Cysylltu â ni

Economi

UE Plant o brosiectau Heddwch: Undeb Ewropeaidd yn ymdrechu i ddod â heddwch yn agosach at y rhai sydd ei angen fwyaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Flwyddyn yn ôl, dyfarnodd Pwyllgor Nobel Norwy Wobr Heddwch Nobel i’r Undeb Ewropeaidd am ei chwe degawd o wasanaeth i hyrwyddo heddwch, cymod, democratiaeth a hawliau dynol. Ar achlysur y seremoni yn Oslo ar 10 Rhagfyr 2012, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jose Manuel Barroso, Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy ac Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, eu penderfyniad i gysegru gwerth ariannol y wobr i brosiectau sy'n cefnogi plant - dioddefwyr gwrthdaro ledled y byd. Y rheswm am y penderfyniad hwn oedd y dylai pob merch a phob bachgen, ni waeth ble y cawsant eu geni, gael cyfle i ddatblygu eu doniau a thyfu i fyny mewn heddwch.

Cyfatebodd y Comisiwn Ewropeaidd werth y dyfarniad â’i gyllid ei hun gan ddod ag ef i gyfanswm o € 2 filiwn ar gyfer 2012 a € 4 miliwn ar gyfer 2013. Buddsoddodd y Comisiwn Ewropeaidd y gronfa hon mewn prosiectau cymorth dyngarol ar gyfer plant yn Affrica, America Ladin ac Asia. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd gwaith dwys yn datblygu'r prosiectau.

Heddiw, mae 28,000 o blant yn elwa o'r prosiectau hyn mewn ffyrdd ymarferol iawn: trwy fynediad i addysg a lleoedd sy'n addas i blant, y mae eu hangen mor wael mewn parthau gwrthdaro.

hysbyseb

Ymhlith buddiolwyr ymrwymiad yr UE i heddwch mae tua 4000 o blant ffoaduriaid o Syria mewn gwersylloedd ar y ffin rhwng Irac a Syria. Mae hwn yn gefnogaeth anhepgor i ddioddefwyr mwyaf agored i niwed argyfwng Syria; heb gefnogaeth fel yr Undeb Ewropeaidd, maent mewn perygl o ddod yn 'genhedlaeth goll'. Hyd yn hyn mae prosiect Plant Heddwch yr UE ar gyfer plant Syria wedi darparu € 400,000 ar gyfer addysg a gweithgareddau eraill sy'n helpu plant. Mae 'Gofod Cyfeillgar i Blant' a agorwyd yng ngwersyll Domiz, er enghraifft, yn cynnig un o'r ychydig leoedd lle gall plant gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a therapiwtig dan oruchwyliaeth.

Gall canlyniadau gwrthdaro bara ymhell ar ôl i'r elyniaeth leihau, a pharhau i frifo aelodau mwyaf bregus y boblogaeth yr effeithir arni: plant. Yng Ngholombia ac Ecwador, mae prosiect Plant Heddwch yr UE yn helpu i addysgu ac amddiffyn y plant y mae gwrthdaro yn effeithio arnynt. Mae'r cymorth Ewropeaidd (€ 400 000) yn trosi'n ddeunyddiau a gwisgoedd ysgol, yn ysgolion adnewyddu ac yn cysegru lleoedd lle mae'n ddiogel i blant chwarae ac astudio, i ffwrdd o'r risgiau o recriwtio anghyfreithlon gan grwpiau arfog. Mae mwy na 5,000 o blant Colombia, llawer ohonynt yn ffoaduriaid yn Ecwador, yn elwa o'r prosiect hwn.

Mae bron i hanner cyllid Plant Heddwch yr UE yn mynd ar gyfer plant yn Affrica: mae mwy na 11,000 o blant yn elwa o'r fenter Ewropeaidd yng ngwersylloedd ffoaduriaid Dollo Ado yn Ethiopia ac yng Ngogledd Kivu, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Yn y ddwy wlad, mae plant yn cael yr hyn nad oedd gan lawer ohonyn nhw erioed o'r blaen - lleoedd dysgu diogel, bagiau ysgol, citiau athrawon ac eitemau eraill sy'n eu cadw mewn ysgolion ac yn rhoi seibiant mawr ei angen o'u hamgylchedd anodd.

hysbyseb

Ym Mhacistan, yn yr un modd, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae prosiect Plant Heddwch yr UE wedi estyn allan at 3,000 o blant yng ngogledd y wlad yr effeithiwyd arno gan wrthdaro. Mae 20 yn fwy o ysgolion yng ngwersyll Jalozai heddiw diolch i’r cymorth Ewropeaidd (€ 300,000) estyn allan, yn benodol, i ferched o Bacistan, ychydig ohonynt â mynediad at addysg o’r blaen. Mae'r cymorth Ewropeaidd hefyd yn cynnwys cyflenwadau ysgol-mewn-blwch, hyfforddiant i athrawon a chwnsela seicogymdeithasol.

Wedi ymrwymo i barhau i wneud gwahaniaeth i blant sydd angen gofal arbennig i oresgyn canlyniadau gwrthdaro, mae'r  bydd y fenter yn parhau y tu hwnt i'w blwyddyn gyntaf. Yn 2014, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu cynyddu ei gyllid ar gyfer addysg plant mewn parthau gwrthdaro - symbol newydd o ymroddiad yr Undeb Ewropeaidd yn hyrwyddo heddwch go iawn, parhaol lle mae ei angen mor wael.

Ar 20 Tachwedd (Diwrnod Plant Cyffredinol) bydd digwyddiad sy'n dadansoddi hanes menter Plant Heddwch yr UE yn ei flwyddyn gyntaf yn cael ei gynnal. Bydd hwn hefyd yn gyfle i gyhoeddi prosiectau Plant Heddwch newydd yr UE i'w rhedeg gan bartneriaid dyngarol yr UE a thrwy hynny sicrhau gwaddol parhaol o Wobr Heddwch Nobel yr UE.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd