Cysylltu gyda ni

fideo

#Belarus - 'Rydym yn dyst i ormes gan yr awdurdodau yn erbyn y boblogaeth sifil'

cyhoeddwyd

on

Today (7 September), reports came in that a number of Belarussian opposition leaders, including one of the more well-known faces of the United Opposition - Maria Kalesnikova, have been kidnapped in central Minsk by unidentified masked men.

The EU High Representative condemned the actions on Twitter: “Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations.”

Gofynnodd Gohebydd yr UE i lefarydd materion tramor yr UE, Peter Stano, a oeddent yn ymwybodol o gadw arweinwyr yr wrthblaid. Dywedodd y llefarydd, er bod yr UE yn sefydlu’r holl ffeithiau, eu bod yn ymwybodol o adroddiadau gweithredwyr gwleidyddol yn mynd ar goll.

Dywedodd Stano: “Yn sylfaenol, yr hyn yr ydym yn dyst iddo yn Belarus yw gormes parhaus gan yr awdurdodau yn erbyn y boblogaeth sifil, yn erbyn y protestwyr heddychlon, gweithredwyr gwleidyddol, a phobl sydd am gael clywed eu llais. Mae hyn yn gwbl annerbyniol.

“Roedd yr UE yn glir iawn, iawn yn ein datganiadau ein bod yn ystyried gweithredoedd yr awdurdodau ym Melarus yn annerbyniol.” Mae’r UE yn galw ar i bawb sydd wedi cael eu cadw am resymau gwleidyddol gael eu rhyddhau ar unwaith. ”

The EU continues to work on a sanction list. Asked if the sanctions were closer to being put in place - given that the decision to impose sanctions was agreed ten days ago - the spokesperson said that the procedures took time but that it was only a question of when they would be introduced.

Parhau Darllen

fideo

Mae'r UE yn Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd

cyhoeddwyd

on

Fel yr addawyd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Von der Leyen, yn araith ddiweddar Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, mae’r UE wedi lansio cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth newydd.

Mae'r Comisiwn wedi gwneud ymrwymiad o'r newydd i sicrhau bod gwledydd yr UE yn gweithredu cyfraith berthnasol yr UE yn llawn ac yn dweud y bydd yn cryfhau'r fframwaith cyfreithiol ymhellach, os bydd angen. Gallai hyn ddigwydd yn benodol yn y meysydd nad ydyn nhw wedi'u cynnwys eto gan y ddeddfwriaeth peidio â gwahaniaethu, fel gorfodi'r gyfraith.

Dywedodd Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder: “Ni fyddwn yn cilio rhag cryfhau’r ddeddfwriaeth, os bydd angen. Bydd y Comisiwn ei hun yn addasu ei bolisi recriwtio i adlewyrchu cymdeithas Ewropeaidd yn well. ”

Dywedodd Helena Dalli, Comisiynydd Cydraddoldeb: “Nid oes lle i wahaniaethu ar sail hil a hiliaeth o unrhyw fath mewn cymdeithasau democrataidd. Rhaid i ni i gyd ymdrechu i'n cymdeithasau fod yn wrth-hiliol. Gyda'r cynllun gweithredu hwn, rydym yn cydnabod bod hiliaeth nid yn unig yn cael ei gyflawni gan unigolion ond ei fod hefyd yn strwythurol. Dyma pam, ymysg eraill, rydym yn mynd i'r afael â gorfodi'r gyfraith, agweddau cymdeithasol, ystrydebau a phryderon economaidd; ac annog Aelod-wladwriaethau i fabwysiadu eu cynlluniau gweithredu gwrth-hiliaeth priodol. ”

Mae Cynllun Gweithredu'r UE yn erbyn hiliaeth 2020-2025 yn nodi nifer o gamau i fynd i'r afael â hiliaeth trwy gyfraith yr UE, ond hefyd ffyrdd eraill - gweithio gyda gwladwriaethau'r UE, gan gynnwys gorfodi'r gyfraith genedlaethol, y cyfryngau a chymdeithas sifil; harneisio offer yr UE sydd ar gael ac yn y dyfodol; ac edrych i mewn i adnoddau dynol y Comisiwn ei hun.

Bydd y Comisiwn yn penodi cydlynydd ar gyfer gwrth-hiliaeth ac yn cychwyn deialog reolaidd gyda rhanddeiliaid, gan gwrdd ddwywaith y flwyddyn.

Anogir aelod-wladwriaethau i gynyddu ymdrechion i atal agweddau gwahaniaethol gan awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac i hybu hygrededd gwaith gorfodaeth cyfraith yn erbyn troseddau casineb. Anogir gwledydd yr UE i fabwysiadu cynlluniau gweithredu cenedlaethol yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu ar sail hil erbyn diwedd 2022. Erbyn diwedd 2021, bydd y Comisiwn, gan weithio gydag arbenigwyr cenedlaethol, yn llunio'r prif egwyddorion i gynhyrchu cynlluniau gweithredu cenedlaethol effeithiol a bydd yn cyflawni adroddiad cynnydd cyntaf erbyn diwedd 2023.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn bwriadu rhoi ei dŷ ei hun er mwyn gwella cynrychiolaeth staff y Comisiwn yn sylweddol trwy fesurau sy'n targedu recriwtio a dewis. Gwahoddir sefydliadau eraill yr UE i gymryd camau tebyg.

Parhau Darllen

fideo

Mae'r berthynas #EUChina 'yn strategol bwysig yn ogystal ag un o'r' #SOTEU 'mwyaf heriol

cyhoeddwyd

on

Yn anerchiad heddiw (16 Medi) 'Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd' i Senedd Ewrop, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a China ar yr un pryd yn un o'r rhai pwysicaf yn strategol i'r UE hefyd fel un o'r rhai mwyaf heriol.

Rhoddodd Von der Leyen yr enghraifft o newid yn yr hinsawdd, lle mae deialog gref rhwng yr UE a China. Yn y maes economaidd, mae yna lawer o heriau o hyd o ran mynediad i'r farchnad i gwmnïau Ewropeaidd, dwyochredd a gorgapasiti.

Tynnodd Von der Leyen sylw hefyd at y gwahaniaethau mewn gwerthoedd, lle mae'r UE yn credu yng ngwerth cyffredinol democratiaeth a hawliau'r unigolyn. Dywedodd, er nad oedd Ewrop yn sicr yn berffaith, ei bod yn delio â beirniadaeth ac yn agored i ddadl. Bydd yr UE yn parhau i feirniadu cam-drin hawliau dynol pryd bynnag a lle bynnag y maent yn digwydd, boed hynny ar Hong Kong, neu driniaeth yr Uyghurs.

Parhau Darllen

fideo

#SOTEU - Yr Undeb Ewropeaidd i arwain diwygiadau Sefydliad Iechyd y Byd a Sefydliad Masnach y Byd fel eu bod yn addas ar gyfer y byd sydd ohoni

cyhoeddwyd

on

Yn anerchiad heddiw (16 Medi) 'Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd' i Senedd Ewrop, cydnabu Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod angen diwygio sefydliadau amlochrog, ond dadleuodd y gallai hyn gael ei wneud trwy ddylunio yn hytrach na dinistr.

Dywedodd Von der Leyen fod yr UE yn credu’n gryf yng nghryfder a gwerth cydweithredu a chyrff rhyngwladol, gan ddweud mai dim ond gyda Cenhedloedd Unedig cryf y byddai atebion tymor hir yn cael eu darganfod ar gyfer gwledydd fel Libya a Syria. Yn yr un modd, tynnodd sylw at bwysigrwydd Sefydliad Iechyd y Byd wrth baratoi ac ymateb i bandemigau byd-eang neu achosion lleol.

Ar yr un pryd, cydnabu fod problemau gyda'r sefydliadau hyn, sydd wedi arwain at barlys ymgripiol ac at bwerau mawr naill ai'n tynnu allan neu'n gwneud y sefydliadau yn wystlon i'w buddiannau eu hunain. Dadleuodd dros newid trwy ddyluniad, yn hytrach na dinistrio'r system ryngwladol.

Dywedodd Von der Leyen ei bod am i’r Undeb Ewropeaidd arwain diwygiadau i WHO a WTO fel eu bod yn ffit ar gyfer y byd sydd ohoni.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd