Cysylltu â ni

Cyngor Ewropeaidd

Adnewyddwyd sancsiynau'r UE yn erbyn arfau cemegol am flwyddyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Penderfynodd y Cyngor heddiw (11 Hydref) ymestyn y mesurau cyfyngol yn erbyn amlhau a defnyddio arfau cemegol am flwyddyn ychwanegol, tan 16 Hydref 2022. Cyflwynwyd y drefn sancsiynau gyfredol gyntaf yn 2018 i dargedu unigolion ac endidau sy'n uniongyrchol gyfrifol am y datblygiad. a defnyddio arfau cemegol, yn ogystal â'r rhai sy'n darparu cymorth ariannol, technegol neu ddeunydd.

Y mesurau cyfyngol, sy'n targedu ar hyn o bryd 15 o bobl a 2 endid, yn cynnwys gwaharddiad teithio i'r UE a rhewi asedau i unigolion, a rhewi asedau ar gyfer endidau. Yn ogystal, mae unigolion ac endidau'r UE yn cael eu gwahardd rhag sicrhau bod arian ar gael i'r rhai a restrir.

Nod cyfundrefn cosbau’r UE yw cyfrannu at ymdrechion yr Undeb i wrthsefyll amlder a defnydd arfau cemegol a chefnogi’r Confensiwn ar Wahardd Datblygu, Cynhyrchu, Pentyrru Stoc a Defnyddio Arfau Cemegol ac ar eu Dinistrio (CWC).

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Azerbaijan

Ymweliad Cyngor Aserbaijan-Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Ar 25 Hydref, cyflwynodd y Llysgennad Vaqif Sadıqov, pennaeth Cenhadaeth Gweriniaeth Azerbaijan i’r Undeb Ewropeaidd (UE), ei Lythyrau Credyd i Lywydd y Cyngor Ewropeaidd, Ei Ardderchowgrwydd Charles Michel. Yn dilyn y seremoni, roedd gan y Llysgennad Sadıqov gynulleidfa gydag Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd. Llongyfarchodd yr Arlywydd Michel y Llysgennad Sadıqov ar ei benodiad a dymunodd lwyddiant iddo wrth gryfhau cysylltiadau rhwng Azerbaijan a'r UE ymhellach.

Trosglwyddodd y Llysgennad Vaqif Sadıqov gyfarchion cynnes a dymuniadau gorau’r Arlywydd Ilham Aliyev i’r Arlywydd Michel. Tanlinellodd bwysigrwydd ymweliad yr Arlywydd Michel ag Azerbaijan ym mis Gorffennaf y llynedd wrth gryfhau cysylltiadau dwyochrog a chryfhau deialog ar faterion rhanbarthol. Cyfnewidiodd Sides eu barn ar flaenoriaethau Partneriaeth y Dwyrain y tu hwnt i 2020 a gwireddu'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi. Fe wnaeth y Llysgennad gyfleu disgwyliadau Azerbaijan o Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain sydd ar ddod.

Mynegodd y Llysgennad Sadıqov ei obaith ar ailddechrau cynharaf y trafodaethau ar gytundeb Azerbaijan-UE newydd ac ailadroddodd ewyllys wleidyddol gref Azerbaijan i ddod â materion sydd heb eu datrys i ben yn seiliedig ar gyfaddawdau ar y cyd. Tanlinellodd y Llysgennad gydweithrediad llwyddiannus gyda’r UE wrth ddwyn Coridor Nwy’r De i rym a phwysleisiodd botensial cyflenwi cyfeintiau nwy naturiol o Azerbaijan i ddaearyddiaeth Ewropeaidd ehangach.

Hysbysodd y Llysgennad Sadıqov yr Arlywydd Michel am ddatblygiadau postwar yn y rhanbarth, gan gynnwys gwaith ailadeiladu ac adfer ar raddfa fawr a wnaed yn nhiriogaethau rhydd Azerbaijan. Gan gofio datganiad Arlywydd Azerbaijan, pwysleisiodd fod ei wlad yn ystyried yr UE fel partner dibynadwy. Yn hyn o beth, croesawodd y Llysgennad barodrwydd yr UE i gefnogi ymdrechion adeiladu heddwch yn y rhanbarth. Gofynnodd Mr. Charles Michel, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd i'r Llysgennad gyfleu ei gyfarchion cynnes, ei ddymuniadau gorau a'i werthfawrogiad i'r Arlywydd Aliyev. Mynegodd yr Arlywydd Michel ei obaith o weld cyfranogiad yr Arlywydd Aliyev yn Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain sydd ar ddod.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cyngor Ewropeaidd

Casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd ar COVID-19, ynni, masnach a chysylltiadau allanol

cyhoeddwyd

on

Covid-19

1. Mae ymgyrchoedd brechu ledled Ewrop wedi sicrhau cynnydd sylweddol yn y frwydr yn erbyn COVID-19. Serch hynny mae'r sefyllfa mewn rhai Aelod-wladwriaethau yn parhau i fod yn ddifrifol iawn. Er mwyn cynyddu cyfraddau brechu ymhellach ledled yr Undeb, dylid cynyddu ymdrechion i oresgyn petruster brechlyn, gan gynnwys trwy fynd i'r afael â dadffurfiad, yn benodol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae'n angenrheidiol i fod yn wyliadwrus ynghylch ymddangosiad a lledaeniad amrywiadau newydd posibl.

2. Yng ngoleuni datblygiad y sefyllfa epidemiolegol, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw am gydlynu pellach i hwyluso symud rhydd o fewn yr UE, a theithio iddo, ac am adolygiad o ddau argymhelliad y Cyngor. Mae'n annog y Comisiwn i gyflymu ei waith o ran cyd-gydnabod tystysgrifau â thrydydd gwledydd.

3. Yn seiliedig ar brofiadau argyfwng COVID-19, rhaid cryfhau gwytnwch yr UE a pharodrwydd llorweddol ar gyfer argyfyngau. Er mwyn sicrhau gwell atal, parodrwydd ar gyfer ac ymateb i argyfyngau iechyd yn yr UE yn y dyfodol, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw am ddod â'r trafodaethau ar becyn deddfwriaethol yr Undeb Iechyd i ben ac am sicrhau bod Aelod-wladwriaethau'n chwarae rhan ddigonol yn y gwaith o lywodraethu'r Argyfwng Iechyd. Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb (HERA). Mae'n dwyn i gof yr angen i symud ymlaen yn gyflym ar fynediad at feddyginiaethau ar draws Aelod-wladwriaethau.

4. Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn ailadrodd ymrwymiad parhaus yr UE i gyfrannu at yr ymateb rhyngwladol i'r pandemig ac i sicrhau mynediad i frechlynnau i bawb. Mae'n galw am gael gwared ar rwystrau yn gyflym sy'n rhwystro cyflwyno brechlynnau yn fyd-eang, ac yn gwahodd y Comisiwn i ymgysylltu'n uniongyrchol ymhellach â gweithgynhyrchwyr yn hyn o beth. Bydd hyn yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gyflymu'r broses o ddosbarthu brechlynnau i'r gwledydd mwyaf anghenus. Bydd yr UE yn parhau i gefnogi cynhyrchu a derbyn brechlynnau mewn gwledydd partner.

hysbyseb

5. Yng nghyd-destun cyfarfod G20 sydd ar ddod ac yng ngoleuni sesiwn arbennig Cynulliad Iechyd y Byd ym mis Tachwedd, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn tanlinellu ei gefnogaeth i rôl gref, ganolog Sefydliad Iechyd y Byd mewn llywodraethu iechyd byd-eang yn y dyfodol ac ar gyfer y amcan o gytuno ar gytundeb rhyngwladol ar bandemig.

Prisiau ynni

11. Aeth y Cyngor Ewropeaidd i'r afael â'r cynnydd sydyn mewn prisiau ynni ac ystyried effaith y codiadau mewn prisiau ar ddinasyddion a busnesau, yn enwedig ein dinasyddion bregus a'n busnesau bach a chanolig, gan ymdrechu i wella o'r pandemig COVID-19.

hysbyseb

12. Mae'r blwch offer a gyflwynir yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar fynd i'r afael â phrisiau ynni cynyddol yn cynnwys mesurau defnyddiol ar gyfer y tymor byr a'r tymor hwy.

13. Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn gwahodd:

  • y Comisiwn i astudio gweithrediad y marchnadoedd nwy a thrydan, yn ogystal â marchnad ETS yr UE, gyda chymorth Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewrop (ESMA). Yn dilyn hynny, bydd y Comisiwn yn asesu a oes angen cymryd camau rheoleiddio pellach ar gyfer rhai ymddygiadau masnachu;
  • yr Aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn i wneud y defnydd gorau o'r blwch offer ar frys i ddarparu rhyddhad tymor byr i'r defnyddwyr mwyaf agored i niwed ac i gefnogi cwmnïau Ewropeaidd, gan ystyried amrywiaeth a phenodoldeb sefyllfaoedd Aelod-wladwriaethau;
  • y Comisiwn a'r Cyngor i ystyried yn gyflym fesurau tymor canolig a hir a fyddai'n cyfrannu at ynni am bris sy'n fforddiadwy i aelwydydd a chwmnïau, cynyddu gwytnwch system ynni'r UE a'r farchnad ynni fewnol, darparu sicrwydd cyflenwad a chefnogaeth. y newid i niwtraliaeth hinsawdd, gan ystyried amrywiaeth a phenodoldeb sefyllfaoedd Aelod-wladwriaethau; a
  • Banc Buddsoddi Ewrop i edrych ar sut i gyflymu buddsoddiad yn y trawsnewid ynni, o fewn ei brif ystafell gyfalaf gyfredol, gyda'r bwriad o leihau risgiau aflonyddu yn y dyfodol a chwrdd ag uchelgeisiau cysylltedd byd-eang Ewrop.

14. Bydd cyfarfod rhyfeddol Cyngor TTE (Ynni) ar 26 Hydref 2021 yn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn ar unwaith. Bydd y Cyngor Ewropeaidd yn adolygu'r sefyllfa ac yn dychwelyd ati ym mis Rhagfyr.

Masnach

22. Cynhaliodd y Cyngor Ewropeaidd drafodaeth strategol ar bolisi masnach yr UE.

chysylltiadau allanol

23. Trafododd y Cyngor Ewropeaidd y paratoadau ar gyfer Uwchgynhadledd ASEM sydd ar ddod ar 25-26 Tachwedd 2021. Yn y cyd-destun hwn, mae'n cefnogi strategaeth yr UE ar gyfer cydweithredu yn rhanbarth Indo-Môr Tawel ac yn gwahodd y Cyngor i sicrhau ei bod yn cael ei gweithredu'n gyflym.

24. Trafododd y Cyngor Ewropeaidd hefyd baratoadau ar gyfer Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain, a gynhelir ar 15 Rhagfyr 2021. Mae cysylltiadau'r UE â'r rhanbarth hwn yn parhau i fod o bwysigrwydd strategol allweddol. Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn ailadrodd ei alwad ar awdurdodau Belarwsia i ryddhau pob carcharor gwleidyddol.

25. Cyn COP26 yn Glasgow, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw am ymateb byd-eang uchelgeisiol i newid yn yr hinsawdd. Mae'n hanfodol cadw'r terfyn cynhesu byd-eang 1.5 ° C o fewn cyrraedd. Felly mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw ar bob Parti i gyflwyno, a gweithredu, targedau a pholisïau cenedlaethol uchelgeisiol. Mae'n annog yn benodol economïau mawr nad ydynt wedi gwneud hynny eto i gyfathrebu neu ddiweddaru cyfraniadau gwell ac uchelgeisiol a bennir yn genedlaethol mewn pryd ar gyfer COP26 ac i gyflwyno strategaethau tymor hir tuag at gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050. Mae'r Cyngor Ewropeaidd yn dwyn i gof ymrwymiad yr UE. a'i Aelod-wladwriaethau i barhau i gynyddu eu cyllid hinsawdd. Mae'n galw ar wledydd datblygedig eraill i gynyddu eu cyfraniad ar frys at y nod cyllid hinsawdd ar y cyd o USD 100 biliwn y flwyddyn hyd at 2025.

26. Nododd y Cyngor Ewropeaidd hefyd baratoadau ar gyfer cyfarfod COP15 ar amrywiaeth fiolegol yn Kunming. Mae'n galw am fframwaith bioamrywiaeth fyd-eang uchelgeisiol ar ôl 2020 er mwyn atal a gwrthdroi colli bioamrywiaeth.

Yn dilyn datganiad y Cyngor ar 6 Rhagfyr 2018 ar y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth a datblygu dull diogelwch cyffredin i amddiffyn cymunedau a sefydliadau Iddewig yn Ewrop yn well a datganiad y Cyngor ar 2 Rhagfyr 2020 ar brif ffrydio’r frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth ar draws meysydd polisi, yr Ewropeaidd. Mae'r Cyngor yn croesawu strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 5 Hydref 2021. Mae Fforwm Rhyngwladol Malmö ar Gofio'r Holocost a Brwydro yn erbyn Gwrthsemitiaeth ar 13 Hydref 2021 yn ein hatgoffa na ddylid arbed unrhyw ymdrech i ymladd pob math o wrthsemitiaeth. , hiliaeth a senoffobia.

Ewch i'r dudalen cyfarfod.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cyngor Ewropeaidd

Mae'r Cyngor yn cytuno ar ddull byd-eang o ymchwilio ac arloesi

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi mabwysiadu casgliadau'r Cyngor ar y dull byd-eang o ymchwilio ac arloesi, 'strategaeth Ewrop ar gyfer cydweithredu rhyngwladol mewn byd sy'n newid'. Yn y casgliadau hyn, mae gweinidogion yn nodi camau allweddol i gryfhau rôl fyd-eang yr UE mewn ymchwil ac arloesi, gyda ffocws cryf ar werthoedd ac egwyddorion sylfaenol a rennir, gyda didwylledd yn cael ei gydbwyso gan bwyll, a chydweithrediad trwy ddwyochredd. Mae'r casgliadau'n ystyried yr angen am ymreolaeth strategol ac yn pwysleisio rhyddid ymchwil wyddonol a chydraddoldeb rhywiol.

Simona Kustec, Gweinidog Addysg, Gwyddoniaeth a Chwaraeon Slofenia

Rhaid i'r UE fod yn amgylchedd deniadol, cynhwysol a chytbwys rhwng y rhywiau ar gyfer ymchwilwyr, academyddion, entrepreneuriaid a myfyrwyr ledled y byd. Yn ganolog i greu amgylchedd o'r fath mae egwyddorion didwylledd, amlochrogiaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau a rennir, a chylchrediad gwybodaeth. Dyma hanfod y Dull Byd-eang. Simona Kustec, Gweinidog Addysg, Gwyddoniaeth a Chwaraeon Slofenia (llun).

Mae'r casgliadau'n annog creu, rhannu a lledaenu gwybodaeth yn eang er budd cymdeithas. Mae gweinidogion yn nodi pwysigrwydd cydweithredu amlochrog yn seiliedig ar reolau a deialog o ran heriau cymdeithasol, amgylcheddol, iechyd, digidol ac economaidd. Er mwyn mynd i'r afael â'r heriau byd-eang hyn, mae gweinidogion yn nodi bod yn agored a cydweithredu rhyngwladol gyda thrydydd gwledydd yn ffactorau hanfodol.

hysbyseb

Mae'r dull byd-eang newydd o ymchwilio ac arloesi (Ymchwil a Datblygu) yn gweld y Horizon Ewrop rhaglen fel y fframwaith canolog ar gyfer hwyluso cydweithredu Ymchwil a Datblygu rhyngwladol. Mae'r casgliadau'n anelu at gyfranogiad parhaus aelod-wladwriaethau, ac yn galw am fwy o gydweithrediad â gwledydd sy'n gysylltiedig o dan Horizon Europe a gyda thrydydd gwledydd eraill.

Mae gweinidogion yn galw ar y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau i fod 'mor agored â phosibl ac mor gaeedig ag sy'n angenrheidiol' yn eu trafodaethau â phartneriaid byd-eang, a ystyrir yn hanfodol mewn cydweithrediad Ymchwil a Datblygu rhyngwladol. Mae gweinidogion hefyd yn galw ar y Comisiwn i archwilio sefydlu mecanweithiau ar gyfer cydweithredu ym meysydd gwyddoniaeth, arloesi a diplomyddiaeth ddiwylliannol, a phwysleisio'r angen i amddiffyn ymchwilwyr y mae eu rhyddid ymchwil wyddonol dan fygythiad.

Gweithredir y Dull Byd-eang trwy:

hysbyseb
  • symbylu gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd
  • teilwra cydweithrediad dwyochrog yr UE mewn Ymchwil a Datblygu mewn modd agored
  • datblygu a modelu mentrau ar ddull Tîm Ewrop

Y camau nesaf

Disgwylir i'r Cyngor fabwysiadu casgliadau'r Cyngor ar lywodraethu'r Maes Ymchwil Ewropeaidd (ERA) erbyn diwedd 2021, sy'n cyfleu llywodraethu a monitro gweithdrefnau'r ERA, gan gynnwys ym maes cydweithredu rhyngwladol Ymchwil a Datblygu.

Yn gynnar yn 2022, bydd cynhadledd ryngwladol i lansio deialog amlochrog yn cynnwys partneriaid rhyngwladol allweddol ar egwyddorion a gwerthoedd sylfaenol a rennir mewn cydweithredu Ymchwil a Datblygu rhyngwladol.

Ewch i'r dudalen cyfarfod

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd