Cysylltu gyda ni

EU

A yw Ewrop o'r diwedd wedi colli amynedd gyda'i oligarchiaid a fewnforiwyd?

avatar

cyhoeddwyd

on

Trychinebus Prif Weithredwr Polisi Tramor yr UE, Josep Borrell daith i Rwsia ddechrau mis Chwefror wedi taflu cysgod hir dros y cyfandir. Nid dyma'r tro cyntaf i ddiplomydd Ewropeaidd gorau fethu â sefyll i fyny i'r Kremlin, ond y golygfeydd gwaradwyddus o Moscow - o dawelwch amlwg Borrell tra bod Gweinidog Tramor Rwseg, Sergey Lavrov, wedi galw'r UE yn “bartner annibynadwy” i Borrell darganfod trwy Twitter bod Rwsia wedi diarddel tri diplomydd Ewropeaidd am fynychu gwrthdystiadau yn cefnogi arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny - ymddengys eu bod wedi taro nerf arbennig ymhlith llunwyr polisi Ewropeaidd.

Nid yn unig y mae galwadau gan luosi ar gyfer ymddiswyddiad Borrell, ond ymddengys bod y llwch diplomyddol wedi gwthio awydd gwleidyddion Ewropeaidd am sancsiynau newydd ar gylch mewnol Putin. Navalny ei hun gosod allan y glasbrint ar gyfer sancsiynau ffres cyn iddo gael ei garcharu, gan gyfansoddi rhestr darged o oligarchiaid. Mae nifer o’r enwau sy’n cael eu hystyried, fel perchennog Chelsea FC, Roman Abramovich, wedi bod yn hir yn craffu ar graffu’r Gorllewin er gwaethaf difrifol honiadau yn eu herbyn ac yn dynn cysylltiadau i Putin. Yn wir, mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi dangos goddefgarwch rhyfeddol i'r dons busnes sydd wedi heidio i'w glannau - hyd yn oed fel y maent wedi llwyr wedi methu i integreiddio i gymdeithasau Ewropeaidd, yn sgrechian Dyfarniadau llys y gorllewin ac aros mewn stepen clo gyda'r rhwydweithiau cronyist sy'n cefnogi cyfundrefn Putin. Yn sgil saga Navalny a thaith drychinebus Borrell i Moscow, a yw deddfwyr y Gorllewin wedi rhedeg allan o amynedd o'r diwedd?

Targedau newydd ar ôl perthynas Navalny

Mae cysylltiadau Rwsia â'r UE a'r DU wedi dod dan straen cynyddol ers i Alexei Navalny fod gwenwynig fis Awst diwethaf gyda'r asiant nerf Sofietaidd Novichok, ac wedi plymio i isafbwyntiau newydd yn sgil ei arestio ym mis Ionawr. Hyd yn oed cyn taith anffodus Borrell, roedd momentwm cynyddol ar gyfer gosod cyfyngiadau newydd ar Rwsia. Senedd Ewrop pleidleisio 581-50 ddiwedd mis Ionawr i “gryfhau mesurau cyfyngol yr UE vis-à-vis Rwsia yn sylweddol”, tra bod gan ASau’r wrthblaid herio llywodraeth y DU i lunio sancsiynau newydd. Mae’r pwysau i gymryd llinell galed wedi cyrraedd cae twymyn ar ôl cywilydd Borrell ym Moscow, gyda hyd yn oed llysgennad Rwseg yn Llundain yn derbyn bod y Kremlin yn disgwyl cosbau newydd gan yr UE a'r DU.

Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn barod cyflwyno rhai sancsiynau fis Hydref y llynedd, gan dargedu chwe swyddog o Rwseg a chanolfan ymchwil wyddonol a redir gan y wladwriaeth y credir ei bod wedi bod yn gysylltiedig â defnyddio'r arf cemegol gwaharddedig yn erbyn Navalny. Nawr, fodd bynnag, mae Navalny a'i gynghreiriaid nid yn unig yn galw am ail don o ganlyniadau ond maent yn eiriol dros newid strategol o ran pa bwyntiau pwysau y mae'r sancsiynau wedi'u hanelu atynt.

Navalny yn credu bod yr oligarchiaid a'r 'stoligarchs' (oligarchiaid a noddir gan y wladwriaeth fel Arkady Rotenberg, a oedd yn ddiweddar hawlio mai “Putin Palace” Navalny a broffiliwyd mewn exposé oedd ei eiddo ef mewn gwirionedd) y dylai ei gronfeydd symud yn rhydd ledled Ewrop fod yn darged sancsiynau ffres, yn hytrach na’r swyddogion cudd-wybodaeth canolig sydd wedi ysgwyddo’r canlyniadau yn hanesyddol. “Y prif gwestiwn y dylem ei ofyn i ni ein hunain yw pam mae’r bobl hyn yn gwenwyno, yn lladd ac yn ffugio etholiadau,” Navalny Dywedodd gwrandawiad gan yr UE ym mis Tachwedd, “Ac mae’r ateb yn syml iawn: arian. Felly dylai'r Undeb Ewropeaidd dargedu'r arian ac oligarchiaid Rwseg. ”

Swipe yn nhrefn Putin, ond hefyd dial hir-ddisgwyliedig

Cynghreiriaid arweinydd yr wrthblaid, sydd wedi codi'r frwydr am sancsiynau ffres ar ôl i Navalny fod â llaw mae dedfryd o garchar am ddwy flynedd ac wyth mis, wedi dadlau bod sancsiynau personol yn erbyn oligarchiaid proffil uchel ag asedau yn y Gorllewin gallai arwain at “wrthdaro o fewn elitaidd” a fyddai’n ansefydlogi’r rhwydwaith o gynghreiriaid cyfoethog sy’n galluogi ac yn cyfreithloni ymddygiad troseddol Putin.

Fodd bynnag, byddai cymryd llinell anoddach ar oligarchiaid â gorffennol brith, â buddion uwchlaw a thu hwnt i roi pwysau uniongyrchol ar weinyddiaeth Putin. Yn union fel y safodd Borrell yn ddistaw wrth i Sergei Lavrov lambastio'r bloc Ewropeaidd yr oedd i fod i'w gynrychioli, mae'r Gorllewin wedi anfon neges ofidus trwy gyflwyno'r carped coch ar gyfer oligarchiaid sydd wedi ceisio camu ochr yn ochr â rheolaeth y gyfraith Ewropeaidd dro ar ôl tro.

Cymerwch achos tycoon Farkhad Akhmedov. Roedd Akhmedov yn ffrind agos i Abramovich archebwyd gan Uchel Lys Prydain i drosglwyddo 41.5% o'i ffortiwn - gan ychwanegu hyd at £ 453 miliwn - i'w gyn-wraig Tatiana, sydd wedi yn byw yn y DU er 1994. Mae'r biliwnydd nwy nid yn unig wedi gwrthod pesychu'r taliad ysgariad, ond mae wedi cychwyn ar ymosodiad dim gwaharddiad yn erbyn system gyfreithiol Prydain ac wedi crynhoi'r hyn y mae barnwyr Prydain yn ei wneud. disgrifiwyd fel cynlluniau cywrain er mwyn osgoi penderfyniad llys y DU.  

Akhmedov yn brydlon datgan bod penderfyniad Uchel Lys Llundain yn “werth cymaint â phapur toiled” a Awgrymodd y bod y dyfarniad ysgariad yn rhan o gynllwyn Prydeinig yn erbyn Putin a Rwsia writ fawr - ond ni chyfyngodd ei hun i rethreg ymfflamychol yn cwestiynu uniondeb system farnwrol Prydain. Y biliwnydd dadleuol mae'n debyg wedi cofrestru ei fab, masnachwr Llundain, Temur, 27 oed, i'w helpu i symud a chuddio asedau allan o gyrraedd. Cyn dyddiad llys i ateb cwestiynau am y “rhoddion”Fe ddangosodd ei dad ef, gan gynnwys fflat Hyde Park gwerth £ 29 miliwn a £ 35 miliwn i chwarae'r farchnad stoc, Temur ffoi y DU i Rwsia. Yn y cyfamser, trodd ei dad at lys cyfraith yn Dubai sharia - nad oedd yn cydnabod egwyddor gyfreithiol y Gorllewin o rannu asedau rhwng priod - er mwyn cadw ei oruwchwyliaeth o £ 330 miliwn ddiogel o orchymyn rhewi byd-eang Uchel Lys y DU ar ei asedau.

Yn anffodus, mae'r hydoedd rhyfeddol yr aeth Akhmedov iddynt i rwystro system gyfiawnder Prydain yn cyfateb i'r cwrs i'r oligarchiaid a osododd eu hunain mewn priflythrennau Ewropeaidd heb fabwysiadu gwerthoedd Ewropeaidd na gadael ar ôl y cronyism cymhleth y maent hwy, a threfn Putin, yn dibynnu arno.

Mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi bod yn araf yn mynd i’r afael â’r brîd newydd hwn o farwniaid lladron. Wedi'i dargedu'n briodol, gallai'r rownd nesaf o sancsiynau ladd dau aderyn ag un garreg, gan ail-bwysleisio pwysau ar gylch mewnol Putin tra hefyd yn anfon neges at dycoonau sydd wedi mwynhau eu hasedau yn y Gorllewin ers amser maith.

coronafirws

Mae'r UE, dan bwysau dros gyflwyno brechlyn, yn ystyried newid i gymeradwyaethau brys

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mawrth) ei fod yn ystyried cymeradwyo brys ar gyfer brechlynnau COVID-19 fel dewis arall cyflymach yn lle awdurdodiadau marchnata amodol mwy trylwyr sydd wedi cael eu defnyddio hyd yn hyn, yn ysgrifennu Francesco Guarascio, @fraguarascio.

Byddai'r cam hwn yn nodi newid mawr yn y dull o gymeradwyo brechlyn, gan y byddai'n golygu defnyddio gweithdrefn yr oedd yr UE wedi'i hystyried yn beryglus a chyn i'r pandemig COVID-19 gael ei gadw ar gyfer awdurdodiad eithriadol ar lefel genedlaethol o gyffuriau ar gyfer cleifion â salwch terfynol, gan gynnwys triniaethau canser.

Daw'r newid posibl wrth i weithrediaeth yr UE a rheoleiddiwr cyffuriau'r bloc ddod o dan bwysau cynyddol am yr hyn y mae rhai yn ei ystyried yn gymeradwyaeth brechlyn araf, sydd wedi cyfrannu at gyflwyno ergydion COVID-19 yn arafach yn yr undeb 27 cenedl, o'i gymharu â'r Unol Daleithiau a cyn aelod o'r UE, Prydain.

“Rydyn ni’n barod i fyfyrio gyda’r aelod-wladwriaethau ar bob llwybr posib i gyflymu cymeradwyaeth y brechlynnau,” meddai llefarydd ar ran Comisiwn yr UE wrth gynhadledd newyddion.

Gallai un opsiwn fod yn “awdurdodiad brys o frechlynnau ar lefel yr UE gydag atebolrwydd a rennir ymhlith aelod-wladwriaethau”, meddai’r llefarydd, gan ychwanegu y gallai gwaith ar hyn ddechrau’n gyflym iawn pe bai llywodraethau’r UE yn cefnogi’r syniad.

Nid oedd yn glir a fyddai gweithdrefn awdurdodi brys ledled yr UE, os cytunir arni, yn cynnwys yr un amodau â chymeradwyaethau brys a roddir ar lefel genedlaethol, meddai llefarydd ar ran y comisiwn wrth Reuters.

Ar hyn o bryd ni all Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) roi cymeradwyaeth frys ond mewn amgylchiadau eithriadol mae wedi argymell defnyddio cyffuriau yn dosturiol cyn awdurdodiad marchnata.

Defnyddiwyd y weithdrefn hon ym mis Ebrill i awdurdodi meddygon i ddechrau i ddefnyddio remdesivir cyffuriau gwrthfeirysol Gilead fel triniaeth yn erbyn COVID-19. Yn ddiweddarach, cafodd y cyffur gymeradwyaeth amodol gan EMA.

Caniateir cymeradwyaeth frys genedlaethol o dan gyfreithiau'r UE, ond maent yn gorfodi gwledydd i gymryd cyfrifoldeb llawn os aiff rhywbeth o'i le gyda brechlyn, ond o dan yr awdurdodiad marchnata mwy trylwyr, mae cwmnïau fferyllol yn parhau i fod yn atebol am eu brechlynnau.

Roedd Comisiwn yr UE wedi dweud na ddylid defnyddio awdurdodiadau brys cenedlaethol ar gyfer brechlynnau COVID-19, oherwydd gallai cymeradwyo cyflymach leihau gallu rheoleiddwyr i wirio data effeithiolrwydd a diogelwch.

Fe allai hyn hefyd roi hwb i betruster brechlyn, sydd eisoes yn uchel mewn rhai gwledydd, meddai swyddogion yr UE.

Dywedodd un o uwch swyddogion yr UE fod y weithdrefn frys hyd yma fel arfer wedi cael ei defnyddio ar lefel genedlaethol ar gyfer cleifion â salwch angheuol ac yn lle hynny roedd yr UE wedi dewis yr awdurdodiad marchnata amodol hirach oherwydd gyda brechlynnau “rydym yn chwistrellu pobl iach” a bod y risg yn anghymesur.

Byddai'r newid tac yn dod ar ôl i wledydd Dwyrain Ewrop, gan gynnwys Hwngari, Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, gymeradwyo brechlynnau Rwseg a Tsieineaidd gyda gweithdrefnau brys cenedlaethol.

Mae Prydain hefyd wedi defnyddio'r weithdrefn frys i gymeradwyo brechlynnau COVID-19.

Parhau Darllen

EU

Cyfle GDP Trillion ewro os yw Ewrop yn croesawu digideiddio, mae'r adroddiad yn datgelu

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Adroddiad newydd, Digideiddio: Cyfle i Ewrop, yn dangos sut y gallai digideiddio cynyddol gwasanaethau a chadwyni gwerth Ewrop dros y chwe blynedd nesaf hybu CMC y pen yr Undeb Ewropeaidd 7.2% - sy'n cyfateb i gynnydd o € 1 triliwn yn y CMC cyffredinol. Mae'r adroddiad, a gomisiynwyd gan Vodafone ac a gynhaliwyd gan Deloitte, yn edrych ar y pum mesur allweddol - cysylltedd, cyfalaf dynol, defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol a gwasanaethau cyhoeddus digidol - sy'n cael eu mesur gan y Comisiwn Ewropeaidd Economi Ddigidol a Mynegai Society (DESI), ac mae'n datgelu y gall hyd yn oed gwelliannau cymedrol gael effaith fawr.

Defnyddio data1 o bob un o 27 gwlad yr UE a’r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019, mae’r adroddiad yn datgelu bod cynnydd o 10% yn y sgôr DESI gyffredinol ar gyfer aelod-wladwriaeth yn gysylltiedig â CMC 0.65% yn uwch y pen, gan dybio bod ffactorau allweddol eraill yn aros yn gyson, fel fel llafur, cyfalaf, defnydd y llywodraeth a buddsoddiad yn yr economi. Fodd bynnag, pe bai'r dyraniad digidol o becyn adfer yr UE, yn enwedig y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF), wedi'i ganoli mewn meysydd a allai weld pob aelod-wladwriaeth yn cyrraedd sgôr DESI o 90 erbyn 2027 (diwedd cylch cyllideb yr UE), Gallai CMC ledled yr UE gynyddu cymaint â 7.2%.

Gwledydd sydd â CMC is y pen yn 2019 fydd y buddiolwyr mwyaf: pe bai Gwlad Groeg yn codi ei sgôr o 31 yn 2019 i 90 erbyn 2027, byddai hyn yn cynyddu CMC y pen 18.7% CMC a chynhyrchedd yn y tymor hir 17.9%. . Mewn gwirionedd, byddai nifer o aelod-wladwriaethau arwyddocaol, gan gynnwys yr Eidal, Rwmania, Hwngari, Portiwgal a'r Weriniaeth Tsiec i gyd yn gweld cynnydd mewn GDP o dros 10%.

Dywedodd Cyfarwyddwr Grŵp Materion Allanol Grŵp Vodafone, Joakim Reiter: “Mae technoleg ddigidol wedi bod yn achubiaeth i lawer dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r adroddiad hwn yn rhoi arddangosiad pendant o sut mae digideiddio pellach yn hanfodol i atgyweirio ein heconomïau a’n cymdeithasau yn dilyn y pandemig. Ond mae'n rhoi cyfrifoldeb clir ar lunwyr polisi i wneud yn siŵr bod yr arian a ddyrannwyd gan offeryn adfer yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn cael ei ddefnyddio'n ddoeth, fel y gallwn ddatgloi'r buddion sylweddol hyn i bob dinesydd.

“Mae’r argyfwng hwn wedi gwthio ffiniau’r hyn yr oedd pob un ohonom yn meddwl oedd yn bosibl. Nawr yw'r amser i fod yn ddigon dewr a gosod bar clir, uchel ar gyfer sut rydyn ni'n ailadeiladu ein cymdeithasau ac yn trosoli digidol yn llawn i'r perwyl hwnnw. Mae DESI - a’r alwad am “90 erbyn 27” - yn darparu fframwaith mor gadarn ac uchelgeisiol i yrru buddion pendant o ddigideiddio a dylai fod yn rhan annatod o fesur llwyddiant cyfleuster ailadeiladu’r UE, ac uchelgeisiau Degawd Digidol Ewrop yn ehangach. ”

Gall digideiddio alluogi gwytnwch economaidd a chymdeithasol nid yn unig o ran cysylltedd a thechnolegau newydd, ond hefyd trwy yrru sgiliau digidol dinasyddion a pherfformiad gwasanaethau cyhoeddus. Mae astudiaethau blaenorol eisoes wedi sefydlu cysylltiadau cadarnhaol ar y cyfan rhwng digideiddio a dangosyddion economaidd.

Mae'r adroddiad newydd hwn yn mynd un cam ymhellach, ac yn adeiladu arno adroddiad cynharach gan Vodafone, a gynhyrchwyd hefyd gan Deloitte, sydd hefyd yn edrych ar fuddion ehangach digideiddio, sy'n cynnwys:

  • Economaidd: Cynnydd mewn CMC y pen rhwng 0.6% a 18.7%, yn dibynnu ar y wlad; gyda'r UE yn gweld cynnydd cyffredinol mewn CMC y pen o 7.2% erbyn 2027;
  • Amgylcheddol: po fwyaf y defnyddiwn dechnolegau digidol, y mwyaf yw'r buddion amgylcheddol, o'r gostyngiad yn y defnydd o bapur i ddinasoedd mwy effeithlon a llai o ddefnydd o danwydd ffosil - er enghraifft, defnyddio Technoleg Rhyngrwyd Pethau (IoT) Vodafone mewn cerbydau yn gallu lleihau'r defnydd o danwydd 30%, gan arbed amcangyfrif o 4.8 miliwn tunnell o CO2e blwyddyn diwethaf;
  • Ansawdd bywyd: gall arloesiadau ym maes e-Iechyd wella ein lles personol ac mae technolegau dinasoedd craff yn cefnogi ein hiechyd gydag allyriadau is a marwolaethau - treigl allan atebion e-Iechyd ledled yr UE gallai atal cymaint â 165,000 o farwolaethau'r flwyddyn, a;
  • Cynhwysiant: mae'r ecosystem ddigidol yn agor cyfleoedd i fwy o aelodau cymdeithas. Wrth i ni fuddsoddi mewn sgiliau ac offer digidol, gallwn rannu buddion digideiddio yn decach - er enghraifft bob 1,000 o ddefnyddwyr band eang newydd mewn ardaloedd gwledig, mae 80 o swyddi newydd yn cael eu creu.

Dywedodd Sam Blackie, partner a phennaeth Cynghori Economaidd EMEA, Deloitte: “Bydd mabwysiadu technolegau newydd a llwyfannau digidol ledled yr UE yn creu sylfaen gref ar gyfer twf economaidd, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau a hybu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Mae economïau sydd â lefelau isel o fabwysiadu digidol yn debygol o elwa'n sylweddol o ddigideiddio, a fydd yn annog cydweithredu ac arloesi pellach ledled Ewrop. ”

Yn ogystal â chomisiynu'r adroddiad hwn, mae gan Vodafone nifer o fentrau, ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau, a fydd yn cefnogi'r ymgyrch tuag at ddigideiddio a'r ymdrech i gael 90 am 27. Ymweliad www.vodafone.com/EuropeConnected am fwy o fanylion.

Dewiswch CMC Aelod-wladwriaethau a chynyddiant yn cynyddu pe byddent yn cyrraedd 90 ar y DESI erbyn 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Sgôr DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
% o gynnydd mewn CMC os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
% o gynnydd mewn cynhyrchiant os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Mae'r adroddiad yn defnyddio data o 27 o wledydd yr UE a'r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019 i ddatblygu dadansoddiadau economeg o effeithiau economaidd digideiddio, fel y'u mesurir gan y DESI, ar Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen ac ar gynhyrchiant tymor hir. Mae hyn yn adeiladu ar ddulliau a ddefnyddiwyd mewn llenyddiaeth flaenorol i astudio effaith technoleg a seilwaith digidol ar ddangosyddion economaidd. I gael mwy o wybodaeth am y fethodoleg, gweler atodiad technegol yr adroddiad yma.

Am y DESI

Daeth Mynegai Economi a Chymdeithas Ddigidol (DESI) ei greu gan yr UE i fonitro perfformiad digidol cyffredinol Ewrop ac olrhain cynnydd gwledydd yr UE o ran eu cystadleurwydd digidol. Mae'n mesur pum agwedd bwysig ar ddigideiddio: cysylltedd, cyfalaf dynol (sgiliau digidol), defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol (canolbwyntio ar fusnesau) a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Mae sgorau’r UE a gwlad allan o 100. Cyhoeddir adroddiadau DESI ar gynnydd digideiddio ledled yr UE yn flynyddol.

Am Vodafone

Mae Vodafone yn gwmni telathrebu blaenllaw yn Ewrop ac Affrica. Ein pwrpas yw “cysylltu ar gyfer dyfodol gwell” ac mae ein harbenigedd a'n graddfa yn rhoi cyfle unigryw i ni ysgogi newid cadarnhaol i'r gymdeithas. Mae ein rhwydweithiau yn cadw teulu, ffrindiau, busnesau a llywodraethau yn gysylltiedig ac - fel y mae COVID-19 wedi dangos yn glir - rydym yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw economïau i redeg a gweithrediad sectorau beirniadol fel addysg a gofal iechyd.  

Vodafone yw'r gweithredwr rhwydwaith symudol a sefydlog mwyaf yn Ewrop ac mae'n ddarparwr cysylltedd IoT byd-eang blaenllaw. Mae ein platfform technoleg M-Pesa yn Affrica yn galluogi dros 45m o bobl i elwa o fynediad at daliadau symudol a gwasanaethau ariannol. Rydym yn gweithredu rhwydweithiau symudol a sefydlog mewn 21 o wledydd ac yn partneru â rhwydweithiau symudol mewn 48 yn fwy. Ar 31 Rhagfyr 2020, roedd gennym dros 300m o gwsmeriaid symudol, mwy na 27m o gwsmeriaid band eang sefydlog, dros 22m o gwsmeriaid teledu ac roeddem yn cysylltu mwy na 118m o ddyfeisiau IoT. 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant trwy ein polisïau absenoldeb mamolaeth a rhieni, gan rymuso menywod trwy gysylltedd a gwella mynediad i addysg a sgiliau digidol i fenywod, merched a'r gymdeithas yn gyffredinol. Rydym yn parchu pob unigolyn, waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, cred, diwylliant neu grefydd.

Mae Vodafone hefyd yn cymryd camau sylweddol i leihau ein heffaith ar ein planed trwy leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr 50% erbyn 2025 a dod yn sero net erbyn 2040, prynu 100% o'n trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2025, ac ailddefnyddio, ailwerthu neu ailgylchu 100 % o'n hoffer rhwydwaith diangen.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma, Dilynwch ni ar Twitter Neu gysylltu â ni ar LinkedIn.

Am Deloitte

Yn y datganiad hwn i'r wasg mae cyfeiriadau at “Deloitte” yn gyfeiriadau at un neu fwy o Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cwmni preifat yn y DU wedi'i gyfyngu trwy warant, a'i rwydwaith o aelod-gwmnïau, y mae pob un ohonynt yn endid annibynnol ar wahân ac yn gyfreithiol. .

Os gwelwch yn dda Cliciwch yma am ddisgrifiad manwl o strwythur cyfreithiol DTTL a'i aelod-gwmnïau.

1 Ymhlith y ffynonellau data mae Banc y Byd, Eurostat, a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Parhau Darllen

coronafirws

Cytunodd yr UE i dalu € 870 miliwn am gyflenwi brechlynnau AstraZeneca erbyn mis Mehefin, dengys contract

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Cytunodd yr Undeb Ewropeaidd i dalu tua € 870 miliwn ($ 1.06 biliwn) am ei gyflenwad o 300 miliwn dos o frechlyn COVID-19 AstraZeneca ac i'w derbyn erbyn mis Mehefin, y contract a gyhoeddwyd ddydd Gwener gan sioeau teledu RAI yr Eidal, ysgrifennwch Francesco Guarascio @fraguarascio, Nathan Allen a Ludwig Burger.

Mae cyhoeddi'r contract, a lofnodwyd ar 27 Awst, 2020, yn datgelu manylion cyfrinachol am y pris a'r amserlen ar gyfer danfoniadau y cytunwyd arnynt gan AstraZeneca. Adolygodd y cwmni Eingl-Sweden yr amserlen y mis diwethaf oherwydd materion cynhyrchu, gan arwain at frwydr chwerw gyda’r UE dros oedi wrth gyflenwadau.

O dan y contract cyfrinachol, dim ond rhannau ohono a ddatgelwyd o'r blaen, mae'r UE wedi cytuno i dalu oddeutu € 2.9 ($ 3.5) y dos, yn unol ag adroddiadau cynharach Reuters o bris o tua € 2.5.

Mae'r ddogfen, a gyhoeddwyd gan dîm o newyddiadurwyr ymchwiliol RAI, yn dangos bod AstraZeneca wedi ymrwymo i ddarparu rhwng 80 miliwn a 120 miliwn dos erbyn diwedd mis Mawrth a'r 180 miliwn o ergydion sy'n weddill erbyn diwedd mis Mehefin o dan amserlen gyflenwi amcangyfrifedig.

Gwrthododd AstraZeneca, a ddatblygodd y brechlyn gyda Phrifysgol Rhydychen, wneud sylw.

Y mis diwethaf, torrodd y cwmni ei ddanfoniadau arfaethedig yn chwarter cyntaf y flwyddyn i 31 miliwn, a'i godi yn ddiweddarach i 40 miliwn ar ôl pwysau dwys gan yr UE.

Roedd swyddogion yr UE eisoes wedi cael gwybod gan AstraZeneca ym mis Rhagfyr mai dim ond 80 miliwn dos a fyddai ar gael erbyn diwedd mis Mawrth, mae dogfen UE a welwyd gan Reuters yn dangos.

Yna hysbyswyd yr UE ddiwedd mis Ionawr am y gostyngiad newydd mewn cyflenwadau, meddai’r cwmni a’r UE.

Dechreuodd AstraZeneca ei ddanfoniadau i'r UE ddechrau mis Chwefror ar ôl i reoleiddiwr cyffuriau'r UE gymeradwyo ei frechlyn.

Mae swyddogion yr UE wedi dweud ei bod yn ofynnol i'r cwmni gynhyrchu brechlynnau hyd yn oed cyn cymeradwyaeth reoliadol fel y gallent fod ar gael yn syth ar ôl cael eu hawdurdodi.

Mae amserlen gyflawni amcangyfrifedig yn y contract yn dangos bod 30 miliwn dos yn ddyledus ym mis Rhagfyr a 40 miliwn ym mis Ionawr, gyda “chyflawniad terfynol yn amodol ar gytundeb amserlen cyflawni a chymeradwyaeth reoliadol,” meddai’r contract.

O dan yr amserlen roedd y cwmni wedi ymrwymo i ddarparu 50 miliwn dos ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Mewn rhan arall o'r contract, ymrwymodd y cwmni i ddefnyddio ei “ymdrechion rhesymol gorau” i gynhyrchu a chyflawni ar ôl awdurdodi oddeutu 30 miliwn i 40 miliwn dos yn 2020 ac 80 miliwn i 100 miliwn yn ystod tri mis cyntaf eleni.

Mae'r contract yn dangos y dylid cynhyrchu'r brechlyn ar gyfer yr UE mewn pedair ffatri: un yng Ngwlad Belg, un yn yr Iseldiroedd ac yng ngweithfeydd Oxford Biomedica a Cobra Biologics ym Mhrydain.

($ 1 0.8245 = €)

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd