Cysylltu â ni

Morwrol

Fe wnaeth dros 2.5 miliwn o oriau o dreillio ar waelod y môr aredig ardaloedd 'gwarchodedig' Ewrop yn 2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i'r gymuned cadwraeth natur fyd-eang ymgynnull ym Marseille ar gyfer y Cyngres Cadwraeth y Byd IUCN, lle bydd targedau amddiffyn morol yn cael eu trafod, mae Oceana yn rhyddhau data newydd sy'n datgelu sut mae gwledydd yr UE yn parhau i ganiatáu pysgota dinistriol yn ardaloedd 'gwarchodedig' Ewrop, ac yn galw ar arweinwyr Ewropeaidd i wahardd yr arfer eang a dinistriol o dreillio ar y gwaelod. Canfu dadansoddiad Oceana fod dros 2.5 miliwn awr o bysgota ar y gwaelod wedi digwydd yn 2020 y tu mewn i ardaloedd a ddynodwyd i amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd morol mwyaf gwerthfawr a dan fygythiad Ewrop.

“Wrth i arweinwyr gwlad gyfleu eu hymdrechion amddiffyn y môr mewn digwyddiadau rhyngwladol gyda balchder, maent yn aml yn methu â sôn am y pysgota niweidiol sy'n digwydd y tu mewn i'w hardaloedd morol 'gwarchodedig'. Rydym yn eu hannog i amddiffyn ein hamgylchedd morol yn wirioneddol trwy wahardd gweithgareddau niweidiol, ac yn enwedig pysgota dinistriol, o'r holl ardaloedd morol gwarchodedig ”meddai Oceana Advocacy yn Ewrop Uwch Gyfarwyddwr Vera Coelho.

Dadansoddodd Oceana ddata olrhain lloeren cychod pysgota, yn seiliedig ar Global Fishing Watch1, a chanolbwyntio ar safleoedd Ewropeaidd Natura 2000. Canfu’r dadansoddiad fod pum safle o’r Almaen o fewn y 10 safle mwyaf ar y gwaelod yn Ewrop, gan gynnwys “Parc Cenedlaethol Môr Wadden Sacsonaidd Isaf” gyda dros 730,000 awr yn unig. Mae'r data'n datgelu safleoedd eraill sydd â chledrau gwaelod dwys gan gynnwys y Ffrangeg “Mers Celtiques - Talus du golfe de Gascogne” (117,574 awr), yr Iseldiroedd “Noordzeekustzone” (117,683 awr) a “Waddenzee” (110,451 awr), yn ogystal â'r Daneg “Skagens Gren og Skagerak” (49,092 awr).

hysbyseb

Dangosodd dadansoddiad Oceana fod tua 75% o'r gweithgaredd pysgota gwaelod yn cael ei wneud trwy dreillio trawst2, techneg bysgota arbennig o niweidiol a ddefnyddir i ddal pysgod gwastad (fel gwadnau neu lleden), sy'n cynnwys llusgo rhwydi trwm ynghlwm wrth drawst dur sy'n dal y rhwydi ar agor ar lan y môr.

Mae 2021 yn flwyddyn dyngedfennol ar gyfer amddiffyn Natur a'r Cefnfor, gan fod trafodaethau rhyngwladol yn digwydd o dan y Cenhedloedd Unedig i fabwysiadu fframwaith byd-eang newydd i wyrdroi colli bioamrywiaeth erbyn canol y ganrif. Mae trafodaethau’n parhau ynglŷn â tharged i amddiffyn o leiaf 30% o’r blaned (tir a môr) erbyn 2030, a disgwylir i arweinwyr drafod y mater yng Nghyngres IUCN hefyd. Arweinir gan Oceana deiseb eisoes wedi casglu bron i 150,000 o lofnodion yn annog y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu i wahardd treillio gwaelod ym mhob ACM yr UE yn ei Gynllun Gweithredu sydd ar ddod ar y cefnforoedd a ddisgwylir yn gynnar yn 2022.

Y 10 safle Natura 2000 mwyaf pysgota ar y gwaelod yn Ewrop (2020)

hysbyseb
Enw MPAGwlad yr UECyfanswm 2020 pysgota ar y gwaelod wedi'i gofnodi yn yr MPA (oriau)
Nationalpark Niedersächsisches WattenmeerYr Almaen732 775
Wattenmeer und angrenzende KüstengebieteYr Almaen576 393
Sylter AußenriffYr Almaen318 582
NoordzeekustzoneYr Iseldiroedd117 683
Mers Celtiques - Talus du golfe de Gascognefrance117 574
Môr WaddenYr Iseldiroedd110 451
Doggerbank (rhan Almaeneg)Yr Almaen93 092
Skagens Gren og SkagerakDenmarc49 092
SteingrundYr Almaen41 832

Cefndir

Natura 2000 yw'r rhwydwaith fwyaf o ardaloedd gwarchodedig yn y byd ac mae'n cynrychioli rhwng 70 i 80% o'r ardaloedd morol gwarchodedig (MPAs) yn Aelod-wladwriaethau'r UE. Dadansoddodd Oceana 1,928 MPA Ewropeaidd (pob safle Natura 2000) a ddynodwyd ar gyfer amddiffyn cynefinoedd, lle cynhaliwyd gweithgareddau pysgota ar y gwaelod yn 2020 (ac eithrio signalau pysgota o lai nag 1 awr). Cofnodwyd cyfanswm o 2,580,656 awr o bysgota ar y gwaelod, y tu mewn i 343 o safleoedd Natura 2000 mewn 20 aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae data pysgota yn seiliedig ar signalau System Adnabod Awtomatig (AIS) o Global Fishing Watch (GFW), wedi'u croesgyfeirio â Chofrestr Fflyd Ewrop. Fodd bynnag, gan y gall rhai cychod droi eu AIS i ffwrdd ac nad oes angen i longau o dan 15m ei gario yn Ewrop, mae'r canfyddiadau'n debygol o fod yn amcangyfrif rhy isel o weithgaredd pysgota. Effeithiwyd ar weithgaredd pysgota 2020 hefyd gan bandemig COVID19 ac felly gallai fod yn is na'r lefelau arferol.

Sefydliad di-elw rhyngwladol yw Global Fishing Watch sy'n ymroddedig i hyrwyddo llywodraethu cefnfor trwy fwy o dryloywder gweithgaredd dynol ar y môr.

Mae gweddill y gweithgaredd pysgota yn ymwneud â'r gerau canlynol: treilliau pâr gwaelod, treilliau gwaelod, treilliau neffrop, treillio dyfrgwn ar waelod cwch sengl, treillio dyfrgwn gwaelod dau wely, treilliau gefell, carthion wedi'u peiriannu gan gynnwys carthu sugno, a charthu wedi'u tynnu.

Dysgwch fwy

Delweddau Oceana ar effeithiau treillio gwaelod ar y cefnfor, bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd

Baltics

Môr Baltig: Daethpwyd i gytundeb ar bysgota 2022

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi dod i gytundeb ar y cyfleoedd pysgota ym Môr y Baltig ar gyfer 2022, ar sail y gynnig Comisiwn. Daw'r cytundeb ar adeg anodd i'r Môr Baltig, gan fod pwysau amgylcheddol a heriau sy'n deillio o lygredd yn cymryd eu doll ar stociau pysgod hefyd. Croesawodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius y cytundeb: “Mae adfer yr amgylchedd morol a’r stociau pysgod ym Môr y Baltig wrth wraidd dull y Comisiwn o osod cyfleoedd pysgota ac rwy’n hapus bod y Cyngor wedi cytuno i’w ddilyn ar gyfer y rhan fwyaf o'r stociau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r problemau yn y Baltig wedi cael effaith ddinistriol ar ein pysgotwyr. Dyma pam mae ein dull cynhwysfawr, gyda chamau gweithredu pendant yn targedu'r amgylchedd, yn hanfodol. Mae’r penderfyniadau a gyrhaeddir yn anodd, ond yn angenrheidiol, fel y gall Môr y Baltig barhau i fod yn ffynhonnell bywoliaeth i bysgotwyr a menywod heddiw ac yfory. ” 

Mabwysiadodd y Cyngor gyfleoedd pysgota ar gyfer sawl stoc gyda gostyngiadau sylweddol, fel -88% ar gyfer penfras gorllewin Baltig. Cytunodd hefyd ar fesurau rheoli adferiad ychwanegol, megis cyfyngu pysgota i is-ddaliadau na ellir eu hosgoi ar gyfer eogiaid yn y prif fasn deheuol a phenwaig gorllewinol, yn ogystal â chau silio estynedig a gwaharddiad ar bysgodfeydd hamdden ar gyfer penfras gorllewin Baltig. Mae'r cytundeb ar Argymhelliad ar y Cyd Aelod-wladwriaethau Baltig ar gyfer offer pysgota mwy dewisol ar gyfer pysgod gwastad yn newid sylweddol mewn rheolaeth pysgodfeydd, a oedd yn caniatáu cynyddu cyfanswm y daliad a ganiateir (TAC) yn unol â hynny, heb roi'r stociau penfras sy'n sâl. Cytunodd y Cyngor ar godiadau ar gyfer penwaig yng Ngwlff Riga, sbrat ac eog yng Ngwlff y Ffindir. Mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb

Parhau Darllen

Morwrol

Mae fflyd bysgota Rwsia yn paratoi ar gyfer llwyddiant

cyhoeddwyd

on

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5 biliwn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

hysbyseb

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5bn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth Rosrybolovstovo, Asiantaeth Ffederal Rwseg ar gyfer Pysgota. 'Ond dim ond y dechrau yw hwn'.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

Ar 12 Ebrill eleni, Grŵp Trafnidiaeth FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

hysbyseb

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

Ar y 12th o Ebrill eleni, Grŵp Cludiant FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Parhau Darllen

Baltics

Gwrandewch ar y cefnfor: Gweinidog pysgodfeydd AMAETHYDD yr UE yn mynnu dod â gorbysgota Baltig i ben

cyhoeddwyd

on

Wrth i weinidogion pysgodfeydd yr UE gyrraedd cyfarfod Cyngor AGRIFISH ar 11 Hydref yn Lwcsembwrg, cawsant anogaeth gerddorol gan bedwarawd o gerddorion clasurol a chanwr opera, gan alw arnynt i Wrando ar y Cefnfor a'r wyddoniaeth, trwy osod terfynau pysgota o fewn gwyddonol. cyngor. Perfformiodd Arel Ensemble ddetholion o String Quartet No. 4 gan Bacewicz, String Quartet No. 8 gan Shostakovich, String Quartet yn E Minor gan Czerny, a Movement for String Quartet gan Copland, ac ymunodd y gantores opera mezzo-soprano Luisa Mauro â Il Tramonto gan Respighi y tu allan i'r Ganolfan Confensiwn Ewropeaidd yn Lwcsembwrg, lle mae gweinidogion pysgodfeydd yr UE yn ymgynnull i osod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod Môr y Baltig ar gyfer 2022.

Mynychodd Comisiynydd yr Amgylchedd Virginijus Sinkevičius y perfformiad. “Rwy’n perfformio y bore yma oherwydd fy mod yn sensitif i ddyfodol ein planed a cherddoriaeth yw fy ffordd o fynegiant,” meddai’r gantores opera mezzo-soprano, Luisa Mauro.

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig defnyddio dull seiliedig ar ecosystem i reoleiddio mynediad at adnoddau morol, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, ac i wahardd dulliau pysgota dinistriol”.

hysbyseb

“Mae Ensemble Arel yn falch o chwarae y tu allan i gyfarfod AGRIFISH yma yn Lwcsembwrg y bore yma, i hyrwyddo’r angen i ymladd dros y blaned a dyfodol gwell, cynaliadwy!” meddai Bartłomiej Ciastoń, y ffidil gyntaf. “Gyda’n gwreiddiau Pwylaidd, mae cerddorion Arel Ensemble mewn sefyllfa dda i ymateb i, a deall yr angen, i amddiffyn Môr y Baltig rhag gorbysgota. Fel cerddorion, rydyn ni'n gweithredu i warchod natur a helpu'r amgylchedd morol mewn ffordd rydyn ni'n gwneud y gorau a chyda chalon - trwy chwarae cerddoriaeth. ”

“Heddiw, bydd Cyngor AMAETHYDDIAETH yr UE yn gosod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod Môr y Baltig ar gyfer 2022. Rydym yn rhedeg yn erbyn y cloc i atal cwymp ecosystem Môr y Baltig a chyflawni addewidion gwleidyddol i atal yr argyfyngau hinsawdd a natur”, meddai Rebecca Hubbard, Ein Cyfarwyddwr Rhaglen Pysgod. “Mae gosod cyfleoedd pysgota ar lefelau cynaliadwy yn rhag-amod hanfodol i gyflawni'r addewidion hyn. Rhaid i Weinidogion Pysgodfeydd Baltig wrando ar y cefnfor a’r wyddoniaeth, trwy osod terfynau pysgota o fewn cyngor gwyddonol. ”

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd