Cysylltu â ni

Economi

Araith: Môr Ewrop: Llwybro'r map ar gyfer twf economaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

siimkallasGan Siim Kallas (Yn y llun)
Is-Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Uwchgynhadledd Llywyddiaeth yr UE
Thessaloniki, 17 Chwefror 2014

Gweinidogion, foneddigion a boneddigesau,

hysbyseb

Mae'n bleser bod yn ôl yng Ngwlad Groeg. Diolch am fy ngwahodd i Thessaloniki heddiw i siarad yn uwchgynhadledd Llywyddiaeth yr UE hon.

Mae'r thema heddiw yn cyd-fynd yn dda iawn â'm blaenoriaethau fel Comisiynydd Trafnidiaeth Ewropeaidd. Y nod pwysicaf oedd gwneud y defnydd gorau a gorau o drafnidiaeth, sy'n sylfaenol i economi ehangach Ewrop.

Rydyn ni wedi bod yn gwneud ein gorau i gyflawni hynny trwy adeiladu un ardal drafnidiaeth Ewropeaidd.

hysbyseb

Yn aml mae wedi bod ychydig fel gwneud pos jig-so: gosod y darnau cywir yn y lleoedd iawn i wneud cyfanwaith cydlynol. Mae hefyd yn broses hir - mae Ewrop yn jig-so mawr, wedi'r cyfan - ac ni fydd yn gorffen am beth amser.

Rydym eisoes wedi gwneud cryn dipyn o gynnydd trwy osod y prif newidiadau ar waith fel y bydd pawb yn Ewrop yn elwa: busnesau a dinasyddion.

Rwy'n aml yn dweud bod trafnidiaeth yn chwarae rhan hanfodol yn adferiad economaidd parhaus Ewrop, oherwydd ei fod yn sail i allforion a chystadleurwydd. Mae'n ysgogi twf economaidd ac yn helpu i greu cyflogaeth.

O ystyried bod mwy na 70% o'r nwyddau sy'n cael eu hallforio neu eu mewnforio i'r UE ac o weddill y byd yn mynd ar y môr, mae hyn yn arbennig o wir am eu cludo - lle mae sawl her o'n blaenau: yr angen am danwydd newydd a glanach, er mwyn diogel a llongau effeithlon a phorthladdoedd sy'n perfformio'n dda, dim ond i enwi ond ychydig.

Mae arnom angen sector llongau o'r safon uchaf sy'n gallu cystadlu'n rhyngwladol, yn seiliedig ar gofnodion diogelwch o'r radd flaenaf sydd â safonau cymdeithasol ac amgylcheddol uchel. Rhaid ei gysylltu'n iawn â mathau eraill o drafnidiaeth - fel ffyrdd a rheilffyrdd - o fewn rhwydwaith wirioneddol Ewropeaidd.

Nawr, mae cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn: trwy adeiladu'r rhwydwaith hwnnw i lunio system drafnidiaeth Ewrop am y 10 i 20 mlynedd nesaf.

Y polisi diwygiedig ar gyfer y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd, yn enwedig ei gysyniad o goridorau trafnidiaeth integredig, fydd dyfodol trafnidiaeth yr UE.

Hoffwn ddiolch i'r rapporteurs Koumoutsakos ac Ertug am eu cyfraniad sylweddol wrth lywio'r ddeddfwriaeth hon trwy Senedd Ewrop.

Er mwyn sicrhau bod y TEN-T newydd yn dod yn realiti, mae arian caled yn gefn iddo. Mae hwn yn drafnidiaeth go iawn 'gyntaf': cyllido seilwaith pwrpasol, ar ffurf y Cyfleuster Cysylltu Ewrop.

Heb y cyllid hwn, credaf na fyddai llawer o gysylltiadau trafnidiaeth trawsffiniol mawr yn cael eu cychwyn, heb sôn am eu cwblhau.

Mae'r ffocws polisi wedi symud o brosiectau unigol i rwydwaith craidd o naw coridor strategol. Byddant yn ymuno â'r Gogledd a'r De, y Dwyrain a'r Gorllewin a phob cornel o ardal ddaearyddol helaeth - o Wlad Groeg i'r Ffindir, o lannau'r Môr Du a Môr y Canoldir i'r Môr Iwerydd.

Y coridorau hyn yw asgwrn cefn y TEN-T newydd a byddant yn gwella ei ddibynadwyedd a'i effeithlonrwydd cyffredinol:

- Nhw yw'r sylfaen ar gyfer integreiddio gwahanol fathau o drafnidiaeth, sicrhau cydnawsedd technegol a datblygu a rheoli cydgysylltiad seilwaith;

- byddant yn caniatáu cydamseru buddsoddiadau a gwaith seilwaith, a;

- nhw yw gwerth ychwanegol yr UE.

Mae gan Wlad Groeg un coridor yn croesi ei thiriogaeth: coridor Orient / East-Med, sy'n cysylltu Moroedd y Gogledd, y Baltig, y Du a Môr y Canoldir. Mae'n cychwyn ac yn gorffen mewn porthladdoedd, yn rhedeg o ogledd Ewrop ac yn defnyddio'r cysyniad 'Traffyrdd y Môr' i ddatblygu cyswllt morwrol o Wlad Groeg â Chyprus.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi chwarae ei ran i neilltuo cyllid yn y gyllideb. Yn yr un modd â'r holl goridorau, mater i'r Aelod-wladwriaethau bellach yw gweithio gyda'i gilydd a dechrau adeiladu. Y ffocws yw gosod blaenoriaethau prosiect i gael yr arian sydd ei angen.

Gan fod y rhestr o brosiectau posib yn hir, dylent feddwl yn galed am flaenoriaethau. Bydd y gystadleuaeth am arian CEF yn anodd - ac mae'n amlwg na fydd digon o adnoddau i ddarparu ar gyfer pob prosiect a'i ariannu.

Yn achos Gwlad Groeg, mae cefnogaeth CEF yn fwyaf tebygol o ganolbwyntio ar brosiectau i wella seilwaith rheilffyrdd a chysylltiadau ffyrdd â gwledydd cyfagos.

Ac wrth gwrs, ni allwn anghofio porthladdoedd Gwlad Groeg, sydd â phwysigrwydd sylweddol i'r ardal drafnidiaeth Ewropeaidd sengl. Mae pum porthladd yng Ngwlad Groeg yn y rhwydwaith craidd newydd, gan gynnwys Thessaloniki a hefyd Piraeus - sydd hefyd yn rhan o'r coridor Orient / East-Med y soniais amdano yn gynharach.

Gallai cronfeydd CEF helpu i wella seilwaith porthladdoedd a chysylltiadau cyfagos â systemau ffyrdd a rheilffyrdd, darparu technolegau a thanwydd glanach, a datblygu cysylltiadau porthladdoedd lleol â phorthladdoedd eraill yr UE a'r byd trwy'r prosiect Traffyrdd y Môr.

Foneddigion a boneddigesau: Ni allaf bwysleisio digon pa mor hanfodol yw porthladdoedd ar gyfer yr ardal drafnidiaeth Ewropeaidd sengl. Nhw yw'r pwyntiau mynediad ac allanfa ar gyfer y rhan fwyaf o fasnach yr UE.

Os nad yw porthladdoedd yn perfformio'n dda, os yw mynediad i'r rheilffordd yn wael, neu os nad oes cysylltiadau cludo ymlaen llyfn, mae effaith uniongyrchol - negyddol - ar y gadwyn gyflenwi traws-gyfandir.

Mae ein cyfandir yn dibynnu ar borthladdoedd sy'n perfformio'n dda. Mae Ewrop nid yn unig angen cysylltu ei phorthladdoedd yn well â systemau dyfrffyrdd ffyrdd, rheilffyrdd a mewndirol, ond hefyd sicrhau bod eu gallu yn cael ei ddefnyddio'n iawn.

Mae ein hadolygiad arfaethedig o bolisi porthladdoedd yr UE yn ymwneud â chyflawni'r nodau hyn: trwy hyrwyddo amgylchedd busnes mwy agored a chodi perfformiad porthladdoedd ledled Ewrop.

Ei nod yw gwarantu amodau cyfartal ar gyfer cystadlu - ni waeth pa mor dda y mae pob porthladd yn perfformio - yn ogystal â sicrwydd cyfreithiol i bawb sy'n gysylltiedig. Bydd hyn yn ein helpu i foderneiddio gwasanaethau porthladdoedd, gan ganiatáu mynediad i'r farchnad mewn ffordd dryloyw ac anwahaniaethol, a denu buddsoddiad mawr ei angen.

Rwy’n hyderus y bydd ein cynigion yn cael yr effaith gadarnhaol ar hyrwyddo llongau byd-eang a rhanbarthol cystadleuol, a sicrhau bod llongau Ewropeaidd yn aros yn arweinydd yn niwydiant morwrol y byd - gyda Gwlad Groeg ar y brig.

Os daw porthladdoedd Ewrop yn fwy cystadleuol, bydd hyn yn annog mwy o ddefnydd o longau môr byr yn holl ranbarthau morwrol yr UE. O ystyried daearyddiaeth yr UE, mae hyn yn aml yn ddewis arall da yn lle defnyddio tryciau i gario cludo nwyddau ar lawer o lwybrau.

Heddiw, mae tua 37% o nwyddau yn ôl cyfaint sy'n cael eu dadlwytho ym mhorthladdoedd yr UE yn cael eu dwyn gan wasanaethau cludo môr byr, sy'n gymharol lân ac effeithlon o ran tanwydd o'u cymharu â thryciau, er enghraifft.

Ond mae yna lawer iawn o gapasiti nas defnyddiwyd, yn rhannol oherwydd bod gweithredwyr yn cael eu rhwystro gan fiwrocratiaeth drwm - yn enwedig tollau. Dyma pam gwnaethom lansio cysyniad y Llain Las, i leihau’r costau a’r oedi a all wneud cludiant morwrol yn llai deniadol ar gyfer symud nwyddau o fewn marchnad fewnol yr UE.

Boneddigion a boneddigesau

Mae codi effeithlonrwydd yn mynd law yn llaw â'r angen i leihau effeithiau amgylcheddol a datgarboneiddio ein system drafnidiaeth. Er mai cludo yw un o'r mathau mwyaf effeithlon o gludiant carbon, mae'n dal i gynhyrchu 3% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd a 4% o gyfanswm allyriadau'r UE.

Dyma pam rydym wedi nodi nwy naturiol hylifedig fel tanwydd glanach - ac o bosibl yn rhatach - ar gyfer cludo. Mae LNG bellach yn gadarn ar yr agenda ar gyfer holl gymuned llongau Ewrop.

Yn Ewrop, rydym yn buddsoddi symiau sylweddol mewn ymchwil a datblygu, yn enwedig mewn arloesi ynni glân, gan gynnwys LNG.

Rwy’n falch o weld llawer mwy o arian ar gyfer ymchwil a datblygu trafnidiaeth yn rhaglen Horizon 2020, sydd â ffocws ar drafnidiaeth effeithlon, effeithlon, di-dor a chystadleuol.

Os ydym am weld mwy o bobl yn defnyddio LNG, mae'n rhaid bod sicrwydd ynghylch cyflenwad tanwydd. Gyda'r fenter Pŵer Glân ar gyfer Trafnidiaeth, rwyf wedi cynnig bod gan bob porthladd morwrol rhwydwaith craidd wasanaethau tanwydd ar gyfer LNG erbyn 2020, ynghyd â safonau cyffredin ar gyfer ei ddefnyddio a'i gyflenwi.

Fodd bynnag, rwy’n poeni am ymdrechion a wneir i ohirio’r dyddiad cau hwn o bum - neu hyd yn oed 10 mlynedd, yn enwedig ers 2020 y bydd tanwydd sylffwr isel mewn grym ym mhob dyfroedd. Mae cwmnïau ynni yn dweud wrthym eu bod yn gweld achos busnes. Mae buddsoddiad yn gyfyngedig, mae'r dechnoleg ar gael. Gadewch i ni wneud hyn.

Gall lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr hefyd helpu i leihau bil tanwydd Ewrop - eich bil tanwydd. Ond i wneud hynny, mae angen i ni fesur allyriadau llongau yn well, a dyna pam mae'r Comisiwn wedi cynnig cyflwyno system i fonitro, adrodd a gwirio allyriadau o longau mawr.

Rydym yn cymryd dau ddull cyfochrog: cynnig ar lefel yr UE sydd bellach yn cael ei drafod yn y Cyngor a'r Senedd, a chyflwyniad i'r IMO, wedi'i gydlynu â'n partneriaid rhyngwladol.

Maent yn gyfraniad cyntaf tuag at adeiladu system ryngwladol ar gyfer sector cludo ynni-effeithlon. Mae hwn yn newid hanesyddol: mae'n dod â'r diwydiant llongau ynghyd â gwledydd yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE i fynd i'r afael â mater gwirioneddol fyd-eang.

Boneddigion a boneddigesau

Gyda'r TEN-T newydd a'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop, mae gan drafnidiaeth Ewropeaidd bellach y strategaethau, y polisïau a'r amgylchedd cyfreithiol cywir ar waith i wynebu'r heriau sydd o'n blaenau.

Ac mae yna lawer: y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, yr angen i leihau tagfeydd, moderneiddio ac integreiddio seilwaith.

Dim ond ychydig o heriau yw'r rhain mewn rhestr hir.

Bydd yn rhaid i bob sector trafnidiaeth, boed yn reilffordd, ffordd neu forwrol, baratoi ar gyfer y dyfodol. Gobeithio fy mod wedi rhoi disgrifiad da ichi o'r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud i helpu llongau Ewropeaidd, er enghraifft.

Er bod gan bob sector trafnidiaeth eu materion penodol i fynd i'r afael â hwy, credaf y bydd canolbwyntio ar ansawdd, arloesedd a chynaliadwyedd yn sicrhau bod pawb yn dod allan fel enillwyr. Bydd cyllid ymchwil yr UE yn helpu i hynny ddigwydd.

Wedi'r cyfan, dylid ystyried trafnidiaeth fel buddsoddiad yn ein twf yn y dyfodol, i bob Ewropeaidd - busnesau ac unigolion.

Nid yw, ac ni ddylai, stopio ar ffiniau cenedlaethol.

Dyna hanfod polisi trafnidiaeth yr UE.

Diolch i chi am eich sylw.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd