Cysylltu â ni

Bwlgaria

Dyfrhau Bwlgaria o dwyll a benodwyd i ddosbarthu arian yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Boris Mihailov, yr ymchwiliwyd iddo ac a geisiodd am ddwyn treth am € 7.7 miliwn, wedi’i benodi gan lywodraeth ofalwr Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev yn gyfarwyddwr Cronfa Amaethyddiaeth y Wladwriaeth. Y gronfa hon yw'r asiantaeth dalu y mae holl gronfeydd Ewropeaidd ar gyfer amaethyddiaeth yn mynd drwyddi ym Mwlgaria.

Cyflwynwyd ditiad yn erbyn Mihailov am gymryd rhan mewn grŵp troseddol trefnus a oedd yn delio â throseddau treth yn 2008. Bryd hynny, roedd yn gyfarwyddwr yr adran dreth ym mhrifddinas Bwlgaria Sofia. Gollyngwyd gwybodaeth am orffennol Boris Mihailov gan blaid y cyn Brif Weinidog Boyko Borissov - GERB.

Yn ôl cyrff ymchwilio Bwlgaria a chyhoeddiadau cyfryngau, cymerodd Mihailov ran mewn cynllun lle talwyd unigolion i gofrestru cwmnïau â gweithgareddau ffug, a oedd wedyn yn atal TAW. Cyfanswm yr adnodd wedi'i ddwyn oedd € 7.7m.

hysbyseb

Roedd GERB hefyd yn amau ​​profiad proffesiynol cyfarwyddwr newydd y Gronfa. “Mae'r asiantaeth dalu yn dosbarthu 1,5 biliwn ewro bob blwyddyn. Mae gweithgaredd pawb sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth ym Mwlgaria yn dibynnu arno ”, meddai Is-gadeirydd GERB a’r cyn Ddirprwy Brif Weinidog sy’n gyfrifol am Gronfeydd Ewropeaidd - Tomislav Donchev. Mae GERB wedi cael gwybod hyd yn oed mai Boris Mihailov oedd pennaeth y Masonic Enhaton Lodge hyd yn ddiweddar.

Cafwyd ymateb cyflym gan lywodraeth ofalwr yr Arlywydd Rumen Radev a Chyfarwyddwr y Gronfa ei hun. Cyfaddefodd llefarydd y Cabinet, Anton Kutev, wrth y cyfryngau bod Boris Mihailov yn wir wedi cael ei ymchwilio a’i geisio am dwyll treth, ond ei fod yn ddieuog yn ddiweddarach.

Fe wnaeth cynrychiolwyr llywodraeth gyn-GERB hefyd gyfleu llythyr a anfonwyd gan Mihailov at gyfryngau Bwlgaria, lle mynnodd fod yn rhaid dileu'r holl wybodaeth am ei orffennol.

hysbyseb

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Er gwaethaf nodi'n glir yn yr erthygl uchod bod "Cyfaddefodd llefarydd y Cabinet, Anton Kutev, wrth y cyfryngau bod Boris Mihailov yn wir wedi ymchwilio iddo ac wedi rhoi cynnig arno am dwyll treth, ond ei fod yn ddieuog yn ddiweddarach" roedd llywodraeth Bwlgaria yn teimlo bod angen gofyn am hawl i ymateb, ac rydym yn hapus i'w gyhoeddi isod.

Hawl i Ymateb

Mewn cysylltiad â'r wybodaeth yn yr erthygl olygyddol "Bwlgaria wedi'i ddyfrhau o dwyll a benodwyd i ddosbarthu cronfeydd yr UE" Rwy'n datgan yn gyfrifol bod y datganiadau a wnaed gan gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol amdanaf yn ystrywgar ac yn creu argraffiadau ffug mewn cymdeithas. Mae'n debyg mai dyma sut maen nhw'n dychmygu rhedeg ymgyrch etholiadol lwyddiannus - gyda chelwydd llwyr, ystrywiau a gwadu.

            Rwy'n datgan na chafwyd fi erioed yn euog ac mae gen i dystysgrif cofnod troseddol sy'n profi hyn.

            Yn 2004 cynhaliwyd ymgyrch heddlu a dygwyd cyhuddiadau yn fy erbyn i a grŵp o bobl eraill, ac yn 2008 daeth Llys Dinas Sofia i ben â'r achos troseddol.

            Yn 2013, fe wnes i ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn swyddfa'r erlynydd o ganlyniad i'r achos hwn. Parhaodd yr achos flwyddyn a hanner, ac ar Dachwedd 26, 2014, ar yr ail achos, dedfrydodd Llys Apêl Sofia swyddfa’r erlynydd i dalu cosb ddifrifol imi am yr hyn a wnaed i mi.

O ran y llythyr a anfonwyd at y cyfryngau Bwlgaria, yr wyf yn mynnu dileu gwybodaeth ag ef, datganaf fy mod wedi elwa trwyddo, fel y gallai unrhyw ddinesydd Bwlgaria ac Ewropeaidd ei wneud.

            Mae'r holl gyhuddiadau a gylchredwyd yn ystod y tridiau diwethaf yn y gofod cyhoeddus yn ymgais i niweidio fy enw da, i greu tensiwn artiffisial ac i'm hatal rhag gwneud fy ngwaith, y byddaf yn ceisio fy hawliau yn y llys ar ei gyfer.

            Mae'r cythruddiadau hyn yn ergyd i'r sefydliad rwy'n ei arwain ar hyn o bryd. Rwy'n datgan yn gyfrifol na fyddaf yn caniatáu i hyn rwystro gweithrediad arferol a'r broses waith yn Amaethyddiaeth Cronfa'r Wladwriaeth, oherwydd fel arall bydd ffermwyr Bwlgaria yn dioddef, ac maen nhw'n llawer ohonyn nhw.

Rwy'n barod i ddarparu'r holl ddogfennau sy'n cadarnhau'r hyn a ddywedais uchod.

Boris Mihailov

Cyfarwyddwr Gweithredol Amaethyddiaeth Cronfa'r Wladwriaeth - RA

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Llywydd Bwlgaria Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pwll

Bydd Bwlgaria yn anelu at ei thrydydd etholiad cenedlaethol eleni, ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Iau (2 Medi) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn etholiad seneddol amhendant mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Fe roddodd y Sosialwyr y gorau i gynlluniau i ffurfio llywodraeth weithredol ar ôl i’w darpar gynghreiriaid, y blaid ITN gwrth-sefydlu a dwy blaid wrth-impiad llai, wrthod eu cefnogi. Bydd y blaid yn dychwelyd y mandad i'r arlywydd yfory (7 Medi).

hysbyseb

"Fe wnaethon ni ein gorau ac apelio am synnwyr a chyfrifoldeb, ond ni weithiodd allan," meddai arweinydd Sosialaidd Kornlia Ninova.

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro newydd a galw arolwg snap o fewn deufis.

Gellid cynnal yr etholiad seneddol newydd mor gynnar â Tachwedd 7, neu gyd-fynd ag un o ddwy rownd etholiad arlywyddol, ar 14 Tachwedd neu 21 Tachwedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol hirfaith yn amharu ar allu Bwlgaria i ddelio'n effeithlon â phedwaredd don o bandemig COVID-19 a manteisio ar gronfeydd adfer coronafirws yr Undeb Ewropeaidd.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r ddau ITN, a enillodd y polau ym mis Gorffennaf o drwch blewyn, ac i blaid dde-dde GERB y cyn-brif Boyko Borissov roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth yn y senedd toredig. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd