Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Ailddiffinio dyfodol amaethyddiaeth Ewropeaidd: Cydbwyso cynnydd ac amddiffyniad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gweithredu hinsawdd, diogelwch bwyd a bioamrywiaeth – mae’r cysyniadau hyn yn gwbl greiddiol i bolisi amaethyddiaeth yr UE, a nhw yw’r allwedd i ddiogelu a datblygu tiroedd fferm Ewropeaidd er budd cenedlaethau’r dyfodol, yn ysgrifennu Nicola Mitchell, Prif Swyddog Gweithredol Life Scientific.

Maent hefyd yn destun dadl enfawr, wrth i ffermwyr, gwyddonwyr a llunwyr polisi fynd i’r afael â’r ffordd gywir i gydbwyso amcanion y gwelir weithiau eu bod yn wrthblaid.

Just recently, France’s Senate adopted its ‘Farm France’ bill with the aim to uphold France’s ‘food sovereignty’ and ensure food supplies are not distorted by foreign competition. Meanwhile, Germany has committed to implementing integrated pest management as part of its toolbox to slash its use of synthetic pesticides. This comes as the EU is revising rules under the Farm to Fork Strategy designed to minimise the ecological impact of European agriculture and promote healthier food systems. Of all the initiatives under discussion, the Sustainable Use of Pesticides Regulation (SUR) stands out. Its stated goal? Simply to slash the EU’s chemical pesticide use in half by 2030 in an effort to alleviate agriculture’s ecological impact.

While applauding the drive to preserve Europe’s ecology, we must ask if such a crude target should and can be achieved, and raise questions about a regulation that poses a significant risk to food security, farmers’ livelihoods, and ultimately, the future of European agriculture as a whole.

Ein ffermwyr, ein stiwardiaid

Europe’s farmers are the custodians of our rural environment, which we all depend on to bring food to our tables. Their ability to safeguard our agricultural heritage, however, hinges on equipping them with effective tools to protect their crops. Put simply, at a time of rising food prices and insecurity, an indiscriminate goal of cutting pesticide use in half over the next seven years would leave farmers vulnerable to pest and weed damage, in turn endangering food security, rural stewardship and the overall viability of European farming.

Evidence provided by Slovenian MEP Franc Bogovič paints a dire picture. In the worst-case scenario, we might face up to a 30% drop in apple and olive output, a 23% plunge in tomato production, and a 15% fall in wheat harvest. It’s not hard to imagine how such shocks could trigger shortages and increase dependency on nations with laxer environmental and quality standards.

hysbyseb

Ac eto, nid yw SUR yn cynnig strategaethau rheoli plâu amgen realistig i ffermwyr, ac nid yw'n gwneud dim i fynd i'r afael â chost gynyddol mewnbynnau amaethyddol o danwydd i wrtaith.

Amaethyddiaeth 2.0: Y ffordd i wytnwch

Wrth i lunwyr polisi ymdrechu i hyrwyddo arferion ffermio cynaliadwy, mae’n hen bryd iddynt symud eu ffocws o dargedau lleihau meintiol crai i gofleidio technolegau a phrosesau a all alluogi pontio llyfn. Mae’n galonogol gweld gwleidyddion o bob rhan o’r sbectrwm yn gwrando ar bryderon ffermwyr ac yn dod â nhw i rym ym Mrwsel.

Er mwyn ennill y gefnogaeth wleidyddol angenrheidiol, rhaid i'r SUR fabwysiadu persbectif sy'n fwy uchelgeisiol ac yn fwy ymarferol, gan ddeall cymhlethdodau a heriau heddiw heb amharu ar botensial arloesol yfory.

Er bod dewisiadau amgen megis cynhyrchion bio-reoli yn dangos addewid aruthrol, mae prosesau awdurdodi hirfaith a biwrocrataidd yn amharu ar eu cynnydd. Yn yr un modd, mae cynhyrchion gwarchod planhigion generig yn wynebu'r un sefyllfa. Yn debyg iawn i'w cymheiriaid fferyllol, mae'r cynhyrchion hyn yn cynnwys cynhwysion actif union yr un fath yn yr un ffurf â'u cyfwerth â brand ond am ffracsiwn o'r pris.

Byddai dadflocio rhwystrau mynediad i'r farchnad ar gyfer cynhyrchion bio a generig nid yn unig yn lleihau costau wrth gât y fferm ar unwaith, ond hefyd yn cymell y gwneuthurwyr rhyngwladol mawr sy'n dominyddu'r farchnad amddiffyn planhigion traddodiadol i fuddsoddi mewn cynhyrchion mwy effeithlon a chynaliadwy. Byddai'r buddsoddiadau hyn wedyn yn cael eu diogelu gan batentau newydd, sy'n gwella elw, gan hyrwyddo cylch o arloesi a datblygu yn y diwydiant a fyddai o fudd i ffermwyr a defnyddwyr yn ogystal â'r amgylchedd.

Yn y tymor hir, dylai’r UE roi mwy o bwyslais ar integreiddio technoleg flaengar fel mapio cynnyrch a systemau optegol amlsynhwyraidd, ond ni fydd ffermwyr yn gallu fforddio moderneiddio eu harferion amaethyddol os na fyddwn yn dechrau gostwng eu costau nawr.

Y dull cyfannol hwn yw’r ffordd i amaethyddiaeth Ewropeaidd fodern sy’n amddiffyn ein hinsawdd, ein bioamrywiaeth a’n sicrwydd bwyd. Nid oes gennym amser i wastraffu ar y wleidyddiaeth simsan a di-gloi sydd wedi nodweddu'r SUR. Bydd cymhwyso’r rheoliadau presennol yn gyson a’u gorfodi’n ddoeth yn rhoi’r cymhellion cywir i bob actor chwarae ei ran yn y cyfnod pontio gwyrdd y mae mawr ei angen. Trwy rymuso ein ffermwyr gyda'r offer diweddaraf a mwy fforddiadwy, gallwn amddiffyn natur heb ddinistrio amaethyddiaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd