Cysylltu â ni

rheolau diogelwch cynnyrch yr UE

Gât Ddiogelwch: Mae sylweddau cemegol ar frig y rhestr flynyddol o beryglon iechyd ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn fwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 13 Mawrth, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei adroddiad blynyddol ar y Giât Diogelwch, y System Rhybudd Cyflym Ewropeaidd ar gyfer cynhyrchion peryglus nad ydynt yn fwyd. Mae'r adroddiad yn ymdrin â rhybuddion a hysbyswyd yn ystod 2022, a'r ymatebion a roddwyd gan awdurdodau cenedlaethol. Risgiau iechyd yn gysylltiedig â sylweddau cemegol oedd y math mwyaf cyffredin o risg a hysbyswyd, a ganfuwyd hefyd mewn amrywiaeth ehangach o gynhyrchion. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae teganau a cheir ar frig y rhestr o'r categorïau cynnyrch mwyaf hysbys.

Prif ganfyddiadau'r adroddiad

Yn 2022, ymatebodd awdurdodau o'r 30 gwlad a gymerodd ran yn y rhwydwaith Porth Diogelwch (aelod-wladwriaethau'r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein) i 2,117 o rybuddion gyda 3,932 o gamau gweithredu dilynol. Ym mhob aelod-wladwriaeth, roedd awdurdodau gwyliadwriaeth y farchnad yn dilyn y rhybuddion yn rheolaidd ac yn cyfnewid gwybodaeth ychwanegol. Roedd 84% o gamau dilynol yn cynnwys mesurau cenedlaethol ychwanegol. Er enghraifft, canfu awdurdodau gwyliadwriaeth marchnad Awstria degan yn cynnwys rhannau hawdd eu datod, a oedd yn peri risg tagu i blant. Yn dilyn hysbysiad gan awdurdodau Awstria ar Safety Gate, nododd awdurdodau Slofenia fod y tegan ar eu marchnad, ac roedd manwerthwyr yn gallu galw'r cynnyrch yn ôl yn gyflym.

Yn 2022, risgiau yn ymwneud â sylweddau cemegol, anafiadau a thagu oedd y rhai a hysbyswyd fwyaf. Ar ben y rhestr o gategorïau cynnyrch mwyaf cyffredin a hysbyswyd roedd teganau, ac yna cerbydau modur, colur, dillad ac offer trydanol. Y llynedd, roedd gan gynhyrchion cosmetig nifer sylweddol uwch o rybuddion yn ymwneud â phresenoldeb sylweddau cemegol a waharddwyd yn ddiweddar mewn persawr a hufen.  

Fodd bynnag, nid colur yn unig oedd yn gyfrifol am y cynnydd sydyn mewn rhybuddion yn ymwneud â risgiau cemegol, gan fod risgiau cemegol wedi'u nodi mewn ystod ehangach o gynhyrchion. Roedd gan rai teganau, er enghraifft, grynodiad gormodol o ffthalatau, sy'n peri risgiau i'r system atgenhedlu.

Y camau nesaf

Ar 30 Mehefin 2021, cyflwynodd y Comisiwn gynnig ar gyfer Rheoliad Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol newydd, a fydd yn disodli'r Cyfarwyddyd Diogelwch Cynnyrch Cyffredinolive. Bydd y Rheoliad yn moderneiddio'r fframwaith cyffredinol ar gyfer diogelwch cynhyrchion defnyddwyr nad ydynt yn fwyd, gan gynnal ei rôl fel rhwyd ​​​​ddiogelwch i ddefnyddwyr, a sicrhau bod yr heriau diogelwch a achosir gan dechnolegau newydd a thwf gwerthiannau ar-lein yn cael eu bodloni.

hysbyseb

Bydd y Rheoliad Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol yn helpu i sicrhau mai dim ond cynhyrchion diogel sy'n cael eu gwerthu yn yr UE, ar-lein ac mewn siopau, yn yr UE neu mewn mannau eraill. Bydd yn gwella'n sylweddol y gwaith o orfodi rheolau diogelwch cynnyrch, gwyliadwriaeth marchnad agerlinell ac adalw cynhyrchion peryglus nad ydynt yn fwyd.

Cefndir

Ers 2003, mae'r Porth Diogelwch wedi galluogi cyfnewid gwybodaeth yn gyflym rhwng Aelod-wladwriaethau'r UE/AEE a'r Comisiwn Ewropeaidd am gynhyrchion peryglus nad ydynt yn fwyd sy'n peri risg i iechyd a diogelwch defnyddwyr. Gellir cymryd camau dilynol priodol a thynnu cynhyrchion oddi ar y farchnad.

Er mwyn hwyluso cylchrediad gwybodaeth i'r cyhoedd, mae'r Comisiwn hefyd yn rheoli'r Giât Diogelwch gwefan gyhoeddus, sydd â rhyngwyneb modern a hawdd ei ddefnyddio i hwyluso'r broses hysbysu. Cyfieithir tudalennau i holl ieithoedd yr UE, yn ogystal ag Islandeg, Norwyeg, ac yn ddiweddar hefyd Arabeg a Wcreineg. Gall busnesau hefyd ddefnyddio'r Porth Busnes hysbysu awdurdodau cenedlaethol yn gyflym ac yn effeithlon am bryderon diogelwch ynghylch cynnyrch y maent wedi’i roi ar y farchnad.

Mae adroddiadau Adduned Diogelwch Cynnyrch hefyd yn nodi camau gwirfoddol penodol ar gyfer marchnadoedd i ddileu cynigion o gynhyrchion anniogel oddi ar eu platfformau. Mae 11 o farchnadoedd ar-lein eisoes wedi arwyddo’r cytundeb hwn: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy a Joom. Y diweddaraf adroddiad Cynnydd o'r Addewid Diogelwch Cynnyrch ar gael ar-lein.

Y llynedd, lansiodd y Comisiwn hefyd offeryn e-wyliadwriaeth newydd o’r enw “crawler web”. Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau cenedlaethol ymhellach i ganfod cynigion ar-lein o gynhyrchion peryglus a nodir yn y Porth Diogelwch. Mae'n nodi ac yn rhestru unrhyw un o'r cynigion hyn yn awtomatig, gan alluogi awdurdodau gorfodi i olrhain y darparwr a gorchymyn tynnu'r cynigion hyn yn ôl yn effeithiol, gan helpu i gysoni camau gweithredu a mynd i'r afael â'r heriau o fonitro gwerthiannau cynhyrchion peryglus ar-lein. Yn ystod y 6 mis diwethaf, mae'r offeryn wedi helpu i brosesu 939 o rybuddion, a arweiniodd at ddadansoddi bron i 616,000 o wefannau.

Mwy o wybodaeth

Giât Ddiogelwch – canlyniadau 2022

Taflen ffeithiau Gât Ddiogelwch

Porth Diogelwch: system rhybuddio cyflym yr UE ar gyfer cynhyrchion peryglus nad ydynt yn fwyd (europa.eu)

Porth Rhybudd Busnes Diogelwch Cynnyrch (europa.eu)

Addewid diogelwch cynnyrch (europa.eu)

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd