn yn gorfod prynu gwefrydd newydd bob tro y byddant yn prynu dyfais newydd.”

Cefndir

Mae Senedd Ewrop a'i Phwyllgor Marchnad Mewnol a Diogelu Defnyddwyr (IMCO) wedi bod yn mynnu datrysiad gwefrydd cyffredin ers blynyddoedd, gan ofyn yn barhaus i'r Comisiwn weithredu arno trwy adroddiadau menter ei hun, penderfyniadau, a chwestiynau a ofynnir i'r Comisiynwyr.

Yn 2014, dadleuodd y Senedd yn gryf dros wefrydd cyffredin ar gyfer pob ffôn symudol yn ystod trafodaethau'r Gyfarwyddeb Offer Radio (COCH).

Ers hynny, mae sawl menter Senedd arall wedi gofyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i safoni gwefryddion ffôn symudol, fel a mabwysiadwyd penderfyniad ar 30 Ionawr 2020 galw ar y Comisiwn i gyflwyno safon ar gyfer gwefrydd cyffredin “fel mater o frys”.

Ar ben hynny, yn ddiweddar penderfyniad o 10 Chwefror 2021 ar y cynllun gweithredu economi gylchol newydd, galwodd ASEau ar y Comisiwn i gyflwyno gwefrydd cyffredin ar frys ar gyfer ffonau smart a dyfeisiau tebyg er mwyn sicrhau opsiynau codi tâl safonol, cydnaws a rhyngweithredol orau a gofyn i'r Comisiwn baratoi strategaeth ddatgysylltu ar gyfer gwefryddion a labelu wedi'u cysoni.

Dywedodd y Comisiynydd Thierry Breton, sy’n gyfrifol am y farchnad fewnol: “Mae gwefrwyr yn pweru ein holl ddyfeisiau electronig mwyaf hanfodol. Gyda mwy a mwy o ddyfeisiau, gwerthir mwy a mwy o wefrwyr nad ydynt yn gyfnewidiol neu nad oes eu hangen. Rydym yn rhoi diwedd ar hynny. Gyda’n cynnig, bydd defnyddwyr Ewropeaidd yn gallu defnyddio gwefrydd sengl ar gyfer eu holl electroneg gludadwy - cam pwysig i gynyddu cyfleustra a lleihau gwastraff. ”

Heddiw (23 Medi), mae'r Comisiwn yn cynnig:

  • Porthladd gwefru wedi'i gysoni ar gyfer dyfeisiau electronig: USB-C fydd y porthladd cyffredin. Bydd hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr godi tâl ar eu dyfeisiau gyda'r un gwefrydd USB-C, waeth beth yw brand y ddyfais.
  • Bydd technoleg codi tâl cyflym wedi'i chysoni yn helpu i atal bod gwahanol gynhyrchwyr yn cyfyngu'r cyflymder codi tâl yn anghyfiawn a bydd yn helpu i sicrhau bod cyflymder codi tâl yr un peth wrth ddefnyddio unrhyw wefrydd cydnaws ar gyfer dyfais.
  • Dadfwndelu gwerthu gwefrydd o werthu'r ddyfais electronig: bydd defnyddwyr yn gallu prynu dyfais electronig newydd heb wefrydd newydd. Bydd hyn yn cyfyngu ar nifer y gwefrwyr diangen sy'n cael eu prynu neu eu gadael heb eu defnyddio. Amcangyfrifir y bydd lleihau cynhyrchu a gwaredu gwefryddion newydd yn lleihau faint o wastraff electronig bron i fil tunnell y flwyddyn.
  • Gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr: bydd angen i gynhyrchwyr ddarparu gwybodaeth berthnasol am berfformiad codi tâl, gan gynnwys gwybodaeth am y pŵer sy'n ofynnol gan y ddyfais ac os yw'n cefnogi codi tâl cyflym. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr weld a yw eu gwefrwyr presennol yn cwrdd â gofynion eu dyfais newydd neu'n eu helpu i ddewis gwefrydd cydnaws. O'i gyfuno â'r mesurau eraill, byddai hyn yn helpu defnyddwyr i gyfyngu ar nifer y gwefryddion newydd a brynir ac yn eu helpu i arbed € 250 miliwn y flwyddyn ar bryniannau gwefrydd diangen.

Bydd gwefrydd cyffredin yr UE yn berthnasol i'r dyfeisiau canlynol: Ffonau symudol, tabledi, camerâu digidol, clustffonau, clustffonau, siaradwyr cludadwy, a chonsolau fideogame llaw.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Adroddiad Cydraddoldeb Rhywedd Cyntaf yn mapio cyflawniadau ac anfanteision menywod yn rhanbarthau'r UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r cyntaf Monitor Cydraddoldeb Rhyw Rhanbarthol o'r UE. Mae'n rhoi darlun cywir o ble mae menywod yn cyflawni'r mwyaf ar lefel ranbarthol yn Ewrop, a lle maen nhw'n wynebu'r anfanteision mwyaf. Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (Yn y llun) Meddai: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r gwaith arloesol hwn ar fapio’r nenfwd gwydr y mae menywod yn ei wynebu ar lefel ranbarthol yn Ewrop. Mae'r adroddiad yn dangos bod llawer i'w wneud o hyd i helpu menywod i gyflawni'r un cyfleoedd â dynion. Bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n galed tuag at Ewrop sy'n gyfartal o ran rhyw. ”

Mae'r papur yn seiliedig ar ddau fynegai a ddatblygwyd yn arbennig: y 'Mynegai Cyflawniad Benywaidd' a'r 'Mynegai Anfantais Benywaidd'. Maent yn datgelu'r rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy a lle maent dan anfantais o gymharu â dynion. Mae'r papur yn dangos bod menywod mewn rhanbarthau mwy datblygedig, ar gyfartaledd, yn gallu cyflawni mwy ac o dan anfantais lai, tra bod y mwyafrif o fenywod mewn rhanbarthau llai datblygedig yn wynebu heriau mawr. Mewn gwledydd, mae menywod mewn prifddinasoedd yn tueddu i gyflawni mwy ac maent dan lai o anfantais. Yn gyffredinol, mae gan ranbarthau sydd â mynegai cyflawniad benywaidd is gynnyrch domestig gros is y pen, tra bod gan ranbarthau sydd â lefel uwch o gyflawniad benywaidd lefel uwch o ddatblygiad dynol. Yn olaf, mae ansawdd y llywodraeth yn uwch mewn rhanbarthau lle mae menywod yn cyflawni mwy.

Yn ychwanegol at y papur gwaith, y data sylfaenol a'r offer rhyngweithiol, mae canlyniadau hefyd ar gael yn y STORI DATA RHYNGWLADOL.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn teithio i Washington

cyhoeddwyd

on

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) bydd yn Washington DC hyd at 15 Hydref. Bydd yn cynnal nifer o gyfarfodydd lefel uchel sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac Unol Daleithiau America, ar hyrwyddo'r agenda drawsatlantig ac ar ddatblygiadau rhyngwladol dybryd. Dyma fydd ymweliad swyddogol cyntaf yr Uchel Gynrychiolydd Borrell â Washington ers i weinyddiaeth newydd yr UD ddechrau yn ei swydd. Ddydd Iau, 14 Hydref, bydd yr Uchel Gynrychiolydd Borrell yn cwrdd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, i drafod materion a mentrau polisi tramor cyfredol i ddyfnhau partneriaeth strategol yr UE-UD a hyrwyddo cydweithrediad sydd eisoes yn agos ar bolisi tramor a diogelwch. Bydd hefyd yn cynnal cyfarfod gyda Dirprwy Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau, Kathleen Hicks, i drafod sut i fynd ar drywydd cydweithredu dwyochrog gwell ym maes diogelwch ac amddiffyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cyfranogiad y Comisiwn yng Nghyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol

cyhoeddwyd

on

Bydd sawl aelod o'r Comisiwn yn cymryd rhan yn y Cyfarfodydd Blynyddol Grŵp Banc y Byd (WBG) a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) yn digwydd yr wythnos hon yn Washington DC, Unol Daleithiau America. Bydd y cyfarfodydd yn dwyn ynghyd fancwyr canolog, gweinidogion cyllid a datblygu, cynrychiolwyr y sector preifat, cymdeithas sifil, ac academyddion i drafod materion o bryder byd-eang, gan gynnwys rhagolygon economaidd y byd, sefydlogrwydd ariannol byd-eang, dileu tlodi, swyddi a thwf, datblygu economaidd, a chynorthwyo effeithiolrwydd.

Bydd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni, yn mynychu cyfarfod gweinidogion cyllid G20 a llywodraethwyr banc canolog a chyfarfod gweinidogol yr G7. Bydd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis yn cymryd rhan bron yn sesiwn lawn y Pwyllgor Ariannol ac Ariannol Rhyngwladol. Bydd datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyfrannu gan Jutta Urpilainen, Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, i sesiwn lawn Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu.

Bydd y cyfarfod hwn yn troi o gwmpas dau bwnc: 'Ariannu WBG ar gyfer Datblygiad Gwyrdd, Gwydn a Chynhwysol (GRID) - Tuag at Ddull Ôl-bandemig' yn ogystal ag 'Atal, Parodrwydd ac Ymateb: Rôl WBG mewn Argyfyngau yn y Dyfodol'. Bydd y Comisiynydd Gentiloni hefyd yn ymddangos mewn digwyddiad a drefnir gan y Sefydliad Brookings a bydd yn cynnal cyfnewid barn gyda'r Siambr Fasnach yr UD ar y rhagolygon economaidd a'r blaenoriaethau polisi cyfredol ddydd Iau, 14 Hydref.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd