Cysylltu gyda ni

fideo

#EUChina - 'Rhaid i China ein hargyhoeddi ei bod yn werth cael cytundeb buddsoddi' # EU2020DE

cyhoeddwyd

on

Cynhaliwyd uwchgynhadledd heddiw (14 Medi) yr UE-China ar adeg pan mae tensiynau rhwng yr Unol Daleithiau a China yn cynyddu, mae adroddiadau pryderus o droseddau hawliau dynol wedi dod i'r amlwg, mae cysylltiadau wedi bod dan straen ar seiberddiogelwch, a phan mae'r ddwy ochr yn cael trafferth gyda heriau enfawr COVID -19 ac adfer twf economaidd yn sgil y pandemig.

'Chwaraewr, nid cae chwarae'

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel: “Mae angen i Ewrop fod yn chwaraewr, nid yn gae chwarae” a honnodd fod cyfarfod heddiw yn cynrychioli cam arall ymlaen wrth greu perthynas fwy cytbwys â China. Dywedodd fod Ewrop eisiau perthynas â China sy'n seiliedig ar ddwyochredd, cyfrifoldeb, a thegwch sylfaenol.

Dywedodd Michel fod yr UE ar gyfartaledd yn masnachu dros 1 biliwn ewro y dydd gyda China, ond dywedodd fod yn rhaid i Ewrop fynnu mwy o ddwyochredd a chwarae teg.

'Rhaid i China ein hargyhoeddi ei bod yn werth cael cytundeb buddsoddi'

Fel y rhagwelwyd yn eang, methodd yr uwchgynhadledd â chyrraedd Cytundeb Buddsoddi Cynhwysfawr (CAI) uchelgeisiol rhwng yr UE a Tsieina. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen fod angen i Ewrop weld mwy o gynnydd mewn meysydd allweddol: mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth; trosglwyddo technoleg dan orfod; tryloywder ar gymorthdaliadau; mynediad i'r farchnad, a datblygu cynaliadwy.

Yn y sesiwn holi ac ateb, ychwanegodd y Canghellor Merkel: “Dros y 15 mlynedd diwethaf, byddwn yn dweud bod China wedi dod yn sylweddol gryfach yn economaidd. Mae hynny'n golygu bod mwy o angen am ddwyochredd ac am chwarae teg. Efallai nad oedd hynny'n wir 15 mlynedd yn ôl, pan oedd Tsieina yn agosach at fod yn wlad yn nhro datblygu. Mewn llawer o feysydd uwch-dechnoleg mae'n gystadleuydd clir. Hynny yw, rhaid cydymffurfio ag amlochrogiaeth ar sail rheolau o dan gytundeb Sefydliad Masnach y Byd. ” Rhoddodd Merkel yr enghraifft o gaffael cyhoeddus, lle dywedodd fod China wedi bod o dan drafodaethau hir gyda'r WTO ond ni chafwyd canlyniad.

Ailddatganodd y ddwy ochr eu hamcan o gau'r bylchau sy'n weddill cyn diwedd y flwyddyn. Pwysleisiodd ochr yr UE y byddai angen ymgysylltiad gwleidyddol lefel uchel o fewn system Tsieineaidd i sicrhau cytundeb ystyrlon.

'Mae Tsieina angen lefelau uchelgais tebyg i Ewrop'

Yn ei haraith fel Llywydd y Cyngor dewisodd Canghellor Merkel ganolbwyntio ar yr hinsawdd. Dywedodd fod yr UE a China bellach mewn deialog i siarad am gynhadledd hinsawdd Glasgow ar ddiwedd y flwyddyn lle bydd nodau cenedlaethol yn cael eu hadolygu. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cynyddu ei nod yn 2030 a'i nod o ddod yn garbon niwtral erbyn 2050, trafododd yr UE China yn gosod arweinyddiaeth debyg wrth osod nodau uchelgeisiol, yn enwedig o ystyried ei dibyniaeth drom barhaus ar orsafoedd pŵer glo. Dywedodd Merkel yr hoffai weithio gyda China ar ei chynllun masnachu allyriadau a fydd y mwyaf yn y byd. Trafodwyd y gynhadledd bioamrywiaeth ar gyfer 2021 hefyd.

Hong Kong a hawliau dynol

Dywedodd Michel fod y gyfraith ddiogelwch genedlaethol ddiweddar ar gyfer Hong Kong yn parhau i godi pryderon difrifol a galwodd am glywed lleisiau democrataidd, amddiffyn hawliau, ac ymreolaeth yn cael eu cadw.

Ailadroddodd yr UE hefyd ei bryderon ynghylch triniaeth China o leiafrifoedd yn Xinjiang a Tibet, a thrin amddiffynwyr hawliau dynol a newyddiadurwyr yn gofyn am fynediad i arsylwyr annibynnol i Xinjiang a rhyddhau dinesydd Sweden Gui Minhai a dau o ddinasyddion Canada sydd wedi cael eu cadw'n fympwyol. Bydd deialog hawliau dynol yn Beijing yn ddiweddarach eleni.

Yn ogystal â phryderon hawliau dynol, gofynnodd yr UE i China ymatal rhag gweithredoedd unochrog ym Môr De Tsieina, parchu cyfraith ryngwladol, ac osgoi gwaethygu.

Mewn datganiad byr i’r wasg ysgrifenedig i’r wasg dywedodd yr Arlywydd Xi Jinping y dylai’r Undeb Ewropeaidd lynu wrth gydfodoli heddychlon, didwylledd a chydweithrediad, amlochrogiaeth, ynghyd â deialog ac ymgynghori ar gyfer datblygiad cadarn a sefydlog eu cysylltiadau.

Nododd fod pandemig COVID-19 yn cyflymu newidiadau a bod dynolryw yn sefyll ar groesffordd newydd. Galwodd Xi ar China a’r UE i hyrwyddo datblygiad cadarn a sefydlog partneriaeth strategol gynhwysfawr Tsieina-UE yn ddi-syfl.

Parhau Darllen

fideo

#EUHealth - Dywed Von der Leyen fod angen BARDA #SOTEU ei hun ar Ewrop

cyhoeddwyd

on

Yn anerchiad heddiw (16 Medi) 'Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd' i Senedd Ewrop, dechreuodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen trwy ddiolch i'r holl weithwyr iechyd ac ymatebwyr brys hynny a 'gynhyrchodd wyrthiau' yn ystod ymchwydd cychwynnol COVID- 19. Mae'r pandemig wedi dangos galluoedd yr UE, ond hefyd ei gyfyngiadau. Mae Von der Leyen yn edrych i'r gorwel ac yn galw am asiantaeth ymchwil biofeddygol yn arddull yr UD.

Er bod gwasanaethau iechyd gwladol Ewrop wedi cael eu profi i'w terfynau - ac weithiau y tu hwnt iddynt, gofynnodd llawer beth oedd yr UE yn ei wneud. Amlinellodd Von der Leyen sut roedd “Ewrop” wedi gwneud gwahaniaeth. Pan gaeodd gwladwriaethau’r UE ffiniau, ymyrrodd yr UE gan greu lonydd gwyrdd fel y gallai nwyddau barhau i lifo. Roedd yr UE hefyd yn allweddol wrth ddychwelyd 600,000 o ddinasyddion Ewropeaidd a oedd yn sownd ledled y byd. Helpodd yr UE i sicrhau y dylai nwyddau meddygol beirniadol fynd lle roedd eu hangen. Gweithiodd y Comisiwn hefyd gyda diwydiant Ewropeaidd i gynyddu cynhyrchiant masgiau, menig, profion ac awyryddion. Daeth Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau a grŵp arbenigol pellach a sefydlwyd yn gyflym a myrdd o fesurau eraill ar waith. Fodd bynnag, mae cytuniadau’r UE wedi rhoi rôl gyfyngedig iawn ac enw da iawn i’r Undeb Ewropeaidd mewn materion iechyd.

Dywedodd Von der Leyen ei bod yn “hollol glir” bod angen i’r UE adeiladu undeb iechyd Ewropeaidd cryfach. Amlinellodd yr arlywydd dair prif ffordd yr oedd hi'n gobeithio cynyddu gweithredoedd Ewrop. Yn gyntaf mae hi eisiau atgyfnerthu a grymuso Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau. Yn ail, mae hi eisiau adeiladu BARDA Ewropeaidd (mae Awdurdod Ymchwil a Datblygu Uwch Biofeddygol yn Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr UD), asiantaeth America ar gyfer ymchwil a datblygu datblygedig biofeddygol. Byddai'r asiantaeth newydd yn cefnogi gallu a pharodrwydd yr UE i ymateb i fygythiadau ac argyfyngau trawsffiniol p'un a ydynt o darddiad naturiol neu fwriadol. Yn drydydd, dywedodd fod angen pentyrru stoc a gwytnwch yn y gadwyn gyflenwi, a oedd yn agored i niwed ar ddechrau'r achos.

Yn olaf, dywedodd, ers i'r argyfwng fod yn fyd-eang, bod yn rhaid dysgu gwersi byd-eang. Mae Ewrop wedi arwain y byd mewn ymateb byd-eang i ddod o hyd i frechlyn a'i gynhyrchu. Ar lefel Ewropeaidd, dywedodd von der Leyen fod angen edrych ar y cymwyseddau Ewropeaidd ym maes iechyd. Mae hi wedi penderfynu mai hwn yw un o'r materion y dylid mynd i'r afael ag ef trwy'r gwaith ar y gynhadledd ar ddyfodol Ewrop.

Parhau Darllen

fideo

Mae'r UE yn Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd

cyhoeddwyd

on

Fel yr addawyd gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Von der Leyen, yn araith ddiweddar Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, mae’r UE wedi lansio cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth newydd.

Mae'r Comisiwn wedi gwneud ymrwymiad o'r newydd i sicrhau bod gwledydd yr UE yn gweithredu cyfraith berthnasol yr UE yn llawn ac yn dweud y bydd yn cryfhau'r fframwaith cyfreithiol ymhellach, os bydd angen. Gallai hyn ddigwydd yn benodol yn y meysydd nad ydyn nhw wedi'u cynnwys eto gan y ddeddfwriaeth peidio â gwahaniaethu, fel gorfodi'r gyfraith.

Dywedodd Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder: “Ni fyddwn yn cilio rhag cryfhau’r ddeddfwriaeth, os bydd angen. Bydd y Comisiwn ei hun yn addasu ei bolisi recriwtio i adlewyrchu cymdeithas Ewropeaidd yn well. ”

Dywedodd Helena Dalli, Comisiynydd Cydraddoldeb: “Nid oes lle i wahaniaethu ar sail hil a hiliaeth o unrhyw fath mewn cymdeithasau democrataidd. Rhaid i ni i gyd ymdrechu i'n cymdeithasau fod yn wrth-hiliol. Gyda'r cynllun gweithredu hwn, rydym yn cydnabod bod hiliaeth nid yn unig yn cael ei gyflawni gan unigolion ond ei fod hefyd yn strwythurol. Dyma pam, ymysg eraill, rydym yn mynd i'r afael â gorfodi'r gyfraith, agweddau cymdeithasol, ystrydebau a phryderon economaidd; ac annog Aelod-wladwriaethau i fabwysiadu eu cynlluniau gweithredu gwrth-hiliaeth priodol. ”

Mae Cynllun Gweithredu'r UE yn erbyn hiliaeth 2020-2025 yn nodi nifer o gamau i fynd i'r afael â hiliaeth trwy gyfraith yr UE, ond hefyd ffyrdd eraill - gweithio gyda gwladwriaethau'r UE, gan gynnwys gorfodi'r gyfraith genedlaethol, y cyfryngau a chymdeithas sifil; harneisio offer yr UE sydd ar gael ac yn y dyfodol; ac edrych i mewn i adnoddau dynol y Comisiwn ei hun.

Bydd y Comisiwn yn penodi cydlynydd ar gyfer gwrth-hiliaeth ac yn cychwyn deialog reolaidd gyda rhanddeiliaid, gan gwrdd ddwywaith y flwyddyn.

Anogir aelod-wladwriaethau i gynyddu ymdrechion i atal agweddau gwahaniaethol gan awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac i hybu hygrededd gwaith gorfodaeth cyfraith yn erbyn troseddau casineb. Anogir gwledydd yr UE i fabwysiadu cynlluniau gweithredu cenedlaethol yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu ar sail hil erbyn diwedd 2022. Erbyn diwedd 2021, bydd y Comisiwn, gan weithio gydag arbenigwyr cenedlaethol, yn llunio'r prif egwyddorion i gynhyrchu cynlluniau gweithredu cenedlaethol effeithiol a bydd yn cyflawni adroddiad cynnydd cyntaf erbyn diwedd 2023.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn bwriadu rhoi ei dŷ ei hun er mwyn gwella cynrychiolaeth staff y Comisiwn yn sylweddol trwy fesurau sy'n targedu recriwtio a dewis. Gwahoddir sefydliadau eraill yr UE i gymryd camau tebyg.

Parhau Darllen

fideo

Mae'r berthynas #EUChina 'yn strategol bwysig yn ogystal ag un o'r' #SOTEU 'mwyaf heriol

cyhoeddwyd

on

Yn anerchiad heddiw (16 Medi) 'Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd' i Senedd Ewrop, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen fod y berthynas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a China ar yr un pryd yn un o'r rhai pwysicaf yn strategol i'r UE hefyd fel un o'r rhai mwyaf heriol.

Rhoddodd Von der Leyen yr enghraifft o newid yn yr hinsawdd, lle mae deialog gref rhwng yr UE a China. Yn y maes economaidd, mae yna lawer o heriau o hyd o ran mynediad i'r farchnad i gwmnïau Ewropeaidd, dwyochredd a gorgapasiti.

Tynnodd Von der Leyen sylw hefyd at y gwahaniaethau mewn gwerthoedd, lle mae'r UE yn credu yng ngwerth cyffredinol democratiaeth a hawliau'r unigolyn. Dywedodd, er nad oedd Ewrop yn sicr yn berffaith, ei bod yn delio â beirniadaeth ac yn agored i ddadl. Bydd yr UE yn parhau i feirniadu cam-drin hawliau dynol pryd bynnag a lle bynnag y maent yn digwydd, boed hynny ar Hong Kong, neu driniaeth yr Uyghurs.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd