Cysylltu â ni

Economi

Mae sylwadau Draghi yn anfon ewro i'r lefel isaf er 2010

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_80025830_025033202Mae gwerth yr ewro wedi gostwng i’w lefel isaf ers canol 2010, yn dilyn sylwadau a wnaed gan Mario Draghi, llywydd Banc Canolog Ewrop (ECB), yn ôl y BBC.

Mewn cyfweliad papur newydd, awgrymodd eto y gallai’r banc ddechrau polisi lleddfu meintiol yn fuan i geisio ysgogi economïau ardal yr ewro.

Y nod fyddai atal y cwymp parhaus yn lefel gyffredinol y prisiau.

hysbyseb

Syrthiodd yr ewro 0.4% i $ 1.2034 ar ôl i sylwadau Draghi gael eu cyhoeddi.

Yn ddiweddar, mae cyfradd chwyddiant swyddogol ardal yr ewro wedi gostwng i ddim ond 0.3%.

'Gwneud paratoadau'

hysbyseb

Er mwyn atal datchwyddiant - prisiau'n gostwng - ennill gafael ar floc masnachu mwyaf y byd, gallai'r ECB lansio ei raglen ei hun o leddfu meintiol (QE) trwy brynu bondiau'r llywodraeth, a thrwy hynny gopïo ei gymheiriaid yn y DU a'r UD.

Y pwrpas fyddai chwistrellu arian parod i'r system fancio, ysgogi'r economi a gwthio prisiau'n uwch.

Yn siarad mewn cyfweliad â phapur newydd yr Almaen Reuters, Dywedodd Draghi: "Rydyn ni'n gwneud paratoadau technegol i newid maint, cyflymder a chyfansoddiad ein mesurau yn gynnar yn 2015."

Dywedodd Lee Hardman, dadansoddwr arian cyfred yn Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ: "Mae'r sylwadau'n awgrymu y bydd yr ECB yn mabwysiadu dyled sofran QE cyn bo hir, a allai ddod cyn gynted â'u cyfarfod nesaf. ''

Pe bai prisiau bondiau’n codi oherwydd y galw ychwanegol hwn gan y banc canolog, byddai’r cynnyrch sydd ar gael i fuddsoddwyr bond yn gostwng, gyda’r sgil-effaith o leihau lefel gyffredinol cyfraddau llog yn system fancio ardal yr ewro.

A’r gobaith hwnnw sydd wedi helpu i wanhau gwerth yr ewro ar y cyfnewidfeydd tramor.

Llawer o awgrymiadau

Er bod yr ECB eisoes wedi torri cyfraddau llog i'r lefel isaf erioed, a hefyd wedi prynu rhai bondiau a gyhoeddwyd gan gwmnïau preifat, nid yw rhaglen QE ar raddfa lawn wedi'i lansio eto.

Ond mae wedi bod ar y cardiau ers mis Ebrill 2014, pan wnaeth Draghi y cyntaf o gyfres o sylwadau yn awgrymu y gallai sbarduno polisi o'r fath maes o law.

"Fe allai [yr ewro] dorri o dan $ 1.20 gan fod risg y bydd chwyddiant isel iawn yn darllen allan o barth yr ewro yr wythnos nesaf," meddai Niels Christensen, strategydd FX yn Nordea.

"Bydd hynny'n ychwanegu at bwysau ar yr ECB i gymryd mesurau pan fydd yn cyfarfod yn ddiweddarach y mis hwn."

Bydd cyfarfod polisi nesaf yr ECB ar 22 Ionawr.

Pryderon ardal yr Ewro

Nid yw chwyddiant defnyddwyr wedi bod ar lefel darged yr ECB o ychydig yn is na 2% ers dechrau 2013, ac mae wedi bod yn gostwng ers uchafbwynt o 3% yn hwyr yn 2011.

Mae chwyddiant isel ardal yr ewro wedi cael y bai am danseilio twf, ac mae eisoes wedi ysgogi mesurau ysgogi ECB.

Ym mis Medi, dywedodd y banc y byddai'n dechrau prynu bondiau dan do, sef bondiau a gefnogir gan fenthyciadau neu forgeisiau'r sector cyhoeddus.

Ym mis Rhagfyr dywedodd Draghi bod staff yr ECB "wedi camu i fyny'r paratoadau technegol ar gyfer mesurau pellach, y gellid, pe bai angen, eu gweithredu mewn modd amserol."

Mae gan fasnachwyr nifer o bryderon ardal yr ewro yn mynd i mewn i 2015, gan gynnwys canlyniad etholiad snap yng Ngwlad Groeg ar 25 Ionawr.

Mae clymblaid asgell chwith Syriza ar y blaen mewn arolygon barn ac yn gwrthod mesurau cyni’r UE, sydd wedi cael y bai am esgyn i ddiweithdra a chynnydd mewn tlodi yn y wlad.

Mae amheuon ynghylch dyfodol Gwlad Groeg ym mharth yr ewro pe bai'n methu â chadw at ei rhaglen lymder y cytunwyd arni.

Cwymp yr Ewro i naw mlynedd yn isel - Reuters

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd