Cysylltu â ni

fideo

#EUChina - 'Rhaid i China ein hargyhoeddi ei bod yn werth cael cytundeb buddsoddi' # EU2020DE

cyhoeddwyd

on

Cynhaliwyd uwchgynhadledd heddiw (14 Medi) yr UE-China ar adeg pan mae tensiynau rhwng yr Unol Daleithiau a China yn cynyddu, mae adroddiadau pryderus o droseddau hawliau dynol wedi dod i'r amlwg, mae cysylltiadau wedi bod dan straen ar seiberddiogelwch, a phan mae'r ddwy ochr yn cael trafferth gyda heriau enfawr COVID -19 ac adfer twf economaidd yn sgil y pandemig.

'Chwaraewr, nid cae chwarae'

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel: “Mae angen i Ewrop fod yn chwaraewr, nid yn gae chwarae” a honnodd fod cyfarfod heddiw yn cynrychioli cam arall ymlaen wrth greu perthynas fwy cytbwys â China. Dywedodd fod Ewrop eisiau perthynas â China sy'n seiliedig ar ddwyochredd, cyfrifoldeb, a thegwch sylfaenol.

Dywedodd Michel fod yr UE ar gyfartaledd yn masnachu dros 1 biliwn ewro y dydd gyda China, ond dywedodd fod yn rhaid i Ewrop fynnu mwy o ddwyochredd a chwarae teg.

'Rhaid i China ein hargyhoeddi ei bod yn werth cael cytundeb buddsoddi'

hysbyseb

Fel y rhagwelwyd yn eang, methodd yr uwchgynhadledd â chyrraedd Cytundeb Buddsoddi Cynhwysfawr (CAI) uchelgeisiol rhwng yr UE a Tsieina. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen fod angen i Ewrop weld mwy o gynnydd mewn meysydd allweddol: mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth; trosglwyddo technoleg dan orfod; tryloywder ar gymorthdaliadau; mynediad i'r farchnad, a datblygu cynaliadwy.

Yn y sesiwn holi ac ateb, ychwanegodd y Canghellor Merkel: “Dros y 15 mlynedd diwethaf, byddwn yn dweud bod China wedi dod yn sylweddol gryfach yn economaidd. Mae hynny'n golygu bod mwy o angen am ddwyochredd ac am chwarae teg. Efallai nad oedd hynny'n wir 15 mlynedd yn ôl, pan oedd Tsieina yn agosach at fod yn wlad yn nhro datblygu. Mewn llawer o feysydd uwch-dechnoleg mae'n gystadleuydd clir. Hynny yw, rhaid cydymffurfio ag amlochrogiaeth ar sail rheolau o dan gytundeb Sefydliad Masnach y Byd. ” Rhoddodd Merkel yr enghraifft o gaffael cyhoeddus, lle dywedodd fod China wedi bod o dan drafodaethau hir gyda'r WTO ond ni chafwyd canlyniad.

Ailddatganodd y ddwy ochr eu hamcan o gau'r bylchau sy'n weddill cyn diwedd y flwyddyn. Pwysleisiodd ochr yr UE y byddai angen ymgysylltiad gwleidyddol lefel uchel o fewn system Tsieineaidd i sicrhau cytundeb ystyrlon.

'Mae Tsieina angen lefelau uchelgais tebyg i Ewrop'

Yn ei haraith fel Llywydd y Cyngor dewisodd Canghellor Merkel ganolbwyntio ar yr hinsawdd. Dywedodd fod yr UE a China bellach mewn deialog i siarad am gynhadledd hinsawdd Glasgow ar ddiwedd y flwyddyn lle bydd nodau cenedlaethol yn cael eu hadolygu. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cynyddu ei nod yn 2030 a'i nod o ddod yn garbon niwtral erbyn 2050, trafododd yr UE China yn gosod arweinyddiaeth debyg wrth osod nodau uchelgeisiol, yn enwedig o ystyried ei dibyniaeth drom barhaus ar orsafoedd pŵer glo. Dywedodd Merkel yr hoffai weithio gyda China ar ei chynllun masnachu allyriadau a fydd y mwyaf yn y byd. Trafodwyd y gynhadledd bioamrywiaeth ar gyfer 2021 hefyd.

Hong Kong a hawliau dynol

Dywedodd Michel fod y gyfraith ddiogelwch genedlaethol ddiweddar ar gyfer Hong Kong yn parhau i godi pryderon difrifol a galwodd am glywed lleisiau democrataidd, amddiffyn hawliau, ac ymreolaeth yn cael eu cadw.

Ailadroddodd yr UE hefyd ei bryderon ynghylch triniaeth China o leiafrifoedd yn Xinjiang a Tibet, a thrin amddiffynwyr hawliau dynol a newyddiadurwyr yn gofyn am fynediad i arsylwyr annibynnol i Xinjiang a rhyddhau dinesydd Sweden Gui Minhai a dau o ddinasyddion Canada sydd wedi cael eu cadw'n fympwyol. Bydd deialog hawliau dynol yn Beijing yn ddiweddarach eleni.

Yn ogystal â phryderon hawliau dynol, gofynnodd yr UE i China ymatal rhag gweithredoedd unochrog ym Môr De Tsieina, parchu cyfraith ryngwladol, ac osgoi gwaethygu.

Mewn datganiad byr i’r wasg ysgrifenedig i’r wasg dywedodd yr Arlywydd Xi Jinping y dylai’r Undeb Ewropeaidd lynu wrth gydfodoli heddychlon, didwylledd a chydweithrediad, amlochrogiaeth, ynghyd â deialog ac ymgynghori ar gyfer datblygiad cadarn a sefydlog eu cysylltiadau.

Nododd fod pandemig COVID-19 yn cyflymu newidiadau a bod dynolryw yn sefyll ar groesffordd newydd. Galwodd Xi ar China a’r UE i hyrwyddo datblygiad cadarn a sefydlog partneriaeth strategol gynhwysfawr Tsieina-UE yn ddi-syfl.

Parhau Darllen
hysbyseb

Cryptocurrency

Cyfnewidfa arian digidol gyntaf y byd yn seiliedig ar ofod ar gyfer trafodion uwch-ddiogel

cyhoeddwyd

on


Mae ymfudo i bensaernïaeth rhwydwaith lloeren ar orbit yn cryfhau Biteeu fel un o'r cyfnewidfeydd arian rhithwir mwyaf diogel yn y byd sy'n gosod preifatrwydd a diogelwch defnyddwyr yn gyntaf.

CAPE CANAVERAL, FLORIDA - Mehefin 30, 2021 - Biteeu heddiw cyhoeddodd lansiad llwyddiannus ei seilwaith diogelwch digidol i'r gofod ar roced SpaceX Falcon 9 o dan y rhaglen rhannu reidiau. Y nod gofod a grëwyd ar gyfer Biteeu gan ddarparwr datrysiad gofod-fel-gwasanaeth a phartner SpaceChain wedi'i osod ar loeren YAM-2 sy'n cael ei chario gan y roced. Gwnaethpwyd y genhadaeth yn bosibl gan weithredwr lloeren Orbital Llofft.

Mae hyn yn nodi Biteeu fel y gyfnewidfa cryptocurrency gyntaf yn y byd i drosoli diogelwch uchel seilwaith gradd gofod ar gyfer trafodion cryptocurrency Bitcoin hynod ddiogel, a chael copi o allwedd gofod lloeren cyhoeddus ar nod gofod.

hysbyseb

Mae Biteeu wedi sicrhau ardystiad ISO 27001 sy'n dilysu'r gyfnewidfa i fodloni arferion gorau byd-eang ar gyfer ei system rheoli diogelwch gwybodaeth. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn atgyfnerthu ymrwymiad y gyfnewidfa ymhellach i sicrhau preifatrwydd defnyddiwr hynod ddiogel gyda thechnoleg flaengar.

Ar ôl ei actifadu, bydd modd prosesu'r nod gofod amlsignature Trafodion Bitcoin. Mae technoleg mwy aml-lofnod yn gofyn am fwy nag un allwedd breifat er mwyn awdurdodi trafodiad bitcoin o gyfeiriad crypto-waled, gan wneud y trafodiad yn fwy diogel na dulliau safonol un llofnod.

Mae amryw fecanweithiau diogelwch a ddelir gan nod gofod Biteeu, gan gynnwys y cyfnod hwyrni wrth gyfathrebu rhwng y gorsafoedd daear a lloerennau hyd at 12 awr, yn atal seiber-dwyll a lladrad gan nad yw hacwyr yn gallu symud asedau digidol allan yn gyflym.

hysbyseb

Mae'r anghysbell ychwanegol yn y gofod, ynghyd â'r cyfathrebu lloeren wedi'i amgryptio o'r dechrau i'r diwedd a'r allwedd gyhoeddus sy'n cael ei storio ar y lloeren, yn gwella diogelwch data a thrafodion yn fawr, a all fod yn agored i seibrattaciau a hacio os cânt eu cynnal ar y Ddaear gorfforol yn unig. gweinyddwyr sy'n seiliedig.

“Wrth i arian cyfred digidol ddod yn yrrwr yn oes newydd masnach fyd-eang, rydym yn gweld cyfyngiadau seilwaith ar y tir gyda phryderon diogelwch cynyddol sy’n rhwystro defnyddwyr rhag gwireddu budd llawn cryptocurrencies,” meddai Shukhrat Ibragimov, cyd-sylfaenydd a chadeirydd Biteeu. . “Trwy integreiddio technoleg arloesol, ddatganoledig yn y gofod, rydym yn gallu mynd i’r afael â gwendidau diogelwch ac yn barhaus adeiladu hyder masnachwyr sefydliadol a manwerthu wrth reoli eu cronfeydd gyda’r profiad masnachu gorau.”

Disgwylir i brofion caledwedd a meddalwedd gael eu cwblhau erbyn Tachwedd 2021. Ar ôl eu cwblhau, bydd defnyddwyr Biteeu yn gallu awdurdodi trafodion aml-lofnod Bitcoin yn y gofod trwy'r waled aml-lofnod.

Mae ymfudiad pensaernïaeth rhwydwaith lloeren ar-orbit ar fin cryfhau Biteeu fel un o'r cyfnewidfeydd arian rhithwir mwyaf diogel yn y byd sy'n gosod preifatrwydd a diogelwch defnyddwyr o'r pwys mwyaf. Mae Biteeu yn cael ei weithredu a'i reoli gan Mentrau Gofod Ewrasiaidd (ESV), cwmni preifat sydd wedi'i gofrestru yn Kazakhstan sy'n ceisio gwasanaethu fel canolbwynt rhyngwladol ar gyfer prosiectau gofod a sefydliadau cysylltiedig sy'n ceisio manteisio ar y seilwaith gofod a'r ecosystem sefydledig yn y wlad.

Mae ESV a SpaceChain wedi arwyddo a Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) ar gyfer cydweithredu parhaus a datblygu prosiectau ar y cyd ym maes technolegau gofod dros gyfnod o ddwy flynedd.

“Mae sefydlu trafodiad aml-lofnod Biteeu yn y gofod yn crynhoi ein hymdrech barhaus i gynnal y lefelau uchaf o ddiogelwch data i’n defnyddwyr a chodi meincnod safonau diogelwch yn y farchnad cryptocurrency,” meddai Talgat Dossanov, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Biteeu. “Rydyn ni ar flaen y gad yn yr arloesi ariannol hwn ac rydyn ni'n edrych ymlaen at alluogi ein defnyddwyr byd-eang gyda llwyfan mwy diogel a chadarn y gellir ei gyrchu o bron unrhyw le.”

Defnyddwyr sy'n ymuno â Biteeu gyda chod promo spacebiteeu2021 yn derbyn tystysgrif gyda rhif cyfresol sy'n dilysu bod eu henwau a'u waledi cryptocurrency wedi'u hychwanegu at y prosiect gofod a'u hanfon yn ddiogel i nod gofod Biteeu ar orbit.

Parhau Darllen

fideo

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD a threth GAFA

cyhoeddwyd

on

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD, treth GAFA a'r preifatrwydd
mae amddiffyn dinasyddion Ewropeaidd wedi bod yn ganolbwynt i seiber diweddar
gwrthdaro rhwng Ewrop a'r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Parhau Darllen

fideo

'Mae Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'

cyhoeddwyd

on

Dywed Tsikhanouskaya fod Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: 'yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'. Gwahoddwyd Tsikhanouskaya, arweinydd etholedig Belarus sydd bellach yn byw fel alltud i gyfnewid barn gydag aelodau Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop ddydd Mawrth (26 Mai).

Cynhaliwyd y cyfarfod yn dilyn digwyddiadau diweddar ym Melarus, gan gynnwys glanio gorfodol digynsail hediad Ryanair ym Minsk Belarus a chadw newyddiadurwr Raman Pratasevich a Sofia Sapega gan awdurdodau Belarwsia.

Dywedodd Tsikhanouskaya: “Ers etholiadau llym Awst 2020, mae’r drefn wedi colli ffiniau ymddygiad derbyniol yn llwyr. Gadewch inni fod yn onest, nid yw strategaeth flaenorol yr UE o aros a gweld tuag at drefn Belarwsia yn gweithio.

“Nid yw dull yr UE o bwysau uwch yn raddol ar drefn Lukashenko wedi llwyddo i newid ei ymddygiad a dim ond wedi arwain at ymdeimlad cynyddol o orfodaeth ac argraffiadau anniben.

“Galwaf ar Senedd Ewrop i wneud yn siŵr nad yw ymateb y gymuned ryngwladol yn gyfyngedig i ddigwyddiad hedfan Ryanair. Rhaid i’r ymateb fynd i’r afael â’r sefyllfa ym Melarus yn ei chyfanrwydd, neu byddwn ni i gyd yn wynebu sefyllfaoedd o’r fath yn y dyfodol, mae Lukashenko yn troi fy ngwlad yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus. ”

Amlygodd Tsikhanouskaya dri datblygiad diweddar arall: dileu cyfryngau Tutby; marwolaeth yr actifydd gwleidyddol Vitold Ashurak yn nalfa'r carchar; a'r penderfyniad i ohirio'r bleidlais genedlaethol nesaf tan ddiwedd 2023.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd