Cysylltu â ni

Economi

Dinasoedd a rhanbarthau Ewrop i drafod gweithredu polisi cydlyniant a buddsoddiad cymdeithasol ar gyfer twf yng nghyfarfod llawn CoR

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ystod Pwyllgor y Rhanbarthau '(CoR) 103rd sesiwn lawn ar 8-9 Hydref, bydd cadeirydd Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol Senedd Ewrop, Danuta Hübner, yn ymuno â Llywydd CoR Ramón Luis Valcárcel, i drafod cyflwr chwarae'r trafodaethau ar reolau cronfeydd strwythurol. Byddant hefyd yn defnyddio'r cyfle i adolygu'r prif heriau a ddaw yn sgil cam rhaglennu 2014-2020.

Bydd aelodau CoR yn dadlau a mabwysiadu eu sefyllfa ar wariant gwell o gronfeydd strwythurol (barn wedi'i ddrafftio gan Arlywydd Cymuned Ymreolaethol Galicia Alberto Núñez Feijóo (ES / EPP)) sy'n egluro pa mor well yw cydlynu buddsoddiad UE, cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer twf a gwella effeithiolrwydd rhaglenni cyd-ariannu trwy ddatganoli digonol o'u rheolaeth weithredol. Bydd materion cyllidebol a llywodraethu hefyd yn cael sylw ar sail a barn on Cyllideb Ddrafft yr UE 2014, i'w gyflwyno gan Gadeirydd yr Asiantaeth Gyswllt Fflemeg-Ewropeaidd Luc Van den Brande (BE / EPP). Yr angen i oresgyn diffyg strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, yr effaith ar awdurdodau lleol a rhanbarthol y gweithdrefnau cyfredol ar gyfer mabwysiadu cyllidebau blynyddol yr UE, a'r anghenion ariannol ar gyfer camau allweddol mewn meysydd blaenoriaeth megis cyflogaeth ieuenctid, fydd wrth wraidd y trafodaethau.

Bydd cynrychiolwyr rhanbarthau a dinasoedd yr UE hefyd yn cyflwyno eu hargymhellion i wneud y mwyaf o fuddsoddiad cymdeithasol ar gyfer twf a chydlyniant ar sail barn gan Faer Rotterdam, Ahmed Aboutaleb (NL / PES), ar Pecyn Buddsoddi Cymdeithasol yr UE. Yn benodol, bydd aelodau'r CoR yn trafod rôl awdurdodau lleol a rhanbarthol mewn strategaethau cynhwysiant gweithredol mewn addysg, hyfforddiant galwedigaethol, tai cymdeithasol, cyflogaeth ieuenctid a'r frwydr yn erbyn tlodi, tra'n egluro cyllid a defnydd perthnasol o gyllidebau cymdeithasol.

hysbyseb

Rhyddfrydoli Rheilffyrdd yr UE

Bydd aelodau CoR yn mabwysiadu eu safbwynt ar gynlluniau'r UE i agor y rheilffyrdd Ewropeaidd ymhellach i gystadleuaeth, cofnod sy'n wleidyddol sensitif ac yn gymhleth yn dechnegol. Cynhelir trafodaethau ar sail y farn ar Y Pedwerydd Pecyn Rheilffordd paratowyd gan Pascal Mangin (FR / EPP), aelod o Gyngor Rhanbarthol Alsace. Yn ôl y rapporteur, mae cyfranogiad y rhanbarthau yn hanfodol i lwyddiant y diwygiad. Mae'n galw am rōl gryfach i awdurdodau rhanbarthol yn rheolaeth y farchnad reilffyrdd, mwy o hyblygrwydd wrth ddyfarnu contractau cludiant cyhoeddus tra'n sicrhau bod darparwyr gwasanaethau rheilffyrdd presennol yn rhannu'r wybodaeth sydd ei hangen i ddiffinio gofynion ar gyfer tendrau newydd.

Amgylchedd: Nwy o siale a gwastraff plastig

hysbyseb

Ymdrinnir yn helaeth ar echdynnu nwy siafft ar draws Ewrop ac felly mae'r barn drafft i'w gyflwyno gan Brian Meaney (IE / AA), Cynghorydd Awdurdod Clare Sirol a Chanolbarth y Gorllewin, yn syndod yn profi bod mor ddadleuol gyda gwelliannau 65 a gyflwynwyd. Mae'r farn ddrafft yn dadlau y dylai'r awdurdodau lleol a rhanbarthol gael y pŵer i eithrio ardaloedd sensitif o weithgareddau datblygu posibl a chael yr ymreolaeth i wahardd neu drwyddedu datblygiad yn eu tiriogaeth.

Rheoli gwastraff plastig yw ffocws a barn by Linda Gillham (DU / Asiantaeth yr Amgylchedd), aelod o Gyngor Bwrdeistref Runnymede. Mae cynhyrchu gwastraff plastig yn parhau i dyfu: ym 1950 dim ond 1.5m tunnell y flwyddyn a gynhyrchwyd yn fyd-eang o'i gymharu â 60m tunnell y flwyddyn yn 2008 yn Ewrop yn unig, ac anfonwyd ychydig dros 50% ohono i safleoedd tirlenwi. Mae'r farn yn adolygu'r effaith a'r camau sydd eu hangen i ymateb i'r broblem hon ac yn galw am waharddiad llwyr ar dirlenwi plastigau a gwastraff hynod losgadwy erbyn 2020.

DYDDIADAU AGORED 2013: Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd, 7-10 Hydref

Cynhelir y sesiwn lawn ar yr un pryd â'r DYDDIADAU AGORED 11TH - Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd i'w gynnal ar 7-10 Hydref ym Mrwsel. Bydd y digwyddiad allweddol blynyddol hwn ar gyfer rhanbarthau’r UE yn dwyn ynghyd oddeutu 6 000 o gyfranogwyr, gan gynnwys llunwyr polisi, gwleidyddion ac arbenigwyr o bob lefel o lywodraeth, i drafod y materion mwyaf dybryd sy’n wynebu Polisi Rhanbarthol yr UE heddiw. Daw'r digwyddiad ar adeg dyngedfennol lle mae diwygiadau sylfaenol i bolisi cydlyniant yr UE yn cael eu cwblhau.

Cynhelir y Cyfarfod Llawn 103rd yn Senedd Ewrop, a bydd y dadleuon yn cael eu ffrydio yn fyw yn Aberystwyth www.cor.europa.eu.

 Gwybodaeth bellach:

·         Rhaglen gyfryngau lawn
·         agenda cyfarfod llawn
·         Barn y Cyfarfod Llawn
·         DYDDIAU AGORED 2013

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd