Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Gostyngodd cynhyrchiant llafur amaethyddol yr UE 7% yn 2023

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ôl y data rhagarweiniol cyntaf ar gyfer 2023 o'r cyfrifon economaidd ar gyfer amaethyddiaeth (EAA), mae'r mynegai cynhyrchiant llafur amaethyddol yn y EU amcangyfrifir ei fod wedi gostwng 6.6% flwyddyn ar ôl blwyddyn, ar ôl twf rhwng 2019 a 2022. Ategwyd y dirywiad hwn gan ostyngiad o 7.9% yng ngwerth gwirioneddol yr incwm a gynhyrchir gan unedau sy'n ymwneud â gweithgareddau cynhyrchu amaethyddol (incwm ffactor) a gostyngiad pellach (-1.4%) yng nghyfaint y llafur amaethyddol (fel y'i mesurwyd gan unedau gwaith blynyddol, sy'n cynrychioli llafur cyfwerth ag amser llawn). 

Daw'r wybodaeth hon data ar amaethyddiaeth a gyhoeddwyd gan Eurostat heddiw.

Cofrestrodd y rhan fwyaf o wledydd yr UE (19) gynhyrchiant llafur amaethyddol is yn 2023 (fel y'i mesurwyd gan fynegai incwm gwirioneddol ffactorau mewn amaethyddiaeth fesul uned waith flynyddol). Roedd y cyfraddau mwyaf serth o ddirywiad yn Estonia (-57.9%), Sweden (-31.7%), Iwerddon (-30.3%), Lithwania (-30.2%) a Bwlgaria (-28.6%). 

Serch hynny, roedd lefelau uwch mewn 7 o wledydd yr UE; roedd y gyfradd fwyaf o gynnydd yng Ngwlad Belg (+31.0%), ac yna Sbaen (+11.1%), Portiwgal (+9.9%), Hwngari (+5.5%), yr Eidal (+4.2%), Malta (+3.3%) a Slofenia (+0.3%). Roedd y codiadau hyn oherwydd prisiau is o wrtaith a mewnbwn a phrisiau uwch o gynhyrchion y mae'r gwledydd hyn yn arbenigo ynddynt, fel olew olewydd, tatws neu foch.
 

Siart bar: cynhyrchiant llafur (Dangosydd A), amcangyfrif cyntaf 2023 (% o newid o gymharu â 2022)

Set ddata ffynhonnell: act_eaa06
Daliodd y gwerth ychwanegol crynswth gan ddiwydiant amaethyddol yr UE, sef y gwahaniaeth rhwng gwerth allbwn amaethyddol a chostau'r gwasanaethau a'r nwyddau a ddefnyddir yn y broses gynhyrchu (defnydd canolradd), yn gymharol gyson (+0.9%) yn 2023 ar ôl a cynnydd sydyn (+15.1%) yn 2022. Yn ei dro, roedd hyn yn adlewyrchu prisiau a arhosodd yn gymharol ddigyfnewid ar ôl twf cryf yn 2021 a 2022, ar gyfer allbwn (+0.5%) a defnydd canolraddol (-0.9%), yn ogystal â chyfeintiau hynny dim ond ychydig i lawr ar gyfer allbwn (-1.0%) a defnydd canolraddol (-0.6%). 

cynhyrchiant llafur amaethyddol yr UE 35% yn uwch yn 2023 nag yn 2015

Er gwaethaf y dirywiad yn 2023, arhosodd lefel mynegai incwm ffactor real yr UE yn 2023 10.1% yn uwch nag yn 2015. Rhannwyd yr incwm hwn mewn enw ymhlith swm llawer llai o lafur; gostyngodd mynegai mewnbwn llafur amaethyddol 18.2% dros yr un cyfnod. Gyda’i gilydd, arweiniodd y newidiadau hyn at gynhyrchiant llafur amaethyddol yr UE (Dangosydd A) 34.6% yn uwch yn 2023 nag yn 2015, er gwaethaf y dirywiad amcangyfrifedig yn 2023.
 

Tueddlin: cynhyrchiant llafur (Dangosydd A) a chydrannau (incwm ffactor real yr UE a mewnbwn llafur), 2015-2023 (2015=100),

Setiau data ffynhonnell: act_eaa05, act_eaa06 ac act_ali02

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Nodiadau methodolegol

  • Amcangyfrifon yw'r holl ddata. Mae agregau'r UE yn yr Eitem Newyddion hon yn amcangyfrifon Eurostat a wnaed at ddiben y cyhoeddiad hwn. Nid oes data ar gael ar gyfer Ffrainc.
  • Mae'r amcangyfrifon cyntaf hyn o'r EAA wedi'u casglu o'r wybodaeth rannol sydd ar gael. Bydd y data ar gyfer DGE 2023 yn cael eu hadolygu a'u cyhoeddi ar 15 Mai 2024.
  • Gellir mesur cynhyrchiant llafur y diwydiant amaethyddol fel incwm ffactor a fynegir fesul llafur cyfwerth ag amser llawn. Mae hyn yn mesur cydnabyddiaeth yr holl ffactorau cynhyrchu (tir, cyfalaf, llafur) yn ôl yr hyn sy'n cyfateb i bob gweithiwr amser llawn yn y diwydiant amaethyddol, wedi'i gyflwyno mewn termau real (wedi'i addasu ar gyfer chwyddiant) ac wedi'i fynegi fel mynegai. 
  • Ni ddylid drysu rhwng cynhyrchiant llafur amaethyddol a chyfanswm incwm aelwydydd fferm neu incwm person sy’n gweithio mewn amaethyddiaeth.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd