Cysylltu â ni

Frontpage

Kazakhstan: 'Y foment Gwirionedd i Afghanistan'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan Colin Stevens yn Almaty

CYLCHGRAWN 1RESIZE

‘Ni all unrhyw wlad yn unig ddatrys pos yr Afghanistan,” - meddai llysgennad arbennig yr UE yn Kabul Vygaudas Usackas wrth Gohebydd yr UE. - “Fe ddaethon ni i Afghanistan i sicrhau na fydd Afghanistan byth yn dod yn ffynhonnell terfysgaeth ryngwladol; mae dileu'r tlodi a nawr i sicrhau'r cynnydd wedi'i wneud mewn 11 mlynedd; yn enwedig o ran hawliau menywod ”. Cynhaliwyd y ddadl ar ddyfodol Afghanistan yn Almaty ar 26 Ebrill yn ystod trydydd cynhadledd gweinidogion materion tramor proses Istanbul, gan gynnal cynrychiolwyr o 14 aelod-wlad, 17 talaith yn cefnogi’r fforwm ac 11 sefydliadau rhyngwladol, - i gyd gyda'i gilydd tua 50 o ddirprwyaethau.

hysbyseb

Cyflwynwyd y fenter ym mis Tachwedd 2011 yn Istanbul gan Dwrci, Affghanistan a gwledydd Canol Asia gyda chefnogaeth gref gan y Cenhedloedd Unedig fel y broses ar ddiogelwch rhanbarthol a chydweithrediad ar gyfer Afghanistan ffyniannus a sefydlog. Y datblygiadau pellach a ddigwyddodd yn Uwchgynhadledd Chicago yn 2012 oedd i genhedloedd gadarnhau eu hymrwymiad i bobl Afghanistan, gan ddatgan y bydd y cymorth yn mynd y tu hwnt i'r cyfnod trosglwyddo.
Mae gan ymgysylltiad Kazakh ag Afghanistan ei hanes ei hun. Yn ôl ym 1996 gyda phroblemau diogelwch gwaethygol yn nhaleithiau'r Gogledd, cynhaliwyd cyfarfod penaethiaid taleithiau gwledydd Canol Asia a Rwsia yn Almaty ar fenter Kazakh.
Fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion aflonydd, mae llawer iawn o waith o'n blaenau gan nad yw'r broblem fawr, a achosodd ymgysylltiad y Gorllewin, wedi'i datrys eto:

“Yn anffodus, mae Afghanistan yn parhau i allforio terfysgaeth,” - meddai Arlywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, wrth annerch y digwyddiad. - “Heddiw ymhlith heriau mawr datblygu rhanbarthol mae problem cynhyrchu cyffuriau a masnachu pobl” '. Ar hyn o bryd mae Rwsia ac Azerbaijan yn cyd-gadeirio grŵp arbenigwyr proses Istanbul ar fasnachu cyffuriau. Cododd dirprwyaeth Rwsia’r pryder cynyddol ynghylch problem canabis ac allforion synthetig, sy’n gofyn am ystyriaeth fwyaf meddylgar.

hysbyseb
Gyda'i gilydd ar hyn o bryd mae chwe grŵp wedi'u sefydlu i ymateb ar wahanol heriau. Mae'r broses yn cynnwys pedair gwlad ar ddeg sy'n ymwneud ag Afghanistan, a gychwynnwyd gan daleithiau Canol Asia a Thwrci. Maent wedi cytuno i fenter o’r enw “proses Istanbul,” sy’n anelu at gydweithrediad diogelwch rhanbarthol. Bydd gwledydd sy'n rhan o'r broses yn gweithio ar y mesurau er mwyn creu prosiectau rhanbarthol ar y cyd ac i hyrwyddo gweithgareddau sy'n bodoli eisoes.
Cytunodd y dirprwyaethau ar rôl hanfodol y gymuned ryngwladol wrth ganolbwyntio ar fesurau ar gyfer adeiladu heddwch a datblygu economi Afghanistan ar ôl gwrthdaro: Yn anffodus, mae'r mater o gryfhau cymorth dyngarol a buddsoddi rhyngwladol i Afghanistan yn dal i fod ar “gam cymedrol iawn ”, Meddai’r Arlywydd Nazarbayev.
“Mae Kazakhstan yn barod i gynnig eu gwasanaethau i drefnu platfform rhyngwladol newydd ar gyfer atebion effeithiol i’r broblem”, - daeth yr Arlywydd i ben, gan dynnu sylw at broblem siâp gwael economi Afghanistan. Mae'r tlodi yn cynrychioli gwir her sefydlogrwydd i nifer o'r gwledydd a'r rhanbarthau:
“Am y drydedd flwyddyn, y cyfan rydyn ni wedi gweld ystod sefydlogrwydd y byd yn“ cwympo allan ”mewn nifer o daleithiau, cyn ennill momentwm yn raddol o ddatblygiad economaidd a chymdeithasol. Mae'n ymwneud â grŵp o wledydd yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Mae bygythiad gwirioneddol ansefydlogi yno i rai gwledydd Asiaidd ”, - rhybuddiodd Nazarbayev. Roedd yn anghytuno'n gryf â'r asesiadau lle mae'r awduron yn dadlau nad honnir i genhadaeth y glymblaid ryngwladol yn Afghanistan gyrraedd eu nodau.
Mae'r bygythiad uniongyrchol i ddiogelwch y weithdrefn wedi'i leihau a'i leoleiddio. Oes, mae yna broblemau yn y broses o setlo Afghanistan, ond hyd yn oed yma mae yna newidiadau positif ', - daeth yr Arlywydd i'r casgliad.
Un o'r elfennau hanfodol wrth gefnogi datblygiad economi Afghanistan fydd adeiladu'r rhwydwaith trafnidiaeth, cysylltu'r wlad â'i chymydog Gogleddol ac integreiddio i ranbarth Canol Asia. Hyd yn hyn mae gweithgaredd mor hanfodol ag ymdrechion adeiladu ffyrdd gan y partneriaid rhyngwladol wedi cael ei blagio gan wrthryfel, gor-redeg costau goruchwylio gwael a llygredd.
O fewn cymhlethdod y sefyllfa hon y cyfraniad mwyaf i bobl Afghanistan fydd addysg a hyfforddai'r arbenigwyr ifanc, meddai gweinidog materion tramor Kazakhstan Erlan Idrissov.
"Mae cyfraniad mwyaf a mwyaf gweladwy Kazakhstan, yn amlwg yn nodweddu ein dull o gynorthwyo i Afghanistan - rhaglen arbennig i addysgu a hyfforddi personél Afghanistan. Mae llywodraeth Kazakh wedi dyrannu $ 50 miliwn am gyfnod o 5 mlynedd i hyfforddi 1,000 o fyfyrwyr Afghanistan mewn sifiliaid. proffesiynau - meddygon, peirianwyr, ffermwyr, athrawon, "- tanlinellodd Erlan Idrissov yn y gynhadledd.
Fodd bynnag, nododd fod y swm gorfodol ynddo'i hun nid yn unig yn bwysig ond y ffaith ei fod yn fuddsoddiad yn nyfodol Afghanistan. "Nid y swm o arian mohono; roeddem am ddangos pwysigrwydd buddsoddi yng nghenhedlaeth ifanc Afghanistan, dyfodol Afghanistan. Dyma ein safle egwyddorol, a chredwn ei bod mor bwysig dilyn y fformatau hyn i gynorthwyo Afghanistan. , gan bwysleisio datblygiad prifddinas ddynol y wlad, "- meddai Idrissov.
Nid yw mwyafrif y cyfranogwyr wedi ystyried bod tynnu milwyr yn ôl yn NATO yn fygythiad. Galwodd yr arbenigwr o Rwseg, Yuri Solozobov, yr ofnau yn gorliwio. Mae'r ymgeisydd ar gyfer Arlywydd Iran, Guchang Amir Akhmadi, yn argyhoeddedig y bydd tynnu'r milwyr yn ôl yn mynd i wanhau dylanwad Taliban ar y boblogaeth yn sylweddol.
Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o diriogaeth y wlad eisoes dan reolaeth y llywodraeth.

Daeth y gynhadledd ddiweddaraf i fodolaeth ar ôl Uwchgynhadledd Chicago, lle cadarnhaodd y gymuned ryngwladol ei hymrwymiad i bobl Afghanistan yn nhermau economaidd a milwrol, gan gytuno i ddarparu cymorth ariannol a hyfforddiant i swyddogion y fyddin.

Cynigiodd y gynhadledd ddiweddaraf greu cronfa ymddiriedolaeth a bydd y syniad yn cael ei ddatblygu trwy drafodaethau pellach gydag awdurdodau Afghanistan. Fel y casgliad, mabwysiadwyd datganiad yn anelu at ddatblygu ymhellach y mesurau meithrin hyder. Fodd bynnag, mae'r etholiadau arlywyddol sydd i ddod ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf yn parhau i fod yn her.
Yn ôl llysgennad yr UE, Vygaudas Usackas, nododd China ei diddordeb mewn cynnal y cyfarfod nesaf.
Colin Stevens

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb




Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd