Cysylltu â ni

Cenhedloedd Unedig

Panel y Cenhedloedd Unedig: Rhoi diwedd ar gamdriniaeth ariannol i achub pobl a'r blaned

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gall llywodraethau ariannu gweithredu beirniadol ar dlodi eithafol, COVID-19 a’r argyfwng hinsawdd a thrwy adfer y biliynau o ddoleri a gollwyd trwy gam-drin treth, llygredd a gwyngalchu arian, meddai panel o’r Cenhedloedd Unedig.

Mae'r Panel Lefel Uchel ar Atebolrwydd Ariannol Rhyngwladol, Tryloywder a Chywirdeb ar gyfer Cyflawni Agenda 2030 (Panel FACTI) yn galw ar lywodraethau i gytuno i a Cytundeb Byd-eang ar gyfer Uniondeb Ariannol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Dywed y panel o gyn arweinwyr y byd a llywodraethwyr banc canolog, penaethiaid ac academyddion busnes a chymdeithas sifil fod cymaint â 2.7% o’r CMC byd-eang yn cael ei lansio bob blwyddyn, tra bod corfforaethau sy’n siopa o gwmpas am awdurdodaethau di-dreth yn costio hyd at $ 600 biliwn y flwyddyn i lywodraethau.

hysbyseb

Yn ei adroddiad, Uniondeb Ariannol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, dywed Panel FACTI fod angen deddfau a sefydliadau cryfach i atal llygredd a gwyngalchu arian, a bod yn rhaid i’r bancwyr, cyfreithwyr a chyfrifwyr sy’n galluogi troseddau ariannol hefyd wynebu cosbau cosbol.

Mae'r adroddiad hefyd yn galw am fwy o dryloywder ynghylch perchnogaeth cwmnïau a gwariant cyhoeddus, cydweithredu rhyngwladol cryfach i erlyn llwgrwobrwyo, isafswm treth gorfforaethol ryngwladol a threthu cewri digidol, a llywodraethu byd-eang cam-drin treth a gwyngalchu arian.

“Mae system ariannol lygredig a methu yn dwyn y tlawd ac yn amddifadu’r byd i gyd o’r adnoddau sydd eu hangen i ddileu tlodi, gwella o COVID a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd,” meddai Dalia Grybauskaitė, cyd-gadeirydd FACTI a chyn-lywydd Lithwania.

hysbyseb

“Mae cau bylchau sy’n caniatáu gwyngalchu arian, llygredd a cham-drin treth ac atal camwedd gan fancwyr, cyfrifwyr a chyfreithwyr yn gamau i drawsnewid yr economi fyd-eang er budd pawb,” meddai Ibrahim Mayaki, cyd-gadeirydd FACTI a chyn-brif weinidog Niger.

Ar adeg pan gododd cyfoeth biliwnyddion 27.5% tra bod 131 miliwn o bobl wedi eu gwthio i dlodi oherwydd COVID-19, dywed yr adroddiad y gallai degfed ran o gyfoeth y byd gael ei guddio mewn asedau ariannol alltraeth, gan atal llywodraethau rhag casglu eu cyfran deg. o drethi.

Byddai adfer y golled flynyddol i osgoi ac osgoi talu treth ym Mangladesh er enghraifft yn caniatáu i'r wlad ehangu ei rhwyd ​​diogelwch cymdeithasol i 9 miliwn yn fwy oedrannus, yn Chad gallai dalu am 38,000 o ystafelloedd dosbarth, ac yn yr Almaen gallai adeiladu 8,000 o dyrbinau gwynt.

Cafodd y Panel Lefel Uchel ar Atebolrwydd Ariannol Rhyngwladol, Tryloywder a Chywirdeb ar gyfer Cyflawni Agenda 2030 (Panel FACTI) ei gynnull gan 74ain Llywydd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a 75ain Llywydd y Cyngor Economaidd a Chymdeithasol ar 2 Mawrth 2020.

Mae Panel FACTI yn adolygu atebolrwydd ariannol, tryloywder ac uniondeb, ac yn gwneud argymhellion ar sail tystiolaeth i gau'r bylchau sy'n weddill yn y system ryngwladol fel ffordd o gyflawni Agenda 2030 a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Ewch i Banel FACTI a chofrestrwch i gael rhybuddion:  factipanel.org 

Dilynwch ni ar Twitter: @FACTIPanel

Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR)

Dylai Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 2030 arwain yr Adferiad Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr lleol a rhanbarthol Ewrop yn galw am roi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig (SDGs) yn ôl ar ben agenda’r Undeb Ewropeaidd, gan ofyn i sefydliadau ac aelod-wladwriaethau’r UE sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu erbyn 2030. Yn. barn a fabwysiadwyd heddiw gan ei gyfarfod llawn, mae Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) yn tynnu sylw at y ffaith bod pandemig COVID-19 wedi dangos pwysigrwydd datblygu cynaliadwy ac y gall SDGs helpu i symud tuag at weledigaeth gydlynol, gyfannol o fewn Y Genhedlaeth Nesaf UE. Fodd bynnag, mae astudiaeth ddiweddar gan CoR yn tynnu sylw at ddiffyg cyfeiriad eglur a thryloyw at SDGs y Cenhedloedd Unedig mewn llawer o gynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol.

Mae'r pandemig parhaus a'i ganlyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol disgwyliedig yn dangos brys clir i gefnogi "lleoleiddio" y SDGs er mwyn adeiladu'n ôl mewn ffordd decach ac osgoi argyfyngau iechyd yn y dyfodol. Dylai SDGs helpu economïau Aelod-wladwriaethau i adfer a chyflawni'r trawsnewidiadau digidol a gwyrdd ar lawr gwlad. Fodd bynnag, astudiaeth ddiweddar a gomisiynwyd gan y CoR swniodd y larwm ynghylch diffyg cyfranogiad rhanbarthau a dinasoedd mewn cynlluniau adfer cenedlaethol, ond mewn sawl achos mae cyfeiriadau clir at SDGs ar goll, gan leihau'r cyfle i gael dealltwriaeth gyffredin o'r cynlluniau.

Ricardo Rio Dywedodd (PT / EPP), rapporteur a Maer Braga: "Bu bron i'r SDGs ddiflannu o naratif yr UE: nid oes strategaeth drosfwaol ac nid oes prif ffrydio na chydlynu SDGs yn llywodraethu mewnol y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn fwy trawiadol o lawer. ochr yn ochr â pharhad roedd ymrwymiad awdurdodau lleol a rhanbarthol ar SDGs yn cynyddu. Mae canlyniadau rhagarweiniol ein harolwg OECD-CoR yn dangos yn glir bod awdurdodau lleol a rhanbarthol yn cymryd rhan dda mewn adferiad cynaliadwy, yn seiliedig ar SDGs. Mae 40% o'r ymatebwyr wedi bod yn defnyddio nhw cyn y pandemig ac yn awr wedi dechrau eu defnyddio i fynd i’r afael â’r adferiad, tra bod 44% yn bwriadu gwneud hynny i wella ar ôl COVID-19. Mae hwn yn gyfle mawr i bob lluniwr polisi ddod yn ôl yn gryfach o’r argyfwng hwn a byddaf , ynghyd â'r OECD, yn eirioli drosto ar lefel yr UE. "

hysbyseb

Amcangyfrifon yr OECD na ellir cyrraedd 65% o dargedau 169 yr 17 SDG heb ymwneud ag awdurdodau lleol a rhanbarthol na chydlynu â nhw. Ar ben hynny, canlyniadau cyd-arolwg newydd CoR-OECD dangos bod 60% o lywodraethau lleol a rhanbarthol yn credu bod pandemig COVID-19 wedi arwain at fwy o argyhoeddiad y gall y SDGs helpu i gymryd agwedd fwy cyfannol ar gyfer adferiad. Felly, mae'r CoR yn gresynu bod y SDGs wedi colli tir yn naratif yr UE yn raddol, gyda phroffil is wrth lunio polisi'r UE yn peryglu eu siawns o weithredu erbyn 2030.

Mae aelodau CoR yn annog arweinwyr Ewropeaidd i fod yn uchelgeisiol ac yn gyson yn eu hagenda polisi domestig a thramor ac i ddatgan gydag un pwrpas clir bod yn rhaid i'r UE fod yn arweinydd ac yn hyrwyddwr gweladwy wrth weithredu'r SDGs ar bob lefel lywodraethol. Mae'r farn yn nodi y dylai Nodau Datblygu Cynaliadwy ddarparu fframwaith cydlynol ar gyfer holl bolisïau'r UE a helpu i alinio blaenoriaethau pob rhaglen ariannu. Serch hynny, weithiau mae'r cysylltiad rhwng amcanion y Cenhedloedd Unedig a phrif fentrau Ewropeaidd fel y strategaeth ddiwydiannol newydd yn ymddangos yn denau. Ar ben hynny, mae'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddefnyddio'r Strategaeth Twf Cynaliadwy Flynyddol 2022 nesaf i ailintegreiddio SDGs yn ffurfiol i'r Semester Ewropeaidd, cysylltu SDGs yn well a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (conglfaen yr Genhedlaeth Nesaf UE), ac yn cadarnhau SDGs yn benodol fel ffordd i'r UE lunio adferiad cynaliadwy.

Mae arweinwyr lleol a rhanbarthol yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd adnewyddu'r Llwyfan aml-randdeiliad SDG neu greu platfform deialog arall gyda dilyniant craff a strwythuredig i feithrin arbenigedd gan yr holl wahanol randdeiliaid o sefydliadau cyhoeddus a phreifat ynghylch Agenda 2030 ac i gynghori'r Comisiwn yn uniongyrchol.

hysbyseb

Cyflwynodd y rapporteur Mr Rio yr alwad i lunwyr polisi amlwg yr UE eisoes ddydd Mawrth, pan cymerodd y llawr yn Fforwm Economaidd Brwsel 2021, digwyddiad economaidd blynyddol blaenllaw'r Comisiwn Ewropeaidd, ochr yn ochr â'r Arlywydd Von der Leyen a Changhellor yr Almaen Angela Merkel.

Cefndir

Ar y cyd, cynhaliodd y CoR a'r OECD arolwg rhwng Mai a Chanol Mehefin 2021 ar SDGs fel fframwaith ar gyfer adferiad COVID-19 mewn dinasoedd a rhanbarthau. Roedd yr arolwg yn cynnwys 86 o ymatebion gan fwrdeistrefi, rhanbarthau ac endidau cyfryngol mewn 24 o wledydd yr UE, ynghyd ag ychydig o wledydd eraill yr OECD a'r tu allan i'r OECD. Cyflwynwyd canfyddiadau rhagarweiniol ddydd Mawrth yn ystod pedwerydd rhifyn y Dinasoedd a Rhanbarthau ar gyfer bwrdd crwn y SDGs, digwyddiad ar-lein deuddydd a oedd yn canolbwyntio ar y SDGs fel fframwaith ar gyfer strategaethau adfer tymor hir COVID-19 mewn dinasoedd a rhanbarthau. Mae'r ddogfen ar gael yma.

Mabwysiadodd y CoR farn gyntaf ar 'Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs): sylfaen ar gyfer strategaeth hirdymor yr UE ar gyfer Ewrop gynaliadwy erbyn 2030'yn 2019 gan y rapporteur Arnoldas Abramavičius (LT / EPP) Aelod o Gyngor Bwrdeistrefol Dosbarth Zarasai.

Ym mis Tachwedd 2020 cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y ddogfen weithio staff Cyflawni ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig - Dull cynhwysfawr.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Guterres: 'Mae'r pandemig wedi datgelu ein breuder a rennir'

cyhoeddwyd

on

Yn annerch ASEau, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres (Yn y llun) diolchodd i Ewrop am ei harweiniad ar frechlynnau, newid yn yr hinsawdd a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, materion yr UE.

Wrth agor y sesiwn, llongyfarchodd yr Arlywydd David Sassoli Guterres ar ei ddiweddar penodiad i ail dymor fel Ysgrifennydd Cyffredinol a chroesawodd ei ymrwymiad “i gryfhau amlochrogiaeth, diwygio’r Cenhedloedd Unedig a pharhau i ymateb yn effeithiol i’r heriau sy’n ein hwynebu”.

Gan ddisgrifio partneriaeth yr UE-Cenhedloedd Unedig fel “mwy anhepgor nag erioed”, diolchodd Guterres i’r Undeb am aros yn brif roddwr cymorth dyngarol “mewn cyd-destun byd-eang o anghenion skyrocketing”. Croesawodd ymdrechion yr UE i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched, ei arweinyddiaeth ar y trawsnewid digidol, ynghyd â’i ymrwymiad i amddiffyn hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith ledled y byd.

hysbyseb

“Mae’r pandemig wedi datgelu ein breuder a’n cydgysylltiad,” meddai, gan annog gwledydd “i ddefnyddio’r argyfwng hwn fel cyfle i golynio i fyd mwy gwyrdd, tecach a mwy cynaliadwy”. Croesawodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol ymgyrch yr UE dros allyriadau net-sero erbyn 2050 a dywedodd fod y byd yn edrych tuag at yr UE fel “adeiladwr pontydd pwerus yn y cyfnod yn arwain at COP26”. Galwodd hefyd am “lwybrau rheolaidd, diogel a threfnus ar gyfer ymfudo”.

Gan nodi mai “ecwiti brechlyn yw prawf moesol mwyaf ein hamser”, canmolodd yr UE am ei undod i gyfleuster Covax a galwodd am gynllun brechu byd-eang. Apeliodd hefyd am “gamau beiddgar, beiddgar” i fynd i’r afael â’r “anghydraddoldebau ysgytiol rhwng gwledydd sy’n datblygu a gwledydd datblygedig”.

Dysgwch fwy 

hysbyseb

Parhau Darllen

Portiwgal

Mae Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn cefnogi Guterres am yr ail dymor

cyhoeddwyd

on

By

Cefnogodd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yr Ysgrifennydd Cyffredinol Antonio Guterres (Yn y llun) ddydd Mawrth (8 Mehefin) am ail dymor, gan argymell bod y Cynulliad Cyffredinol â 193 aelod yn ei benodi am bum mlynedd arall gan ddechrau 1 Ionawr 2022, yn ysgrifennu Michelle Nichols.

Dywedodd llysgennad y Cenhedloedd Unedig o Estonia, Sven Jürgenson, llywydd y cyngor ar gyfer mis Mehefin, fod y Cynulliad Cyffredinol yn debygol o gwrdd i wneud yr apwyntiad ar 18 Mehefin.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i aelodau’r cyngor am yr ymddiriedaeth maen nhw wedi’i rhoi ynof,” meddai Guterres mewn datganiad. "Byddwn yn wylaidd iawn pe bai'r Cynulliad Cyffredinol yn ymddiried ynof gyfrifoldebau ail fandad."

hysbyseb

Llwyddodd Guterres i olynu Ban Ki-moon ym mis Ionawr 2017, ychydig wythnosau cyn i Donald Trump ddod yn arlywydd yr Unol Daleithiau. Roedd llawer o dymor cyntaf Guterres yn canolbwyntio ar lwyfannu Trump, a oedd yn cwestiynu gwerth y Cenhedloedd Unedig ac amlochrogiaeth.

Yr Unol Daleithiau yw cyfrannwr ariannol mwyaf y Cenhedloedd Unedig, sy'n gyfrifol am 22 y cant o'r gyllideb reolaidd ac oddeutu chwarter y gyllideb cadw heddwch. Mae'r Arlywydd Joe Biden, a ddaeth i'w swydd ym mis Ionawr, wedi dechrau adfer toriadau cyllid a wnaed gan Trump i rai o asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig ac ail-ymgysylltu â chorff y byd.

Ceisiodd llond llaw o bobl herio Guterres, ond roedd yn ddiwrthwynebiad yn ffurfiol. Dim ond ar ôl iddo gael ei enwebu gan aelod-wladwriaeth yr ystyriwyd unigolyn. Cyflwynodd Portiwgal Guterres am ail dymor, ond ni chafodd neb arall gefnogaeth aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Roedd Guterres, 72, yn brif weinidog Portiwgal rhwng 1995 a 2002 ac yn bennaeth asiantaeth ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig rhwng 2005 a 2015. Fel ysgrifennydd cyffredinol, mae wedi bod yn siriolwr dros weithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID-19 i bawb a chydweithrediad digidol.

Pan gymerodd yr awenau fel pennaeth y Cenhedloedd Unedig, roedd corff y byd yn brwydro i ddod â rhyfeloedd i ben a delio ag argyfyngau dyngarol yn Syria ac Yemen. Mae'r gwrthdaro hynny heb ei ddatrys o hyd, ac mae Guterres hefyd bellach yn wynebu argyfyngau ym Myanmar a Tigray Ethiopia.

Anogodd Gwarchod Hawliau Dynol Efrog Newydd i Guterres gymryd safiad mwy cyhoeddus yn ystod ei ail dymor, gan nodi y dylid ehangu ei “barodrwydd diweddar” i wadu camdriniaeth ym Myanmar a Belarus i gynnwys llywodraethau “pwerus a gwarchodedig” sy’n haeddu cael eu condemnio.

"Diffiniwyd tymor cyntaf Guterres gan ddistawrwydd cyhoeddus ynglŷn â cham-drin hawliau dynol gan China, Rwsia, a'r Unol Daleithiau a'u cynghreiriaid," meddai Kenneth Roth, cyfarwyddwr gweithredol Human Rights Watch.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cenhedloedd Unedig, Stephane Dujarric, fod gan Guterres “safiad cryf ar amddiffyn hawliau dynol, codi llais yn erbyn camdriniaeth”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd