Cysylltu â ni

Economi

Mae gan Ffrangeg ragolygon economaidd llwm

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ffrengig llwmMae arolwg barn newydd yn datgelu bod gan Ffrangeg ragolygon economaidd llwm, ond eu bod yn gefnogol iawn i dreth cyfoeth ledled Ewrop i dalu costau unrhyw gymorthdaliadau yn y dyfodol wrth i friffio mewnol a ddatgelwyd ddatgelu bod llywodraeth yr Almaen yn poeni'n fawr am economi Ffrainc, pan- newydd Mae arolwg barn Ewropeaidd YouGov yn dangos mai’r Ffrancwyr yw’r rhai mwyaf pesimistaidd am sefyllfa economaidd eu cartref a sefyllfa eu gwlad.

Mae asesiad mewnol o weinidogaeth economeg yr Almaen yn tynnu sylw at y ffaith mai Ffrainc sydd â’r “amser gwaith blynyddol ail isaf” yn yr UE, tra bod ei “baich treth a nawdd cymdeithasol” yr uchaf. Yn y cyfamser, mae’r briff yn galw cynlluniau diwygio economaidd Arlywydd Ffrainc, Franois Hollande, yn “ystumiol”.

Yn ôl arolwg barn EuroTrack YouGov, sy’n olrhain barn y cyhoedd ym Mhrydain, yr Almaen, Ffrainc, Denmarc, Sweden, y Ffindir a Norwy, mae 60% o bobl yn Ffrainc yn disgwyl i sefyllfa ariannol eu cartref waethygu dros y 12 mis nesaf. Mae hyn bron ddwywaith y ganran (32%) o bobl yn yr Almaen sy'n disgwyl i'w sefyllfa ariannol ddirywio.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddynt sut mae sefyllfa ariannol eu cartref wedi newid dros y 12 mis diwethaf, unwaith eto y Ffrancwyr yw'r rhai mwyaf negyddol o bell ffordd gyda 65% yn dweud ei fod wedi gwaethygu, o'i gymharu â 53% o Brydeinwyr a dim ond 34% o'r Almaenwyr sy'n dweud yr un peth.
Gan droi at farn y cyhoedd am ragolygon economaidd cyffredinol y wlad, a dywed bron i dri chwarter (74%) y cyhoedd yn Ffrainc fod economi Ffrainc wedi dirywio dros y 12 mis diwethaf, o’i gymharu â 55% o Brydeinwyr, a dim ond 37% o’r Almaenwyr sy’n dweud yr un.
Wrth edrych ymlaen, dywed mwy na dwy ran o dair (67%) o bobl yn Ffrainc eu bod yn disgwyl i economi’r wlad waethygu dros y 12 mis nesaf, o’i gymharu â 40% o Brydeinwyr a 38% o Almaenwyr sy’n credu’r un peth am economaidd eu gwledydd. rhagolygon.

Mae arolwg barn YouGov EuroTrack hefyd yn datgelu mai'r Ffrancwyr yw'r rhai mwyaf cefnogol i gynlluniau'r Almaen ar gyfer 'treth cyfoeth' arbennig - gan dargedu asedau unigolion cyfoethog - er mwyn ariannu unrhyw gymorthdaliadau yn y dyfodol o economïau Ardal yr Ewro cythryblus.
Gofynnwyd a fyddent yn cefnogi neu'n gwrthwynebu cyflwyno treth cyfoeth ar gyfer y bobl gyfoethocaf yn y gwledydd hynny sydd angen help llaw, ac mae 67% o'r Ffrancwyr o blaid, o'i gymharu â 53% o'r Almaenwyr a dim ond 39% o Brydeinwyr.

Mae'r Ffrancwyr hyd yn oed yn fwy cefnogol i dreth gyfoeth gael ei chyflwyno ym MHOB gwlad Ardal yr Ewro, gyda 74% o blaid, o'i chymharu â 56% o'r Almaenwyr a 35% o Brydeinwyr.

hysbyseb

Wrth sôn am yr arolwg barn, dywedodd Cyfarwyddwr Ymchwil Gwleidyddol a Chymdeithasol YouGov, Joe Twyman: “Er y bydd y ddogfen friffio hon a ddatgelwyd yn sicr o roi straen ar y berthynas rhwng Ffrainc a’r Almaen, fel y gwelwn o’r arolwg barn hwn mae’r rhaniad rhwng y ddwy wlad hon yn mynd yn llawer dyfnach na gwleidyddiaeth fewnol. Mae'n fwy amlwg nag erioed mai'r Almaen yw prif yrrwr economaidd Ardal yr Ewro, tra bod pobl yn Ffrainc fel pe baent yn cydnabod bod eu heconomi eu hunain mewn trafferth. Fodd bynnag, gall y ffaith bod y Ffrancwyr o blaid treth cyfoeth pan-Ewropeaidd nodi y bydd gwae economaidd Ffrainc yn helpu yn hytrach na rhwystro cynlluniau’r Almaen. ”

 

Anna van Densky

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd