Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Wcráin: Pwy sy'n talu'r bil?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

11313553034_4903fd69b8Tra Comisiynydd Ehangu Stefan Fule yn cynnig cefnogaeth ariannol gref 'Iwcraniaid, mae trethdalwyr yr UE yn dechrau meddwl tybed faint y bydd hyn yn ei droi'n arian cyfred go iawn. Roedd dyled sofran yr Wcrain cyn protestiadau Maidan yn fwy na € 30 biliwn ac roedd y bil diweddar o Gazprom yn $ 18.5bn, felly pa mor gryf y bydd yn rhaid i drethdalwr yr UE fod i wrthsefyll yr ergyd newydd hon i'w boced? Efallai y bydd cylchdroi comisiynwyr yr UE sydd ar ddod yn rhoi rhyddid penodol i'r biwrocratiaid sy'n gadael, ond yn gadael dinasyddion â beichiau trwm.

Mae degawd llywyddiaeth Barroso yn gadael yr UE yn llychwino mewn proses o adferiad economaidd, gyda chyfraddau diweithdra cynyddol ac, fel 'diweddglo ymddangos', gwrthdaro arfog yn y gymdogaeth. Daliodd yr Wcráin fflamau aflonyddwch yn gyflym, ac mae wedi'i rhannu dros ei dyfodol rhwng yr hyn a elwir yn pro-Ewropeaid a pro-Rwsiaid. Nid mor bell yn ôl y derbyniodd yr UE Wobr Heddwch Nobel, ond daeth cwrteisi dwys yr Wcrain i gymryd rhan yn y Cytundeb Cymdeithas gyda’r UE i ben gyda thrais a lladd torfol.

Fodd bynnag, prif elfen etifeddiaeth Barroso fydd pris y bil Wcreineg ar gyfer trethdalwr Ewrop - faint fydd cost y polisi ehangu? Ac yn olaf, beth yw'r manteision, os o gwbl, i ddinasyddion yr UE gysylltu â gwladwriaeth fethdalwr de-facto?

hysbyseb

Byddai rhai yn gwrthwynebu, ac yn gywir felly, er gwaethaf squalor gwladwriaeth a phoblogaeth yr Wcrain, mae yna bobl gyfoethog yno hefyd - mae saith oligarch yn aelodau o'r llywodraeth newydd, ond nid oes dyngarwyr yn eu plith hyd yn hyn. Nid oes neb wedi camu ymlaen i gymryd rhan mewn taliadau am nwy, er bod y wasg yn adrodd bod llawer o’r Wcreineg nouveax-riche wedi gwneud eu ffawd ar dramwyfeydd nwy o Rwsia.

Nid yw'r Farwnes Ashton yn llai aneglur ynghylch costau polisi ehangu'r UE (llun, canolfan), prif ddiplomydd yr UE, sy'n arwain y Gwasanaeth Gweithredu Allanol (EAS) sydd newydd ei ffurfio, y bwriedir iddo hyrwyddo buddiannau Ewropeaidd ledled y byd. Mae addewidion Ashton i droedio bil Wcráin trwy'r sefydliadau rhyngwladol yn groes i'r datganiadau diweddaraf gan y Comisiynydd Füle ar gefnogaeth 'gref' yr UE. Ategir yr ebargofiant ariannol hwn o delerau a chostau integreiddio Wcrain a datrys dyled sofran, sy'n annymunol iawn i drethdalwyr Ewropeaidd, gan broblem arall y biliau di-dâl am nwy Rwseg. Ni chynhyrchodd y llythyr agored gan yr Arlywydd Putin, yn tynnu sylw at y sefyllfa argyfyngus gyda thaliadau ac 'echdynnu nwy heb ei reoli' a gyfeiriwyd at gleientiaid Ewropeaidd, unrhyw effeithiau eraill ond rhestr ddu ychwanegol o swyddogion Rwseg a waharddwyd rhag ymweld ag Ewrop, ateb anghymesur iawn i a nodyn atgoffa talu.

Mae nwy Siberia wedi bod yn nwydd i'w groesawu yn Ewrop o amser Brezhnev - mae economïau Ewrop a Rwseg wedi tyfu'n gyd-ddibynnol yn ystod hanner canrif. Ar ôl annibyniaeth yr Wcrain, daeth y taliadau am dramwy nwy yn 'arian hawdd' i rai grwpiau o oligarchiaid, a oedd yn bwydo llygredd.

hysbyseb

Mae gwrthod cwmni Rwsia ar hyn o bryd i gyflenwi nwy 'am ddim' yn gawod oer i'r lluoedd pro-Ewropeaidd yn yr Wcrain a hyd yn oed yn fwy i'r cleientiaid Ewropeaidd - fel mewn rhyfeloedd nwy blaenorol - nid Wcreineg eu hunain oedd yn dioddef o gau y tap, ond y 'Gazprom' yn colli incwm a'r Ewropeaid yn enwedig y gwledydd sy'n ddibynnol ar nwy Rwsia - fel Bwlgaria.

Gadawodd yr anghydfod nwy diwethaf yn 2009 wystl y Bwlgariaid i dywydd garw yn y gaeaf a thaliadau ansefydlog Wcreineg am Rwsia, fodd bynnag, wythnos yn ôl yn unig, fe wnaethant atal adeiladu piblinell South Stream mewn protest yn erbyn anecsio Crimea. Fodd bynnag, gallai fod yn brosiect South Stream sy'n datrys problemau cludo nwy i Ewrop, ac yn ymladd yn erbyn llygredd Wcrain o fewn yr elît sy'n rheoli, yn dibynnu ar y ffioedd am dramwyfeydd nwy. Gan ymestyn o arfordir Rwsia trwy'r Môr Du i Fwlgaria, byddai'n arallgyfeirio'r llwybrau ynni i Ewrop ac yn darparu cymhelliant i ddatblygu sector ynni amrywiol yr Wcrain - gwynt, solar a bio - a allai foderneiddio tirwedd economaidd y wlad.

Er bod gan boblogaeth addysgedig Wcreineg botensial ar gyfer datblygu economaidd, er mwyn ei wella dylai un dalu'r biliau ynni cyfredol yn gyntaf. A fydd trethdalwyr yr UE yn wynebu bil yr Wcrain? Gallai gwasgariad gwerthoedd Ewropeaidd dros y cyfandir arwain at gostau gormodol ar gyfer ehangu. Ni fydd peryglon ysgwyddau Eurocrats wrth fod eisiau ennill buddugoliaeth dros Rwsia yn ymgysylltu â'r Wcráin yn niweidio'r tîm sy'n gadael: ni fydd y Comisiynydd Füle na'r Farwnes Ashton yn wynebu canlyniadau eu polisïau.

Bydd y goramcangyfrifiadau a’r camgyfrifiadau yn taro’r newydd-ddyfodiaid - gallai etifeddiaeth Barroso fod yn rhy drwm i’w ddwyn i ddinasyddion Ewropeaidd, gan ffafrio gwyro oddi wrth goncwest fyd-eang uchelgeisiol yr UE i ddatrys problemau eu bywydau beunyddiol. Bydd gosod buddiannau Ukrainians uwchlaw dinasyddion yr UE ei hun yn paratoi'r ffordd ar gyfer ymddieithrio’r UE - gall Eurocratiaid orfodi llaw trethdalwyr i blygu i’w mympwyon, ond yn y tymor hir y trethdalwyr fydd â’r olaf gair.

Wrth or-ymestyn adnoddau Ewropeaidd a gorfodi eu huchelgeisiau eu hunain ar ddinasyddion yr UE, mae trigolion sefydliadau'r UE yn y dyfodol mewn perygl o gael eu hunain mewn anhawster mawr wrth i drethdalwyr wrthod cyllido'r prosiect Ewropeaidd.

 

Anna van Densky

 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd