Cysylltu â ni

EU

A yw Ewrop o'r diwedd wedi colli amynedd gyda'i oligarchiaid a fewnforiwyd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Trychinebus Prif Weithredwr Polisi Tramor yr UE, Josep Borrell daith i Rwsia ddechrau mis Chwefror wedi taflu cysgod hir dros y cyfandir. Nid dyma'r tro cyntaf i ddiplomydd Ewropeaidd gorau fethu â sefyll i fyny i'r Kremlin, ond y golygfeydd gwaradwyddus o Moscow - o dawelwch amlwg Borrell tra bod Gweinidog Tramor Rwseg, Sergey Lavrov, wedi galw'r UE yn “bartner annibynadwy” i Borrell darganfod trwy Twitter bod Rwsia wedi diarddel tri diplomydd Ewropeaidd am fynychu gwrthdystiadau yn cefnogi arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny - ymddengys eu bod wedi taro nerf arbennig ymhlith llunwyr polisi Ewropeaidd.

Nid yn unig y mae galwadau gan luosi ar gyfer ymddiswyddiad Borrell, ond ymddengys bod y llwch diplomyddol wedi gwthio awydd gwleidyddion Ewropeaidd am sancsiynau newydd ar gylch mewnol Putin. Navalny ei hun gosod allan y glasbrint ar gyfer sancsiynau ffres cyn iddo gael ei garcharu, gan gyfansoddi rhestr darged o oligarchiaid. Mae nifer o’r enwau sy’n cael eu hystyried, fel perchennog Chelsea FC, Roman Abramovich, wedi bod yn hir yn craffu ar graffu’r Gorllewin er gwaethaf difrifol honiadau yn eu herbyn ac yn dynn cysylltiadau i Putin. Yn wir, mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi dangos goddefgarwch rhyfeddol i'r dons busnes sydd wedi heidio i'w glannau - hyd yn oed fel y maent wedi llwyr wedi methu i integreiddio i gymdeithasau Ewropeaidd, yn sgrechian Dyfarniadau llys y gorllewin ac aros mewn stepen clo gyda'r rhwydweithiau cronyist sy'n cefnogi cyfundrefn Putin. Yn sgil saga Navalny a thaith drychinebus Borrell i Moscow, a yw deddfwyr y Gorllewin wedi rhedeg allan o amynedd o'r diwedd?

Targedau newydd ar ôl perthynas Navalny

hysbyseb

Mae cysylltiadau Rwsia â'r UE a'r DU wedi dod dan straen cynyddol ers i Alexei Navalny fod gwenwynig fis Awst diwethaf gyda'r asiant nerf Sofietaidd Novichok, ac wedi plymio i isafbwyntiau newydd yn sgil ei arestio ym mis Ionawr. Hyd yn oed cyn taith anffodus Borrell, roedd momentwm cynyddol ar gyfer gosod cyfyngiadau newydd ar Rwsia. Senedd Ewrop pleidleisio 581-50 ddiwedd mis Ionawr i “gryfhau mesurau cyfyngol yr UE vis-à-vis Rwsia yn sylweddol”, tra bod gan ASau’r wrthblaid herio llywodraeth y DU i lunio sancsiynau newydd. Mae’r pwysau i gymryd llinell galed wedi cyrraedd cae twymyn ar ôl cywilydd Borrell ym Moscow, gyda hyd yn oed llysgennad Rwseg yn Llundain yn derbyn bod y Kremlin yn disgwyl cosbau newydd gan yr UE a'r DU.

Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn barod cyflwyno rhai sancsiynau fis Hydref y llynedd, gan dargedu chwe swyddog o Rwseg a chanolfan ymchwil wyddonol a redir gan y wladwriaeth y credir ei bod wedi bod yn gysylltiedig â defnyddio'r arf cemegol gwaharddedig yn erbyn Navalny. Nawr, fodd bynnag, mae Navalny a'i gynghreiriaid nid yn unig yn galw am ail don o ganlyniadau ond maent yn eiriol dros newid strategol o ran pa bwyntiau pwysau y mae'r sancsiynau wedi'u hanelu atynt.

Navalny yn credu bod yr oligarchiaid a'r 'stoligarchs' (oligarchiaid a noddir gan y wladwriaeth fel Arkady Rotenberg, a oedd yn ddiweddar hawlio mai “Putin Palace” Navalny a broffiliwyd mewn exposé oedd ei eiddo ef mewn gwirionedd) y dylai ei gronfeydd symud yn rhydd ledled Ewrop fod yn darged sancsiynau ffres, yn hytrach na’r swyddogion cudd-wybodaeth canolig sydd wedi ysgwyddo’r canlyniadau yn hanesyddol. “Y prif gwestiwn y dylem ei ofyn i ni ein hunain yw pam mae’r bobl hyn yn gwenwyno, yn lladd ac yn ffugio etholiadau,” Navalny Dywedodd gwrandawiad gan yr UE ym mis Tachwedd, “Ac mae’r ateb yn syml iawn: arian. Felly dylai'r Undeb Ewropeaidd dargedu'r arian ac oligarchiaid Rwseg. ”

hysbyseb

Swipe yn nhrefn Putin, ond hefyd dial hir-ddisgwyliedig

Cynghreiriaid arweinydd yr wrthblaid, sydd wedi codi'r frwydr am sancsiynau ffres ar ôl i Navalny fod â llaw mae dedfryd o garchar am ddwy flynedd ac wyth mis, wedi dadlau bod sancsiynau personol yn erbyn oligarchiaid proffil uchel ag asedau yn y Gorllewin gallai arwain at “wrthdaro o fewn elitaidd” a fyddai’n ansefydlogi’r rhwydwaith o gynghreiriaid cyfoethog sy’n galluogi ac yn cyfreithloni ymddygiad troseddol Putin.

Fodd bynnag, byddai cymryd llinell anoddach ar oligarchiaid â gorffennol brith, â buddion uwchlaw a thu hwnt i roi pwysau uniongyrchol ar weinyddiaeth Putin. Yn union fel y safodd Borrell yn ddistaw wrth i Sergei Lavrov lambastio'r bloc Ewropeaidd yr oedd i fod i'w gynrychioli, mae'r Gorllewin wedi anfon neges ofidus trwy gyflwyno'r carped coch ar gyfer oligarchiaid sydd wedi ceisio camu ochr yn ochr â rheolaeth y gyfraith Ewropeaidd dro ar ôl tro.

Cymerwch achos tycoon Farkhad Akhmedov. Roedd Akhmedov yn ffrind agos i Abramovich archebwyd gan Uchel Lys Prydain i drosglwyddo 41.5% o'i ffortiwn - gan ychwanegu hyd at £ 453 miliwn - i'w gyn-wraig Tatiana, sydd wedi yn byw yn y DU er 1994. Mae'r biliwnydd nwy nid yn unig wedi gwrthod pesychu'r taliad ysgariad, ond mae wedi cychwyn ar ymosodiad dim gwaharddiad yn erbyn system gyfreithiol Prydain ac wedi crynhoi'r hyn y mae barnwyr Prydain yn ei wneud. disgrifiwyd fel cynlluniau cywrain er mwyn osgoi penderfyniad llys y DU.  

Akhmedov yn brydlon datgan bod penderfyniad Uchel Lys Llundain yn “werth cymaint â phapur toiled” a Awgrymodd y bod y dyfarniad ysgariad yn rhan o gynllwyn Prydeinig yn erbyn Putin a Rwsia writ fawr - ond ni chyfyngodd ei hun i rethreg ymfflamychol yn cwestiynu uniondeb system farnwrol Prydain. Y biliwnydd dadleuol mae'n debyg wedi cofrestru ei fab, masnachwr Llundain, Temur, 27 oed, i'w helpu i symud a chuddio asedau allan o gyrraedd. Cyn dyddiad llys i ateb cwestiynau am y “rhoddion”Fe ddangosodd ei dad ef, gan gynnwys fflat Hyde Park gwerth £ 29 miliwn a £ 35 miliwn i chwarae'r farchnad stoc, Temur ffoi y DU i Rwsia. Yn y cyfamser, trodd ei dad at lys cyfraith yn Dubai sharia - nad oedd yn cydnabod egwyddor gyfreithiol y Gorllewin o rannu asedau rhwng priod - er mwyn cadw ei oruwchwyliaeth o £ 330 miliwn ddiogel o orchymyn rhewi byd-eang Uchel Lys y DU ar ei asedau.

Yn anffodus, mae'r hydoedd rhyfeddol yr aeth Akhmedov iddynt i rwystro system gyfiawnder Prydain yn cyfateb i'r cwrs i'r oligarchiaid a osododd eu hunain mewn priflythrennau Ewropeaidd heb fabwysiadu gwerthoedd Ewropeaidd na gadael ar ôl y cronyism cymhleth y maent hwy, a threfn Putin, yn dibynnu arno.

Mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi bod yn araf yn mynd i’r afael â’r brîd newydd hwn o farwniaid lladron. Wedi'i dargedu'n briodol, gallai'r rownd nesaf o sancsiynau ladd dau aderyn ag un garreg, gan ail-bwysleisio pwysau ar gylch mewnol Putin tra hefyd yn anfon neges at dycoonau sydd wedi mwynhau eu hasedau yn y Gorllewin ers amser maith.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd