Cysylltu â ni

Yr Eidal

Treial troseddol y Fatican i daflu goleuni ar feddiant banc Carige a fethodd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Cardinal Angelo Becciu yn siarad â'r cyfryngau ddiwrnod ger y Fatican, yn Rhufain, yr Eidal, Medi 25, 2020. REUTERS / Guglielmo Mangiapane / File Photo

Bydd y broses o feddiannu banc cythryblus yr Eidal yn 2018 yn dod i ganolbwynt mewn treial yn y Fatican sydd ar ddod sydd ynghlwm wrth ymdrechion y Pab Ffransis i lanhau cyllid Holy See ar ôl degawdau o sgandalau, yn ysgrifennu Giselda Vagnoni.

Wedi'i wanhau gan gamreoli a benthyciadau gwael, cafodd banc Carige ei roi o dan weinyddiaeth arbennig gan Fanc Canolog Ewrop yn gynnar yn 2019 ar ôl i ymgais fethu dan arweiniad un o'i brif gyfranddalwyr, Raffaele Mincione, gymryd rheolaeth.

Mae erlynwyr y Fatican yn honni bod Mincione wedi prynu cyfran yn Carige gydag arian wedi'i embezzled gan gynnwys arian a godwyd gan Babyddion ffyddlon ac a fwriadwyd ar gyfer yr anghenus.

hysbyseb

Maen nhw wedi rhoi arwydd iddo ef a naw o bobl eraill gan gynnwys Cardinal Angelo Becciu amlwg dros sgandal gwerth miliynau o ewro sydd hefyd yn cynnwys prynu'r Fatican o adeilad yn un o ardaloedd craffaf Llundain.

Disgwylir i'r achos ddechrau ar 27 Gorffennaf. Mae'r diffynyddion i gyd yn rhydd hyd nes i'r achos gael ei agor. Darllen mwy.

Mae Mincione, sy'n byw yn Llundain, wedi gwadu camwedd yn gyson. Gwrthododd ei gyfreithiwr o’r Eidal, Luigi Giuliano, wneud sylw, gan ddweud “ei fod am baratoi dadleuon yr amddiffyniad yn y cyfrinachedd mwyaf” cyn yr achos.

hysbyseb

Ymddiswyddodd cyn-gyfranddaliwr Carige o fwrdd y benthyciwr ym mis Medi 2018. Dau fis yn ddiweddarach, gwerthodd Mincione eiddo Llundain i’r Fatican mewn bargen a negodwyd gan ganolwr arall o’r Eidal, Gianluigi Torzi, sydd hefyd yn wynebu achos llys.

Mae Torzi wedi gwadu unrhyw gamwedd, fel y mae Becciu.

Mae erlynwyr yn credu bod y Fatican wedi talu dros 350 miliwn ewro ($ 410 miliwn) am yr adeilad, gan gynnwys dyled, a gafwyd gan Mincione am 129 miliwn o bunnoedd ($ 177.66 miliwn) ychydig flynyddoedd yn unig o'r blaen.

Fel tystiolaeth o fwriad troseddol honedig, dywed erlynwyr fod Mincione wedi defnyddio rhan o 40 miliwn o bunnoedd o arian y Fatican i ad-dalu benthyciad gan Torzi ar gyfer y cais a fethodd i gymryd rheolaeth ar fwrdd Carige.

"Hyd yn hyn, nid yw'r ffynonellau sydd ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus erioed wedi awgrymu bod Mincione wedi ariannu meddiannu Carige gydag arian gan yr (Eglwys Gatholig)," meddai erlynwyr yn eu taflen arwystlon 487 tudalen a ryddhawyd yn gynharach y mis hwn.

Cyhuddir y ddau frocer o ladrad, twyll a gwyngalchu arian. Mae Torzi hefyd yn cael ei gyhuddo o gribddeiliaeth.

Mae'r ddau ddyn wedi dweud nad oedd gwerthiant adeilad Llundain yn gysylltiedig â'r benthyciad ar gyfer Carige.

Dywedodd cyfreithiwr Torzi, Ambra Giovene, nad oedd erlynwyr Reuters wedi profi eto bod Mincione wedi trosglwyddo rhan o'r benthyciad 40 miliwn o bunnoedd i'w chleient, a phwysleisiodd nad oedd cysylltiad rhwng y ddwy fargen.

Gwrthododd Carige wneud sylw.

(Punnoedd $ 1 0.7261 =)

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: € 4.7 biliwn i gefnogi swyddi, sgiliau a'r bobl dlotaf yn yr Eidal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 4.7 biliwn i'r Eidal o dan REACT-EU i annog ymateb y wlad i'r argyfwng coronafirws a chyfrannu at adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.ery. Mae'r cyllid newydd yn ganlyniad i addasu dwy raglen weithredol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Bydd rhaglen ESF genedlaethol yr Eidal 'Polisïau cyflogaeth weithredol' yn derbyn € 4.5bn i gefnogi cyflogaeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig.

Bydd yr arian ychwanegol yn cynyddu llogi pobl ifanc a menywod, yn caniatáu i weithwyr gymryd rhan mewn hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau wedi'u teilwra ar gyfer ceiswyr gwaith. Yn ogystal, byddant yn helpu i amddiffyn swyddi mewn busnesau bach yn rhanbarthau Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sisili a Sardinia.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth a Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit: “Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i helpu ei ddinasyddion i oresgyn argyfwng COVID-19. Bydd y cyllid newydd ar gyfer yr Eidal yn helpu i greu swyddi, yn enwedig i bobl ifanc a menywod, yn y rhanbarthau sydd fwyaf mewn angen. Mae buddsoddiadau mewn sgiliau yn flaenoriaeth arall ac maent yn hanfodol i feistroli'r trawsnewidiadau ecolegol a digidol. Rydym hefyd yn talu sylw arbennig i'r bobl fwyaf agored i niwed yn yr Eidal trwy gryfhau cyllid cymorth bwyd. "

hysbyseb

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygio Elisa Ferreira (llun): “Mae rhanbarthau wrth wraidd adferiad Ewrop o’r pandemig. Rwy’n falch iawn bod aelod-wladwriaethau’n defnyddio cymorth brys yr Undeb i fynd i’r afael â’r pandemig a chychwyn adferiad cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer y tymor hir. Bydd cyllid REACT-EU yn helpu Eidalwyr yn y rhanbarthau sydd wedi dioddef waethaf i wella o'r argyfwng a chreu'r sylfeini ar gyfer economi fodern sy'n edrych i'r dyfodol. Fel rhan o NextGenerationEU, mae REACT-EU yn darparu cyllid ychwanegol o € 50.6bn (am brisiau cyfredol) i raglenni polisi cydlyniant yn ystod 2021 a 2022 i gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig eu maint a theuluoedd incwm isel. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Hwngari

Mae Pab yn annog Hwngari i fod yn fwy agored i bobl o'r tu allan i anghenus

cyhoeddwyd

on

By

Pope Francis (Yn y llun) dywedodd ddydd Sul (12 Medi) y gallai Hwngari warchod ei gwreiddiau Cristnogol wrth agor i fyny i’r anghenus, ymateb ymddangosiadol i stondin y Prif Weinidog cenedlaetholgar Viktor Orban y gallai mewnfudo Mwslimaidd ddinistrio ei threftadaeth, ysgrifennu philip Pullella a Gergely Szakacs.

Roedd Francis yn Hwngari am arhosiad anarferol o fyr a danlinellodd y gwahaniaethau gyda’r Orban gwrth-fewnfudwr, ei gyferbyn gwleidyddol.

Gan gau cyngres Eglwys gydag Offeren i ddegau o filoedd o bobl yng nghanol Budapest, defnyddiodd Francis ddelweddau croes i ddangos nad oedd rhywbeth mor wreiddiau â chred grefyddol yn eithrio agwedd groesawgar.

hysbyseb

"Mae'r groes, wedi'i phlannu yn y ddaear, nid yn unig yn ein gwahodd i fod â gwreiddiau da, mae hefyd yn codi ac yn ymestyn ei breichiau tuag at bawb," meddai yn ei sylwadau ar ôl yr Offeren.

"Mae'r groes yn ein hannog i gadw ein gwreiddiau'n gadarn, ond heb amddiffynnol; i dynnu o'r ffynhonnau, gan agor ein hunain i syched dynion a menywod ein hoes," meddai ar ddiwedd yr Offeren awyr agored, a nododd Orban mynychu gyda'i wraig.

"Fy nymuniad yw eich bod chi fel yna: yn ddaearol ac yn agored, wedi'i wreiddio ac yn ystyriol," meddai'r Pab.

hysbyseb

Mae Francis yn aml wedi gwadu’r hyn y mae’n ei ystyried yn atgyfodiad symudiadau cenedlaetholgar a phoblogaidd, ac wedi galw am undod Ewropeaidd, ac wedi beirniadu gwledydd sy’n ceisio datrys yr argyfwng ymfudo gyda gweithredoedd unochrog neu ynysig.

Mewn cyferbyniad, dywedodd Orban wrth Fforwm Strategol Bled yn Slofenia yr wythnos diwethaf mai'r unig ateb i fudo oedd i'r Undeb Ewropeaidd "roi'r holl hawliau yn ôl i'r genedl-wladwriaeth".

Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Eciwmenaidd Eglwysi yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyfarch pobl wrth iddo gyrraedd Sgwâr yr Arwyr yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. REUTERS / Remo Casilli
Mae'r Pab Ffransis yn cyrraedd Maes Awyr Rhyngwladol Budapest yn Budapest, Hwngari, Medi 12, 2021. Cyfryngau / Taflen y Fatican trwy OLYGIADAU SYLW REUTERS - DARPARWYD Y DELWEDD HON GAN DRYDEDD PARTI.

Mae'r pab wedi galw am groesawu ac integreiddio ymfudwyr i fynd i'r afael â'r hyn y mae wedi'i alw'n "aeaf demograffig" Ewrop. Dywedodd Orban yn Slofenia fod ymfudwyr heddiw "i gyd yn Fwslimiaid" ac mai dim ond "y polisi teulu Cristnogol traddodiadol all ein helpu ni allan o'r argyfwng demograffig hwnnw."

Cyfarfu Francis, 84, a dreuliodd oddeutu saith awr yn unig yn Budapest, ag Orban a'r Arlywydd Janos Ader ar ddechrau ei ymweliad.

Dywedodd y Fatican fod y cyfarfod a fynychwyd hefyd gan ddau ddiplomydd gorau'r Fatican a chardinal o Hwngari, wedi para tua 40 munud a'i fod yn gynnes.

“Gofynnais i’r Pab Ffransis beidio â gadael i Christian Hwngari ddifetha,” meddai Orban ar Facebook. Dywedodd asiantaeth newyddion Hwngari, MTI, fod Orban wedi rhoi ffacsimili i Francis o lythyr a anfonodd y Brenin Bela IV o’r 13eg ganrif at y Pab Innocent IV yn gofyn am help i ymladd y Tartars.

Yn ddiweddarach ddydd Sul fe gyrhaeddodd Francis Slofacia, lle bydd yn aros yn llawer hirach, gan ymweld â phedair dinas cyn dychwelyd i Rufain ddydd Mercher.

Mae byrder ei arhosiad yn Budapest wedi ysgogi diplomyddion a'r cyfryngau Catholig i awgrymu bod y pab yn rhoi blaenoriaeth i Slofacia, i bob pwrpas yn snwcio Hwngari. Darllen mwy.

Mae'r Fatican wedi galw ymweliad Budapest yn "bererindod ysbrydol". Mae swyddfa Orban wedi dweud y byddai cymariaethau â choes Slofacia yn “gamarweiniol”.

Y daith yw'r gyntaf i'r pab ers cael llawdriniaeth fawr ym mis Gorffennaf. Dywedodd Francis wrth ohebwyr ar yr awyren yn mynd ag ef i Budapest ei fod yn “teimlo’n iawn”.

Parhau Darllen

Banca Monte dei Paschi

Mae Banca Monte dei Paschi yn 'broblem enfawr', meddai Cynghrair yr Eidal

cyhoeddwyd

on

By

Banca Monte dei Paschi o'r Eidal (BMPS.MI) yn “broblem enfawr”, meddai pennaeth plaid asgell dde’r Gynghrair ddydd Sul, gan leisio pryderon ynghylch gwerthiant posib banc Tuscan i wrthwynebydd mwy o faint UniCredit (CRDI.MI), yn ysgrifennu Francesca Landini, Reuters.

Ar ôl cymryd rheolaeth ar Monte dei Paschi (MPS) yn 2017 ar ôl help llaw o € 5.4 biliwn ($ 6.3bn), mae Trysorlys yr Eidal wedi ymrwymo i ddychwelyd banc hynaf y byd i ddwylo preifat erbyn canol 2022, gyda Rhufain bellach yn ceisio brocera uno gydag UniCredit.

"Gallai'r ateb fod yn uno, ond nid yn werthiant i UniCredit," meddai Matteo Salvini y Gynghrair wrth gohebwyr ar ymylon cynhadledd fusnes flynyddol yn Cernobbio ar Lake Como.

hysbyseb

Dylai'r Trysorlys gymryd amser a gwthio am gysylltiad â banciau Eidalaidd sy'n canolbwyntio ar fenthyca i fentrau bach a chanolig yn lle rhuthro i'w werthu i UniCredit, meddai Salvini.

"Gallai MPS a banciau lleol eraill greu trydydd grŵp bancio," meddai Salvini, gan awgrymu y gallai fod yn gysylltiedig â Banca Carige (CRGI.MI) a benthycwyr rhanbarthol eraill yn ne'r Eidal.

Dywedodd arweinydd plaid y Gynghrair, sy'n rhan o'r glymblaid lywodraethol, y gallai clymu rhwng UniCredit ac MPS sbarduno 7,000 o doriadau swyddi a chau 300 o ganghennau.

hysbyseb

Postiodd MPS y mis diwethaf ganlyniadau gwell na'r disgwyl yn yr ail chwarter ond dywedodd eu bod yn dal i gynllunio i godi 2.5 biliwn ewro mewn arian parod y flwyddyn nesaf pe bai'n methu â sicrhau prynwr.

Dywedodd Salvini y byddai'n gwneud synnwyr i'r Trysorlys chwistrellu arian ychwanegol i mewn i MPS pe bai angen iddo roi'r banc yn ôl ar y farchnad yn y tymor canolig.

Mae tref enedigol y banc, Siena, fel gweddill rhanbarth canolog Tuscany, yn rhan draddodiadol o'r blaid PD chwith-ganol, a feirniadwyd yn aml am gyfrannu at drafferthion benthyciwr Tuscan.

Ailadroddodd Salvini ei feirniadaeth hallt flaenorol o PD a dywedodd y dylai'r blaid gymryd cyfrifoldeb am wae'r benthyciwr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd