Cysylltu â ni

Economi

Yr Iseldiroedd: A yw'r Ffair Gystadleuaeth?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

netherlandsimage

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig yn ffurfiol i'r Iseldiroedd ddileu'r eithriad rhag treth gorfforaethol a roddir i ymgymeriadau cyhoeddus o'r Iseldiroedd. Mae'r Comisiwn o'r farn y dylai cwmnïau cyhoeddus sy'n cyflawni gweithgareddau economaidd mewn cystadleuaeth â chwmnïau preifat fod yn destun treth gorfforaethol yn yr un modd - yn yr un modd ag y mae cwmnïau preifat. Mae eithrio rhai cwmnïau dim ond oherwydd eu bod mewn perchnogaeth gyhoeddus yn rhoi mantais gystadleuol iddynt na ellir ei chyfiawnhau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

 

hysbyseb
"Er mwyn cyflawni ei holl fuddion mae angen cystadleuaeth deg ar ein Marchnad Sengl. Rhaid cael arfau cyfartal i holl chwaraewyr y farchnad ac rwy'n hyderus y bydd yr Iseldiroedd yn addasu eu deddfau treth yn hynny o beth" - Is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu Joaquín Almunia Dywedodd:
O dan Gyfraith Treth Gorfforaethol yr Iseldiroedd, mae gweithgareddau economaidd gan gyrff cyhoeddus - naill ai fel rhan o'r weinyddiaeth gyhoeddus neu ar ffurf cwmnïau cyhoeddus - wedi'u heithrio, mewn egwyddor, rhag treth gorfforaethol. Mae'n wir bod nifer o eithriadau o'r eithriad hwn: mae rhai gweithgareddau economaidd (fel ffermio neu fwyngloddio) a rhai cwmnïau cyhoeddus (fel maes awyr Schiphol yn Amsterdam neu'r Loteri Genedlaethol) yn destun treth gorfforaethol. Serch hynny, mae yna lawer o weithgareddau economaidd gan gyrff cyhoeddus - gan gynnwys yr holl wasanaethau - a llawer o gwmnïau cyhoeddus sy'n parhau i fod wedi'u heithrio. Mae cwmnïau o'r fath yn cynnwys porthladd Rotterdam, Holland Casino, maes awyr Maastricht, sawl asiantaeth ddatblygu, Bank of Industry LIOF neu Twinning Holding. Mae'r cwmnïau hyn yn cystadlu'n uniongyrchol â chwaraewyr preifat yn yr Iseldiroedd ac ym Marchnad Sengl yr UE nad ydyn nhw'n elwa o'r un driniaeth.
Ym mis Gorffennaf 2008, yn dilyn nifer o gwynion, hysbysodd y Comisiwn awdurdodau'r Iseldiroedd o'i farn ragarweiniol bod y mesur yn ystumio cystadleuaeth yn y farchnad fewnol, gan dorri Erthygl 107 (1) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr UE (TFEU) . Canfu ymchwiliad y Comisiwn fod y driniaeth dreth wahanol ar gyfer cwmnïau cyhoeddus a phreifat sy'n dilyn gweithgaredd economaidd yn rhoi mantais ddethol i fentrau cyhoeddus. Gan ddileu'r eithriad treth gorfforaethol ar gyfer gweithgareddau economaidd gan bob corff cyhoeddus, fel rhan o'r weinyddiaeth gyhoeddus neu yn y ffurf cwmnïau dan berchnogaeth gyhoeddus, fel bod gweithgareddau economaidd cyhoeddus a phreifat yn cael eu trethu yn yr un modd. Byddai hyn yn mynd i'r afael â'r mater orau.
Fel arall, diddymu'r eithriad treth gorfforaethol yn unig ar gyfer cwmnïau sy'n eiddo cyhoeddus, ar yr amod bod yr holl weithgareddau economaidd a wneir ar hyn o bryd gan y weinyddiaeth gyhoeddus yn cael eu cludo i mewn i gwmnïau (dan berchnogaeth gyhoeddus) sy'n destun treth gorfforaethol.
Bellach mae'n rhaid i'r Iseldiroedd hysbysu'r Comisiwn o fewn mis a all gytuno i'r gwelliannau arfaethedig. Yn methu â chytundeb, gall y Comisiwn agor ymchwiliad ffurfiol cymorth gwladwriaetholDutch mae cwmnïau cyhoeddus yn elwa o eithriad rhag treth gorfforaethol er 1956, cyn i'r Iseldiroedd dderbyn i'r UE. Felly ystyrir bod y mesur yn gymorth presennol (hy fel mesur cymorth a oedd eisoes ar waith cyn i Gytundeb Rhufain ddod i rym) ac mae ei asesiad yn ddarostyngedig i weithdrefn gydweithredu benodol rhwng yr Iseldiroedd a'r Comisiwn. Pan fydd y Comisiwn yn canfod bod cymorth presennol yn torri rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, nid yw'n gofyn i'r Aelod-wladwriaeth adfer y cymorth a roddwyd ond yn hytrach mae'n gofyn iddo roi diwedd ar y mesur.

 

Colin Stevens

hysbyseb

 

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd