Cysylltu â ni

Busnes

'Cyflymu twf trwy Ewrop gysylltiedig': Araith gan yr Is-lywydd Andrus Ansip yng nghynhadledd GSMA Mobile 360 ​​ym Mrwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ansip_ehamaesalu"Foneddigion a boneddigesau, Mae'n bleser bod gyda chi heddiw. Diolch am fy ngwahodd.

"Byddwn i'n meddwl bod pawb yma heddiw eisoes yn ymwybodol o'r manteision a'r buddion y gall trawsnewid digidol eu cynnig i economi a chymdeithas.

"Pan edrychwn ar Ewrop gyfan, fodd bynnag - nid gwledydd unigol yn unig - rydym yn dal i fod ymhell o farchnad sengl ddigidol wirioneddol gysylltiedig.

hysbyseb

"Mae'n golygu ein bod ar ein colled o ran potensial heb ei ddefnyddio.

"Rydych chi'n gwybod y niferoedd: dim ond 14% o fusnesau bach a chanolig sy'n defnyddio'r rhyngrwyd i werthu ar-lein. Dim ond 12% o ddefnyddwyr Ewropeaidd sy'n siopa ar draws ffiniau.

"Nid oes gennyf unrhyw gamargraffau ynghylch maint yr her sydd o'n blaenau. Mae'n rhychwantu llawer o feysydd sy'n anodd yn dechnegol ac yn wleidyddol, yn gofyn llawer yn weithredol. Ac yn sicr nid yw'n mynd i fod yn ateb cyflym.

hysbyseb

"Mae'r byd yn mynd yn ddigidol. O fasnach i gyfathrebu, adloniant i addysg ac egni.

"Mae offer ar-lein yn cynnig dewis arall cyflym, hyblyg ar gyfer bron pob math o fusnes.

"Mae angen i Ewrop gadw i fyny â'r chwyldro digidol, ar y blaen yn ddelfrydol.

"Mae angen i'n marchnad sengl addasu.

"Nid yn unig oherwydd y technolegau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw, ond hefyd oherwydd y rhai rydyn ni'n eu hadnabod sydd ar y gorwel a byddwn ni yma yfory.

"Mae'r genhedlaeth nesaf o offer eisoes yno ac yn dod ar-lein. Cyfrifiadura cwmwl, rhwydweithiau 5G, rhyngrwyd pethau, data mawr.

"Mae arloesi ar y rhyngrwyd yn ymwneud â chyflymder a graddfa. Os na all cwmni gael hynny, ni fydd yn goroesi. Ond ni allwch gael y raddfa honno eto yn Ewrop, oherwydd mae'n dal i gael ei rhannu â ffiniau cenedlaethol o ran digidol. .

"Fel y gŵyr pawb yma, mae yna lawer o rwystrau i'w tynnu cyn y byddwn ni'n gweld golau ar ddiwedd y twnnel.

"Yr hyn sydd ei angen ar Ewrop nawr yw strategaeth hirdymor glir: ysgogi'r amgylchedd digidol, lleihau ansicrwydd cyfreithiol a chreu amodau teg i bawb.

"Rydyn ni eisoes wedi dechrau gweithio ar hyn. Mae'r gwaith wedi'i rannu'n chwe phrif faes thematig, gyda Chomisiynwyr y mae eu meysydd cyfrifoldeb yn cyffwrdd â materion digidol i gyd yn cydweithio'n agos.

"Un maes, er enghraifft, yw meithrin ymddiriedaeth a hyder yn y byd ar-lein.

"Byddaf yn sicrhau bod Ewrop yn symud ymhellach ar hawliau defnyddwyr a bod y gyfarwyddeb hawliau defnyddwyr yn cael ei gweithredu'n llawn. Bydd angen i ni symleiddio a moderneiddio rheolau ar gyfer prynu ar-lein a chynhyrchion digidol. A bydd angen i ni ddod â'r trafodaethau i ben ar reolau diogelu data a seiber. -sicrwydd.

"Mae maes gwaith arall yn ymwneud â chael gwared ar gyfyngiadau ac atal rhai newydd rhag ymddangos. Ni ddylid gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un yn eu gweithgareddau ar-lein yn yr UE. Bydd hyn yn ymwneud â diwygio a moderneiddio rheolau hawlfraint a chael gwared ar gyrbau anghyfiawn wrth drosglwyddo a mynediad at asedau digidol. .

"Rwyf am weld diwedd ar geo-flocio - does dim lle iddo. Bydd cyflawni hyn o fudd i bawb, ac felly hefyd yn cael gwared ar wahaniaethu gormodol ar brisiau.

"Mae angen i ddefnyddwyr allu prynu'r cynhyrchion gorau am y prisiau gorau, ble bynnag maen nhw yn Ewrop. Mae angen i gwmnïau, yn enwedig rhai bach a chanolig eu maint, gael mynediad ar unwaith i farchnad o 500 miliwn o ddefnyddwyr.

"Byddwn yn gweithio i adeiladu'r economi ddigidol, gan edrych yn agos ar gyfrifiadura cwmwl a'r economi ddata fel ffocws yn y dyfodol ar gyfer adfywio diwydiant Ewropeaidd.

"Byddwn yn hyrwyddo e-gymdeithas fel bod gan Ewropeaid y sgiliau sydd eu hangen i fwrw ymlaen yn yr oes ddigidol.

"Ni ellir cyflawni'r un o'r amcanion hyn heb farchnad sengl mewn telathrebu sy'n gweithredu'n iawn.

"Wrth hynny, rwy'n golygu rhwydweithiau a gwasanaethau cyfathrebu o'r radd flaenaf i fod yn sail i ddarparu gwasanaethau digidol ledled Ewrop gyfan.

"Cyfathrebu di-dor a mynediad ar-lein.

"Cysylltedd cyflym, dibynadwy a diogel - ym mhobman. Mae ei angen arnom ar gyfer cystadleurwydd Ewrop ac i wella'r ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus.

"Dyma pam mae pecyn Marchnad Sengl Telathrebu mor bwysig. Fe'i cynlluniwyd i ysgogi a denu'r buddsoddiad sydd ei angen ar sector telathrebu Ewrop.

Rwy'n gwybod ein bod mewn cyfnod tyngedfennol. Ond dylem gofio lle gwnaethom ddechrau a pham mae ei angen arnom.

"Nid yn unig y gofynnodd y Cyngor Ewropeaidd am hyn eisoes ym mis Hydref 2013, mae defnyddwyr a busnesau hefyd wedi bod yn aros am amser hir i weld cynnydd tuag at un farchnad telathrebu Ewropeaidd.

“Er gwaethaf gwaith tri Llywyddiaeth olynol yr UE - ac yn enwedig o ystyried ymdrechion yr un olaf - rydym i gyd yn aros i’r Cyngor ddechrau trafodaethau gyda Senedd Ewrop.

“Rwy’n annog gweinidogion yr UE i ddwysau a chwblhau’r trafodaethau technegol fel y gall y trafodaethau hyn ddechrau cyn gynted â phosibl.

"Rwy'n mawr obeithio y gellir dod i gytundeb dros y misoedd nesaf. Fel arall, rwy'n ofni y gallwn golli momentwm.

"Wedi dweud hynny, rwy'n dal i gredu bod angen mwy o uchelgais i wneud y pecyn yn werth chweil. Hebddo, ni fyddwn yn symud ymlaen mewn unrhyw ffordd ystyrlon, na fydd yn helpu naill ai pobl na busnes.

"A'r holl amcan yw gwneud bywydau pawb yn haws.

"Beth yw ystyr 'mwy o uchelgais'?

"Gadewch imi ddweud yn gyntaf yr hyn nad yw'n ei olygu.

"Nid yw'n golygu edrych yn ôl at wasanaethau ddoe. Byddaf yn parhau i wthio am ddiwedd i ordaliadau crwydro yn Ewrop.

"Mae'r rheswm yn syml. Nid oes ganddyn nhw le yn y marchnadoedd telathrebu a sengl digidol y mae Ewrop mor wael eu hangen.

"Maen nhw'n parhau i fod yn llidus ac yn anghysondeb - ac a dweud y gwir, maen nhw'n rhoi enw drwg i gwmnïau telathrebu gyda'u cwsmeriaid eu hunain.

"Mae 'mwy o uchelgais' yn golygu, yn bennaf, bod angen i ni chwalu rhwystrau rhwng marchnadoedd telathrebu cenedlaethol ar frys. Ni fydd hynny'n digwydd trwy gael rheolau gwan sy'n ymddangos eu bod yn sicrhau bod safonau gofynnol yn unol â'i gilydd, ond mewn gwirionedd yn caniatáu i bob gwlad fynd ei ffordd ei hun.

"Dylai'r cytundeb egluro sbectrwm, rheolau niwtraliaeth net a chrwydro.

"Rwyf hefyd yn credu bod hyrwyddo gyda'r pecyn er budd cwmnïau telathrebu. Dylai cydgrynhoi trawsffiniol ym marchnad fwy deinamig yr UE gynyddu'r dewis, oherwydd bydd gweithredwyr yn gallu darparu eu gwasanaethau ar sail pan-Ewropeaidd.

“Rwyf am ganiatáu i arloesi ffynnu ac i ddiwydiant fachu ar y cyfleoedd busnes mwyaf addawol.

"Ar yr un pryd, mae angen buddsoddiad mewn rhwydweithiau a mwy o gystadleuaeth mewn marchnadoedd telathrebu fel bod pob defnyddiwr ar-lein yn cael y buddion mwyaf.

"Er mwyn sicrhau'r cydbwysedd hwn, yr ysgogiad gorau yw cystadleuaeth effeithiol, sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â defnyddwyr yn gallu newid darparwr gwasanaeth a chael dewis iawn mewn marchnad agored fywiog.

"Mae'n ymwneud â rhoi rhyddid a chyfle teg i bobl a busnesau fanteisio ar y cyfleoedd gwych a gynigir gan y rhyngrwyd.

"Daw hyn â mi ar bwnc sbectrwm, nad mater technegol yn unig mohono.

"Sbectrwm yw'r deunydd crai allweddol ar gyfer y Farchnad Sengl Ddigidol.

"Ni all weithio'n iawn heb gysylltedd sydd o ansawdd uchel, cyflymder uchel ac am bris gweddus.

"Sbectrwm agored yw'r sylfaen ar gyfer cymdeithas ddigidol a galw digidol.

"Ond po fwyaf y rhennir yr adnodd naturiol hwn, y lleiaf effeithlon ydyw. Yn ddelfrydol, dylai gwledydd yr UE fod yn cydweithio llawer mwy ar ddyrannu sbectrwm.

"Wedi'r cyfan, nid yw tonnau radio yn gwybod unrhyw ffiniau. Pam ddylai'r rhyngrwyd? Nid oes angen darnio traffig rhyngrwyd yn genedlaethol.

"O ran niwtraliaeth net, fel y dywedais o'r blaen, mae'n rhaid i'r cysyniad hwn fod yn gadarn ac wedi'i ddiffinio'n glir. Dylai pawb allu cyrchu gwasanaethau a chymwysiadau, a dosbarthu cynnwys ar-lein, heb gael eu blocio na'u taflu - waeth beth yw'r wlad y maen nhw ynddi .

"Mae'r rhyngrwyd yn gyffredinol. Rydyn ni am ei gadw felly.

"Ond os oes gan 28 gwlad 28 dull gwahanol, mae'n gwneud y farchnad hyd yn oed yn fwy tameidiog. Er mwyn osgoi hynny rhag digwydd, mae angen ymgorffori egwyddor niwtraliaeth net yng nghyfraith yr UE - hefyd er mwyn darparu eglurder a sicrwydd i fuddsoddwyr.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Er mwyn parhau â thema buddsoddi: fel cwmnïau telathrebu, gwyddoch fod gwir angen mwy o fuddsoddiad mewn digidol ar Ewrop. Mae yna fwlch cyllido sylweddol o hyd, yn enwedig mewn band eang cyflym gwledig. Mwy na phedwar cartref ym mhob pump mewn ardaloedd gwledig ar draws nid oes gan yr UE sylw cyflym.

"I mi, dylai fod gan bawb yr hawl i fynediad at wasanaethau ar-lein o safon.

"Mae'n ofyniad sylfaenol yn yr 21ain ganrif.

"Ond nid yw hynny'n rhad nac yn hawdd ei gyflawni. Mae angen buddsoddiad da arno.

"Yn gyntaf oll, mater i'r rhai yn y farchnad yw buddsoddi yn y seilwaith angenrheidiol. Fodd bynnag, ni all y farchnad ddarparu'r cyfan sydd ei angen bob amser.

"Dyna lle mae gan awdurdodau cyhoeddus ran i'w chwarae.

"Yn gyntaf, trwy ddarparu'r amgylchedd rheoleiddio cywir a digonol, yr ydym yn bwriadu ei gyflawni trwy'r strategaeth Marchnad Sengl Ddigidol. Ac yn ail, trwy gymell a sbarduno mwy o fuddsoddiad preifat.

"Mae'r UE yn gwneud llawer iawn tuag at hyn, o ran cyllid gwirioneddol, rhaglenni sy'n anelu at ostwng costau, offerynnau arloesol ar gyfer buddsoddiad craff.

"Rwy'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r cynllun buddsoddi a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Arlywydd Jean-Claude Juncker.

"Mae'n becyn o fesurau sydd wedi'u cynllunio i ddatgloi buddsoddiadau cyhoeddus a phreifat yn yr economi go iawn o fwy na € 300 biliwn dros y tair blynedd nesaf.

"Mae hyn yn newyddion da i brosiectau band eang a digidol. Wrth gwrs, rydym yn dal i fod yn y dyddiau cynnar ac nid yw'r biblinell o brosiectau i dderbyn cyllid wedi'i diffinio eto. Ond nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd digidol yn chwarae rhan sylweddol - gyda chyfathrebu rhwydweithiau yn ogystal â seilwaith.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Mae cynllun buddsoddi Juncker yn gyfle newydd i roi hwb i fuddsoddiad a thwf yn Ewrop. Ond ni fydd yn gweithio oni bai bod cwmnïau Ewropeaidd yn bachu ar y cyfle i fuddsoddi yn eu dyfodol eu hunain ac yn Ewrop, ac mae Aelod-wladwriaethau'r UE hefyd yn ymrwymo i ddiwygio rheoliadol.

"Dyna sut y gallwn ddod â chyfleoedd digidol ar gyfer twf a chyflogaeth i fentrau, entrepreneuriaid a dinasyddion, trwy sicrhau bod cysylltedd o ansawdd uchel ar gael yn ehangach ym mhob cornel o Ewrop.

"Dyma sylfaen y Farchnad Sengl Ddigidol. Dyfodol Ewrop. Diolch am eich sylw."

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Mae'r Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd