Cysylltu â ni

Economi

Comisiynydd Michel Barnier yn croesawu pleidlais Senedd Ewrop ar foderneiddio Cyfarwyddeb Cymwysterau Proffesiynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

"Rwy'n llongyfarch [Michel Barnier--UE-Commissioner1Meddai Michel Barnier, yn y llun] Senedd Ewrop ar ôl eu mabwysiadu heddiw moderneiddio'r Gyfarwyddeb Cymwysterau Proffesiynol, sydd yn un o flaenoriaethau'r Ddeddf Farchnad Sengl.

"Bydd y testun a fabwysiadwyd heddiw yn ei gwneud hi'n haws i weithwyr proffesiynol sy'n dymuno sefydlu eu hunain neu ddarparu eu gwasanaethau mewn aelod-wladwriaethau eraill gael cydnabod eu cymwysterau, wrth warantu lefel well o ddiogelwch i ddefnyddwyr a dinasyddion. Mae'r cydbwysedd a gyflawnir yn adlewyrchu ysbryd cyd - cydweithredu rhwng y sefydliadau a oedd yn bodoli yn ystod y trafodaethau ar foderneiddio'r Gyfarwyddeb hon. Rwy'n argyhoeddedig y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r Gyfarwyddeb ddiwygiedig hon yn ystod yr wythnosau nesaf fel y gall ddod i rym cyn diwedd y flwyddyn.

"Mae'r Cerdyn Proffesiynol Ewropeaidd - syniad a gyflwynwyd gan Senedd Ewrop yn wreiddiol - yn un o'r newidiadau mawr i'r Gyfarwyddeb hon. Bydd defnyddio'r cerdyn hwn, a fydd yn cael ei gynnig ar gyfer rhai proffesiynau, yn caniatáu i ddinasyddion sydd â diddordeb gael y gydnabyddiaeth. o'u cymwysterau yn haws ac yn gyflymach Mae'r cerdyn hwn yn seiliedig ar ddefnyddio'r System Gwybodaeth Farchnad Fewnol (IMI) a bydd ar ffurf tystysgrif electronig. Mae sawl proffesiwn eisoes wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio'r cerdyn hwn.

hysbyseb

"Mae'r Gyfarwyddeb yn cynnwys mesurau eraill a fydd yn cyfrannu at annog symudedd gweithwyr proffesiynol ledled yr Undeb Ewropeaidd ac yr oedd cefnogaeth y Senedd yn hanfodol ar eu cyfer. Diolch i fframweithiau hyfforddi cyffredin, bydd y system o gydnabod awtomatig yn cael ei hymestyn i broffesiynau newydd. Ar y llaw arall, bydd graddedigion ifanc sy'n dymuno cyrchu proffesiwn rheoledig yn gallu elwa o'r Gyfarwyddeb hon i wneud eu holl hyfforddeiaeth dramor neu ran ohoni.

"Roedd Senedd Ewrop hefyd yn cefnogi'r cynigion i raddau helaeth gyda'r nod o gryfhau amddiffyniad defnyddwyr a chleifion, yn benodol trwy greu mecanwaith rhybuddio sy'n targedu gweithwyr iechyd proffesiynol ac addysg sydd wedi'u hatal neu eu hatal rhag ymarfer eu proffesiwn mewn aelod-wladwriaeth arall.

"Rwy'n cydnabod yn benodol waith y rapporteur ar y ffeil hon, Bernadette Vergnaud, a'r rapporteurs cysgodol. Roedd eu hymrwymiad a'u parodrwydd i gyfaddawdu yn caniatáu inni gyrraedd testun sy'n cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth newydd i weithwyr proffesiynol cymwys ifanc wrth sicrhau amddiffyniad defnyddwyr a chleifion. "

hysbyseb

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd