Cysylltu â ni

Economi

Trethiant: Cynigion newydd i symleiddio rheolau treth a lleihau costau cydymffurfio i fusnesau trawsffiniol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn allweddol o fentrau i leihau costau cydymffurfio â threth ar gyfer busnesau trawsffiniol mawr yn yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd y cynnig, o’r enw “Busnes yn Ewrop: Fframwaith ar gyfer Treth Incwm” (BEFIT), yn gwneud bywyd yn haws i fusnesau ac awdurdodau treth trwy gyflwyno un set newydd o reolau i bennu sylfaen drethu grwpiau o gwmnïau. Bydd hyn yn lleihau costau cydymffurfio ar gyfer busnesau mawr sy'n gweithredu mewn mwy nag un aelod-wladwriaeth ac yn ei gwneud yn haws i awdurdodau treth cenedlaethol benderfynu pa drethi sy'n ddyledus. Gallai’r rheolau newydd, symlach leihau costau cydymffurfio â threth i fusnesau sy’n gweithredu yn yr UE hyd at 65%.

Bydd BEFIT yn golygu:

  • Bydd cwmnïau sy'n aelodau o'r un grŵp yn cyfrifo eu sylfaen dreth yn unol â set gyffredin o reolau.
  • Bydd seiliau treth holl aelodau’r grŵp yn cael eu hagregu’n un sylfaen dreth sengl.
  • Bydd gan bob aelod o’r grŵp BEFIT ganran o’r sylfaen dreth gyfun wedi’i chyfrifo ar sail cyfartaledd y canlyniadau trethadwy yn y tair blynedd ariannol flaenorol.

Mae delio â 27 o systemau treth cenedlaethol gwahanol, pob un â'i reolau penodol, yn ei gwneud yn gostus i gwmnïau o ran cydymffurfio â threth. Mae hyn yn atal buddsoddiad trawsffiniol yn yr UE, gan roi busnesau Ewropeaidd o dan anfantais gystadleuol o gymharu â chwmnïau mewn mannau eraill yn y byd.

Yn fwy manwl

Mae'r cynnig yn adeiladu ar gytundeb treth rhyngwladol OECD/G20 ar lefel isafswm trethiant byd-eang, a'r Gyfarwyddeb Colofn Dau a fabwysiadwyd ar ddiwedd 2022. Mae'n disodli CCTB (sylfaen treth gorfforaethol gyffredin) y Comisiwn a CCCTB (sylfaen treth gorfforaethol gyfunol gyffredin). ) cynigion, a dynnir yn ôl[1]. Bydd y rheolau newydd yn orfodol i grwpiau sy’n gweithredu yn yr UE sydd â refeniw cyfunol blynyddol o o leiaf €750 miliwn, a lle mae’r rhiant endid terfynol yn dal o leiaf 75% o’r hawliau perchnogaeth neu’r hawliau sy’n rhoi hawl i elw.

Bydd y rheolau yn ddewisol i grwpiau llai, a all ddewis optio i mewn cyn belled â'u bod yn paratoi datganiadau ariannol cyfunol. Gallai hyn fod o ddiddordeb arbennig i BBaChau.

hysbyseb

Prisio trosglwyddo

Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys cynnig sy'n anelu at gysoni rheolau prisio trosglwyddo o fewn yr UE a sicrhau dull cyffredin o ymdrin â phrisiau trosglwyddo.

Bydd y cynnig yn cynyddu sicrwydd treth ac yn lliniaru'r risg o ymgyfreitha a threthiant dwbl. Bydd y Gyfarwyddeb hefyd yn lleihau ymhellach y cyfleoedd i gwmnïau ddefnyddio prisiau trosglwyddo at ddibenion cynllunio treth ymosodol.

Y camau nesaf

Unwaith y byddant wedi’u mabwysiadu gan y Cyngor, dylai’r cynigion ddod i rym ar 1 Gorffennaf 2028 (ar gyfer BEFIT) ac o 1 Ionawr 2026 (ar gyfer y cynnig prisio trosglwyddo).

I gael rhagor o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion ar BEFIT a phrisiau trosglwyddo

Cynnig cyfreithiol BEFIT

Prisio Trosglwyddo

Taflen Ffeithiau BEFIT


[1] COM(2016) 685 terfynol a COM(2016) 683 terfynol.

Heddiw, mae’r Comisiwn yn cymryd cam arall tuag at symleiddio cyfreithiau treth yr UE a’u gwneud yn decach i gwmnïau sy’n weithredol mewn mwy nag un Aelod-wladwriaeth. Bydd busnesau bach a chanolig yn gallu defnyddio un set o reolau ar gyfer ffeilio eu ffurflenni treth, yn lle ymdrin â 27 o wahanol gyfundrefnau cenedlaethol. Bydd hyn yn arbed costau cydymffurfio iddynt ac yn ysgogi mwy o fuddsoddiad trawsffiniol a chystadleurwydd. Mewn trethiant corfforaethol, mae cynigion heddiw yn adeiladu ar waith a wnaed gan yr OECD/G20 i sefydlu set gyffredin o reolau i bennu sylfaen drethu cwmnïau ac i fynd i'r afael â phroblemau sy'n ymwneud â phrisiau trosglwyddo - megis symud elw, osgoi treth a threthiant dwbl - felly o ran gwella sicrwydd treth wrth leihau cyfleoedd ar gyfer cynllunio treth ymosodol.Valdis Dombrovskis, Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl - 11/09/2023

Nod cynigion heddiw yw ei gwneud yn haws i fusnesau mawr a bach weithredu yn yr UE, gan leihau costau cydymffurfio â threth a rhyddhau adnoddau iddynt fuddsoddi a chreu swyddi. Bydd ein cynigion hefyd yn hwyluso ymdrechion awdurdodau treth i sicrhau bod cwmnïau’n talu’r hyn sy’n briodol ddyledus. Ar ôl mabwysiadu Cyfarwyddeb yr UE gan sicrhau isafswm cyfradd dreth effeithiol ar gyfer grwpiau rhyngwladol mawr, heddiw rydym yn cymryd cam allweddol arall tuag at systemau treth symlach, cliriach a mwy cost-effeithiol yn yr UE.Paolo Gentiloni, Comisiynydd yr Economi - 11/09/ 2023

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd