Cysylltu â ni

Gogledd Iwerddon

'Nid oes angen unrhyw fuddugoliaeth wleidyddol arnaf yma, rwyf am ddod o hyd i ateb' - Šefčovič

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth Iso-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maroš Šefčovič, ei ymweliad cyntaf â Gogledd Iwerddon yr wythnos hon. Ar ddiwedd dau ddiwrnod o gyfarfodydd dwys gyda busnes, cymdeithas sifil a gwleidyddion lleol, nododd ei ddull mewn cynhadledd i'r wasg ar ddiwedd ei ymweliad: “Nid oes angen unrhyw fuddugoliaeth wleidyddol arnaf yma, rwyf am ddod o hyd i ateb, a fyddai’n cynrychioli buddugoliaeth i bawb, yn anad dim i bobl Gogledd Iwerddon. ”

“Fy mhrif gludfwyd oedd ymgysylltu, gan ganolbwyntio ar ddatrys problemau a pharhad ein cysylltiadau,” meddai Šefčovič. “Rydyn ni’n barod i gerdded yr ail filltir i chwilio am atebion ac rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni ei wneud mewn awyrgylch tawel ac adeiladol.”

Dywedodd ei fod, dros y ddau ddiwrnod diwethaf, wedi clywed llawer am SPS, mynediad at nwyddau, meddyginiaethau yn benodol, a chyfranogiad rhanddeiliaid Gogledd Iwerddon. Fodd bynnag, ychwanegodd nad oedd pobl yn preswylio ar ddileu goruchwyliaeth Llys Cyfiawnder Ewrop, a sine qua nad ydynt yn o fwynhau symud nwyddau yn rhydd. 

hysbyseb

“Nid wyf wedi clywed gan unrhyw un a oedd yn credu y byddai’n syniad da colli allan ar y cyfle i fod yn rhan o’r farchnad sengl fwyaf yn y byd yn rhad ac am ddim, oherwydd bod y bobl yma yn gwybod, er enghraifft, bod Norwy yn talu mwy na € 3 biliwn am fod yn y farchnad ar gyfer pob persbectif ariannol ariannol. ” Anogodd wleidyddion i ganolbwyntio ar bryderon beunyddiol pobl a buddiannau busnes. 

Tanlinellodd Šefčovič ymrwymiad diwyro’r UE i bobl Gogledd Iwerddon, ond galwodd am onestrwydd: “Ni ellir beio’r Undeb Ewropeaidd am gostau Brexit. Gwnaeth Brexit ei bod yn angenrheidiol dod o hyd i gytundeb ar sut i osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon. Ar ôl blynyddoedd o drafodaethau hir, cymhleth, fe ddaethon ni o hyd i ateb gyda’r DU ar ffurf y Protocol. ”

“Ni fydd cael gwared ar y Protocol yn datrys unrhyw faterion. Dyma'r ateb gorau a ganfuom gyda'r DU i fynd i'r afael â sefyllfa unigryw ynys Iwerddon, a'r heriau a grëwyd gan y math o Brexit a ddewisodd llywodraeth bresennol y DU. Ni fydd methu â chymhwyso'r Protocol yn gwneud i broblemau ddiflannu, ond dim ond tynnu'r offer i'w datrys. "

hysbyseb

Ar benderfyniad y DU i ymestyn cyfnodau gras yn unochrog, dywedodd: “Mae’r UE wedi dangos ei ewyllys da. Yn gynharach yr wythnos hon, gwnaethom ymateb mewn modd cŵl a digynnwrf i ddatganiad y DU ynghylch parhad y cyfnodau gras presennol.

“Fe wnaethon ni hyn er mwyn creu awyrgylch adeiladol ar gyfer ein trafodaethau parhaus.

I gloi, gadewch imi bwysleisio un peth pwysig: ein nod trosfwaol yw sefydlu perthynas gadarnhaol a sefydlog gyda'r Deyrnas Unedig.

“Ar ôl pum mlynedd pan mae eglurder a sefydlogrwydd wedi bod yn brin yn aml, mae gennym ni sylfaen gadarn bellach i gydweithredu - y Cytundeb Tynnu’n Ôl, a’r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad.”

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn nodi atebion ymarferol ar gyfer cyflenwi meddyginiaethau yng Ngogledd Iwerddon yn fframwaith y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon, ac ar gyfer mesurau glanweithiol a ffytoiechydol

cyhoeddwyd

on

Ar 26 Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn gyfres o 'bapurau nad ydynt yn bapurau' ym meysydd meddyginiaethau a mesurau glanweithiol a ffytoiechydol, yn fframwaith gweithredu'r Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Mae papur nad yw'n bapur yn benodol ar feddyginiaethau yn nodi datrysiad arfaethedig y Comisiwn i sicrhau cyflenwad parhaus, hirdymor o feddyginiaethau yng Ngogledd Iwerddon, o Brydain Fawr neu drwyddo. Rhannwyd y papur hwn â'r DU cyn y pecyn o fesurau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ar 30 Mehefin 2021, i fynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf dybryd yn ymwneud â gweithredu’r Protocol er budd pob cymuned yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič: “Mae gan yr atebion hyn enwadur cyffredin diamwys - fe'u cyflwynwyd gyda'r pwrpas craidd o fod o fudd i'r bobl yng Ngogledd Iwerddon. Yn y pen draw, mae ein gwaith yn ymwneud â sicrhau bod enillion haeddiannol Cytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast) - heddwch a sefydlogrwydd yng Ngogledd Iwerddon - yn cael eu gwarchod, wrth osgoi ffin galed ar ynys Iwerddon a chynnal cyfanrwydd Sengl yr UE. Marchnad. ”

Mae'r datrysiad ar feddyginiaethau yn golygu bod yr UE yn newid ei reolau ei hun, o fewn fframwaith y Protocol, fel y gellir lleoli swyddogaethau cydymffurfio rheoliadol ar gyfer meddyginiaethau a gyflenwir i farchnad Gogledd Iwerddon yn unig, ym Mhrydain Fawr, yn ddarostyngedig i amodau penodol sy'n sicrhau bod y meddyginiaethau. ni ddosberthir dan sylw ymhellach ym Marchnad Fewnol yr UE. Mae'r meddyginiaethau dan sylw yma yn bennaf yn gynhyrchion generig a thros y cownter. Mae'r ateb yn dangos ymrwymiad y Comisiwn i'r bobl yng Ngogledd Iwerddon ac i Gytundeb Dydd Gwener y Groglith (Belffast), a disgwylir cynnig deddfwriaethol yn gynnar yn yr hydref er mwyn gallu gorffen y broses ddeddfwriaethol mewn pryd.

hysbyseb

Mae'r papurau eraill a gyhoeddwyd heddiw yn ymwneud ag ateb a nodwyd gan y Comisiwn i hwyluso symud cŵn cymorth sy'n mynd gyda phobl sy'n teithio o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon, a chynnig gan y Comisiwn i symleiddio symudiadau da byw o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon. , ac i egluro'r rheolau ar gynhyrchion anifeiliaid sy'n tarddu o'r UE sy'n cael eu symud i Brydain Fawr i'w storio cyn eu cludo i Ogledd Iwerddon. Mae'r holl bapurau hyn, sy'n amlinellu'r hyblygrwydd a gynigir gan y Comisiwn, wedi'u rhannu ag aelod-wladwriaethau'r DU a'r UE, ac maent ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

Brexit

Mae'r UE yn cefnogi Iwerddon wrth i'r DU chwilio am atebion i gyfyng-gyngor Protocol Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Nid yw Protocol dadleuol Gogledd Iwerddon sy'n rhan o Gytundeb Tynnu'n ôl yr UE / DU, yn dangos unrhyw arwydd o ddatrys ei hun ar unrhyw adeg yn fuan. Fel mae Ken Murray yn adrodd o Ddulyn, nid yw'r Comisiwn Ewropeaidd yn barod i gefn wrth i'r Prydeinwyr barhau i chwilio am agoriad i gael eu hunain allan o ddogfen y cytunwyd arni y buont hwy eu hunain ym mis Rhagfyr y llynedd..

Mae'n saith mis ers i lywodraeth Prydain frolio llawer iawn pan lofnodwyd a selio Brexit yn ffurfiol ym Mrwsel gyda gwên a hwyl cyn y Nadolig yn gyffredinol.

Wrth i brif drafodwr y DU, yr Arglwydd David Frost drydar ar Noswyl Nadolig 2020: “Rwy’n falch iawn ac yn falch fy mod wedi arwain tîm gwych yn y DU i sicrhau bargen ragorol heddiw gyda’r UE.

hysbyseb

“Gweithiodd y ddwy ochr yn ddiflino ddydd ar ôl dydd mewn amodau heriol i gael y fargen fwyaf ac ehangaf yn y Byd, yn yr amser record. Diolch i bawb a wnaeth iddo ddigwydd. ”

Efallai y byddai rhywun yn meddwl darllen ei eiriau bod llywodraeth Prydain yn gobeithio byw'n hapus byth ar ôl i'r fargen gael ei gwneud. Fodd bynnag, nid yw'r cyfan yn mynd i gynllunio.

O dan Gytundeb Tynnu’n Ôl Brexit, creodd Protocol Gogledd Iwerddon, sy’n atodiad i gytundeb yr UE / DU, drefniant masnachu newydd rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon sydd, er ei fod ar ynys Iwerddon, yn y Deyrnas Unedig mewn gwirionedd.

hysbyseb

Amcan y Protocol yw bod yn rhaid i rai eitemau sy'n cael eu symud o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon fel wyau, llaeth a chigoedd wedi'u hoeri ymysg eraill, gael gwiriadau porthladdoedd er mwyn cyrraedd ynys Iwerddon lle gellir eu gwerthu yn lleol neu eu symud ymlaen i'r Weriniaeth, sy'n aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Fel y mae unoliaethwyr protestanaidd dosbarth gweithiol neu deyrngarwyr Prydeinig yng Ngogledd Iwerddon yn ei weld, mae'r Protocol neu'r ffin fasnach dybiannol ym Môr Iwerddon, yn gyfystyr â cham cynyddrannol arall tuag at Iwerddon unedig - y maent yn ei gwrthwynebu'n ddidrugaredd - ac yn nodi arwahanrwydd pellach o Brydain lle mae eu teyrngarwch i.

Dywedodd cyn Arweinydd y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd Edwin Poots fod y Protocol wedi rhoi “rhwystrau hurt a roddir ar fasnach gyda'n marchnad fwyaf [GB]”.

Cytunwyd ar gyfnod gras rhwng 1 Ionawr a 30 Mehefin i ganiatáu i'r mesurau ddod i rym ond cymaint fu'r elyniaeth yng Ngogledd Iwerddon tuag at y Protocol, mae'r cyfnod hwnnw bellach wedi'i ymestyn tan ddiwedd mis Medi er mwyn dod o hyd i ffyrdd am gyfaddawd derbyniol i gadw pob ochr yn hapus!

Mae'r Protocol a'i oblygiadau sydd, mae'n ymddangos, na feddyliodd Prydain drwyddo, wedi gwylltio aelodau o'r gymuned unoliaethol yng Ngogledd Iwerddon, protestiadau ar y strydoedd bob yn ail noson ers dechrau'r Haf, wedi dod yn olygfa gyffredin.

Cymaint yw’r ymdeimlad o frad tuag at Lundain dros y Protocol, mae teyrngarwyr Prydain wedi bygwth mynd â’u protestiadau i Ddulyn yng ngweriniaeth Iwerddon, symudiad y byddai llawer yn ei ystyried yn esgus dros drais.

Yr actifydd teyrngarol Jamie Bryson yn siarad ymlaen Sioe Pat Kenny on Newstalk radio yn Nulyn dywedodd yn ddiweddar: “Ac eithrio rhag cael troi eithaf rhyfeddol o ran protocol Gogledd Iwerddon yn ystod yr wythnosau nesaf ... byddwn yn dychmygu yn bendant y bydd y protestiadau hynny'n cael eu cymryd i'r de o'r ffin, yn sicr yn dilyn 12 Gorffennaf."

12 July, mae dyddiad a welir yng Ngogledd Iwerddon fel un sy'n nodi uchafbwynt tymor gorymdeithio y Gorchymyn Oren, wedi mynd a dod. Hyd yn hyn, nid yw'r rhai sy'n gwrthwynebu'r Protocol yng Ngogledd Iwerddon wedi croesi'r ffin sy'n gwahanu gogledd i dde Iwerddon eto.

Fodd bynnag, gyda phwysau cynyddol ar y Llywodraeth yn Llundain gan unoliaethwyr Prydain yng Ngogledd Iwerddon a masnachwyr sy'n teimlo y bydd eu busnesau'n dioddef yn fawr pan ddaw cynnwys llawn y ddogfen Protocol i rym, mae'r Arglwydd Frost wedi bod yn ceisio'n daer i newid a meddalu'r fargen. fe wnaeth drafod a chanmol i'r eithaf ym mis Rhagfyr y llynedd.

Pasiwyd yr un fargen, yn Nhŷ’r Cyffredin o 521 pleidlais i 73, arwydd efallai na chyflawnodd Llywodraeth Prydain ei diwydrwydd dyladwy!

Ymhlith canlyniadau gweladwy Brexit yng Ngogledd Iwerddon mae oedi hir i yrwyr tryciau mewn porthladdoedd gyda rhai cadwyni archfarchnadoedd mawr yn cwyno am silffoedd gwag.

Y teimlad yn Nulyn yw pe na bai mesurau COVID-19 ar waith, byddai gwir ganlyniadau Brexit yn debygol o fod yn fwy llym yng Ngogledd Iwerddon nag y maent eisoes.

Gyda phwysau ar yr Arglwydd Frost i ddatrys y cyfyng-gyngor gwleidyddol hwn cyn gynted â phosibl, dywedodd wrth senedd San Steffan yr wythnos diwethaf, “ni allwn fynd ymlaen fel yr ydym ni”.

Gan gyhoeddi'r hyn a oedd yn dwyn y teitl 'Papur Gorchymyn', aeth ymlaen i ddweud, “mae cyfranogiad yr UE wrth blismona'r fargen yn“ creu drwgdybiaeth a phroblemau ”.

Awgrymodd y Papur hyd yn oed y dylid dileu gwaith papur tollau cyffredinol ar gyfer masnachwyr sy'n gwerthu o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon.

Yn lle, byddai system “ymddiried a gwirio”, a alwyd yn “flwch gonestrwydd”, yn berthnasol, lle byddai masnachwyr yn cofrestru eu gwerthiannau mewn system ysgafn i ganiatáu archwilio eu cadwyni cyflenwi, awgrym a fyddai, heb amheuaeth, yn anfon smyglwyr i'r gwely gyda gwên ar eu hwyneb!

Rhaid bod yr union awgrym o “flwch gonestrwydd” wedi swnio’n ddoniol ac eironig yng Ngogledd Iwerddon lle yn 2018, addawodd Boris Johnson i gynrychiolwyr yng nghynhadledd flynyddol y DUP “na fyddai ffin ym Môr Iwerddon” dim ond iddo fynd yn ôl wedi hynny ar ei air!

Gydag Arlywydd Comisiwn yr UE Ursula Von Der Leyen yn cadarnhau’r wythnos diwethaf i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, na fydd y Cytundeb yn cael ei ail-drafod, mae ochr y DU yn edrych i wneud ei hun yn hynod amhoblogaidd eto gyda’r cymunedau unoliaethol protestanaidd a chenedlaetholgar Gwyddelig yn y Gogledd Iwerddon.

Gydag undebwyr protestanaidd Prydain yng Ngogledd Iwerddon yn ddig dros y Protocol, mae cenedlaetholwyr Catholig Gwyddelig hefyd yn gandryll â Llundain ar ôl i Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon Brandon Lewis gyhoeddi cynigion i roi’r gorau i bob ymchwiliad i lofruddiaethau a gyflawnwyd yn ystod yr Helyntion cyn 1998.

Pe byddent yn cael eu gweithredu, ni fyddai teuluoedd y rhai a fu farw yn nwylo milwyr a gwasanaethau diogelwch Prydain byth yn cael cyfiawnder tra byddai'r rhai a fu farw o weithredoedd teyrngarwyr y DU a gweriniaethwyr Gwyddelig yn dioddef yr un dynged.

Dywedodd y Taoiseach Micheál Martin yn siarad yn Nulyn “roedd y cynigion Prydeinig yn annerbyniol ac yn gyfystyr â brad [i’r teuluoedd].”

Gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden, dyn o dreftadaeth Wyddelig, yn dweud y llynedd na fydd yn arwyddo cytundeb masnach gyda’r DU os bydd Llundain yn gwneud unrhyw beth i danseilio Cytundeb Heddwch Gogledd Iwerddon 1998, mae’n ymddangos bod gweinyddiaeth Boris Johnson yn dirywio. nifer y ffrindiau ym Mrwsel, Berlin, Paris, Dulyn a Washington.

Disgwylir i sgyrsiau i adolygu telerau Protocol Gogledd Iwerddon ailddechrau yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gyda’r UE yn arwyddo ei fod yn anfodlon bwcio a gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau yn ochri â Dulyn, mae Llundain yn ei chael ei hun mewn cyfyng-gyngor anodd a fydd yn gofyn am rywbeth rhyfeddol i ddianc ohono.

Fel y dywedodd un galwr i raglen galw i mewn radio yn Nulyn yr wythnos diwethaf ar y mater: “Dylai rhywun ddweud wrth y Prydeinwyr fod gan Brexit ganlyniadau. Rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n pleidleisio drosto. ”

Parhau Darllen

Brexit

Mae'r DU yn mynnu bod yr UE yn cytuno i fargen Brexit newydd Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa o'r groesfan rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon y tu allan i Newry, Gogledd Iwerddon, Prydain, Hydref 1, 2019. REUTERS / Lorraine O'Sullivan

Mynnodd Prydain ddydd Mercher (21 Gorffennaf) gael bargen newydd gan yr Undeb Ewropeaidd i oruchwylio masnach ôl-Brexit yn ymwneud â Gogledd Iwerddon ond gwaeddodd rhag ditio rhan o'r fargen ysgariad yn unochrog er gwaethaf dweud bod ei thelerau wedi'u torri, ysgrifennu Michael Holden a William James.

Cytunwyd ar brotocol Gogledd Iwerddon gan Brydain a’r Undeb Ewropeaidd fel rhan o fargen Brexit yn 2020, a seliwyd o’r diwedd bedair blynedd ar ôl i bleidleiswyr Prydain gefnogi’r ysgariad mewn refferendwm.

hysbyseb

Ceisiodd fynd o gwmpas y dirywiad mwyaf yn yr ysgariad: sut i amddiffyn marchnad sengl yr UE ond hefyd osgoi ffiniau tir rhwng talaith Prydain a Gweriniaeth Iwerddon, y mae presenoldeb gwleidyddion ar bob ochr yn ofni y gallai trais danwydd ddod i ben i raddau helaeth erbyn 1998 Cytundeb heddwch brocera'r UD.

Yn y bôn, roedd y protocol yn gofyn am wiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, ond mae'r rhain wedi bod yn feichus i fusnes ac yn anathema i "unoliaethwyr" sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

“Ni allwn fynd ymlaen fel yr ydym,” meddai Gweinidog Brexit, David Frost, wrth y senedd, gan ddweud bod cyfiawnhad dros alw Erthygl 16 o’r protocol a oedd yn caniatáu i’r naill ochr gymryd camau unochrog i hepgor ei delerau pe bai effaith negyddol annisgwyl yn deillio o y cytundeb.

hysbyseb

"Mae'n amlwg bod yr amgylchiadau'n bodoli i gyfiawnhau defnyddio Erthygl 16. Serch hynny ... rydym wedi dod i'r casgliad nad dyna'r foment iawn i wneud hynny.

"Rydyn ni'n gweld cyfle i symud ymlaen yn wahanol, i ddod o hyd i lwybr newydd i geisio cytuno â'r UE trwy drafodaethau, cydbwysedd newydd yn ein trefniadau sy'n ymwneud â Gogledd Iwerddon, er budd pawb."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd